Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Kur'an-ı Kerim'in Çoğaltılması


  Kur'an'ın Çoğaltılması


  İlk defa 3. Halife Hz. Osman za­manında ilk cilde uygun olarak beş (veya yedi) adet Kur'an yazdırılmış bunlardan biri Medi'ne'de Hz. Os­man'ın nezdinde bırakılıp diğerleri merkezden uzak vilayetlerde yaşayan Müslümanların Kur'an'ın okunmasındaki tereddütlerini gidermek için bu vilayetlere gönderilmiştir. Hz. Osman'ın çoğalttırdığı nüshalardan ken­dinde bırakılana "örnek" "numune" nüsha anlamında "İmam Mushaf" denmiştir. Çünkü Hz. Osman Hz. Ebubekir'in meydana getirdiği ilk cil­de uygun olarak yazdırdığı bu Kur'an'larda Kureyş lehçesini esas alan bir imlâ birliği sağlanmayı amaç edinmişti. Bazı kimselerin Kur'an’dan bazı harf ve kelimeleri değişik okudu­ğu değişik telaffuz ettiği görülüyor­du. Hz. Osman bu konudaki şikâyet­leri de göz önüne alarak Kur'an üze­rinde her yönden birleşmesini iste­di.

  Bu iş için kurduğu komisyon ger­çekten değişik okumaya konu olan kelime ve harflerin okunmasındaki ayrılıkları giderme ve Kur'an'ın bü­tününde bir imlâ birliği sağlama yet­kinliğini göstermiş Halife'nin de tak­dirlerini kazanmıştır. Hz. Osman'ın yazımında sağladığı bu imlâ birliği bundan sonra hep korunmuş Kur'­an'ın imlâsı Arap imlâsında sonradan meydana gelen değişikliklerden etki­lenmemiştir. Kur'an'ın bu özel imlâsına "Resm-i Hatt-ı Osmanî" denmiş­tir (Osman Keskioğlu son ilâhî Ki­tap Kur'an s. 53).  Hz. Osman tarafından yazdırılan Kur'an'lardan biri bugün Taşkent'te­dir. Taşkent'teki bu Kur'an'la günü­müzde basılmış milyonlarca Kur'an-ı Kerim arasında bir fark yoktur. Hic­retin 1. yüzyılından zamanımıza ulaş­mış tam veya parça Kur'an'larla gü­nümüzde basılanlar arasında bir ayrı­lık bulunmadığı da gözlenmiştir (Muhammed Hamidullah İslama Gi­riş s. 27).

  Hz. Ömer devrinde Kur'an öğretimine hız verildi. Gerek Medine'de gerekse sınırları günden güne genişleyen İslam Devleti'nin diğer merkezlerinde en sıhhatli kaynak olan hâfız sahabelerin öğretmen ve gözetmenliğinde pek çok hâfız yetiştirilmiştir.
  Zamanla fetihlerin hız kazanması ve yeni fethedilen yerlerde ortaya çıkan kavim ve kabilelerin müslüman oluşu farklı şive ve lehçelere göre okuyuş ayrılıklarını ortaya çıkarmıştır. Bu durum M. 648'de Ermenistan ve Azerbaycan fethinde Şamlı ve Iraklı askerlerin yan yana gelmesi ile farklı okuyuşların su yüzüne çıkmasını sağladı. Bu tartışma ortamının daha fazla büyümesine engel olmak için Huzeyfe bin Yemân Halife Osman'a başvurarak bu durumun düzeltilmesini ihtilafın ortadan kaldırılmasını istedi. Bunun üzerine Halife Osman Hz. Muhammed'in diğer ashabı ile de istişare ederek İslâm dünyasında yalnızca Hz. Ebu Bekr'in emriyle derlenmiş olan onaylı Kur'an mushaflarının kullanılmasını ve bir başka lehçe yahut ağız ile yazılmış tüm diğer nüshaların kullanılmasının yasaklanmasını kararlaştırdı. Hz. Osman bir önlem olarak da gelecekte herhangi bir kargaşa yahut yanlış anlamaya meydan vermemek için başka tüm yazılı nesneleri yaktırarak ortadan kaldırma yoluna gitti. Hz. Ebû Bekir zamanında yazılan İmam Mushaf Hz. Ömer'in ölümünden sonra kızı ve Hz. Muhammed'in hanımlarından olan Hafsa'ya geçmişti. Hz. Osman zamanında çoğaltılan mushafların yedi nüsha olduğu söylenir. Bunlar Medine Mekke Şam Kûfe ve Basra'ya gönderilerek müslümanlar arasında çıkabilecek farklı okuyuşlar önlenmiş oldu. Hatta Hz. Ali'nin Hz. Osman için "Eğer Osman Kuran'ın tek kitap halinde toplatılarak çoğaltılması işini yapmasaydı ben yapardım" dediği ileri sürülür.
  Hz. Osman tarafından değişik vilâyet merkezlerine gönderilen nüshalar asırların geçmesiyle kayboldu. Günümüzde halen onlardan bir tanesi İstanbul Topkapı Müzesi'nde; bir diğer tam olmayan nüshası Taşkent'te bulunmaktadır. Çarlık Rus hükümeti onun faksimile ile reprodüksiyonunu (fotoğraf veya fotokopi ile tam kopyasını) yayınlamıştır.


