İnsanoğlu; diğer mahlûkat gibi et ve kemikten ibâret bir vücud olmaktan ziyâde bir îcad bedîası yâni sanat hârikasıdır ki Rabbe vuslat istîdâdını Cenâb-ı Hak ona nasîb etmiştir. Yaratılışındaki şeref ve haysiyeti koruyarak kemâle eren bir insan; ilâhî feyizlere mazhar kevnî ve ilmî tecellîlere kaynak hayırlara mecrâ muazzam bir kıymettir. Zîrâ Rabbi onu “ahsen-i takvîm” yâni en güzel yaratılış vasfına erdirmiştir.

Böyle lutuflara nâil olan insanın fânî ve emânet varlığını şüphe ve cehâlet girdaplarında ziyan etmesi daha net bir ifâde ile kendisine azap kefeni dokuması ne hazindir?

İnsanlar nefs oklarına karşı dikilmiş imtihan hedefleridir. Onun için her yudumda bir boğulma her lokmada bir tıkanma ihtimâlini gözardı etmeden ömrü kalbî bir teyakkuz iklîminde yaşamak îcâb eder. Zîrâ ömür fânî bir hayatın sayılı günlerini ihtivâ eden bir fırsat takvimine benzer. Görünmez bir el her gün bir yaprağımızı koparmakta ve ecel rüzgârlarına bırakmaktadır.

Geçen günlerimiz şâhitlerimiz istikbaldeki günler ise misâfirlerimizdir. Misâfir günlerimize îtinâlı hazırlanmak gerekmektedir. Ömürler ebediyet dosyalarıdır. Kirâmen-Kâtibîn melekleri işlenenleri hatâ ihtimâli olmadan kaydetmektedirler. O dosyalar birgün önümüze serilecek ve bize:

“Kitabını oku! Bugün sana hesap sorucu olarak kendi nefsin yeter.” (el-İsrâ 14) buyrulacaktır.

Bizim kitabımızın yâni amel defterimizin dışında üzerinde yaşadığımız yeryüzü de yaptıklarımıza bir şâhid olarak Hakk’ın huzûrunda dile gelecektir. Âyet-i kerîmede buyurulur:

“İşte o gün (yeryüzü üzerinde işlenenlerin) haberlerini söyler.” (ez-Zilzâl 4)

İnşâallâh o gün mü’minler olarak cümlemizin yüzü ak olur. Bunun için Kur’ân-ı Kerîm bizleri şöyle istikâmetlendirir:

“(O muttakî kimseler geceleri namaz kılmak ve istiğfâr etmek için) yanlarını (tatlı) yataklarından kaldırırlar. Rablerine azâbından korkarak ve rahmetini umarak duâ ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan da hayır yollarına infak ederler.” (es-Secde 16)

“Biz abus ve belâlı bir günde Rabbimizden (O’nun azabına uğramaktan) korkarız (derler)…” (el-İnsan 10)

“Rablerinin azâbından korkarlar. Doğrusu Rablerinin azâbına (karşı) emîn olunamaz.” (el-Meâric 27-28)

Kur’ân-ı Kerîm kendilerini Allâh’ın azâbından emniyette hissedenlerin ancak hüsrâna uğramış zümre olduğunu bildirir:

“Allâh’ın azâbından emin mi oldular? Fakat ziyâna uğrayan topluluktan başkası Allâh’ın (böyle) mühlet vermesinden emin olamaz.” (el-A’râf 99)

İlâhî rahmet ve yardımdan ye’se kapılanların ise sadece kâfirler olduğu bildirilir:

“Allâh’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü kâfirler topluluğundan başkası Allâh’ın rahmetinden ümit kesmez.” (Yûsuf 87)

Mü’min kalbi korku ile ümit kutupları arasında kulluk heyecanı ile titreyecektir. Korku ile ümit duyguları arasındaki bu muvâzeneye “beyne’l-havfi ve’r-recâ” makâmı tâbir olunur ki mü’min dâimî bir duâ acziyet ve ilticâ hâlinde olup yakîn (ölüm) gelene kadar bu muvâzene ve âhengi teminde titiz davranmalıdır. Âyet-i kerîmede buyurulur:

“Allâh’a korkarak ve (rahmetini) umarak duâ edin. Muhakkak ki ihsân sahiplerine Allâh’ın rahmeti çok yakındır.” (el-A’râf 56)

Dolayısıyla mü’minlerin:

“O’nun rahmetini umarlar ve azâbından korkarlar. Çünkü Rabbinin azâbı sakınılacak bir azaptır.” (el-İsrâ 57) âyetindeki târife uygun bir tefekkür içinde yaşamaları îcâb eder.

Peygamberler ve onların bildirdikleri dışında hiçbir kimse için ebedî kurtuluş teminâtı yoktur. Rabbimiz bu hâli te’yîd için:

“Ey îmân edenler! Allâh’tan O’na yaraşır şekilde korkun ve ancak müslümanlar olarak can verin.” (Âl-i İmrân 102) buyurmaktadır.

