(Allah Rasûlü) “Din nasihattır/samimiyettir” buyurdu. “Kime Yâ Rasûlallah?” diye sorduk. O da; “Allah’a Kitabına Peygamberine Müslümanların yöneticilerine ve bütün müslümanlara” diye cevap verdi.
Müslim İmân 95.

İslâm güzel ahlâktır.
Kenzü’l-Ummâl 3/17 HadisNo: 5225.
İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.
Müslim Fedâil 66; Tirmizî Birr 16.
Kolaylaştırınız güçleştirmeyiniz müjdeleyiniz nefret ettirmeyiniz.
Buhârî İlm 12; Müslim Cihâd 6.
İnsanların Peygamberlerden öğrenegeldikleri sözlerden biri de: “Utanmadıktan sonra dilediğini yap!” sözüdür.
Buhârî Enbiyâ 54; EbuDâvûd Edeb 6.
Hayra vesile olan hayrı yapan gibidir.
Tirmizî İlm 14.
Mümin bir delikten iki defa sokulmaz.(Mümin iki defa aynı yanılgıya düşmez)
Buhârî Edeb 83; Müslim Zühd 63.
Nerede olursan ol Allah’a karşı gelmekten sakın; yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran.
Tirmizî Birr 55.
Allah sizden birinizin yaptığı işi ameli ve görevi sağlam ve iyi yapmasından hoşnut olur.
Taberânî el-Mu’cemü’l-Evsat 1/275; Beyhakî ?u’abü’l-Îmân 4/334.
İman yetmiş küsur derecedir. En üstünü “Lâ ilâhe illallah (Allah’tan başka ilah yoktur)” sözüdür en düşük derecesi de rahatsız edici bir şeyi yoldan kaldırmaktır. Haya da imandandır.
Buhârî Îmân 3; Müslim Îmân 57 58.
Kim kötü ve çirkin bir iş görürse onu eliyle düzeltsin; eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin; buna da gücü yetmezse kalben karşı koysun. Bu da imanın en zayıf derecesidir.
Müslim Îmân 78; Ebû Dâvûd Salât 248.
İki göz vardır ki cehennem ateşi onlara dokunmaz: Allah korkusundan ağlayan göz bir de gecesini Allah yolunda nöbet tutarak geçiren göz.
Tirmizî Fedâilü’l-Cihâd 12.
Zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur.
İbn Mâce Ahkâm 17; Muvatta’ Akdıye 31.
Hiçbiriniz kendisi için istediğini (mü’min) kardeşi için istemedikçe (gerçek) iman etmiş olamaz.
Buhârî Îmân 7; Müslim Îmân 71.
Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez onu (düşmanına) teslim etmez. Kim (mümin) kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Kim müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim bir müslümanı(n kusurunu) örterse Allah da Kıyamet günü onu(n kusurunu) örter.
Buhârî Mezâlim 3; Müslim Birr 58.
İman etmedikçe cennete giremezsiniz birbirinizi sevmedikçe de (gerçek anlamda) iman etmiş olamazsınız.
Müslim Îmân 93; Tirmizî Sıfâtu’l-Kıyâme 56.
Müslüman insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir.
Tirmizî Îmân 12; Nesâî Îmân 8.
Birbirinize buğuz etmeyin birbirinize haset etmeyin birbirinize arka çevirmeyin; ey Allah’ın kulları kardeş olun. Bir müslümana üç günden fazla (din) kardeşi ile dargın durması helal olmaz.
Buhârî Edeb 57 58.
Hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddîk (doğru sözlü) diye yazılır. Yalancılık kötüye götürür. Kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında kezzâb (çok yalancı) diye yazılır.
Buhârî Edeb 69; Müslim Birr 103 104.
(Mümin) kardeşinle münakaşa etme onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getirmeyeceğin bir söz verme.
Tirmizî Birr 58.
(Mümin) kardeşine tebessüm etmen sadakadır. İyiliği emredip kötülükten sakındırman sadakadır. Yolunu kaybeden kimseye yol göstermen sadakadır. Yoldan taş diken kemik gibi şeyleri kaldırıp atman da senin için sadakadır.
