Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Lightbulb Havâss İlmi
  Havass İlmi Nedir?


  HAVASS İLMİNİN GENEL TARİFİ

  Havas ebced ile başlayıp cifir ile devam eden ve ismi harf ilmi olarak bilinen ledün ilmi ve hal ilmi ile birleşen ve bunların tamamının özünü kapsayan özün özü dediğimiz sözün sırrı ilmidir.

  Gizli ilimler Allah tarafından çok nadir insanlara verilir. Herkes bu ilme sahip olamaz herkes bu ilimi başaramaz. Lakin riskli bir iş olduğundan yapılan tek bir harf hatası ile kötü sonuçlara sebebiyet verilebilir.

  Günümüzde havass ilmi'ne ilgi oldukça artmaktadır. Bazı insanlara göre büyüdür. İslami büyü ile tarif edilir. Bu tarif yanlıştır ve hiçbir gerçekciliği yoktur.

  Bu ilim asırlardır gelmiş geçmiş alimlerin ve ulemanın bir sır gibi gizlediği ve açıkça öğretmediği ve öğretmekten de çekindiği vebal altında kalmaktan korktuğu ilimlerdendir. Bu ilimler de başarılı olmanın ve zarar görmeden ilerlemenin bazı şart ve usulleri vardır.

  Bu ilim insanlardan önce yani arz oluşmazdan evvel ruhani alemlerde meleküt ve cinler aleminde bilinen ve kullanılan birçok gizlilikleri esrarı ve acayipliği içinde gizlemiştir.

  Yaşamış olduğumuz bu maddi alemin yasaları ve fiziksel oluşumları manevi alemlerin etki ve yasalarıyla meydana gelmektedir. Bu ilmin kullanılışı melekler ve cinlerden sonra çok eski kavimler ve uygarlıklar tarafından kullanılmıştır bu manevi yasaları öğrenip etkilerine göre gerektiği şekilde uygulamışlardır. İnsanlar bu bilgileri çok çeşitli yollardan elde etmişlerdir. mana aleminden gelen varlık veya varlıklar bazı insanlara bu ilmi ve kullanma metodunu öğretmişlerdir

  Havas ilmi Kur'ân ve sünnet üzeri yapılan manevî bir tedavi şeklidir. Bir ismi de RUKYE ilmidir. Rukyecilik Allah Resûlü (S.A.V)'in tedavi şeklidir. Bu tedavi mânâ âleminin doktorlarından ve mürşidlerinden alınan himmet ile yapılır. Bir adı da gizli ilimlerdir. Allah'ın ilmidir bu ilme sahip olmak için çok uzun bir eğitim sürecinden geçilir. Bu ilmi öğrenebilmek için bir öğretici bir mürşid esastır. Bir şeyhten yetki ve himmet alınmadan yapılmaz. Havas ilmi Rahmani cihetten meleklerhüddamlar ve manen güçlü mümin cinlerle irtibata geçerek kâfir cinlerle mücadele etmek için Allah tarafından verilen bir ilimdir. Elde edilmesi çok zordur.

  Havas alimlerinin görevi bedene giren insanlara musallat olan kâfir suflî cinleri oradan çıkarıp bedeni bu cinlerden temizlemektir. Havas alimleri fizik âlemindeki doktorlar gibidirler onların kendilerine has metodları vardır.

  Bugün piyasada bulunan medyumların hiç biri havas alimlerinin yaptığı işi yapamaz.

  Medyumlara lütfen itibar etmeyiniz. Eğitimimi Mısır'da Suriye'de aldım gibilerinden yalanlar söyleyerek insanların aklını çelip kendilerine inandırmaya çalışırlar.

  Kurana fiyat biçilemez. Bu çok günahtır. Medyum diye kendilerini tanıtan insanlar yüksek miktarda para alıp parayı aldıktan sonra yapmadıkları da ortadadır ve bir müddet sonra da telefonları açmamaya başlarlar. Bu bir tek medyumlar için değil hacı-hoca (!) diye geçinen insanlar içinde geçerlidir.