Allâh korkusu kalblerin saâdet ışığıdır. Kur’ân-ı Kerîm pek çok azap âyetleri ve cehennem haberleri ile doludur. Buna rağmen bazı gâfil kişilerin:

“Allâh Gafûr’dur; o sevilir ondan korkulmaz.” ifâdelerine Kur’ân-ı Kerîm şöyle îkazda bulunur:

“Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Ne babanın evlâdı ne evlâdın babası nâmına bir şey ödeyemeyeceği günden çekinin. Bilin ki Allâh’ın verdiği söz gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve şeytan Allâh’ın affına güvendirerek sizi kandırmasın.” (Lokmân 33)

Yine bazı gâfillerin:


“Günahın benim olsun!” gibi mânevî kabadayılığa tevessül ederek alıkça ve ahmakça günah hamallığına girişmeleri ne hazindir.


Gâfil dünyâda ferahlanır. Dünyâ nîmetleri ile zevk u safâya dalar. Sâlih ve mütefekkir bir kişi ise dünyâ hayatını ganîmet bilir; mânevî mertebelere erişebilmenin gayret ve heyecanı içinde yaşar. Gâfil; kader yâni ilâhî takdir ile çekişme ve isyan hâlindedir. “Neden” ve “niçin” suâllerinin çıkmazları içinde kalır. Sâlih ve mütefekkir kişi ise hikmete nazar etmeye ve hakîkatte derinleşmeye çalışarak gerçek huzuru elde etme çabasında ve rızâ hâlindedir.

Bir kısım kimselerin de güyâ kendilerinde apayrı bir tasavvufî derinlik varmış gibi davranması daha doğrusu kalb ve hâl bakımından ulaşmadığı zirve makamları esas ve esrârına vâkıf olmadan kuru kuruya diline dolayarak:

“Ben ne cenneti isterim ne de cehennemden korkarım. Ben Hak âşığıyım sadece onu severim…” gibi yüksek perdeli sözler sarfetmesi ve sun’î bir meczûbluk sergilemesi aslâ makbul değildir.

Allâh’ta fânî olan kişi kalbinde mâsivâya âit bütün yolları kilitler. Yalnız Allâh’a giden yolları açık bırakır. Onda muhabbet ve sevginin kemâline erer. Abdülkâdir Geylânî -kuddise sirruh-’un ifâdesi ile bu duruma gelen âşık kula Rab öyle bir sevgilidir ki arştan yerin dibine kadar bütün varlıkların sevgisini onun kalbinden çıkarır. Hem de öyle çıkarır ki artık ne dünya ne de âhireti düşünmez olur. Kendinden dahî ürküntü duyar yalnız Rabbi ile ünsiyet ister. Tıpkı Leylâ ile Mecnûn’un durumu gibi olur:

Vaktiyle Leylâ’nın sevgisi ile mecnûn olan genç halkın arasından ayrılır yalnız yaşamağa başlar. Mâmur beldeleri bırakır çöllerde vahşî hayvanlar arasına karışır. Halkın övmesini veya yermesini bir kenara bırakır bunları duymaz olur. Onların konuşması ile sükûtunu fark etmez hâle gelir. Birgün kendisine yâni Mecnûn’a sorulur:

“–Sen kimsin?”

“–Leylâ!” der.

Yine sorulur:

“–Nereden geldin?”

“– Leylâ’dan…” der.

Yine sorulur:

“–Nereye gidiyorsun?”

“–Leylâ’ya…” der.

Mecnûn’un gözü ve gönlü Leylâ’nın aşkının şiddetinden bütün âleme âmâ oldu. Kulakları da Leylâ’nın dışındaki bir kelimeyi duymaz oldu. (Abdülkâdir-i Geylânî Fethu’r-Rabbânî s. 284)

Mü’min Allâh -celle celâlühû-’yu aşk ile tanıdığı ve onda fânî olduğu zaman kalbi bütün varlıklardan boşalır. Yalnız onunla dolar. Dünyevî ve beşerî arzular ömrünü tüketir. Âşık gönül yalnızlıkta ve kalabalıklarda yalnız Rabbi ile ünsiyet hâlindedir. «Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!» (Hûd 112) emr-i celîli içinde yâni istikâmette saâdeti bulur. Allâh Teâlâ böyle kulunu derin hakîkatlere muttalî kılar.

Cenâb-ı Hak Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’i beşeriyete «örnek şahsiyet» olarak armağan etmiştir. En alt kademeden en üst kademeye kadar yâni maddî ve mânevî her kademedeki mü’mine örnek -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’dir.

Rivâyet edilir ki Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- torunları Hasan ve Hüseyin’e karşı kalbinde olması gerekenden fazlaca bir sevgi duymuştu. Bunun üzerine Cebrâil -aleyhisselâm- geldi ve Allâh Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’e sordu:

“–Onları çok mu seviyorsun?”

Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem- buyurdular:

“–Evet seviyorum.”

O zaman Cebrâil -aleyhisselâm- şu haberi bildirdi:

“–Onların biri zehirlenecek diğeri de şehîd edilecek…”

Bu hâdiseden sonra Allâh Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- gönlündeki gözünün nûru torunlarının sevgisini dengeledi. Bu vesîleyle sürûr ve neş’esi de hüzün ve kedere dönüştü… (Abdülkâdir-i Geylânî Fethu’r-Rabbânî s. 314)

Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- buyurur:

“Vallâhi benim bildiklerimi bilseydiniz pek az güler çok ağlardınız…” (Buhârî Küsûf 2; Müslim Salât 112)

Allâh’a duyulan korku ve ümid duyguları bir âhenk içinde devam ederse kalbler îmân semâlarının rahmet bulutları olur. Zîrâ seven dâimâ sevdiğini incitme korkusuyla ve sevdiğinin muhabbetini kaybetme endişesi ile yaşar.