Tirmizî Birr 36.
Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. Ama o sizin kalplerinize ve işlerinize bakar.
Müslim Birr 33; ‹bn Mâce Zühd 9; Ahmed b. Hanbel 2/285 539.
Allah’ın rızası anne ve babanın rızasındadır. Allah’ın öfkesi de anne babanın öfkesindedir.
Tirmizî Birr 3.
Üç dua vardır ki bunlar şüphesiz kabul edilir:
Mazlumun duası misafirin duası ve babanın evladına duası.
İbn Mâce Dua 11.
Hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha üstün bir hediye veremez.
Tirmizî Birr 33.
Sizin en hayırlılarınız hanımlarına karşı en iyi davrananlarınızdır.
Tirmizî Radâ’ 11; ‹bn Mâce Nikâh 50.
Küçüklerimize merhamet etmeyen büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir.
Tirmizî Birr 15; Ebû Dâvûd Edeb 66.
Peygamberimiz işaret parmağı ve orta parmağıyla işaret ederek: “Gerek kendisine ve gerekse başkasına ait herhangi bir yetimi görüp gözetmeyi üzerine alan kimse ile ben cennette işte böyle yanyanayız” buyurmuştur.
Buhârî Talâk 25 Edeb 24; Müslim Zühd 42.
(İnsanı) helâk eden şu yedi şeyden kaçının. Onlar nelerdir ya Resulullah dediler. Bunun üzerine: Allah’a şirk koşmak sihir Allah’ın haram kıldığı cana kıymak faiz yemek yetim malı yemek savaştan kaçmak suçsuz ve namuslu mümin kadınlara iftirada bulunmak buyurdu.
Buhârî Vasâyâ 23 Tıbb 48; Müslim Îmân 144.
Allah’a ve ahiret gününe imân eden kimse komşusuna eziyet etmesin. Allah’a ve ahiret gününe imân eden misafirine ikramda bulunsun. Allah’a ve ahiret gününe imân eden kimse ya hayır söylesin veya sussun.
Buhârî Edeb 31 85; Müslim Îmân 74 75.
Cebrâil bana komşu hakkında o kadar çok tavsiyede bulundu ki; ben (Allah Teâlâ) komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim.
Buhârî Edeb 28; Müslim Birr 140 141.
Dul ve fakirlere yardım eden kimse Allah yolunda cihad eden veya gündüzleri (nafile) oruç tutup gecelerini (nafile) ibadetle geçiren kimse gibidir.
Buhârî Nafakât 1; Müslim Zühd 41; Tirmizî Birr 44; Nesâî Zekât 78.
Her insan hata eder. Hata işleyenlerin en hayırlıları tevbe edenlerdir.
Tirmizî Kıyâme 49; İbn Mâce Zühd 30.
Mü’minin başka hiç kimsede bulunmayan ilginç bir hali vardır; O’nun her işi hayırdır. Eğer bir genişliğe (nimete) kavuşursa şükreder ve bu onun için bir hayır olur. Eğer bir darlığa (musibete) uğrarsa sabreder ve bu da onun için bir hayır olur.
Müslim Zühd 64; Dârim” Rikâk 61.
Bizi aldatan bizden değildir.
Müslim Îmân 164.
Söz taşıyanlar (cezalarını çekmeden ya da affedilmedikçe) cennete giremezler.
Müslim Îmân 168; Tirmizî Birr 79.
İşçiye ücretini (alnının) teri kurumadan veriniz.
İbn Mâce Ruhûn 4.
Bir müslümanın diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden insan hayvan ve kuşların yedikleri şeyler o müslüman için birer sadakadır.
Buhârî Edeb 27; Müslim Müsâkât 7 10.
İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O kalptir.
Buhârî Îmân 39; Müslim Müsâkât 107.
Rabbinize karşı gelmekten sakının beş vakit namazınızı kılın Ramazan orucunuzu tutun mallarınızın zekatını verin yöneticilerinize itaat edin. (Böylelikle) Rabbinizin cennetine girersiniz.
Tirmizî Cum’a 80.

ALINTIDIR.