  Kur’an’ı kerim’deki Sure-i şerifelerin ve Ayeti kerimelerin Esma-i ilahiyye ve Evrad ı celilelerin hassa ve te’sirlerini konu edinen bu mübarek ilim 80 küsur İslami ilimden birisidir. Havas ilminin geçmişi Sahabe ve Tabiin dönemine kadar uzanır.

  Hz. Ali Hz. İbni Abbas ve Hz. İbni Selam gibi bazı Sahabiler ile Tabiinden Hasan Elbasri Mukatil ibn-i Süleyman ve kelbi Ca’fer Essadık gibi bazı Zevatı Kiram bu ilimle uğraşmışlardır. Sonraki asırlarda İmam Ahmed Elbuni Şeyhi Ekber Muhyiddin’i Arabi İmamı Deyrebi ve büyük Muhaddis İmamı Abdullah Yafii ile Ebu bekr İbni Vahşiyye ve Celdeki gibi büyük Alimler ve mübarek Veliler bu sahada kıymetli Eserler te’lif etmişlerdir.

  Bu İlimle meşgul olan Alimlerden biriside Hüccetül İslam İmamı Muhammed Gazali hazretleridir. Havassül Kur’an ve El evfak gibi muazzam eserleri vardır. Bu azametli İlim uçsuz bucaksız bir Okyanus gibidir. Bir çok dallara Ayrılmıştır.

  Bu ilme vakıf olan kişiler pek çok çaresiz hastalıkları biiznillah Şifaya kavuşturur birbirlerine dargın olan kimseleri barıştırır ve şer maksatla Mevla’nın razı olmadığı hususlarda birleşmiş ehli fesat kişileri birbirinden ayırır. Velhasıl Müslümanların dert ve müşkilatlarına derman olurlardı. Bu günde bu güzide ilmin derin sırlarından yararlanarak insanlara faydalı olmak Tabii ki mümkündür.Ama mümkündür derken herkesin yapabileceği bir ilim değildir.Bunun için tefsir hadisfıkıh ve tasavvufla ilgili bilgilerde gereklidir.Özellikle tasavvuf ilminde bir mürşidi kamilden icazetli olmak şarttır.Aksi halde çok tehlikelidir.

  Hz. Kur’an’ın hassa ve te’sirleri de tıpkı hükmü gibi kıyamete kadar bakidir.HER İŞ HER İLİM EHLİNEDİR.Öyle olmasaydı herkes bugün kafasına göre doktor olurdu mühendis olurdu alim olurdu ama istidat meselesi vardır ve ilahi hikmetler dairesinde herşey yerine göre verilir.

  HAVASS İLE BÜYÜ ARASINDAKİ FARKLAR

  Havas İlahi Kaynaklı İlimdir.
  Büyü Şeytanları Kullanarak sonuç elde edilir.

  Havas Allahdan Gelen Tecellilerle Yol Alır
  Büyü Şeytandan gelen Yalan haberlerdir

  Havasın amacı İnsanın 46 Kromozomundaki Allahın Koyduğu Bilgileri Keşfetmek ve Bulmaktır ki Bu da Zikirle olur.

  Büyü İnsanı Geliştirmez.Sadece Yalan haberler duyar ve Şeytanları kullanarak insanları etkiler.

  Havasın Diğer Amacı İnsanı Nefsini Temizlemek ve Islah etmektir.
  Büyü ise tam tersine İnsanı nefsini azdırır ve bir zamandan sonra büyü yapan insanın Allah Katındaki derecesi Hayvanlardanda Aşağı düşer.

  HAVASS ALLAHDAN GELİR
  BÜYÜ ŞEYTANLARI KULLANARAK YAPILIR


  Bazı insanlar Allah'ın kelamlarını kullanarak büyü yaparlar. Izdırabı büyüktür. Ve toprak bile kabul etmeyecektir. Lütfen dikkat edelim.

