Mekke'de inmiştir. 165. âyettir.

Takdim


En'âm sûresi Mekke'de nazil olan uzun sûrelerden biridir. Genellikle akîde ve îman esaslarını konu alır. Bu sûre hedef ve gayeleri bakımından bundan önce geçen ve Medine'de nazil olan Bakara Âl-i İmrân Nisa ve Mâide gibi sûrelerden farklıdır. Bu sûre oruç hac cezalar ve aile hukuku gibi müslüman toplumun nizamını sağlayan hükümlerden bahsetmez. Ehl-i kitap olan Yahudi ve Hıristiyanlarla münafıklardan bahsetmediği gibi savaşla ilgili meselelerden ve İslam davetine karşı çıkanlarla savaşmaktan da bahsetmez. Bu sûre sadece akîde ve îman esaslarının ana meselelerin*den bahseder. Bu meseleleri aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür.
1. İlâhlık meslesi
2. Vahy ve risâlet meselesi
3. öldükten sonra dirilme ve hesap meselesi.
Bu sûrede İslam davetinin esasları üzerinde çokça durulduğunu ve bahsedildiğini görmekteyiz. Bu hususta ikna etme ve susturma için kul*landığı silâhın kesin engin ve susturucu deliller olduğunu görmekteyiz. Çünkü bu sûre Mekkede müşrik bir kavme inmiştir. Bu mübarek surede dik*kat çeken hususlardan biri de onun iki açık üslup ile hitap etmesidir ki bu üslupları bu kadar çok olarak diğer sûrelerde hemen hemen görememek*teyiz. Bunlar:
1. Takrîr üslûbu
2. Telkin üslûbudur.
1. Takrîr üslûbu: Şüphesiz Kur'an Allah'ın birliği varlığı kudreti gücü ve üstünlüğünü gösteren delilleri herkesin itirazsız kabul edebileceği bir şekilde sunar. Bunun için duyu organlarıyla algılanamayan fakat kalpte hazır olan bir şahsa ait bir zamirle o şekilde hitap eder ki hiç bir akl-ı se*lim ve kalb-i selim kainatın yaratıcısının lütuf ve ihsan sahibi Allah ol*duğuna şüphe etmez. O bunun için her şeyi hikmetle idare eden yaratıcıyı gösteren O zamirini kullanır. Yüce Allah'ın şu âyetlerine bir kulak ver: O sizi çamurdan yaratandır". O göklerin ve yerin Allah'ıdır." O geceleyin sizi uyutandır." O kullarının üstünde kuvvet sahibi olandır." O gökleri ve yeri hak ile yaratandır"....
2. Telkin üslûbu: Bu uslûb Yüce Allah'ın Peygamber'e (s.a.v.) hüccet telkinini öğretmesi esnasında açıkça görülmektedir. Peygamber (s.a.v.) hüccetleri hasmına o şekilde sunar ki onun kalbine ve kulağına hakim olur. Artık hasmı ondan kurtulamaz. Bu soru-cevap üslûbudur. Yüce Allah onla*ra sorar sonra kendisi cevap verir. Şu âyet-i kerimeleri bir dinle: Göklerde ve yerde olanlar kimin*dir" diye sor... "Allah'ındır" de. O merhamet etmeyi kendi zatına farz laldı." De ki: "Şahitlik yönünden frangı şey daha büyüktür?" De ki "Benimle sizin aranızda Allah şahittir."
De ki: "Ne dersiniz eğer Allah kulaklarınızı sağır gözlerinizi kör eder kalpleri*nizi de mühürlerse bunları size geri verecek Allah'tan başka bir ilah var mı?"
"Keşke Ona Rabbinden bir mucize indirilseydi" dediler. De ki: "Şüphesiz Allah mucize indirmeye kadirdir. Fakat onların çoğu bilmezler."
İşte böylece bu mübarek sûre müşriklerle münakaşa ve onları sustur*mak için bâtılın belini kıracak kesin deliller ve parlak hüccetler getirin Buradan anlaşılıyor ki En'âm sûresi yoğun bir şekilde İslam daveti yapmak bakımından Mekke'de inen sûreler arasında büyük bir önem taşımaktadır. [1] Bu sûre İslam davetinin hakikatlerini açıklar onu ayakta tutan unsurları sağlamlaştırır ve münazara ve mücadelede çeşitli enteresan deliller getire*rek muarızlarının şüphelerini giderir. Yaratma îcât etme kanun koyma ve İbadet hususlarında Yüce Allah'ın tek olduğunu zikreder peygamberleri ya*lanlayanların durumlarını ve geçmiş toplumlarda onların benzerlerinin başlarına gelenleri anlatır. Onların vahy ve peygamberlik hakkındaki şüphelerini öldükten sonra dirilme ve hesap gününü zikreder. Bütün bunları insanın kendisinde dış dünyada ve şiddet ve rahatlık anlarmdaki beşerî tabiatlarda bulunan delillere dikkat çekerek geniş geniş anlatır. Peygamber*lerin babası İbrahim'i ve onun peygamber olan çocuklarından bir grubu an*latır. Meşakkatlere katlanma ve sabretme hususunda Peygamber (s.a.v.)'e onların yolundan gitmesini ve onlara uymasını tavsiye eder. İnkarcıların kıyamet günündeki hallerini tasvir eder bunu farklı şekillerde çokça izah eder. Helâl ve haram kılma hususlarında şirklerinin sebep olduğu Câhiliyye tasarruflarından bir çoğunu açıklar. Onların geçersiz ve bâtıl olduklarına hükmeder. Bundan sonra sûre tam bir açıklıkla önceki kitaplarda mevcut ve bütün peygamberlerin kendisine çağırdığı vasiyetlerle son bulur: De ki Gelin Rabbinizin size haram kıldıklarını okuyayım". Sûre bu hayatta insanın Rabbinin katındaki yerini açıklayan tek âyetle sona erer ki o da insanın yeryüzünde halife oluşu ve Yüce Allah'ın kâinatın imarını insan eline vermiş olmasıdır. İnsan kâinatta ne*silden nesile devam eder. Geçmişlerin yerine yenileri gelir. Yine bu âyette Yüce Allah'ın yüce bir gaye ve büyük bir hikmete binaen insan fertlerine farklı lutuflarda bulunduğu açıklanmıştır ki o hikmet de bu hayatın gerek*lerini yerine getirirken insanın bir takım şeylerle imtihan edilmesi ve de-nenmesidir. Bu öyle bir durumdur ki insanın kemâli ona bağlıdır. Yaratmaktan ve nizamdan maksat da budur:
Sizi yeryüzünün halifeleri kılan size verdiği nimetler hususunda sizi denemek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün tutan odur. Şüphesiz Rabbin cezası çabuk olandır. Ve gerçekten O bağışlayan merhamet edendir.[2]

Sûrenin İsimlendirilmesi


Allah'ın yarattığı ekinlerle hay*vanlardan Allah'a pay ayırdılar... [3] âyetinde hayvanlar lafzı geçtiği için sûreye "En'âm sûresi" denilmiştir. Ayrıca müşriklerin o hayvanlarla putlarına yaklaşmak için yaptıkları cahillikleri açıklayan hükümlerin çoğu bu surede zikredilmiş olması da sûrenin bu ismi almasının sebeplerinden*dir. İbn Abbas'tan rivayet edilen şu hadis bu surenin özelliklerinden birini gösterir: "En'âm sûresi Mekke'de bir gecede toptan indi. Etrafında 70 bin melek yüksek sesle teşbih ediyorlardı.[4]

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1. Hamd gökleri ve yeri yaratan karanlıkları ve aydınlığı vareden Allah'a mahsustur. Bunca âyet ve de*lillerden sonra kâfir olanlar hâlâ putları Rabb'leri ile denk tutuyorlar.
2. Sizi bir çamurdan yaratan sonra ölüm zamanı*nı takdir eden ancak O'dur. Bir de O'nun katında mu*ayyen bir ecel vardır. Siz hâlâ şüphe ediyorsunuz.
3. O göklerde ve yerde tek Allah'tır. Sizin gizlini*zi açığınızı ne kazanacağınızı bilir.
4. Rablerinin âyetlerinden onlara bir âyet gelme-yedursun o âyetlerden ille de yüz çevirirler.
5. Gerçekten onlar kendilerine Hak geldiğinde onu yalanlamışlardı. Fakat yakında onlara alay ettikleri şeyin haberleri gelecektir.
6. Görmediler mi ki onlardan önce yeryüzünde size vermediğimiz bütün imkânları kendilerine ver*diğimiz gökten üzerlerine bol bol yağmurlar indirip evlerinin altlarından ırmaklar akıttığımız nice nesilleri helak ettik. Biz onları günahları sebebiyle helak ettik ve onların ardından başka nesiller yarattık.
7. Eğer sana kâğıt üzerine yazılmış bir kitap indirseydik de onlar elleriyle onu tutmuş olsalardı yine de inkar ediciler: "Bu apaçık büyüden başka bir şey değildir." derlerdi.
8. Muhammed'e "Bir melek indirilseydi ya!" de*diler. Eğer biz öyle bir melek indirseydik elbette iş bi*tirilmiş olur artık kendilerine göz bile açtırılmazdı.
9. Eğer Peygamberi bir melek kılsaydık muhak*kak ki onu insan suretine sokar onları yine düşmekte oldukları kuşkuya düşürürdük.
10. Senden önceki peygamberlerle de alay edilmiş bu yüzden içlerinden alay edenleri eğlenceye aldıkları şey kuşatıvermişti.
11. De ki : "Yeryüzünde dolaşın sonra yalanla*yanların sonunun nasıl olduğuna bakın!"
12. "Göklerde ve yerde olanlar kimindir?" diye sor... "Allah'ındır."de. O merhamet etmeyi kendi zatı*na farz kıldı. Sizi varlığında şüphe olmayan kıyamet gününde elbette toplayacaktır. Kendilerini ziyana so*kanlar var ya işte onlar inanmazlar.
13. Gecede ve gündüzde barınan her şey O'nun-dur. O her şeyi işitendir bilendir.
14. De ki: "Gökleri ve yeri yoktan var eden yedir*diği halde yedirilmeyen Allah'tan başkasını mı dost edi*neceğim!" De ki: "Bana müslüman olanların ilki olmam emredildi ve "Sakın müşriklerden olma!" denildi.
15. De ki: "Ben Rabbim'e isyan edersem gerçek*ten büyük bir günün azabından korkarım."
16. O gün kim azaptan kurtarılırsa gerçekten Al*lah onu esirgemiştir. İşte bu da kesin kurtuluştur.
17. Eğer Allah seni bir zarara uğratırsa onu ken*disinden başka giderecek yoktur. Ve eğer sana bir ha*yır verirse şüphesiz O herşeye kadirdir.
18. O kullarının üstünde her türlü tasarrufa sa*hiptir. O hüküm ve hikmet sahibidir herşeyden haber*dardır.

Kelimelerin İzahı


Allah'la başkasını bir tutuyorlar ona denk ve ortak koşuyorlar. Bir kimse birini bir başkası ile eşit tutarsa denir.
Kuşkulanıyorsunuz. Bir kimse bir konuda kuşkuya düştüğünde denir.
Karn belli bir zaman içerisinde yaşamış insan topluluğudur. Ümmetlerin en hayırlısı benim zamanımdaki ümmetimdir. [5] Hadisinde bu mânâda kullanılmıştır. Karn kelimesi aslında "yüz sene" için kullanılan bir isimdir. Daha sonra o asırda yaşıyan insan toplu*luğuna isim olmuştur.-Şâir şöyle der:
Senin içinde yaşadığın toplum yok olur gider de sen başka bir toplum içinde kalırsan garipsin demektir.[6]
Midrâr bol ve daimi demektir. Kırtas üzerine yazı yazılan sahife. Karıştırdık demektir. Bir kimse bir şeyi başkasına karışık gelecek şekilde kanştırırsa der.
Başlarına geldi ve isabet etti demektir. Veli yardımcı manasınadır. [7]

Nüzul Sebebi


Rivayete göre Mekke müşrikleri şöyle dediler: Ey Muhammedi Bu kitabın Allah katından olduğuna ve senin peygamberliğine şahitlik edecek dört melekle beraber Allah katından bize bir kitap getirmedikçe vallahi sana inanmayız. Bunun üzerine Yüce Allah: "Eğer sana kağıt üzerine yazılmış bir kilap indirseydik de onlar elleriyle onu tutmuş olsalardı yine de inkâr edi*ciler: "Bu apaçık bir büyüden başka bir şey değildir." derlerdi." âyetini indirdi. [8]

Âyetlerin Tefsiri


1. Hamd gökleri ve yeri yaratan Allah'a mahsustur. Yüce Allah kullarının kenisine bütün ta'zîm hürmet ve kemal çeşitlerini kapsayan bu cümle ile hamd etmelerini öğretmek ve kendisinin bütün övgülere lâyık olduğunu ortağı dengi ve benzeri bulunmadığını bil*dirmek için bu sureye kendisine hamd ile başladı. Âyetin mânâsı şudur: Size çeşitli ihsan ve ikramlarla lutufta bulunan Rabbiniz Allah'a hamd edin. O gökleri ve yeri içlerinde insanı hayrete düşüren güzelliklerle bir*likte yoktan yaratan icâd ve inşâ edendir. O gökler ve yerde insanı şaşır*tan hikmet dolu güzel şeyler vardır. Onlar akılları ve fikirleri dehşete dü*şürür. Bütün bunlar basiret sahipleri için bir ibret ve öğüttür. Allah karanlıkları nuru ve âlemlerin faydası için varlıkta birbirini takip eden gece ve gündüzü bunların yanında akim ve fikrin kabul edemiyeceği birçok şeyi yaratandır. Dalâlet yolları çok ve çeşitli olduğu için kelimesi çoğul olarak getirilmiştir. Nurun kaynağı ise kâinatı aydınlatan bir olan Allah olduğu için kelimesi müfret getirilmiştir. Teshil yazarı şöyle der: Bu âyet Mecûsîlerin ateşe ve benzeri aydınlıklara tapmalarını ve hayrın nurdan şerrin de karanlıktan olduğuna dair inançlarını reddeder. Çünkü yaratılan şey ne ilâh olabilir ne de sonradan olan şeylerin yaratıcısı olabilir. [9] Allah'ın varlığını ve birliğini gösteren bu kesin ve açık delillerden sonra kâfirler Rablerine ortak koşup elleriyle yonttukları putları ve hayallerinin ürünleri olan bir takım kuruntu ve vehim*leri ona denk tutuyorlar. Bu âyet yaptıklarının hayret verici olduğunu ifade eder ve onları kınar. İbn Atıyye şöyle der: Âyet kafirlerin yaptıklarının çir*kinliğine delâlet eder. Zira Allah'ın gökleri yeri ve diğer şeyleri yaratmış olduğu anlaşıldı mucizeleri görüldü bunları ihsan ettiği ortaya çıktı. Bütün bunlardan sonra kâfirler Rabblerine ortak koştular. Bu ifade şöyle demeye benzer: Ey falan! Sana lütuf ihsan ve ikramda bulundum. Bütün bunlar açıkça yapıldıktan sonra sen bana sövüyorsun.[10]

2. O sizi yani babanız Âdem'i çamur*dan yaratan sonra da sizin için bir müddet takdir edendir. O müddet sona erince ölürsünüz. Hepinizin dirilmesi için Onun katında ta*yin edilmiş başka bir ecel vardır. Birinci ecel ölümdür ikincisi ise Öldük*ten sonra dirilme ve haşirdir. Sonra siz ey kâfirler! Öldükten sonra dirilme hususunda şüpheye düşüyor ve bu büyük mucizelerin ortaya çıkmasından sonra dahi onu inkâr ediyorsunuz. [11]

3. O göklerde ve yerde kendisine ibadet ve tazim edilen Allah'tır. İbn Kesir şöyle der: Göklerde ve yerde ne varsa O'na şirk koşmaz tevhid eder O'na ibadet eder ilâhlığını ikrar eder korku ve ümitle dua eder ve O'na "Allah" diye isim verirler. [12] O sizin gizlinizi açığınızı ve hayır ve serden ne kazana*cağınızı bilir ve size ona göre karşılığını verir.
Bundan sonra Yüce Allah Onların inatlarım ve yüzçevirdiklerini haber vererek şöyle buyurur: [13]

4. Onlara ne kadar delil mucize veya Kur'an âyetlerinden bir âyet geldiyse mutlaka bunlar hakkında düşünmeyi terkettiler ve dönüp bakmadılar. Kurtubî şöyle der: Bundan maksat Allah'ın birliğine delil edinmeleri gereken âyetler ve peygamberin Rabbinden getirdiği şeylerin tümünün doğru olduğuna delil olmak üzere Allah'ın ona verdiği mucizelerin üzerinde düşünmeyi terketmeleridir. [14]

5. Şüphesiz onlar Allah tarafından kendilerine gelen Kur'an'ı yalanladılar Er veya geç onlara ceza gelecek ve alay ettikleri şeyin haberini göreceklerdir. Bu âyet alay etmelerine karşılık onlara azap ve ceza verileceğine dair bir tehdit ifade eder. Bundan sonra Yüce Allah onları geçmiş milletlerden ibret almaya teşvik ederek şöyle buyurdu: [15]

6. Kendüerineden önce gelen ve pey*gamberleri yalanladıkları için helak ettiğimiz ümmetlerden ibret almıyor*lar mı? Bunu bilmiyorlar mı? Ey Mekke halkı! Biz size vermediğimiz bolluk geçim ve yeryüzünde yerleşme gibi nimet*leri onlara vermiştik. Gökten onların üzerine si*cim gibi yağan bol yağmurlar indirdik. Evlerinin ve ağaçlarının altından ırmaklar akıttık da nehirler ve meyveler arasında bol*luk ve refah içinde yaşadılar. Fakat bütün bunlardan sonra inkâr ve isyan ettiler de günahları yüzünden onları helak ettik. Bu âyet geçmiş kavimlerin kuvvetlerine ve yeryüzünde yerleşmiş olmalarına rağmen başlarına gelen musibetlerin benzerinin bu kafirlere gelebi-leceğine dair bir tehdit ifade eder. inkarcıları helak ettikten sonra onların dışanda başka bir kavim yarattık. Ebu Hayyan şöyle der: Bu âyette öncekilerin helak edildiği gibi isyan ettikleri takdirdemuhâtablarm da helak edileceği imâ yoluyla anlatılmaktadır. [16]

7. Ey Muhammedi Sana on*ların teklif ettikleri gibi kağıda yazılmış bir kitap indirseydik onlar da bunu açık açık görseler ve bütün şüphelerinin gitmesi için onu elleriyle tutsalardı Mutlaka kâfirler bu açık âyeti gördüklerinde inat ve küfürlerinden dolayı: "Bu apaçık bir sihirden başka bir şey değildir" derlerdi. Yani: Onlara en açık mucize ve deliller gelse bile onlar iman etmezler. [17]

8. Kâfirler "Muhammed'e onun doğruluğuna ve peygamber olduğuna şahitlik edecek bir melek indirilse ya" dediler. Bura*daki edatı teşvik ifade eden ^ manasınadır. Ebussuûd şöyle der: Yani:
"Ona görebileceğimiz ve bize onun peygamber olduğunu söyleyecek bir melek indirilse ya" dediler. Bu onların her çaresiz kaldıkları ve başka se*bep bulamadıkları zaman ileri sürdükleri yaldızlı hurafeleri ve hakikatmış gibi göstermeye çalıştıkları batıllarıdır. [18] Onların tek*lif ettikleri gibi bir melek indirseydik ve onlar onu açık açık görüp de inkâr etselerdi mutlaka helak olurlardı.[19] Nitekim Allah'ın kanunu şöyle cereyan etmiştir: Kim bir mucize ister mucizeyi gördükten sonra da iman etmezse Allah onu anında helak eder. Sonra onlara mühlet verilmez ve cezaları ertelenmez. Bu âyet onların isteklerinin kabul edilmeyişinin se*bebini gösterir. Onlar bu teklifleri ile kendi kuyusunu kazan kimseye ben*zemektedirler. [20]

9. Eğer Peygamberi bir melek kilsaydık elbette o da bir erkek şeklinde olacaktı. Çünkü onların meleği kendi şeklinde gör*meye takatleri yoktur. Ve mutlaka onları hem kendile*rini hem de kendilerinden zayıf olanları düşürdükleri şüpheye düşürürdük. Çünkü onlar meleği insan şeklinde gördükleri zaman bu bir insandır melek değildir derler. İbn Abbâs (r.a.) şöyle der: Eğer onlara bir melek gelseydi erkekten başka şekilde gelmezdi. Çünkü onlar nurdan yaratılmış meleklere bakamazlar. [21] Bundan sonra Allah Peygamber (s.a.v.)'i teselli etmek için şöyle buyurdu: [22]

10. Allah'a andolsun ki bütün milletlerin kâfirleri kendilerine gönderilen peygamberlerle alay etmişlerdir. Peygamberlerle alay eden bu kimseleri alayla*rının akıbeti kuşatmıştır. Bu haber kâfirler için bir tehdittir. [23]

11. Muhammedi O alaycılara de ki: Geçmiş milletlerin kalıntılarından ibret almanız için yer yüzünde yolculuk yapın da bakın ve sizden Önceki kâfirlerin başına gelen cezayı ve acıklı azabı bir düşünün. Allah onları nasıl helak etti ve ibret a-labilecek kimseler için nasıl bir ibret olduklarını görün. [24]

12. Ey Muhammedi De ki: Bu kâinatın tümü kimindir? Onu kim yarattı kimin mülkü ve kimin tasarruf undadır.? Bu soru kâfirlere karşı delil getirmek için sorulmuştur. Susturma sorusudur. Zihinlerine iyice yerleştirmek ve uyarmak için onlara de ki: "Onlar Allah'*ındır. Çünkü kâfirler bunu mecburen kabul edeceklerdir. Zira onlar Allah'ın her şeyin yaratıcısı olduğunu ya itiraf ederler veya kendilerine bu konuda delil getirildiği için kabul ederler Allah bir lütuf ve ihsan olarak merhamet etmeyi kendi nefsine farz kıldı. Bundan maksat onları imâna çağırma ve Rahman'a dönmeleri hususunda lütufla muamele etmesidir. Allah sizi amellerinizin karşılısını vermek için kabirlerinizden kaldırıp varlığında şüphe olmayan kıyamet gü*nünde toplayacaktır.[25] Dünyada inkarları ve kötü amelleri sebebiyle kendilerim ziyana sokmuş olanlar var ya işte onlar iman etmezler. Bundan dolayı onlar için âhirette bir mizan kurulmaz orada onların cehennem ve elem verici azaptan başka bir payları yoktur. [26]

13. Gecede ve gündüzde inen ve olan şeyler O'nundur. Hepsi O'nun kulu ve mahlukudur. O'nun hükmü ve tasarrufu altın*dadır. Âyet Allah'ın mülkünün her şeyi kuşattığını ifade etmektedir O kullarının sözlerini işiten ve hallerini bilendir. [27]

14. Ya Muhammed! o müşriklere de ki: Ben Allah'*tan başkasını mı dost edineyim? Buradaki soru kınama ifade eder. O gökleri ve yeri daha önce bir benzeri olmadığı halde yok*tan var eden ve yaratandır. O besler fakat Kendisi beslen*mekten münezzehtir. İbn Kesir şöyle der: Yani o mahlukatma ihtiyacı olmadiği halde onlara rızık verip besleyendir. [28] Ya Muhammed! Onlara de ki: Rabbim bana bu ümmet içersinde Allah'a teslim olanlardan ilki olmamı emretti. Bana: "Asla Allah'a ortak koşanlardan olma" denildi. Zemahşerî der ki: Âyetin mânâsı şudur: Bana müslüman olmam emredildi müşrik olmam yasaklandı.[29]

15. Yine onlara de ki: Eğer ben Rabbime isyan eder ve ondan başkasına taparsam büyük bir günün yani kıyamet gününün azabından korkarım. [30]

16. Kim azaptan kurtarılışa gerçekten Al*lah ona merhamet etmiştir İşte bu açık bir kurtuluştur. [31]

17. Ya Muhammed! Eğer Allah sana bir zarar verirse yani senin başına fakirlik ve hastalık gibi bir sıkıntı ge*lirse Allah'tan başka kimse onu senden çeviremez. Senden o sıkıntıyı Allah'tan başka kimse gideremez Ve eğer sana sıhhat ve refah gibi bir hayır verirse onun sana gelmesine kimse engel olamaz. Çünkü hayır ve şer vermeye gücü yeten tek varlık O'dur. Teshil ya*zarı şöyle der: Âyet Allah'ın birliğine delildir. Çünkü hayrı ve zararı sa*dece o verir. Aynı şekilde bundan sonra anlatılan vasıfları da Onun birligine delalet etmekte ve müşrikleri reddetmektedir. [32]

18. O kullarının üstünde her türlü ta*sarrufa sahip olan her şeyi yerli yerinde yapan ve her şeyden haberdar olan*dır. Ibn Kesir şöyle der: Bütün boyunlar onun önünde eğilmiş zorbalar onun üstünlüğünü kabul ederek önünde zelil ve hakir olmuş yüzler ona çevril*miştir. O her şeye üstün gelmiştir. Her yaptığını bir hikmete göre yapar ne*yin nerede olduğundan haberi vardır. [33]

Edebî Sanatlar


1. Hamd Allah'a mahsustur. Bu cümle hasr ifade eder. "Hamde ve övgüye âlemlerin Rabbi olan Allah'tan başka kimse lâyık değildir" de*mektir. .
2. Karanlıkları ve nuru yarattı". Burada edebî sanat*lardan tıbak yardır.
3. Sonra Rabblerini inkâr edenler başkasını O'na denk tutarlar. Ayet Allah'ın kudretini gösteren bu kadar açık deliller*den sonra başkasını O'na denek tutmalarının çok uzak bir şey olduğunu ifade eder.
4. Sizin sırrınız" ile sizin açıktan yaptığınız şeyler" lafız*ları arasında tıbak sanatı vardır.
5. Bir asırdan" Bu "aynı asırda yaşayanlardan" demektir. Bura*da mecaz-ı mürsel vardır.
6. Üzerinize semayı bolca indirdik Burada "yağmur indirdik" yerine "semayı indirdik" denilmiştir. Çünkü yağmur se*madan iner. Bu da aynı şekilde mecazdır.
7. Birçok peygamberle alay edildi. Burada büyüklük ve çokluk ifade etmek için kelimesi nekre olarak getirilmiştir.
8. Çok işiten ve çok bilen". Bu iki kelime mübalağa ifade eden sıygalardandır. [34]

Faydalı Bilgiler


Kur'an-ı Kerim'de beş sûre ile başlar. Bunlar : Fatiha sûresi : En'âm sûresi: Kehf sûresi: Sebe' sûresi: ve Fâtır süresidir: [35]

19. De ki: Şahitlik yönünden hangi şey daha bü*yüktür? De ki: Benimle sizin aranızda Allah şahittir. Bu Kur'an bana kendisiyle sizi ve ulaştığı herkesi u-yarmam için vahyolundu. Yoksa siz Allah ile beraber başka ilâhlar olduğuna şahitilik mi ediyorsunuz? De ki: "Ben buna şahitlik etmem. O ancak bir tek Allah'tır ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden kesinlikle uza*ğım.
20. Kendilerine kitap verdiklerimiz onu oğulla*rını tanıdıkları gibi tanırlar. Kendilerini ziyana sokan*lar var ya işte onlar inanmazlar.
21. Allah'a karşı yalan sözlerle iftira edenden ve*ya O'nun âyetlerini yalanlayandan daha zâlim kimdir? Şüphe yok ki zâlimler kurtuluşa ermezler!
22. Unutma o günü ki onları hep birden toplaya*cağız sonra da Allah'a ortak koşanlara: "Nerede boş yere davasını güttüğünüz ortaklarınız" diyeceğiz.
23. Sonra onların cevabı ancak "Rabbimiz Allah hakkı için biz ortak koşanlar değildik!" oldu.
24. Gör ki kendi aleyhlerine nasıl yalan söyle*diler ve uydurdukları şeyler kendilerinden nasıl kaybolup gitti!
25. Onlardan seni dinleyenler de vardır. Fakat O'nu anlamalarına engel olmak için kalblerinin üstüne perdeler kulaklarına da ağırlık verdik. Onlar her tür*lü mu'cizeyi görseler bile yine de ona inanmazlar. Hat*tâ o kâfirler sana geldiklerinde "Bu Kur'an eskilerin masallarından başka bir şey değildir.." diyerek seninle tartışırlar.
26. Onlar hem insanları Peygamber'e yaklaşmak*tan vazgeçirmeye çalışırlar hem de kendileri ondan uzaklaşırlar. Onlar birşeyi helak ediyorlarsa o da an*cak kendileridir. Bunun da farkında değiller.
27. Onların ateşin karşısında durdurulup "Ah n'olur keşke dünyaya geri gönderilsek de bir daha Rab-bimizin âyetlerini yalanlamasak ve müslümanlardan ol*sak" dediklerini bir görsen!..
28. Hayır! Daha önce gizlemekte oldukları şeyler kendilerine göründü. Eğer onlar geri gönderilseler yi*ne men'olundukları şeylere döneceklerdir. Zira onlar gerçekten yalancıdırlar.
29. Onlar hayat ancak bu dünyada yaşadığımız*dan ibarettir; biz bir daha da diriltilecek değiliz; de*mişlerdi.
30. Rablerinin huzurunda durduruldukları za*man sen onları bir görsen! Allah onlara: "Bu hak değil-miymiş?" diyecek. Onlar da "Rabbimize andolsun ki evet!" diyecekler. Allah: "Öyle ise inkâr ettiğinizden dolayı azabı tadın!" buyuracak.
31. Allah'ın huzuruna çıkmayı yalanlayanlar ger*çekten ziyana uğramıştır. Nihayet onlara Kıyamet vakti ansızın gelip çatınca onlar günahlarını sırtlarına yüklenerek diyecekler ki "Dünyada iyi amelleri terket-memizden dolayı vah bize!" Yüklendikleri şey ne kötü*dür!
32. Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Muttaki olanlar için âhiret yurdu muhak*kak ki daha hayırlıdır. Hâlâ akıl erdiremiyor musu*nuz?
33. Onların dediklerinin hakikaten seni üzmekte olduğunu biliyoruz. Aslında onlar seni yalanlamıyorlar fakat o zâlimler Allah'ın âyetlerini inkâr ediyorlar.
34. Andolsun ki senden önceki peygamberler de yalanlanmıştı. Onlar yalanlanmalarına ve eziyet edil*melerine rağmen sabrettiler sonunda yardımımız onla*ra yetişti. Allah'ın kelimelerini değiştirebilecek hiçbir kimse yoktur. Muhakkak ki peygamberlerin haberle*rinden bazısı sana da geldi.
35. Eğer onların yüz çevirmesi sana ağır geldi ise yapabilirsen yerin içine inebileceğin bir tünel ya da göğe çıkabileceğin bir merdiven ara ki onlara bir mu'-cize getiresin! Allah dileseydi elbette onları hidâyet üzerinde toplayıp birleştirirdi o halde sakın câhiller*den olma!


Âyetlerin Öncekilerle Münasebeti


Yüce Allah bu mübarek sûrenin evvelinde birliğine ve kudretine dair birçok delil getirdi. Burada da Muhammed (s.a.v.)'in peygamberliğine şahitlik ettikten sonra Kur'an'ı inkâr edenlerin ve vahyi yalanlayanların du*rumlarını ve onların kıyamet günü duyacakları şiddetli hasreti anlattı. [36]

Kelimelerin İzahı


Sizi korkutmak için. tnzâr korkutarak haber vermektir.
Onların imtihanı. Fitne imtihan etmek denemek demektir.
Ekinne örtü ve perde mânâsına gelen kelimesinin çoğulu olup "perdeler" demektir.
Vakr ağırlık demektir. Bir kimsenin kulağı ağır işittiği veya sağır olduğu zaman denir.
Esâtîr hurafeler ve batıllar demektir kelimesinin çoğu*ludur. Cevheri şöyle der: Esâtîr bâtıl ve faydasız sözler demektir.[37]
Uzaklaşıyorlar. Bir kimse birşeyden uzaklaştığı zaman denir.
Bağteten ansızın mânâsınadır.Bir kimse ansızın birisinin karşı*sına çıktığı zaman denir.
Kusurlu davrandık. Kusurlu davranmaması mümkün olduğu halde kusur işledi demektir. Ebu Ubeyd der ki: kaybetti demektir.
Evzârahüm günahları demektir. Evzâr kelimesinin çoğu*ludur.
Taşıyorlar.
Lehv Nefsi ciddiyetten uzaklaştırıp eğlenceye çevirmektir. Her*hangi bir şey kişiyi meşgul ettiği zaman denir. [38]

Nüzul Sebebi


a. Rivayet olunduğuna göre Mekke'nin reisleri Hz. Peygamber (s.a.v.) e dedilerki: Ya Muhammed! peygamberlikle ilgili olarak söylediklerinde seni doğrulayan hiç kimse göremiyoruz. Seni Yahudilere ve Hıristiyanlar sorduk kitaplarında adının ve sıfatlarının geçmediğini söylediler. İddia ettiğin gibi bir peygamber olduğuna dair bize lehinde şahitlik yapacak biri*ni göster. Bunun üzerine Yüce Allah: "De ki: "Şahitlik yönünden hangi şey daha büyüktür?" De ki: "Benimle sizin aranızda Allah şahittir.." mealinde*ki âyeti indirdi. [39]
b. İbn Abbâs'tan rivayet olunduğuna göre Ebu Süfyan Velid b. Muğire ve Nadr b. Haris Rasulullah (s.a.v.) Kur'an okurken onun yanına oturdular. Nadr'a: "Muhammed ne diyor?" diye sordular. Nadr: Benim size geçmiş milletler hakkında anlattığım gibi eskilerin hikayelerini anlatıyor dedi. Bunun üzerine Yüce Allah: "Onlardan seni dinleyenler de vardır. Eakat onu anlamalarına engel olmak için kalplerinin üstüne perdeler koyduk" mealindeki âyeti indirdi. [40]
c. Rivayet olunduğuna göre Ahnes b. Şüreyk Ebu Cehil b. Hişam'a rastladı ona dedi ki: Ey Ebu'l- hakem! Muhammed doğru mu söylüyor yok*sa yalan mı? Bana haber ver. Bak yanımızda hiç kimse de yok. Ebu Celil dedi ki: Vallahi Muhammed doğru söylüyor. O asla yalan söylemedi. Fa*kat Kusayyoğulları sancağı hacılara su verme ve Beytullah'a hizmet edip onu koruma görevlerini ve peygamberliği alınca diğer Kureyşlilere ne kalacak? Bunun üzerine Yüce Allah: "Onların dediklerinin hakikaten seni üzmekte olduğunu biliyoruz. Aslında onlar seni yalanlamıyorlar..." mealin*deki âyeti indirdi. [41]

Ayetlerin Tefsiri


19. Ey Muhammed! Onlara de ki: Hangi şey benim peygamberlik iddiamdaki doğruluğuma şahitlik edecek en büyük şahittir!.. Onlara sen cevap ver ve de ki: Benim peygamber*liğime Allah şahitlik ediyor. Allah'ın şahitliği bana yeter. İbn. Abbâs şöyle der: Allah Rasulu Muhammed (s.a.v.)'e buyurdu ki: "Onlara hangi şey en büyük şahittir?" de. Eğer sana cevap verirlerse ne âlâ. Cevap vermezlerse onlara de ki: Benimle sizin aranızda Allah şahittir. [42] Ey Mekke halkı! Bu Kur'an bana vahyolundu ki sizi ve Kur'an'ın kendilerine ulaştığı kıyamet gününe kadar gelecek olan Arap ve Arap olmayan tüm insanları uyarıyım. İbn Cezzî şöyle der: Bu âyetten maksat Rasulullah (s.a.v.)'in doğruluğuna en büyük şahit olan Yüce Allah'ı şahit tutmaktır. Allah'ın bu husustaki şahitliği ise Efendimiz Muhammed (s.a.v.)'in peygamberliğinin doğruluğunu bilmesi ve onun doğruluna delalet eden mucizesini göstermesidir.[43] Bu soru kınama ifade eder. Yani Ey müşrikler! Siz gerçekten Allah'la beraber başka ilâhların varlığını ikrar mı ediyorsunuz? Allah'ın birliğine dair açık deliller ve hüccetler getirildikten sonra onunla beraber başka ilâhların varlığına nasıl şahitlik ediyorsunuz? "Onlara ben buna şahitlik edemem." de. Ey Muhammed deki: Ben ancak Allah'ın bir ve tek olduğuna ve herkesin ona muhtaç olup kendisinin kimseye muhtaç olmadığına şahitlik ederim Ben şüphesiz sizin ortak koştuğunuz bu putlardan uzağım. Bundan sonra Yüce Allah kâfirlerin câhil ve inatçı olduklarını anlatarak şöyle buyurdu. [44]

20. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'i tanıyıp ta inatçılık eden Yahudi ve Hıristiyanlar onu Tevrat ve İn*cil de zikredildiği üzere şekil ve şemailinden tanırlar. Onlardan biri kendi çocuğunu nasıl tanırsa Hz. Muhammed'i (s.a.v.) de o şekilde tanıyıp bu hu*susta asla şüphe etmez. Zemahşerî şöyle der: Bu âyet Ehl-i kitabın. Hz. Peygamberi (s.a.v.) tanımasını dolayısıyla onun peygamberliğinin doğruluğunu Mekkelilere karşı şahit olarak göstermektedir. [45] tşte onlar kendilerine ziyan edenlerdir. Çünkü onlar apaçık âyetler geldiği halde Muhammed'e (s.a.v.) iman etmediler. [46]

21. Bu soru ayıplama ve kınama ifade eder. Mânâsı olumsuzdur. Yani Allah'a karşı yalan uyduran*dan veya Kur'an'ı ve açık mucizeleri yalanlayıp onlara "sihir" adını veren*den daha zalim hiç kimse yoktur. Ebussuûd şöyle der: 3 t Edatı iftira ve ya*lanlamadan herbirinin tek başına ne kadar büyük bir zulüm olduğunu göstermektedir. Durum böyleyken onlar bu suçların ikisini de işlemişler Allah'ın yok dediğine var demişler var dediğine yok demişlerdir. [47] Bu tak*dirde zulmün derecesi nasıl olur? Allah canlarım alsın nasıl da yüz çeviriyorlar Kuşkusuz ne iftiracı ne de yalanlayıcı felah bu*lur. Bu âyet gösteriyor ki peygamberlik iddiasında bulunan kimse eğer ya*lancı olsa Allah'a karşı iftira etmiş olur. Bu takdirde mucizeler gösterme imkânı olmaz. [48]

22. Hesap İçin onların hepsim toplayacağımız ve onlara insanların huzurunda "Allah'a ortak koştuğunuz ilâhlarınız nerede? diye soracağımız günü hatır*la" Beyzâvî şöyle der: Bu sorudan maksat onları kınamaktır fiilinin ilii Tkdiri şöyledir Beyzâvî şöyle deki mefulu hazfedilmiştir. Takdiri şöyledir. Belki de kıyamet gününde fayda umdukları ilâhlarından ayrı olmaları için o gün ilâhları ile kendileri arasına bir engel girer. [49] İbn Abbâs şöyle der: Kur'an'da geçen bütün (zu'mlar) yalan ifade eder. [50]

23. Bu soruyla imtihana çekildikleri ve hakikatleri gördükleri zaman onların cevabı ancak "Rabbi-miz Allah hakkı için biz ortak koşanlar olmadık!" demelerinden başka bir şey olmayacaktır. Yani Ey Rabbimiz! Biz müşriklerden değildik şeklindeki sözlerinde yalan söyleyerek yemin ederler. Kurtubî şöyle der: Müşrikler Allah'ın müminleri bağışladığını ve günahlarından vazgeçtiğini görünce şirkten uzak olduklarını böyle birşey yapmadıklarını söyleyecekler. İbn Abbas şöyle der: Allah samimi müslümanlann günahlarını bağışlaya*cak. Müşrikler bunu görünce diyecekler ki: "Gelin biz de: "Şüphesiz biz gü*nahkardık müşrik değildik diyelim." Bunun üzerine ağızlarına mühür vuru*lur. Yapmakta olduklarını elleri söyler ve ayakları şahitlik eder. [51]

24. Ey Muhammed! şirk koşmadıklarını söyleyerek gaypları pekiyi bilen Allah'ın huzurunda kendilerine karşı nasıl yalan söylüyorlar?! Bu âyet onların açık yalanlarından dolayı hayret ifade eder. Şefaatlerini umdukları ilâhları dağıldı ve yok olup gitti ve Allah'a iftira edip ona ortak koştukları şeyler kaybolup gitti.
Bundan sonra Yüce Allah müşriklerin Kur'an'ı dinleme esnasındaki durumlarını anlatarak şöyle buyurdu: [52]

25. Ey Muhammed! Sen Kur'an'ı okurken o müşrik*lerden bazıları seni dinler Kur'an'ı anlamama*ları için onların kalplerini perdelerle örttük; Kulaklarına da işitmelerini engelleyecek ağırlık ve sağırlık verdik. İbn Cezzî âyetin mânâsı şöyledir der: Onlar Kur'an'ı dinlerlerken Allah onların Kur'an'ı an*lamalarına engel oldu. Bunu daha vurgulu ifade etmek içinperdeler ve Onlar ne kalamar sağırlık" kelimeleri ile ifade etti. [53] Onlar ne ka dar mucize ve açık deliller görürlerse görsünler aşırı derecede inat olduk*ları için inanmazlar Onlar kibir ve yalanlamada o kadar ileri gittiler ki seninle cedelleşmek üzere geldiklerinde Kur'an hakkında "Bu öncekilerin hurafeleri ve bâtıl
sözlerinden başka bir şey değildir." derler. [54]

26. O yalanlayıcı müşrikler insanları Kur'an'a ve Hz. Muhammed'e uymaktan vazgeçirmeye çalışırlar kendileri de ondan uzak dururlar Onlar bu yaptıkları ile kendi*lerinden başkasını helak etmezler. Fakat bunun farkmda değillerdir. İbn Kesir şöyle der: Onlar bu iki çirkin fiili bir arada yaptılar. Kendileri Kur'-an'dan faydalanmadıkları gibi başkalarının da faydalanmasına müsaade et*miyorlar. Bunun vebali sadece onlara aittir fakat farkına varamazlar. [55]

27. Ey Muhammedi O müşrikler ateşe arzedildikleri zaman sen onları bir görsen sen büyük bir olay görmüş olursun. Bu öyle bir olaydır ki onun şiddetinden saçlar ağarır. Beyzâvî şöyle der edatının cevabı mahzuftur. Takdiri : Elbette korkunç bir olay görmüş olurdun" şeklindedir. [56] Muhatabın düşünebileceği en korkunç bir olay olduğunu ifade etmek için hazfedilmiştir. O zaman onlar "ah ne olur keşke dünyaya geri gönderilsek de bir daha Rabbimizin âyetlerini yalanlamasak ve inananlardan ol*sak" derler. Dünyaya geri dönüp iyi amel işlemeyi Allah'ın âyetlerini yalanlamamayı ve mü'minlerden olmayı temenni ederler. "Dünyaya dönersek Allah'ı tasdik edeceğiz ve O'na sadık bir iman ile iman edeceğiz" derler. Amellerini düzeltmek ve eksikliklerini gidermek için dünyaya dönmek is*terler. Yüce Allah onların bu isteğini reddederek şöyle buyurdu: [57]

28. Bilakis onların dünyada gizledikleri kusur ve kabahatleri kıyamet günü kendilerine gösterilmiştir. Onun için dünyaya dönmeyi isterler. Ölümden sonra dünyaya geri dönmek yoktur ama farzedelim ki dünyaya geri gönderildiler mutlaka yine inkar ve sapıklığa dönerler. Şüphesiz onlar iman edecekle*rine dair verdikleri sözlerde yalancıdırlar. [58]

29. O kâfirler: "Hayat bu dünya hayatından ibarettir. Öldükten sonra tekrar dirilmek yoktur " derler. [59]

30. Suçlu kölenin cezalandırılmak için efendi*sinin huzurunda durdurulduğu gibi onların Alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzurunda hesap için durduruldukları zamanki hallerini bir görsen. Bu duru*şun korkunçluğunu ifade etmek için edatının cevabı hazfedilmiştir. Allah "Öldükten sonra dirilmek hak değilmiymiş?! der. Bura*daki soru edatı hemze onların yalanlamalarını kınamak içindir. Onlar: "Evet Rabbimiz Allah'a andolsun ki o haktır" derler. Allah: "Öyleyse dünyadaki inkarınız ve Allah'ın peygamberle*rini yalanlamanız sebebiyle şimdi azabı tadınız der. Bundan sonra Yüce Allah o kafirlerin durumlarını bildirerek şöyle buyurur. [60]

31. Öldükten sonra dirilmeyi yalanlayanlar şüphesiz ziyana uğramışlardır. Nihayet bilemedikleri bir anda ansızın kıyamet geldiğinde onlar: "Dün*yada iyi amelleri yapmadığımızdan ve kusur ettiğimizden dolayı vah bize!" derler. Kurtubî şöyle der: Kıyamet gününde hesap süratli olacağından ona bir an ismi verilmiştir. [61] Onlar günahlarının ağırlıklarını sırtlarına yüklenmiş olarak bu sözleri söylerler.
Beyzâvî şöyle der:' Bu onların günahlarının ağırlığını taşımaya müstehak olduklarım ifade eden bir temsildir.[62] Genellikle ağır yükler sırtta taşındığı için Allah" sırtlarında" buyurdu. İbn-i Cüzeyy şöyle der: Bu onların günahlarını yüklenmelerinden kinayedir. Onlann günahlarını gerçek*ten sırtlarına yükleneceğini söyleyenler de vardır. Rivayet edildiğine göre kafirin ameli en çirkin bir şekilde girip sahibine göründükten sonra onun sırtına biner. Mü'minin ameli ise sahibi için en güzel bir şekli aldıktan son*ra sahibi ona biner.[63] Dikkat ediniz yüklendikleri günah ne kötüdür. [64]

32. Dünya hayatının müddeti kısa ve lezzeti de geçici olduğu için o bir aldanma ve oyalanmadan başka bir şey de*ğildir. Âhiret ve ordaki çeşitli nimetler Allah'ın muttaki kulları için bu fani dünyadan daha hayırlıdır. Çünkü âhiret de*vamlıdır. Onun nimetlerinden devamlı olarak istifade ederler ve sevinçleri yok olmaz Âhiretin dünyadan hayırlı olduğuna akıl erdiremiyorlar mı?
Bundan sonra Yüce Allah kavminin yalanlamalarına karşılık pey*gamberini (s.a.v.) teselli ederek şöyle buyurur: [65]

33. Onlann seni yalanlamalarını üzmeleri*ni ve onların davranışlarına karşı olan üzüntü duyduğunu mutlaka biliyoruz. Hasan-ı Basrî şöyle der; Müşrikler Peygambere (s.a.v.)"Sihirbaz şâir kâhin ve deli" diyorlardı Onlar seni kalben yalanlamıyorlar senin doğruluğuna inanıyorlar. Fakat inatlarından dolayı inkar ediyorlar. Onların yalanlamasına üzülme. İbn Abbas şöyle der: Rasulullah (s.a.v.)'a "Emîn" ismi verilmişti. Onun hiçbir hususta yalan söy*lemeyeceğini biliyorlardı. Fakat yine de onu inkâr ediyorlar. Ebu Cehil şöy*le diyordu: Ey Muhammedi Biz sana yalancısın demiyoruz. Bize göre sen doğru bir insansın. Biz ancak senin bize getirdiğin kitabı yalanlıyoruz. [66]

34. Kuşkusuz senden önceki peygamberler de yalanlandı. Onlar kavimlerinden gördükleri yalanlama ve alaya karşı kendilerine Allah'ın yardımı gelinceye kadar yalanlanmalarına ve çektikleri eziyetlere sabrettiler. Âyet-i kerimede sabırlı olma tavsiye edilmekte ve Peygamber'e (s.a.v.) zafer vaad edilmek*tedir. Allah'ın kelimelerini değiştirecek hiç kimse yoktur.
İbn Abbas şöyle der: Kelimeden maksat Allah'ın vaadleridir. Bu söz va'din mutlaka yerine getirileceğini ifade eder. Şüphesiz yalanlanan ve kendilerine eziyet edilen peygamberlerin bazı haberleri on*ları nasıl kurtardığımız ve kavimlerine karşı nasıl yardım ettiğimize dair bilgiler sana geldi. Sen bunlarla kendini teselli et ve üzülme. Çünkü Allah onlara yardım ettiği gibi sana da yardım edecektir. [67]

35. Ey Muhammedi Eğer onların İslamdan yüz çevirmesi zor ve ağır geliyorsa Onlara teklif ettikleri bir mucizeyi getirmen için yeraltında bir yol tünel veya göklerde yükselmek için bir merdiven arayıp bulmaya gücün yeterse yap. Allah dileseydi el*bette onlara iman yolunu gösterirdi. Ey Muhammedi Sen Allah'ın hikmetini ve ezeli dilemesini bilmeyen Câhillerden olma. [68]

Edebî Sanatlar


1. Oğullarını tanıdıkları gibi" Burada mürselmücmel denilen bir teşbih vardır.
2. İddia ettiğiniz kimseler" Burada hazif yoluyla îcâz vardır." Ortak olduklarını iddia ettiğiniz kimseler." takdirindedir.
3.Bak nasıl yalan söylüyorlar!" Bu ibare onların garip yalanlarının hayret verici olduğunu ifade eder.
4. Kulaklarında bir ağırlık vardır." ifadesini kullandı. Bu onların Kur'an'dan yüz çevirmelerini istiare yoluyla gösteren bir temsildir.
5. Kâfirler diyorlar." Burada onların küfrünü tescil et*mek için zamir yerine zahir isim kullanıldı.
6. Yasaklarlar ve uzak dururlar" Bu iki fül arasında edebî sanatlardan olan "nakıs cinas" vardır.
7. Muhakkak onlar yalancıdırlar" Yalancılığın onların tabiatları haline geldiğine dikkat çekmek için bu cümle birisi jl diğeri J ol*mak üzere iki pekiştirme edatı ile pekiştirilmiştir.
8. Dünya hayatı sadece bir oyun ve eğlence*den ibarettir." Burada teşbih-i beliğ vardır. Zira mübalağa ifade etmek için dünya oyun ve eğlencenin kendisi gibi ifade edilmiştir. Nitekim Hansâ'nm şu sözünde de durum böyledir : Dünya ancak talih ve talih*sizlikten ibarettir."
9. Akıl erdiremiyor musunuz? Bu soru kınama ifade eder.
10. Birçok peygamber yalanlandı." Burada kelimesi*nin tenvini büyüklük ve çokluk ifade eder. [69]

Bir Uyarı


Fahreddin Râzî şöyle der: Ateşin karşısında tu*tuldukları zaman bir görsen." Bu şartın bir cevabı olması gerekir. Ancak olayın azametini ve şanının büyüklüğünü ifade etmek için bu cevap hazfe-dilmiştir. Kur'an ve şiirde bunun benzerleri çoktur. Bu tür yerlerde cevabın hazfedilmesi mânâ bakımından zikredilmesinden daha beliğdir. Sen kö*lene: "Vallahi eğer kalkarsam.. dedikten sonra ne yapacağım söylemeyip susarsan kölenin aklına dövmek öldürmek ve bir yerini kırmak gibi çeşitli cezalar gelir ve daha çok korkar. Çünkü o bu ceza türlerinden hangisini uy*gulamak istediğini bilemez. Eğer sen: "Vallahi kalkarsam mutlaka seni döverim" diyerek şartın cevabını da söylersen köle senin dövmekten başka bir şey yapmayacağını anlar. Anlaşılıyor ki şartın cevabım hazfetmek kor*kutmak için daha etkilidir. [70]

36. Davete ancak dinleyenler icabet eder. Ölülere geliAce Allah onları diriltecek sonra da O'na döndü*rülecekler.
37. "Keşke O'na Rabbinden bir mu'cize indirilseyai!" dediler. De ki: "Şüphesiz Allah mu'cize in*dirmeye kadirdir. Fakat onların çoğu bilmezler."
38. Yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve iki kana*dıyla uçan kuşlardan ne varsa hepsi ancak sizin gibi canlılar topluluğudur. Biz o kitapta hiçbir şeyi eksik bı*rakmadık. Nihayet toplanıp Rablerinin huzuruna geti*rilecekler.
39. Ayetlerimizi yalanlayanlar karanlıklar içinde kalmış sağır ve dilsizlerdir. Allah kimi dilerse onu şaşırtır dilediği kimseyi de doğru yola iletir.
40. De ki: "Ne dersiniz; size Allah'ın azabı veya o kıyamet saati gelse Allah'tan başkasına mı yalvarırsınız? Doğru sözlü iseniz (söyleyin bakalım)!"
41. Bilakis yalnız Allah'a yalvarırsınız; O da kendisi ne yalvardığınız belâyı dilerse kaldırır; ve siz de I ortak koştuğunuz şeyleri unutursunuz.
42. Andolsun ki senden önceki ümmetlere de elçiler gönderdik. Ardından boyun eğsinler diye onları darlık ve hastalıklara uğrattık.
43. Hiç olmazsa onlar azabımız geldiği zaman bo*yun eğselerdi! Fakat kalbleri iyice katüaştı ve şeytan da onlara yaptıklarını cazip gösterdi.
44. Kendilerine yapılan uyarıları unuttuklarında üzerlerine herşeyin kapılarım açtık. Nihayet kendile*rine verilenler yüzünden şımardıkları zaman onları ansızın yakaladık birdenbire onlar bütün ümitlerini yitirdiler.
45. Böylece zulmeden toplumun kökü kesildi. Hamd âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.
46. De ki: "Ne dersiniz? Eğer Allah kulaklarınızı sağır gözlerinizi kör eder kalblerinizi de mühürlerse bunları size Allah'tan başka geri verecek bir ilâh var mı?!" Bak delilleri nasıl ayrıntılı bir şekilde açık*lıyoruz. Onlar hâlâ yüz çeviriyorlar.
47. De ki: "Söyler misiniz! Size Allah'ın azabı an*sızın veya açıkça gelirse zâlim toplumdan başkası mı helak olur?"
48. Biz peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kim iman eder ve kendini düzeltirse onlara korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler.
49. Âyetlerimizi yalanlayanlara gelince yoldan çıkmaları yüzünden onlar azap çekeceklerdir.
50. De ki: "Ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum! Ben gaybı da bilmem. Size ben bir meleğim de demiyorum. Ben sadece bana vahyolu-nana uyarım" De ki: Kör ile gören hiç bir olur mu? Siz hiç düşünmez misiniz?
51. Rablerinin huzurunda toplanacaklarından korkanları Onunla uyar. Onlar için Rablerinden başka ne bir dost ne de bir aracı vardır belki sakınırlar.
52. Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam O'na yalvaranları kovma! Onların hesabından sana bir sorumluluk; senin hesabından da onlara herhangi bir sorumluluk yoktur ki onları kovup ta zâlimlerden olasın!
53. "Aramızdan Allah'ın kendilerine lütuf ve ih*sanda bulunduğu kimseler de bunlar mı!" demeleri için biz onların bir kısmını diğerleri ile işte böyle imti*han ettik. Allah şükredenleri daha iyi bilmez mi?
54. Âyetlerimize inananlar sana geldiğinde onlara de ki: "Selam size! Rabbiniz merhamet etmeyi kendi*sine yazdı. Durum şu ki: Sizden kim bilmeyerek bir kötülük yapar sonra ardından tevbe edip de kendini İs*lah ederse bilsin ki Allah Gafurdur Rahimdir."
55. Böylece suçluların yolu belli olsun diye âyetleri iyice açıklıyoruz.
56. De ki: "Allah'ın dışında taptığınız şeylere tap*mak bana yasak edildi." De ki: "Ben sizin arzularınıza uymam böyle yaparsam sapıtırım da hidâyete erenler*den olmam."
57. De ki: "Şüphesiz ben Rabbimden gelen apaçık bir delile dayanıyorum. Siz ise onu yalanladınız. Ça*bucak gelmesini istediğiniz azap benim yanımda değildir. Hüküm ancak Allah'ındır. O hakkı anlatır ve O doğru hüküm verenlerin en hayırlısıdır."
58. De ki: "Acele istediğiniz şey benim elimde ol*daydı elbette benimle sizin aranızda iş bitirilmişti. Allah zalimleri daha iyi bilir."

Âyetlerin Öncekilerle Münasebeti


Yüce Allah önceki âyetlerde müşriklerin Kur'an'dan ve Hz. Peygam*bere iman etmekten yüz çevirmelerini anlattıktan sonra bu âyetlerde de bunun sebebini açıkladı. Sebep şudur: Kur'ân-ı Kerim nûr ve şifâdır. Mü'minler onunla doğru yolu bulurlar. Kâfirler ise işitmeyen ve cevap vermey*en Ölüler gibidirler. Dolayısıyla ondan yüz çevirirler. Bundan sonra Yüce Allah müşriklerin bazı mucizeler teklif etmelerini anlattı ve onları kafası çalışmayan sağır ve dilsizlere benzetti. [71]

Kelimelerin İzahı


Boyun eğdiler. Tedarru zillet mânâsına gelen kökünden türetilmiş bir mastardır. Bir kimse bir şeye boyun eğdiğinde bu şahsa da denilir.
Be'sâ darlık demektir. Fakirlik mânâsına gelen kökünden türemiştir.
Darrâ hastalık demektir. Bela mânâsına gelen kökündendir. Kurtubî şöyle der: mallarda bedenlerde olur. Bu cumhurun görüşüdür [72]
Mublis hayırdan ümit kesen manasınadır. Bir kimse hayırdan ümit kestiğinde denilir. Şeytan Allah'ın rahmetinden ümit kestiği için ona da" iblis" denilmiştir.[73]
Dâbir sonuncu demektir. Bir kavmin neslinden son gelenlere denilir. Kutrub bu kelimeye "helak oldular kökleri kesildi" şek*linde tefsir etmiştir. Şâir şöyle der:
Köklerim kesen bir azap ile helak oldular. O azabı defetmeye güçleri yetmedi ve ona galip gelemediler.[74]
Yüz çeviriyorlar. Bir kimse bir şeyden yüz çevirdiğinde denir.
Kovarsın demektir. Tard hakaret ederek uzaklaştırmak demek*tir.
Fâsılîn hükmedenler demektir. [75]

Nüzul Sebebi


İbn Mes'ud'un şöyle dediği rivayet olunur: Rasulullah (s.a.v.)'ın yanında Suheyb Habbâb Bilâl Ammâr ve diğer güçsüz müslümanların bu*lunduğu bir sırada Kureyş'in ileri gelenlerinden bir grup gelerek dediler ki: Ey Muhammedi Sen kavminin yerine bunları mı tercih ettin! Biz onların peşinden mi gideceğiz! Allah'ın lütfuna nail olanlar bunlar mı! Onları ken*dinden uzaklaştır. Onlan uzaklaştırırsan belki sana uyarız. Bunun üzerine Yüce Allah: Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona yalvaranları kovma!" âyetini indirdi. [76]