  ALINTIDIR.


 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Kutsal Kitap’ın Tanrı sözü olma iddiasını çürütebilmek için amansız bir çaba göstererek Kutsal Kitap’a sayısız saldırılarda bulunmaktadırlar. Ama bunun karşısında Kuran’ın ortaya çıkış derleniş ve yayılışı konularında tarihsel bir inceleme yapılmasına her nedense bir türlü yanaşılmamaktadır.

  Mesih İnanlıları olarak Kutsal Kitap’ı mükemmel bir şekilde koruma isteğimizden dolayı mevcut bütün nüshaları dikkatli bir şekilde muhafaza etmekteyiz. Böyle yapmakla konu üzerinde bilimsel bir çalışma yapılması mümkün olmaktadır. Bu nedenle hemen hemen her durumda değişiklik gösteren ayetlerin neler olduğunu kolaylıkla ayırt edebilmekteyiz.

  Ama bu gün elimizde bulunan Kuran’da böyle deşiklik gösteren ayetler yer almıyorsa bu Kutsal Kitap’ın Kuran karşısında olumsuz eleştirilmesi için haklı bir sebep oluşturmaz. Hz. Osman o dönemdeki Kuran nüshalarında değişiklik gösteren ayetleri imha etmekle kendi çapında belki başarılı olmuştur ama söz konusu ayetlerin bir zamanlar gerçekte mevcut olmadıklarını gösteren delilleri yok etmede başarılı olamamıştır.

  Bu noktada Kuran ile Kutsal Kitap arasındaki fark birinin sağlam ve gerçek diğerinin bozuk ve sahte oluşu değildir. Bundan anlaşılır ki Hıristiyanlık dünyası Kutsal Kitap’ın doğru metininin dikkatlice korunmasının sağlanması için eldeki çeşitli nüshaları korurken Hz. Osman dönemi Müslümanları Kuran’ın tek bir nüshasının oluşturulabilmesi için diğer bütün nüshaların yakılarak imha edilişini çok faydalı bir şey sandılar.

  Böyle bir teşebbüs belki sonuçta tüm dünyada tek bir Kuran nüshasının kalmasına başarılı olmuştur ama her ayrıntısında mükemmel olduğu iddia edilecek bir Kuranın ortaya çıkmasına kesinlikle başarılı olmamıştır. Gerçekten de Kuranın doğruluk ve sağlamlığıyla ilgili daha bilimsel ve daha güvenilir çalışmalar imkan verilebilecek delililer Hz. Osman’ın bu teşebbüs nedeniyle maalesef tamamen ortadan kaldırılmıştır.

  Ne var ki konu burada bitmiyor Hz. Osman’ın kullandığı Hafsa’nın nüshası diğer tüm metinler yakıldıktan sonra tüm dünyaya Kuran’ın doğru mükemmel ve sağlam tek metni olarak dağıtıldı. Ancak aynı kopyalar üzerinde çalışan Zeyd İnbn-i Sabit şu son sureyi hatırlar! “Zeyd İbn-i Sabit Radiya’dan gelen habere göre şöyle demiştir. ‘Kuranın kopyalarını yaparken Ahzap Suresinden bir ayeti kaybetmiştim. Allah’ın Resulu onu her okuduğunda işitirdim. Aradık ve sonunda Huzeyme’nin yanında bulduk. İnananlardan Allah’a verdiği ahdi yerine getiren adamlar vardır diyerek okunuyordu. Böylece bunu Musaf’taki suresine koyduk.” (Sahihi Buhari Cilt 8 sayfa 273)

  Diğer bütün el yazısı metinleri yakılıp ortadan kaldırıldıktan sonra Hafsa’nın nüshası tüm dünyaya Kuranın doğru mükemmel ve sağlam tek metin olarak dağıtıldı. Ama şimdi aradan epey bir zaman geçtikten sonra Zeyd bu Kurana kaydedilmemiş bir sure hatırlıyor. Bu da doğal olarak Hafsa’nın nüshasının her ayrıntısında tam ve sağlam bir Kuran olmadığı sonucuna götürüyor.

  Hükümlerinde samimivardığı sonuçlarda makul ve düşüncelerinde adil olan herhangi bir insan eldeki delillerin ışığında varılabilecek şu sonuç bulunduğunu kabul edecektir; Kuranın bu günkü metninin her ayrıntısında gerçek ve güvenilir ve tam olduğuna inanılıyorsa o zaman Hz. Ebu Bekir ve Ömer’in yönetimleri döneminde tam bir Kuranın mevcut olmadığı kabul edilmelidir. Ya da ilk iki halife döneminde Kuranın gerçek güvenilir ve tam bir nüshası mevcut idiyse o zaman Kuranın bu günkü metnine ilaveler yapılmış olmalıdır. Çünkü Sure 33:23 birbiriyle çelişkili Kuranların yakılmasından sonra Hz. Osman’ın yönetimi döneminde epey bir zaman Hafsa’nın nüshasında kesinlikle yer almıyordu.

  Kuranın çeşitli tercümelerinden daima muaf olduğu Kutsal Kitap’ın ise buna sürekli olarak maruz kaldığı iddiasının eldeki delillere dayanarak yapılmadığını tarih açıkça göstermektedir. Bu nedenle çeşitli zamanlarda yapılmış çeşitli tercümelerde görülen çeviri farklılıkları nedeniyle Kutsal Kitap’ın Tanrı Sözü olmayacağı söylenemez. Böyle bir iddia normal çalışan bir beynin ürünü değildir.

  Örneğin İncil’in çağdaş Türkçeye yapılan son tercümesinde dilden farklı olduğu için bazı Müslümanlar bunun İncil’in değiştirildiğini gösteren bir delil olduğunu söylüyorlar. Bilindiği gibi Kutsal Kitap’ın Türkçeye yapılan bütün tercümeleri doğrudan doğruya Kutsal Kitap’ın orijinal İbranice ve eski Yunanca metinlerinden yapılmıştır. Bu tercümeler orijinal metinlerin yorumlanmasında birbirlerinden orada ya da burada farklılık gösterse de standart orijinal metinler sabittirler ve hiçbir suretle değiştirilemezler.

  Nitekim Kuran’ın Türkçeye yapılan tercümeleri ya da mealleri de dil açısından birbirlerinden farklılık gösterirler. Kutsal Kitap’ın günümüze geliş sürecinde değiştirilip değiştirilmediği konusuyla ilgili olabilecek diğer tek iddia bazı elyazısı nüshalarında bulunup bazılarında bulunmayan birkaç ayet ve en eski el yazısı nüshalarında yer almayan İncil’deki iki metin ile ilgilidir.

  Sözkonusu ayetlere bakıldığında bunların fazla dikkat çekmeyecek ölçüde önemsiz oldukları görülecektir. Çünkü; Çeşitli tercümeler konusunda olduğu gibi bu ayetlerden hiçbirisi bir bütün olarak Kutsal Kitap’ın duyurduğu haberle çelişmez. Bunlar sayıca o kadar azdır ki bunların var oluşu ya da olmayışı hiçbir şekilde ortadan kaldırmaz. Bu gün elimizde Kutsal Kitap’ın iki tür el yazısı metni bulunmakta söz konusu ayetleri içeren ve içermeyenler diğer bir deyişle orijinal metinlerdeki doğru ve geçerli sözler elimizde bulunduğu için diğer gurupta bulunan ayetlerin neler olduğunu kolaylıkla ortaya çıkarabilmekteyiz.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş