Sure Mekke’de nâzil olan 14. suredir. Öncesinde Asr suresi sonrasında ise Kevser suresi inzal buyrulmuştur.

“Adiyat Suresi” Kur’an-ı Kerimde tertip sırası olarak 100. Sure olmakla beraber nüzul sırası olarak 14. Suredir. Ne hikmettir ki ikisinin toplamı 114 olmakla 114 sure-i Kur’aniye ile tevafuk etmektedir. Sure ayrıca 11 ayet 40 kelime ve 163 harftir. “Adiyat Suresi” Mekke’de Asr suresinden sonra nazil olmuş kendisinden sonra da Kevser suresi inzal edilmiştir. Asr Suresi ile Kevser Suresinin arasındaki bir suredir.

Surenin ilk kelimesi olan “Adiyat” bu sureye isim olmuştur. Bunun anlamı “Allah yolunda mücadeleye koşanlar” demektir. Allah yolunda cihada koşan atlar ve hacca giden develer elbette üzerinde onu koşturan ve bu amaca sevk eden insandan daha değerli değillerdir. Onlar ancak vasıtalardır. Hal böyle olunca bu surede “Adiyat” denen ve Allah yolunda koşan “mücahit mü’mindir.” Yüce Allah onun bu mücadelesine ve hak yolda gayretine ve çalışmasına kasem etmekte ve yaptığı hizmeti kutsamakta Allah katındaki makbuliyetine işaret etmektedir.

YÜCE MEÂLİ:
1. Yemin olsun Allah yolunda koşuşturanlara…
2. Ateşli çalışmalar ve konuşmalar yapanlara…
3. Sabah erken kalkıp baskına çıkanlara…
4. Meydana çıkıp tozu dumana katanlara…
5. Topluluğun ortasına pervasızca dalanlara… Yemin olsun ki…
6. Gerçekten insan Rabbine karşı nankördür.
7. Bu nankörlüğüne kendisi de bizzat şahittir.
8. Hayra servete ve şöhrete çok düşkündür.
9. O insan ölülerin kabirlerden dirileceğini bilmez mi?
10. Göğüslerinden kalbinden geçenler dahi önüne konulacağını…
11. Muhakkak Rabbin bunların hepsinden haberdardır ve insan o gün bunu bilecektir.

SURENİN TEFSİRİ:
Kur’an-ı Kerimin kelimeleri “Anahtar Kelimeler” dediğimiz temel kavramlardır. Hatta harfleri de kutsiyetinden dolayı “Huruf-u Mukataa”da olduğu gibi şifreli kelimelerdir denilebilir. Bu konuda İslam muhakkiklerinin te’lif etmiş olduğu eserler vardır. Konunun uzmanları bunu bilir. Her harf Allah’ın bir ismini remz eder. Meselâ “Elif” Allah ismini “Be” “Bari Bâis Bâki” isimlerini “Cim” “Celal Cemâl Cemîl” gibi remz etmektedir. Yine İslam muhakkiklerinin bu konuda telif ettiği eserler vardır.

Adiyat Dabhan Muğîrat Kadhan Nek’an gibi kelimeler de aynı şekilde “Anahtar kelimeler” ve deyimlerdir. Çok geniş ve her asra bakan anlamları vardır. Zten tefsirler de bu anahtar kelimelerin açılımlarıdır. Kur’ân-ı Kerimin bir kısım ayetlerini ve kelimelerini başka ayet ve kelimeler tefsir ettikleri için müfessirler usul olarak ayeti ayetle ayeti hadisle tefsir etmişler daha sonra kendi anladıklarını ifade etmişlerdir.

1. Yemin olsun Allah yolunda koşuşturanlara…
“Adiyat” cem-i müennesi-i salim bir kelimedir. “Koşanlar” anlamına gelmektedir. Müfessirler tarafından “Dabhan” kelimesi ile irtibatlandırılarak “cihat için soluyarak koşan atlara” teşmil edilmiştir. Mekke’de savaş emredilmediği için gazilerin hızla koşan atları koşarken ayaklarından çıkan kıvılcımlar ve ansızın düşman üzerine saldırmaları kastedilmiş olmaz. Böyle de olsa burada cihadı yapan at değil ata binen ve onu cihada sevk eden mü’mindir. Atlar ile savaşın emredilmesi bu surenin nüzulünden yaklaşık on sene sonraya hicretin ikinci senesine tekabül eder. Adiyat suresi nazil olan surelerin 14.sü olduğuna göre hicretten yaklaşık 10 sene önce inzal edilmiş olması gerekir. Bundan “kıtal” anlamındaki savaşın surenin nüzulünden 10–12 sene sonra olduğu anlaşılmaktadır. Adiyat Suresinden önce Asr Suresi nâzil olmuştur. Bu surede yüce Allah “Asr”a yemin eder. Asr ise ikindi vakti ahir zaman manası anlaşılır. İnsanların zararda ve hüsranda olduğu ifade edilir. Hüsrandan kurtuluşun ise ancak “İman Amel-i Salih Hakkı tavsiye ve Sabrı tavsiye” ile olduğu nazara verilir. Sonrasında “Adiyat Suresi” nazil olmuştur. Asr suresi ile irtibat kurduğumuz zaman bu surede “İmana hizmet salih amele devam hakkı ve sabrı tavsiye metodunu” ders verdiği düşünülebilir. Bu ise gayretle çalışmakla ve yorulmakla ilgili bir husustur. “Soluyarak koşmak” amacı gerçekleştirmek için büyük bir çaba ve gayret içinde olmak demektir. Hz. Ali’nin (ra) “Hacca giden develerin koşmaları ve solumaları” (Elmalılı Hamdi Yazır Hak Dini Kur’an Dili 9:6016) şeklindeki yorumu da bu anlamı güçlendirmektedir. Abdullah b. Abbas (ra) da Medine dönemindeki cihada katılan atları kast ederek tefsir etmiştir.

2. Ateşli çalışmalar ve konuşmalar yapanlara…
Kadh “çakmağı çakmak” ve “ateş çıkarmak” anlamındadır. “Muriyat-ı Kadh” ise ateşli sözlerle düşmanlık ve kin ateşini yakanlara mukabil ateşli konuşmalar ile bu fitne ateşinin sönmesine gayretle çalışanlar ve aynı şekilde iman nurunun gönüllerde yerleşmesine çalışanlar olarak anlaşılabilir. Çünkü “Nur fenâlara nârdır.” (Münazarat 32)

Müfessirler bu ayeti “savaşı kızıştıran sözler” “atların gece taşlara nallarını vurarak kıvılcımlar çıkarması” “gece ateş yakarak düşmana çok görünen gaziler” “ateşli fikir ve düşünceler” “süngüler ve ateşli silahlar” olarak yorumlamışlardır.

3. Sabah erken kalkıp baskına çıkanlara…
“Sabah akın edenler” ifadesinden de sabah erken plan ve program yaparak yapılacak işleri planlayan ve buna göre icraata geçenler anlamı çıkarılabilir. Düşmana en çok zayiat verdiren husus sabah akınları ve planlı ani baskınlardır. Aynı şekilde sabah erken kalkarak plan ve program yapan ve erkenden bunu icraata geçiren kimseler elbette başarılı olurlar.

4. Meydana çıkıp tozu dumana katanlara…
“Şahlanarak iz bırakanlar” anlamındaki “Eser” ve “Nek’a” kelimeleri gayretin sonunda iz bırakacağını ifade etmektedir. Eser toz birikmiş su haykırmak hücum esnasında feryatlar dökülen kanlara delalet işaret ve ima etmektedir.

5. Topluluğun ortasına pervasızca dalanlara… Yemin olsun ki…
“Topluluğa dalanlar” ifadesi ise topluluk içinde yaşayan ve sosyal hayatta çalışarak iz bırakan ve eserleri ile konuşanlar kastedilmiş olmalıdır.

6. Gerçekten insan Rabbine karşı nankördür.
Kenud “Nankör” demektir. İnsan Rabbinin kendisine sunduğu sayısız nimetlere şükretmesi gerekirken nankör davranır. Buna kendi vicdanı da şahittir. Yine “Kenud” hak ve hayra engel olmak anlamına gelir. İmansız insanların bir kısmı hak ve hayra engel olmak için ellerinden geleni yaparlar. Allah’ın kendisine verdiği nimetleri başkaları ile paylaşmaktan kaçan cimrilere de Kenud denir. Yine insan bu cimriliğinden dolayıdır ki maiyetindekilere haklarını tam olarak vermez. Peygamberimiz (sav) insanın bu nankörlüğünü şöyle dile getirir: “İnsan öyle nankördür ki yalnız başına yer Allah’ın nimetlerini paylaşmaz; hizmetçisini döver ve onun hakkını ödemez.” (Buhari El-Edebü’l-Müfred 160) Tabiinin ileri gelenlerinden Hasen-i Basri (ra) bu ayetin tefsirinde “İnsan nimetleri unutur kötülükleri sayar. İşte bu kenuddur” demiştir. Yüce Allah bu hususta insanın vicdanını şahit tutar ve buyurur ki “İnsanın kendisi ve vicdanı da buna şahittir.”

7. Bu nankörlüğüne kendisi de bizzat şahittir.
Buradaki “Hüve” zamiri Allah’a raci olursa “Allah onların üzerinde yaptıklarına şahittir” anlamındadır. Şayet insana raci olursa insan “kendi nankörlüğüne kendisi de şahittir” anlamına gelmektedir. Her ne kadar dili nankörlük etse de vicdanı buna şahittir demektir. Dünyada bunu itiraf etmese de ahirette kendi aleyhine şahitlik ederek günahlarını ve nankörlüklerini itiraf edecektir.

8. Hayra servete ve şöhrete çok düşkündür.
“İnsan hayrı çok fazla sever.” Hayr çok mal ve servet demektir. Mala hayr denmesinin sebebi insan fıtratının mala meyilli olmasındandır. Dünya menfaati mala bağlıdır. Bir sahabe peygamberimize (sav) gelerek “Malım beni namazda dahi rahatsız ediyor ve aklımdan çıkmıyor” demesine mukabil peygamberimiz (sav) “Mü’minin kalbi malı ile beraberdir. Sen malının bir kısmını sadaka ve hayır yaparak ahirete gönderirsen kalbin ahirete meyleder” buyurarak cevap vermişlerdir. Hz. Ömer (ra) da “İnsanın şerefi dünyada mal ile ahirette ise Salih amel iledir” buyurmuşlardır.

Bu ayette yüce Allah dünya nimetlerinden olan malı insana faydası olduğu için hayır olarak nitelemiştir. Mal ve dünya metaı insan için hayır vasıtasıdır. Ancak insan yanlış düşüncesi ile malı hayra harcamaktan kıskanır cimrilik eder ve vermez. Hâlbuki mal hayra ve Allah yoluna harcanırsa hayır olur; aksi takdirde insan için şerdir. O insan zanneder ki hayatın amacı ve gayesi malı kazanmak ve servet biriktirmektir. Bu konuda yanılır ve yanlışa düşer.

Mal ve para insana neden lâzımdır? Kimseye karşı borçlu kalmamak ve minnet altına girmemek ve insanın insanlığının gereği olan hürriyet ve istiklaliyetini şeref ve izzetini korumak sözünün eri olabilmek verdiği sözünde durabilmek akrabalarına ve yakınların faydalı olabilmek kimseye muhtaç olmadan ailesinin geçimini sağlayarak şerefle yaşamak için paraya ve mala ihtiyaç vardır. Bunlardan arta kalanı ile de Allah yolunda harcayarak zekât ve sadaka vermek ve hayır yapmak da mal ile yapılan ibadet sınıfını teşkil eder. Bu amaçların dışında biriktirilen ve insanların faydalandırılmadığı mal ve servet insana vebal ve yüktür. Bu hususu yüce Allah bir ayetinde şöyle belirtir. “O gün cehennem kızdırılır ve bu paralar ile alınları yanları ve sırtları ateşle dağlanır. İşte kendiniz için biriktirip yığdıklarınız tadın bunları” (Tevbe 9:35) denilir.

“Şedit” kelimesi “bahil/cimri” manasında olursa “o insan malın hakkını vermez ve şükrünü eda etmez kıskanır ve hayra harcamaktan çekinir” anlamına gelir. Şayet “hırslı/mala düşkün” anlamında olup “kazanmakta haris harcamakta ise nankörüdür hayır teklif edilince sıkılır hoşlanmaz zoruna gider ve şükrünü eda etmez” anlamına gelir.

9. O insan ölülerin kabirlerden dirileceğini bilmez mi?
“Bilmez mi ki insan kabirden hesap vermek üzere çıkarılacaktır. Hesap vermemek üzere kabrinde kaldırılmayacak şekilde yatıp bırakılmayacaktır. Hesap gününde de insanının kalbinden geçen niyetine göre muamele görecektir. Bundan dolayı kalbinde sakladığı bütün sırları dökülecek ve ona göre muamele görecektir. Niyetleri hedefleri ve amaçları ortaya dökülerek buna göre hesap sorulacaktır. “Onların unuttuklarını da Allah onlara sayıp dökecektir.” (Mücadele 58:6) “O gün Rableri onların hepsinden haberdar olduğunu bildirecektir.” Allah hesap gününde ödenmeyen hakları hırsla biriktirilerek ne sahibine ne de başkasına fayda vermeden gömülen hazineleri ve defineleri meydana çıkarır.

10. Göğüslerinden kalbinden geçenler dahi önüne konulacağını…
İnsanın fiilleri kalbin niyetinden ve düşüncelerinden kaynaklanır. İnsan neyi düşünüyorsa onu yapar. İnsanın fiilleri ameli ve ibadeti de kalbinde taşıdığı niyete göre değer kazanır. Bu nedenle peygamberimiz (sav) “Ameller niyetlere göredir” (Buhari Bed’ul-Vahy 1) buyurmuştur. Yüce Allah iyi niyetin karşılığını rahmeti ile verirken kötü niyeti fiiliyata ve eyleme geçmediği ve amele inkılâp etmediği sürece affetmekte ve cezalandırmamaktadır. (Buhari Rikak 31) Yine peygamberimiz (sav) “Şüphesiz Allah ümmetimden hata unutma ve ikrah sonucu yaptıkları şeyin hükmünü kaldırmış” (Buhari Talak 2; İlim 44) buyurarak bunlardan dolayı cezalandırmayacağını belirtmiştir.

Yüce Allah dünyada insanların kalplerinde taşıdığı kötü niyetlerinden dolayı fiiliyata geçmedikçe ceza vermez. Ancak “Gizli sırların ortaya çıkacağı ahirette” (Tarik 86:9) kalplerde geçen niyetlerinden dolayı hesaba çeker ve kalbinde taşıdığı niyeti onlara gösterir. Böylece Allah’ın kalplerden geçenlerin tamamını bildiği ve gördüğü açıkça anlaşılır. Yüce Allah bu ayette bunu ifade etmektedir.

Hussıle kelimesinin kökü “H-S-L” kelimesidir. Araplar kalbura ve eleğe “Mishal” demektedirler. Bu kelimeden ahirette bütün ameller ince eleklerle elenerek niyetlerinin ve amaçlarının da ortaya konularak ona göre değerlendirileceği anlaşılmalıdır. Hâsıla çalışman elde edilen sonuç ve semeredir. Tahsil de seçip ayıklanarak elde edilen bilgi ve kültürdür. Bu nedenle ayette yüce Allah “dünyadaki kazançlarınızın önünüze konacak ve Allah ona göre sizi hesaba çekecektir” buyurmaktadır.

11. Muhakkak Rabbin bunların hepsinden haberdardır ve insan o gün bunu bilecektir.
Yüce Allah “Habîr”dir. Her şeyin iç yüzünden ve gizli taraflarından haberdardır. İnsanın kalbinden geçen niyetlerini ilerideki amaçlarını bildiği gibi en küçük varlık olan atomların hareketlerini ve hedeflerini tespit eder ve bilir. Allah’ın “Alîm” ismi külli olup Habîr ismi gizlilikleri ve sırları bildiğini ifade etmektedir. Bu nedenle “Yaratan bilmez mi O Latîf ve Habîrdir” (Mülk 67:14) buyrulmuştur.

Yüce Allah’ın göğsün içinde saklı olanların bilineceğini söylemesi iki amaç içindir. Birincisi uzuvların ameli kalbin ve içimizde sakladığımız niyetin eseridir. Nitekim peygamberimiz (sav) “İnsanın göğsünde bir çiğdem et parçası vardır. O iyi olursa azalar da iyi olur o kötü olursa azalar da kötü olur. O kalptir” (Buhari İman 39) buyurarak ifade etmiştir. İkincisi kalp daima Allah’ın zikrini ister ve onunla tatmin olur. Ancak kalbi şaşırtan vesvesedir ki bu vesveseler göğüste meydana gelir. Zira insanı kötülüğe sevk eden nefsin şeytanın vesvesesine kulak vermesidir. Yüce Allah bu nedenle “O şeytan insanın göğsüne vesvese verir” (Nas 114:5) buyurmuştur. Yine bu nedenledir ki “Allah kimin göğsünü İslama açarsa o Allah’tan bir hidayet üzere olur” (Zümer 39:22) buyurmuştur. Kişiyi İslama ve amele yönelten makamın ve mekânın göğüs olduğu anlaşılmaktadır. İmanın yeri kalp İslam’ın yeri göğüstür iman kalpte amel ise göğüstedir.

“Hüm” zamirinin çoğul ifade edecek şekilde kullanılması ise “İnsan cinsine” işaret etmek ve tüm insanların bu özellikte olduğunu ifade etmek içindir. Bu nedenle insandan kasıt birey değil insan nevidir.

Yüce Allah ahirette göğüslerde saklanan sırları ve kalplerdeki niyetleri ortaya çıkararak her şeyden haberdar olduğunu ispat edecektir. Burada Fahreddin-i Razi’ye “Yüce Allah külliyatı bildiği gibi cüz’îyatı da bilir. Burada felasifenin “Allah cüz’îyatı bilmez” demelerine red vardır” demektedir.

Bu sureye uygun olarak “Habir” ismi “Allah kimin ne için mücadele ettiğine ve neye koştuğuna ve niçin koşturduğunu en iyi bilendir” manasını ifade etmektedir. “şereful mekân bi’-mekîndir.” Yani mekanın şerefi o mekanda oturana aittir. Aynı şekilde vasıtalar da amacına göre amaçlar da o amaca yönelen insana göre değer kazanır.

Herkes “ben Allah için hizmet etmekteyim” diyor ve çalışmasını “Allah rızasına dayandırıyor” ama bunun gerçekten Allah için olup olmadığını ise Allah biliyor.

SURENİN FAZİLETİ:
Peygamberimiz (sav) bu surenin fazileti ve değeri konusunda “Zilzal Suresi Kur’ânın yarısına Adiyat Suresi diğer yarısına denktir” (Ebulleys Semerkandi Adiyat Sures Tefsiri) buyurmuşlardır. Zira Adiyat Suresi dünyevi amelleri Zilzal Suresi uhrevi hayatı anlatmaktadır.