Kur’ân-ı Kerîm’de:

“Ey îmân edenler! Eğer siz Allâh’a (Allâh’ın dînine) yardım ederseniz O da size yardım eder ayaklarınızı kaydırmaz.” (Muhammed 7) buyurulur.

Onun için bu fırsat demlerinde îmânımızın bütün güzel tezâhürleri ile amel defterlerimizi birer amel-i sâlih sergisi hâline getirmeye gayret etmeliyiz. Unutmamalıyız ki biz mü’minler Allâh’ın bir lutfu olarak ilâhî esmâ mektebinde okuyan meleklerin kendisine secde etmesi emrolunan Âdem -aleyhisselâm-’ın torunları Hazret-i Muhammed Mustafâ -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in ledünnî hakikat dershânesinin talebeleriyiz. Kur’ân ile hayat bulan sırât-ı müstakîm yolundayız.

Dolayısıyla gönlümüz Kur’ânî hakîkatlere ve Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in sünnet-i seniyyesine iştiyak ve muhabbetle dolup taşmalıdır. Zîrâ Kur’ân-ı Kerîm ve Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- bizleri sonsuz saâdet ve hidâyet yoluna dâvet hâlindedir. Rabbimiz kendisine ancak kalb-i selîmin vâsıl olabileceğini bildirmektedir. Bu itibarla onların dâvetine duygusuz ve tefekkürsüz kalmak ancak kilitli kalblerin bir gaflet ve hüsrânıdır. Âyet-i kerîmede buyurulur:

“Onlar Kur’ân’ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalbleri kilitli mi?” (Muhammed 24)

Kur’ân-ı Kerîm bu tefekkürü kendi yücelik ve misilsizliği hususuna da tevcîh eder:

“Kur’ân’ı düşünmüyorlar mı? Eğer o Allâh’tan başkasından gelseydi onda pek çok ihtilâflar tezatlar bulacaklardı.” (en-Nisâ 82)

14 asırdan beri var olan Kur’ân-ı Kerîm’in ilme fenne karşı tezat teşkil eden bir âyetini göstermek mümkün değildir. Bilâkis her asırda yapılan keşif ve îcatlar Kur’ân’ın gücünü artırmaktadır. Kur’ân ki 1400 sene evvelki bir bedevîye de onun arayıp istediğini vererek tatmîn ediyor hayâtını en güzel bir şekilde düzenliyordu. Bugün de en üst seviyedeki ilim erbâbını bile kuşatacak bilgileri vakti geldikçe fâş etmek sûretiyle herkesi hayret ve dehşette bırakarak kendisine râm etmektedir! O kıyâmete kadar olmuş ve olacak bütün ilmî terakkîlere öncülük edecek en mükemmel bilgilerle doludur. Bütün ilim ve fen Kur’ân-ı Kerîm’in ardından gelmektedir.

Zîrâ Kur’ân-ı Kerîm âciz bir insanın ilmi değil bu dünyadaki bütün ilimlerin kâidelerini vazederek insanlara lutfeden Rabbin ilmidir. Aynı zamanda ilmî keşiflere vasıta olan idrakleri yaratan da o kelâmın sâhibi olan Hak Teâlâ’dır.

Bütün nebîler ve velîler ilimlerini Kur’ân’ın hakîkatinden alırlar. Dolayısıyla önceki ilâhî kitapların muhtevâsı da Kur’ân-ı Kerîm istikâmetindedir. Nasıl ki insan âlemin küçük bir modelidir Kur’ân da aynı şekilde bütün âlemleri kuşatan ilâhî bir kitaptır. Bu itibarla onun ihtivâ ettiği ilimler zaman ve mekân kaydı olmaksızın süreklidir. Bütün zamanları kuşatmıştır.

Bu idrâk ile Hak dostları onun her kelimesinden hattâ her harfinden değişik sır tecellîlerine mazhar olmuşlardır. Yine Hak dostları bütün ilimlerinin ve te’lif etmiş oldukları bütün eserlerinin Kur’ân nûrundan bir tecellî olduğunu ifâde etmişlerdir.

Burada bilvesîle şunu da vurgulamak isteriz ki içinde bulunduğumuz ay -inşâallâh- hulûlü ile feyizleneceğimiz Mîrâc gibi kıymetli bir geceyi ihtivâ etmektedir.

Hicretten bir buçuk sene evvel ve Receb ayının 27. gecesinde vâkî olan “İsrâ” yâni “Peygamber Efendimiz’in Mekke’deki Mescid-i Harâm’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’ya yolculuğu” ve “Mîrâc” yâni sonsuz semâlara yükselişi; zaman ve mekân kayıtlarının dışında yaşanan büyük bir ilâhî tecellîdir.

Âyet-i kerîme bu kudsî yolculuğu şöyle ifâde eder:

“Bir gece kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye (Muhammed) kulunu Mescid-i Harâm’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allâh noksan sıfatlardan münezzehtir; O gerçekten işitendir görendir.” (el-İsrâ 1)

Diğer bir âyet-i kerîme de bu ilâhî yolculuktaki hikmetli tecellîleri şöyle ifâde etmektedir:

“O dem ki Sidre’yi bir feyiz Sidre’yi sarıp kaplayanın melekler veya Allâh’ın nûru olduğu rivâyetleri de bulunmaktadır. sarıyor sardıkça sarıyordu. Peygamberin gözü kaymadı şaşmadı sınırı aşmadı da. Âyet-i kerîmedeki bu ifâdeler:

“Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Rabbine o kadar yönelmişti ki gök melekûtunda temâşâ ettiği sayısız güzellikler onu meşgul etmedi.” şeklinde tefsir edilmektedir. Vallâhi gördü hem de Rabbinin âyetlerinden en büyüğünü gördü.” (en-Necm 16-18)

Mîrâc vak’ası bütün ihtişâmı ile tefekkür edildiğinde açıkça anlaşılır ki gecenin bir ânında cereyân eden bu ilâhî tecellî Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in Hak Teâlâ’nın sonsuz kudretinin azametini müşâhede etmesi için tertip edilmiş bir “Habîb ile Mahbûb” mülâkâtıdır. Bu ilâhî dâvet ve kabûlün derin hikmetleri müstesnâ incelik ve güzellikleri aklın hudutları ve beşer mantığının sınırları dâhilinde lâyıkıyla kavranmaktan münezzehtir. Bu cihetle bu muhteşem yolculuğun derûnî hikmetleri bildirilen mahdud bilgilerin dışında Habîb ile Mahbûb arasında bir sır olarak kalmıştır.

Bu mübârek gecede şehâdet parmakları gibi göklere yükselen minârelerimizde parlayacak kandillerin o gecenin kudsî hâtıralarından günümüze yansıyan nurlu nasipler ve ilâhî armağanlar olduğunu hatırdan çıkarmayalım.

Mîrâc gecesinin ümmet için en ulvî hâtırası ise hiç şüphesiz ki namazdır. Namaz; dînin direği gözlerin nûru kalblerin sürûru Hâlık ile mülâkat velhâsıl mümin gönüllerin mîrâcıdır. Allâh’a kul ve Rasûlüne ümmet olma nisbetinde her birimiz ferdî mîrâclar yaşamak istîdâdındayız. Kulluk hayatının mîrâcının bilhassa namaz ile tahakkuk edeceğine dâir açık işâretler bulunmaktadır. Dolayısıyla namazlarımızın keyfiyeti de mîrâclarımızın seviye ölçüleridir. Bu mîrâclara yâni ulvî vuslat yolculuklarına günde beş vakitte dâvetli bulunmaktayız.

Cenâb-ı Hak bu mübârek geceyi bütün ümmet için saâdet kaynağı eylesin.

Allâh’ım! Bizlere rahmetini yağdıracak istikâmeti nasip eyle. Bizleri nefsânî dünyâ denizinde boğulmaktan muhâfaza eyle. Ey keremi bol Rabbimiz! Bize hakîkatleri kavrayacak idrâk ve anlayış ver. Kalblerimizi muhabbetinle doldur.

Allâh’ım! Bizleri Kur’ân’ın ilmi ile ziynetlendir. Onun sonsuz tefekkür iklîminde ve Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in muhabbet gülşeninde gönüllerimizi dipdiri eyle; tâ ki senin yüce huzûruna kalb-i selîm ile gelebilelim…


Âmîn!..


İnsanı kullukla mükellef kılan Cenâb-ı Hak gökte ve yerde ne varsa hepsini ona âmâde kılmış1 ve bu kulluğu bir duygu derinliği ile yaşayabilmesi için insanı tefekkür istîdâdı gibi kalbî hassâsiyetler ile tezyîn etmiştir. Yine insanın îmânda kemâle ererek vuslata nâil olabilmesi için de “Üsve-i Hasene” yâni “en güzel bir örnek ve rehber şahsiyet” sûretinde peygamberler gönderme lutfunda bulunmuştur.

Peygamberler vâsıtasıyla gerçekleşen ilâhî yardım Âhirzaman Nebîsi ve onun vâsıtası ile bütün beşeriyete lutfedilen Kur’ân ile zirveleşmiştir.

Bu sebepledir ki hem ümmet-i Muhammed’den olmamız ve hem de Kur’ân ile nasiplenmemiz sebebiyle Cenâb-ı Hakk’a şükür borcumuz sonsuzdur. Zîrâ zerre kadar bir çınar tohumunun münbit bir toprak vâsıtasıyla koca bir ağaç hâline gelerek kazandığı muazzam haşmet gibi bizdeki tefekkür ve hissiyâtın Kur’ân’la beslenip güçlenmesi neticesinde ulaşılabilecek kalbî duyuş ve hakîkatler ne kadar muhteşemdir. Bu itibarla Kur’ân’ın o bitip tükenmez feyzi ve yüce irşâdı olmasaydı tefekkür ve duygularımız münbit topraktan mahrum kuru bir tohum gibi kalırdı. Dolayısıyla biz kullar için Kur’ân sâyesinde gerçekleşen ilâhî ikrâmın yüceliğini ve sonsuz azametini idrâk etmekten daha büyük bir nîmet olamaz. Bu gerçeği; uzay çağı olan şu yirmibirinci asırda ilâhî tebliğden mahrum ibtidâî kavimlerin tefekkür ve tahassüste ortaya koydukları seviyesizlik daha da bâriz bir şekilde göstermektedir. Hâlâ muharref dinlere mensup milyonlarca insanın hattâ taştan mâmul Buda heykellerine tapan Budistlerin âciz bir hayvan olan ineği mukaddes kabul eden Hinduların ve böyle âciz varlıkları ilâh edinmiş bulunan milyarlarca insanın varlığı üzerimizdeki Muhammedî nîmetin azametini kavrayabilmemiz için ne ibretli manzaralardır. Lâkin bundan daha hazin olanı îmân nîmetine mazhar olup da araya giren nefsânî ve dünyevî birtakım sebepler ile hakkın gür sadâsına karşı dehşet verici bir sağırlık içinde bulunmaktır. Her devirde mevcûd olan böyleleri için Kur’ân-ı Kerîm:

“Onlar sağır dilsiz ve de kördürler…”

(el-Bakara 18) buyurmaktadır.

Bu itibarla Cenâb-ı Hak mü’minlerin uyanık firâsetli ve âyetlerin dehşetinden bir duygu derinliğine sahip olmasını arzu eder. Âyet-i kerîmede buyurulur:

“O mü’minler ki kendilerine Rablerinin âyetleri hatırlatıldığında onlara karşı kör ve sağır davranmazlar.” (el-Furkan 73)

Böyle bir devirde bir müslüman için iki ehemmiyetli vazîfe vardır:

Bunlardan biri kayaların çatlakları arasında yeşerme şansı elde eden nâdide çiçekler gibi üzerimizde tecellî eden nîmetin kıymetini takdîr edip bir şükür hissi içinde bulunmaktır. İkincisi ise bu ilâhî lutuf ve ikramların tabiî bir sûrette doğuracağı hak ve hakîkat mahrumlarına acıma duygusuyla o hakîkatlerin tebliğinde gayretli olmaktır.

Âyet-i kerîmelerde buyrulur:

“Sizden hayra çağıran iyiliği emredip kötülüğü men eden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmrân 104)

“(İnsanları) Allâh’a çağıran sâlih amel işleyen ve «Ben Müslümanlardanım.» diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?” (Fussilet 33)

Tebliğ gayretinin arzu edildiği nisbette semereli olabilmesi içinse Kur’ân’ın engin muhtevâsı üzerinde her zamankinden daha fazla gönül ve zihin yormak ve Kur’ân ile istikâmetlenip Kur’ân ahlâkı ile ahlâklanmak şarttır. Bu demektir ki Kur’ân-ı Kerîm’in engin rûhâniyet ve muhtevâsı üzerinde tabiat âlimlerinin maddî âlemi incelemekteki dirâyet ve gayretlerinin üstünde bir gayret ve kalbî dirâyet sâhibi olmak mecbûriyetindeyiz.

Bütün materyalist telakkîlerin beşeri alçaltmaktan ve sefâletini hazırlamaktan başka bir netîce hâsıl edemediği ortadadır. Bu vahim netîcenin sebebi insan gerçeğini sâdece akıl ile mîzân etmekten doğmuştur. Kur’ân-ı Kerîm ise vahyin içinde değer kazanan akla işâretle on altı defa "Yâ ulul-elbâb"» yâni “ey akıl sâhipleri” hitâbı yanında pek çok kere de: “Akıl etmez misiniz düşünmez misiniz idrâk etmez misiniz?” tarzında îkâzlar ihtivâ etmektedir.

Bütün ilimlerin önünde giden Kur’ân beşerî tefekkür ve tecessüs meylini tatmin hususunda kıyâmete doğru her geçen gün yeni keşiflerle yeniden ne azametli bir menbâ ve ne feyizli bir kaynak olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır.

Biz Müslümanlar Kur’ân’ın mükemmelliğini insanlığa îzâh ve onları îkaz hususunda yetersiz kalmanın ve nümûne olamamanın mes’ûliyetini düşünmeli ve ürpermeliyiz. Üstelik asırlardan beri gerçekleşen bütün ilmî keşifler ile milyonlarca kere Kur’ân te’yîd edilmiş iken bu gerçeğin îmânı îcâb ettirdiği hakîkatini asrımızın çeşitli vâsıta ve imkânlarına rağmen lâyıkıyla yaygınlaştıramamamız hâlinde dünyanın dört bucağında yaşayan gaflet içindeki insanlar bizden huzûr-i ilâhîde dâvâcı olacaktır. Bu da bizlerin mes’ûliyetini artırmaktadır. Zîrâ dînin çoğu metafizik olan gerçeklerini îzâh ve ispat sadedinde zamanımızın pek çok ilmî keşfi geçmiş asırlara nisbetle büyük kolaylıklar sağlamaktadır.

Kur’ân kıyâmete kadar her asrın ilmî seviyesi ve insanların idrâkine göre hakîkatlerini sergilemektedir. Şâyet insan yaratılışındaki husûsiyetler tıbbî buluşlar semâ haritasındaki ve yeryüzündeki zihni dehşete sevk eden nizam ve program gibi daha nice hakîkatler ilmen keşfedilmeden evvel Kur’ân’da açıkça ve sarâhaten ifâde edilmiş olsaydı insanların o zamanki aklî ve ilmî seviyelerine göre bunu kabullenip tasdik etmeleri ve netîce itibâriyle îmân ile şereflenmeleri mümkün olmazdı.

Bu yönüyle de Kur’ân-ı Kerîm eştikçe defîne çıkan kadim bir toprak gibidir. Yeter ki onun engin muhtevâsı üzerinde gereği gibi gönül ve zihin yorabilelim.

Kâinat kitabı ile duygu derinliğine varabilmek ve cihânın hikmet ve sırlarının müşâhedesi ancak gönül ehlinin tefekkürü sâyesindedir. Rabbimiz aşağıdaki âyetlerle bütün insanlığı bu tefekküre dâvet eder:

“(Sana karşı çıkanlar) hiç yeryüzünde dolaşmadılar mı? Zîrâ dolaşsalardı elbette düşünecek kalbleri ve işitecek kulakları olurdu. Ama gerçek şu ki gözler kör olmaz; lâkin göğüsler içindeki kalbler kör olur.”

(el-Hacc 46)

“Yeryüzünde birbirine komşu kıtalar üzüm bağları ekinler bir kökten ve çeşitli köklerden dallanmış hurma ağaçları vardır. Bunların hepsi bir su ile sulanır. (Böyle iken) yemişlerinde onların bir kısmını bir kısmına üstün kılarız. İşte bunlarda akıllarını kullanan bir toplum için ibretler vardır.” (er-Ra’d 4)

Gerçek bir mü’min olabilmek kalbi harekete geçirmekle ve o kalbin tefekkür ve sevme iştihâsını uyandırabilmekle başlar.

İnsanı insan yapan beyin ve kalb fonksiyonlarıdır. Sadece beyne yüklenilip kalb âlemi ihmâl edildiği zaman insan belki iyi bir dünyâ adamı olur. Lâkin ince rakîk bir mü’min olabilmek için kalbin de hamur gibi yumuşaması incelmesi ve hissiyât derinliğine bürünmesi zarûrîdir. Kalbi bu kıvamda çalışan bir mü’min için her şey “hâl lisânı” ile konuşur. İnsanın kendinden başlayarak yüzü-gözü üstü-başı vitrinidir. Bütün varlıkların “lisân-ı hâl” denilen bir lisânı vardır ki her şey bununla beyân hâlindedir.

Anadan doğma âmâ olan bir kişi gözleri birdenbire açılsa ne kadar dehşete kapılır. Şöyle bir baktığında; denizlere ağaçlara uçan kuşlara ne kadar hayret eder. Zîrâ hiç görmediği şeyler… «Rabbim ne güzel halketmiş!» der hayranlık duyar. Bu güzelliklerin her gün binlercesi ile karşılaşan insanoğlu çoğu kez bunların farkına varmadan derin tefekkür ve ince tahassüs iklimine yol bulamadan tıpkı bereketli Nisan yağmurları üzerinden akıp gittiği hâlde ondan hiçbir nasîb alamayan sert kayalar misâli oradan gafletle gelip geçer.

Yukarıdaki ve aşağıdaki âyetler bizleri ne güzel bir uyanıklığa dâvet hâlindedir:

“Gecenin ve gündüzün değişmesinde Allâh’ın gökten indirmiş olduğu rızıkta (yağmurda) ve ölümünden sonra yeri onunla diriltmesinde rüzgârları değişik yönlerden estirmesinde aklını kullanan toplum için dersler vardır.” (el-Câsiye 5)

“Onlara bir delil de gecedir: Gündüzü ondan sıyırırız da karanlıkta kalıverirler.”

“Güneş de yörüngesinde yürüyüp gitmektedir. Bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allâh’ın takdîridir.”

“Ay için de sonunda o eski hurma salkımının çöpüne (yay hâline) döneceği konaklar tâyin etmişizdir.”

“Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzerler.” (Yâsîn 37-40)

“İşte biz bu temsilleri insanlar için getiriyoruz; fakat onları ancak bilenler düşünüp anlayabilir.” (el-Ankebût 43)

İnsan ömrü müddetince ne derecede tefekkür ve duygu derinliğinde yükselip dirâyet kazanırsa ilâhî muhabbet ikliminden o kadar nasip alabilir ve ölüm ötesindeki saâdet o nisbette artar. Tarih boyunca peygamberler evliyâ ve mütefekkir sâlihler kâinâtı kavramaktaki dirâyetin canlı misâlleridir. İnsanın fıtratında ve vicdânının derinliklerinde mârifetullâh yâni Rabbi kalben tanıma istîdâdı bir hak duygusu şiddetle inanma ve bağlanma ihtiyâcı gizlidir.

Başı dara düşen gâfillerin hayat buhranları geçiren münkirlerin himâyesiz kaldıkları korkunç yalnızlıkta bu fıtrî sermâyenin sevk-i tabiîsiyle Allâh’a dönmeleri ilâhî kudretten yardım dilenme ihtiyâcı duymaları insanın yaratılış gâyesinin muktezâsıdır. Lâkin bu istîdâdı köreltenler bu âlemde ilâhî kudret akışlarından ve sanat harikalarından uzakta ve bîgâne kalanlar bu ibretler âleminde abus ve alık yaşayanlar dünyada oynadıkları bu körebe oyununu âhirette de devam ettireceklerdir. Âyet-i kerîmelerde buyurulur:

“Yalnız gözler kör olmaz fakat göğüslerde olan kalbler de körleşir.” (el-Hacc 46)

“Bu dünyada kalbi kör olan âhirette de kör ve daha şaşkındır.” (el-İsrâ 72)

`

Kur’ân-ı Kerîm’i kalbi ilâhî muhabbetle dolu sâlih ve sâliha muallimlerden öğrenmek zarûrîdir ki o feyizli kalblerden bir hâl in’ikâs ederek dinleyenleri duygu derinliği ve tefekküre sevketsin. Zîrâ Kur’ân-ı Kerîm de mü’mini dâimâ düşünme ve duygulanma seferberliğine dâvet etmektedir. Âyet-i kerîmede:

“…Düşünüp anlasınlar diye sana da bu Kur’ân’ı indirdik.” (en-Nahl 44) buyurulur.

Diğer taraftan Allâh Teâlâ hem yüce varlığının delîllerini hem de insanlara bahşettiği nîmetlerdeki derin hikmetleri tefekküre dâvet buyurur. Bunlar içerisinde insanoğlunun çeşit çeşit lisanlara ve renklere sahip olmasına dikkat çeker. Âyet-i kerîmede buyurulur:

“Gökleri ve yeri yaratması lisanlarınızın ve renklerinizin değişik olması O’nun varlığının delillerindendir. Doğrusu bunlarda bilenler için dersler vardır.” (er-Rûm 22)

Gerçekten de insanoğlunun konuştuğu lisanlardan hiçbiri o lisanı konuşan millet tarafından muhtelif komisyonlar kurularak oluşturulmamıştır. Ne grameri ne kelime kadrosu ortak bir çalışmanın semeresi değildir. Kimi dillerde cümle fiille başlarken kimi dillerde de fâille başlar fiille biter. Bunlar şuurlu tercihler değil bizzat Cenâb-ı Hakk’ın bir bahşıdır. Bu ilâhî bahşın yanında insanoğlunun renklerinin değişikliği ve muhtelif ırklar hâlinde yaratılması da ayrı bir hikmetler manzûmesidir. Renkler coğrafyanın getirdiği bir netice; ırklar bir hilkat tecellîsidir. Bu durum insanların birbirleriyle daha kolay tanışıp anlaşmaları içindir. Yoksa biri üstün diğeri değersiz bir ırk diye bir şey yoktur. Her ırktan da hem temiz kimseler hem de şerli kimseler çıkar. Mühim olan takvâ üstünlüğüdür. Bu hakîkati Allâh Teâlâ şöyle beyân eder:

“Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allâh katında en değerli olanınız en muttakî (en çok takvâ sahibi) olanınızdır. Şüphesiz Allâh bilendir her şeyden haberdardır.” (el-Hucurât 13)

İnsanoğlu ilâhî imtihan muktezâsınca mücâdeleci ve hakkı kabulde mütereddid bir yaratılışa sâhip olduğu için Kur’ân-ı Kerîm âyetleri çeşitli meslek ve meşrep sahipleri için muhtelif misâllerle donatılmıştır; tâ ki herkes kendi hâline göre bir nasip alsın. Bu hakikat âyet-i kerîmede şöyle beyân olunur:

“Andolsun ki Biz bu Kur’ân’da insanlara türlü türlü misâli gösterip açıkladık. Zîrâ insan çok hususlarda mücâdelecidir.” (el-Kehf 54)

Kur’ân-ı Kerîm insanı onun yapısındaki inceliklere dikkat çekerek tefekküre dâvet eder. İnsana hayatını tefekkür etmesi hususunda şöyle buyurur:

“Kime uzun ömür verirsek biz onun gelişmesini tersine çeviririz. Hiç düşünmüyorlar mı?” (Yâsin 68)

Bir başka âyette insanın yapısındaki fücur ve takvâ temâyülü gerçeğine şu şekilde işâret edilir:

“Nefse ve ona birtakım kâbiliyetler verip de iyilik ve kötülüklerini ilhâm edene yemin ederim ki nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiş onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir.” (eş-Şems 7-10)

Tekrar diriliş ile Allâh’ın yüce kudreti buna mukâbil insanın acziyeti ve istikbâlde kendisini bekleyen ilâhî gerçek sergilenir:

“İnsan görmez mi ki biz onu nutfeden yarattık. Bir de bakıyorsun ki apaçık düşman kesilmiş. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışıyor ve: «Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek?» diyor. De ki: Onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. Çünkü O her türlü yaratmayı gayet iyi bilir.” (Yâsin 77-79)


Zamanın peşinde koşan insana zamanın izâfî olduğu hatırlatılır:


“Kıyamet gününü gördüklerinde (dünyada) sadece bir akşam vakti ya da kuşluk zamanı kadar kaldıklarını sanırlar.” (en-Nâziât 46)

İnsanoğlunu devamlı tefekküre davet eden bütün bu beyanlar da gösteriyor ki böyle bir zihnî ve kalbî faâliyet Allâh’ın emrettiği bir mecbûriyettir. Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ise bin dörtyüz sene evvel:

“Tefekkür gibi ibâdet yoktur.” (Ali el-Müttakî Kenzü’l-ummâl XVI 121) meâlindeki hadîs-i şerifleriyle tefekkür ve neticesinde kalbin feyizlenmesini ibâdet seviyesinde gördüğünü beyân buyurmuştur. Hattâ denilebilir ki onun ibâdetten evvel mevcûd olan bir lâzıme olduğuna işâret buyurmuştur. Çünkü ibâdet gibi diğer hayırların da ehemmiyet ve mâhiyetini kavramak tefekkür ile mümkündür.

Bin dörtyüz sene evvel ehemmiyetine sayısız âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîfler ile işâret edilmiş olan tefekkürün asrımızda -yukarıdaki izahlara nazaran- ehemmiyetinin daha da artmış bulunduğu muhakkaktır. Bu noktadaki mes’ûliyetten hakkıyla berî olmak için hakkı tebliğ ve hayra teşvik hususunda ne derecede gayret sâhibi olmamız lâzım geldiği üzerinde ne söylense azdır.

`

İnşâallâh hulûlüyle müşerref olacağımız Şâbân’ın 14. gününü 15. gününe bağlayan Berat Gecesi her sene sâlih mü’minler tarafından büyük bir îmân vecdi içinde ihyâ edilmektedir.

Hadîs-i şerîfte buyurulur:

“Şâban’ın yarısı gecesinde namaz kılınız gündüzünde de oruç tutunuz. Zîrâ Allâh Teâlâ güneşin batmasıyla berâber dünyâ semâsına rahmet nûrlarıyla tecellî buyurup kullarına tan yeri ağarıncaya kadar şöyle hitapta bulunur:

«–Yok mu benden af dileyen onun günahlarını bağışlayayım? Yok mu benden rızık isteyen onu rızıklandırayım? Yok mu bir musîbetzede duâ etsin de ona âfiyet vereyim? Şöyle olan yok mu böyle olan yok mu?..»” (İbn-i Mâce İkâmetü's-salât 191)

Demek oluyor ki Allâh Teâlâ bu gece husûsî rahmet ihsân ve icâbet kapılarını tâ sabah oluncaya dek ardına kadar açık tutmaktadır.

Berat gecesini namazla gündüzünü de oruçla ihyâ etmenin mü’minlere müstesnâ kıymetler kazandıracağı Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in ne güzel bir vaad ve müjdesidir. Bu geceyi namazlara ilâveten Kur’ân zikir tesbih salevât-ı şerîfe ve mânevî sohbetlerle de ihyâ etmeye gayret etmeliyiz.

Berat gecesinden sonraki günler ve geceler için de îtinâ göstermek gerekir ki onlar nûr menbaı Ramazan-ı Şerîf’in mukaddes dâvetiyeleri durumundadır. Ramazan neş’esiyle gönül heyecanlarımız rûhânîleşmeli hayır-hasenâtımız çoğalmalı îmânî muhabbetimiz ve Hakk’a sadâkatimiz artmalıdır. Bilhassa namazlarımız kalb ve beden âhengi içinde ve bir vecd iklîminde edâ edilmelidir. Zîrâ namaz Rab ile kulun ulvî bir mülâkâtıdır.

Nitekim bir kimse Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’e gelerek:

“–Yâ Rasûlallâh! Bana faydalı ve özlü bir söz öğret.” dedi. Hazret-i Peygamber

-sallâllâhu aleyhi ve sellem- de ona şunları söyledi:

“Namaza durduğun zaman dünyâya vedâ eden bir kimse gibi ol! Özür dilemeni gerektiren bir sözü konuşma! İnsanların elinde bulunan dünyâlıklardan ümidini kesmeye karar ver ve buna azmet!” (İbn-i Mâce Zühd 15)

Mü’min kıldığı namazın bütün fazîlet ve ecrini kazanma gayreti içinde olmalı ve bu ilâhî nîmeti zâyî etmekten sakınmalıdır. Zîrâ Allâh Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- bir hadîs-i şerîflerinde şöyle buyurmaktadır:

“Bir kul namaz kılar fakat namazının yarısı üçte biri dörtte biri beşte biri altıda biri yedide biri sekizde biri dokuzda biri hattâ ancak onda biri kendisi için yazılır.” (Ebû Dâvûd Salât 123 124)

Hâsılı rahmet ve bereket gölgesi üzerimize düşen Ramazan-ı Şerîf dolayısıyla şunu da belirtmeliyiz ki; Ramazan’da nâzil olan Kur’ân mü’minlere kıyâmete kadar uzun bir Ramazan hayâtı yaşatmak için indirilmiştir. Ramazan ve Kur’ân amelî ve hayatî bir ömür terbiyesidir.

Âyet-i kerîmede buyurulur:

“Ramazan ayı insanlara yol gösterici doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur’ân’ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden Ramazan ayını idrâk edenler onda oruç tutsun...” (el-Bakara 185)

Cenâb-ı Hak Kur’ân’ın hidâyet hüccetleri ve hikmet ölçüleri ile dolu nurlu bir rehber olduğunu bildirdikten sonra bu mübârek aya eren her kişinin Kur’ân terbiyesi altında oruç tutmakla mükellef bulunduğunu beyan buyurmaktadır.

Unutmamak gerekir ki Kur’ân’ın sâdece sadâsını dinlemek ve hakikat haritasını gözden geçirmek kâfî değildir. Onun ebediyet yâni âhiret hayâtını kurtarma yollarını gösteren mübârek emirlerine bir gönül vecdi ile itaat etmek îcâb eder. Çünkü mü’min nefsâniyetin taarruzlarına karşı Kur’ân rûhâniyeti ile çetin bir nefis muhârebesine giren kişidir.

Yâ Rabbî! Bu mübârek ayda duygu derinliği ile Kur’ân ve cennet hayâtı yaşayabilmeyi nasîb eyle! Îmân ve Kur’ân’ımız hüccet oruçlarımız rahmet sahurlarımız bereket iftarlarımız vuslat demleri olsun.

Âmîn!..Dipnot: 1)Bkz.Câsiye Suresi âyet 13.