  Ben bu yazıda sadece havass ilminin ne olduğu ne olmadığı gerçekciliği ve doğruluğunu yazdım. Bundan sonraki yazılarda ebced vefk fizyonomi gibi ilimlere de değineceğim.

  Makale kendi yazılarımdan ve bir çok yerden alıntıdan oluşmaktadır.

  Alıntıdır.

  Ledün İlmi (Gizli İlimler)


  İLMİ LEDÜN

  İlm-i ledün veya ledünnî ilim Allah ile ilgili bilgi ve sırlara ait ilim gayb ve mârifet ilmidir Allah âyet-i kerîmede meâlen buyurdu ki: Orada kendi indimizden bir rahmet (vahiy ve nübüvvet veya uzun ömür) verdiğimiz ve ona ledünnî ilmi öğrettiğimiz kullarımızdan birini (Hızır'ı) buldular. (Kehf sûresi: 65)

  Senâullah-ı Dehlevî bu ilim hakkında şöyle demektedir: Ledünnî ilim çalışmak ve gayretle ele geçmez. İhsân edilen kimselere mahsûstur. Umûma şâmil değildir. Peygamberlere verilen ilimler ve vahyedilen şeyler ise umûma şâmildir ve herkesi ilgilendirir. Yâni peygamberler bunları gönderildikleri kavimlere tebliğ etmekle bildirmekle vazîfelidirler. Bu bakımdan peygamberlerin ilmi ledünnî ilminden üstündür.

  Seyyid Abdülhakîm Arvasi ise şunları ifâde etmektedir: Emîr Sultan hazretleri ledünnî ilme sâhipti. Bu ilim yetmiş iki derecedir. İlk derecesinde olan bir ağaca bakınca yapraklarının sayısını bir denize bakmakla damlalarının adedini bir çöle bakınca kumlarının sayısını bilir. Kıyamet yaklaştıkça insanlar dinden uzaklaşmaya başlamaktadır. Eskiden kerameti görülen evliya çoktu. Fakat dinden uzaklaştıkça evliya azaldı kerametler görülmez oldu. Ledün ilmi unutuldu. Sapıklar çoğaldı keramet inkâr edilmeye başlandı. Kerametin hak olduğuna Kur’an-ı kerimden örnekler:

  1- Hz. Süleyman “Sebe Melikesinin tahtını bana kim getirebilir?” dedi. Cinlerden bir ifrit: “Sen yerinden kalkmadan önce onu getiririm buna gücüm yeter” dedi. İlmi ledün [ilmi batın] sahibi olan vezir Asaf bin Berhiya ise “Gözünü açıp kapamadan ben onu sana getiririm” dedi ve bir anda getirdi (Neml 38-40) [Vezir de cin de peygamber değildi. Vezir bu işi kerametle yapmıştı. Cin müslüman ise kerametle kâfir ise sihirle yapacaktı.]

  2- Hz. Meryem peygamber değildi. Kocasız çocuk doğurdu. Hz. Meryem mabette yaşar yiyecekleri kerametle hep yanında hazır olurdu. Kur’an-ı kerimde (Hurma dalını kendine doğru silkele taze hurma dökülsün.) buyuruldu. (Meryem 24) Hz. Zekeriya Hz. Meryem’in yanında taze meyve ve yiyecekleri görünce hayret ederdi. İşte âyet-i kerime meali: (Rabbi Meryem’e hüsnü kabul gösterdi; onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi. Zekeriya onun yanına mâbede her girişinde orada bir rızık görür “Ey Meryem bunlar sana nereden geliyor?” der; o da: Bunlar Allah tarafından” diye cevap verirdi.) [Ali imran 37]

  3- Eshâb-ı Kehf’in kerameti de meşhurdur. Eshab-ı kehf yiyip içmeden bir zarara uğramadan 309 yıl uykuda kaldıktan sonra uyanmışlardır. Kur’an-ı kerimde (İşte bu Allahın kudretini gösteren delillerden biridir. Uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırdın.) buyuruluyor. (Kehf 17 18)

  4- Hz. Musa’nın yanındaki gencin çantasındaki balık canlanıp suya gitmiştir: (Her ikisi iki denizin birleştiği yere varınca balık şaşılacak şekilde denize gitmişti.) [Kehf 61- 63]

  5- Kehf suresinin 63. âyetinden itibaren Hz. Musa ile ledün ilmi’ne sahip bir zatın kıssası anlatılır. Özetle şöyledir: (İkisi [Hz. Musa ile bir genç] kendisine ilim verdiğimiz birini buldular. Musa ona “Sana öğretileni [ledün ilmini] bana da öğretir misin?” dedi. O zat da: “Sen benim yaptıklarıma dayanamazsın” dedi. Sonra o zat bindikleri gemiyi deldi. Hz. Musa “Gemiyi içindekileri boğmak için mi deldin” dedi. Daha sonra bir erkek çocuğunu öldürdü. Hz. Musa “Masumu öldürdün pek kötü bir şey yaptın” dedi.) Günahsız çocuğu öldürmek elbette çok büyük günahtır. Ama bunu yapan zat kerametle biliyordu ki o çocuk büyüyünce zâlim biri olacaktı. Onun yerine iyi bir çocuk verilmesi de istenmişti. Hz. Musa’ya “Ben sana yaptığım işlere dayanamazsın demedim mi?” dedi. Demek ki o zat Hz. Musa’nın dayanamayacağını da kerametle biliyordu. Hz. Musa’nın arkadaşı duvarları [kerametle] doğrultuverdi. O zat Hz. Musa’ya bu işlerin hikmetini açıkladı. (Kehf 63-81) [Hz. Musa’nın arkadaşının [Hızır’ın] sahip olduğu ilme ilmi ledün deniyor. Bu ilmi ancak tasavvuf sahibi keramet ehli evliya bilir mezhepsizler bilmez.] Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki: (İlmi ledün sırrı ilahidir. Allah onu salihlerden dilediğinin kalbine koyar.) [Deylemî]

  mısralarıyla seslendirdiği gibi bu gizli ilmin tam bir hazinedârı ve bu hususî irfan havzının da bir marifet kahramanıdır. Ne var ki böyle özel bir mazhariyet bütün evliyâ ve enbiyâ bütün asfiyâ ve mürselîn için her zaman söz konusu olmayabilir. Zira ilm-i ledün ilâhî feyz yoluyla hususî bir kısım kimselerin kalbine atılan özel bir bilgi ve marifettir.ve böyleleriyle aynı ufku paylaşmayanların ondan anlamaları da mümkün değildir.

  İlm-i ledün her zaman zahirî şer'e muvafık olmayabilir. Bu gibi durumlarda meşhûdâtlarını usûlü'd-dîn prensipleriyle tashihe tabi tutmayanlar bazen yanılabilecekleri gibi kendilerine tâbi olanları da yanıltabilirler. Keşf ve ilhamlarını muhkemâta göre tesbit edenler ise her zaman berzahî ufuklarıyla mülk ve melekûtu birden görür.. dünya ve ukbâyı bir vahidin iki yüzü gibi müşahede eder.. ve tilmizlerine gayb u şehadet âleminin vâridâtından ne kevserler ne kevserler sunarlar.!

  Bu itibarla da ilm-i ledünle cehd ve gayret arasında bazı münasebetler söz konusu olsa da temelde onun talim ve taallümle doğrudan bir alâkasının olmadığı açıktır. Zira bu ilim Cenab-ı Hak tarafından mahz-ı mevhibe olarak bazı temiz gönüllerde bir kuvve-i kudsiye şeklinde tecelli etmektedir ve aynı zamanda bu tecelli terakki sistemi içinde değil de tedellî çerçevesinde vukû bulmaktadır: Evet bu ilim eserden eser sahibine vücuttan vicdana akseden bir marifettir.. ve her şekliyle de keşf ve ilham kaynaklıdır. Ne var ki böyle bir ilham bazen farklı derecelerde tecelli ettiği gibi seyr-i rûhânîsini Hazreti Rûh-u Seyyidi'l-Enam'ın vesayetinde sürdürmeyenler için bir kısım şeytanî vesvese ve nefsanî hevâcisle iltibası da söz konusudur.

  Alıntıdır.


 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  uygulamalarda gezegen saati nasıl hesaplanır

  GEZEGEN SAATLERİNİN NASIL BULUNACAĞI

  Gezegen saatleri tablosunda da görüleceği gibi gece ve gündüz saatleri bulunmaktadır fakat bu gece ve gündüz saatleri bizim şu anda kullandığımız günün 1 saati 60 dakikaya denk gelen 12 saat gece ve 12 saat gündüz olan sisteme uymamaktadır. Vefk ilminde Gün güneşin doğmasından güneşin bir sonraki gün tekrar doğmasına kadar olan zamandır. Gündüz güneşin doğmasından aynı gün akşam batmasına kadar olan zamandır. Gece ise güneşin batmasında ertesi gün tekrar doğmasına kadar olan zamandır.

  Gezegen gündüz saatini bulmak ve bunu bizim saatlerimize uydurmak istiyorsanız namaz vakitlerini gösteren herhangi bir takvim bulunuz bu takvimde işi yapacağınız gün şehrinizde güneşin karşısında yazan saat sabah namazının en son kılınabileceği saattir sizin için ise güneşin doğmasından 7 dakika önceyi gösteren saattir. (Dinimize göre güneş tam doğarken güneş tam tepe noktasındayken ya da güneş tam batarken namaz kılmak haramdır) Kısacası güneşin doğmaya başladığı yani gündüzün başladığı saati bulabilmek için işi yapacağınız gün şehrinizdeki namaz vakitlerini gösteren takvimde güneşin karşısında yazan saate 7 dakika ekleyiniz. Aynı şekilde güneşin batmaya başladığı saati yani gecenin başlamaya başladığı saati bulmak isterseniz aynı takvimi kullanıp akşamın karşısında yazan saate bakınız o da akşam namazının ilk kılınabileceği saattir sizin için ise güneşin batmaya başladığı saatten 10 dakika sonrayı gösteren saattir o saatten 10 dakika çıkarınız çünkü akşam namazı güneş battıktan sonra kılınır. Bu şekilde güneşin doğuş ve batış saatlerini alınız güneşin doğuşundan batışına kadar olan zamanı dakikaya çeviriniz elde ettiğiniz sayıyı 12'ye bölünüz böylece o gün bir gündüz gezegen saatinin kaç dakika olduğunu bulursunuz.

  Gezegen gece saatlerini bulmak içinse yukarıda anlattığı şekilde güneşin bu sefer batış ve doğuş saatlerini alınız batışından doğuşuna kadar olan zamanı dakikaya çeviriniz elde ettiğiniz sayıyı 12'ye bölünüz böylece o gün bir gezegen gece saatinin kaç dakika olduğunu bulursunuz.

  Bir örnekle açıklamak gerekirse :
  23 Ekim 2007 Salı İstanbul için Gezegen Gündüz saatlerini bulmak istersek.

  Güneş : 07:17 + 00:07 = 07:24 Güneşin doğuş saati.
  Akşam : 18:22 – 00:10 = 18:12 Güneşin batış saati.
  Buna göre 23 Ekim Salı günü güneş saat 07:24 da doğmaya başlıyor ve 18:12 de ise batmaya başlıyor.

  Güneşin doğuşundan batışına kadar olan zamanı dakikaya çevirdik ve 648 dakikayı bulduk yani hesabını yaptığımız günün gündüzü 10 saat 48 dakikadır.

  Bulunan sayıyı 12'ye böldüğümüzde elde ettiğimiz sayı küsuratlıysa ve küsurat 0.5'ten aşağı ise aşağı olan tam sayıya yuvarlarız küsurat 0.5'ten yukarı ise yukarı olan tam sayıya yuvarlarız küsurat sadece saniyelerdir ve sonuca fazla bir etki etmez 648 sayısını 12'ye böldüğümüzde küsurat çıkmayıp 54 çıktı.

  Yani bizim 60:00dakika olarak bildiğimiz her saat o gün gündüz için 54:00 dakikadır.

  23 Ekim 2009 Salı İstanbul için Gezegen Gece saatlerini bulmak için 22 Ekim 2009 Pazartesi güneşin batış saati ile 23 Ekim 2009 Salı günü güneşin doğuş saatini alacağız.

  Akşam : 18:24 – 00:10 = 18:14 Güneşin batış saati. 22 Ekim
  Güneş : 07.17 + 00:07 = 07:24 Güneşin doğuş saati. 23 Ekim
  Buna göre 22 Ekim Pazartesi güneş saat 18:14 de batmaya başlıyor ve 23 Ekim Salı günü saat 07:24 da doğmaya başlıyor.

  Güneşin batışından doğuşuna kadar olan saati dakikaya çevirdik ve 790 dakikayı bulduk yani hesabını yaptığımız günün gecesi 13 saat 10 dakikadır.

  Bunu 12'ye bölersek 65:8333 dakikadır yukarı olan tam sayıya yuvarlarız.

  Yani bizim 60:00 dakika olarak bildiğimiz her saat o gün gece için 66:00 dakikadır.

  Bulduğunuz gündüz ve gece saatini topladığımızda bazen 119 dakikayı ya da 121 dakika gibi sayılar çıkar bu 1 dakika eksik yada fazladır böyle olduğu zaman üzülmeyin çünkü bir gün öncenin gecesiyle bir gün sonranın gününü topluyorsunuz ya da yuvarlamadan dolayıdır. Bunu göz önünde bulundurarak işlerimize 4-5 dakika geç başlayıp 4-5 dakika erken bitirin ve yapacağınız işleri tehlikeye atmayın

  Bundan yola çıkarak
  23 Ekim 2009 Salı için İstanbul GÜNDÜZ gezegen saatleri ve 23 Ekim 2009 Salı için İstanbul GECE gezegen saatleri aşağıdaki tablolarda olduğu gibi bulunur.

  GÜNDÜZ GEZEGEN SAATLERİ
  SaatBaşlama Saati Bitiş Saati Saatin Adı

  1. Gündüz Saati
  07:24
  08:18
  MARS
  2. Gündüz Saati
  08:18
  09:12
  GÜNEŞ
  3. Gündüz Saati
  09:12
  10:06
  VENÜS
  4. Gündüz Saati
  10:06
  11:00
  MERKÜR
  5. Gündüz Saati
  11:00
  11:54
  AY
  6. Gündüz Saati
  11:54
  12:48
  SATÜRN
  7. Gündüz Saati
  12:48
  13:42
  JÜPİTER
  8. Gündüz Saati
  13:42
  14:36
  MARS
  9. Gündüz Saati
  14:36
  15:30
  GÜNEŞ
  10. Gündüz Saati
  15:30
  16:24
  VENÜS
  11. Gündüz Saati
  16:24
  17:18
  MERKÜR
  12. Gündüz Saati
  17:18
  18:12
  AY


  GECE GEZEGEN SAATLERİ
  SaatBaşlama Saati Bitiş Saati Saatin Adı
  1. Gece Saati
  18:14
  19:20
  VENÜS
  2. Gece Saati
  19:20
  20:26
  MERKÜR
  3. Gece Saati
  20:26
  21:32
  AY
  4. Gece Saati
  21:32
  22:38
  SATÜRN
  5. Gece Saati
  22:38
  23:44
  JÜPİTER
  6. Gece Saati
  23:44
  00:50
  MARS
  7. Gece Saati
  00:50
  01:56
  GÜNEŞ
  8. Gece Saati
  01:56
  03:02
  VENÜS
  9. Gece Saati
  03:02
  04:08
  MERKÜR
  10. Gece Saati
  04:08
  05:14
  AY
  11. Gece Saati
  05:14
  06:20
  MARS
  12. Gece Saati
  06:20
  07:26
  GÜNEŞ

  Vefk yapılırken dua veya esma okunurken geceden kasıt bir önceki günün güneşin batmasından sonraki vakittir. Salı gecesi Pazartesi güneş battıktan sonradır Pazartesi akşamıdır.

  Yukarıdaki örneklerden yola çıkarak
  Burcu Yengeç yönetici gezegeni ay olan biri için gündüz dua veya esma okumak gerekirse 23 Ekim Salı günü saat 11:00 ya da 17:18 gece okumak gerekirse 22 Ekim Pazartesi saat 20:26 ya da 04:08'da başlanmalıdır.

  Okuma veya herhangi bir iş için zaman seçerken başarının artması için seçilecek zamanın gece yarısından sonraya denk getirilmelidir. Okumaya başlamadan dua havas ve esma okurken dikkat edilecek hususları tekrar tekrar okumak gerekir.

  Alıntıdır.


 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  kevser süresiyle celb tesirlive besmele ile celb

  ne yaparsaniz yapin ama hep abdestli ve namazli selavatli tövbeli yapin ilk önce allah rizasini yerine getirelim ve herkeze dua edelim sonra kendimize yapalim hakkimizda herseyin hayirlisini isdeyelim cc allahdan acilan elleri bos göndermez-

  tatlilara sekerlere cikolotalara 71 kere kevser süresini okuyalimm veya 1000 kere..........ve suya 786 kere besmele okuyalim cayda kahvede sivi seylerde icirelim 7 gün boyunca okuncakdir besmele

  ve hergün sayisizca geceleri-----ya kadir ya allah yarahman ya allah yarahim ya allah yakerim ya allah ------------okuyalim

  veya--- ya vedud ya mukaddim okuyalim sayisizca  Alıntıdır.

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Denize girme

  Çok etkili bir yöntemdir. Büyüye cin tasallutuna ve nazara karşı kesin çözümlerden biridir.
  • Euzu Besmele ile denize girin.
  • Suya dalın ve nefesiniz tükenene kadar dipte kalın. Dipteyken vücudunuzun hiçbir bölümünün havayla temas etmemesi çok önemlidir. Dipten çıkınca iyice soluklanın.
  • Dibe dalma işlemini yedi defa tekrarlayın


  Alıntıdır.

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Evinizi Koruma Altına Alın

  Merhabalar.

  Abdest Alınız. Daha Sonra Niyet ediyoruz ve Yasin Okumaya başlıyoruz.

  Her mübine Gelince Bir Ayetel Kürsi okuyoruz .
  Yasini Şerif bitirinceye kadar her mubin ayetindeki 7 tanedir ve 7 kere evi dolaşıyoruz ve okumayı tamamlıyoruz. Her türlü bela ve afetlerden Allah'ın izniyle korunmak için yapılır.
  (Alında bu formül yeni bir eve taşınırken yapılıyor En azından Öle hatırlıyorum. Ama oturduğunuz evdede yaparsanız Aynı şekilde etkisini faydasını görürsünüz Allah'ın izniyle)
  Haftada Bir kez uygulıcaksınız.

  (10 dakika yasini şerfi okusanız 20 dakika evin içinde gezerek formulü uygulasanız 30 dakika haftada 1 kez yapıcaksınız zor değildir. Toplasan 30 dakikalık bir zaman Arkadaşlar.

  Namazda Böledir 5 dakika abdest 10 dakika namaz toplam 15 dakika.
  Ondan sonraki Huzur ise Pahabiçilmezdir.

  Başka Bir şey daha önericem.

  Eyer zor gelir derseniz Şunu uygulayın.

  Abdest Alın Niyet edin ve Evin içerisinde dolaşarak 7 kere Ayetel Kürsi okuyun.

  İlk formül mekan temizliği İçindir. Nerde yapılırsa orası temizlenir.


  Alıntıdır.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş