Ramazan-ı Şerif Duası

Bismillâhirrahmânirrahim


ALLAHümme inni es'elüke biesmaikelhüsna. Ya ALLAHü fa'lem ennehü la ilâhe he illallah. Ya rahmanü errahmanü allemelKur'ân. Ya rahimü vekanallâhü gafuren rahima. Ya mâliku mâliki yevmiddin. Ya kuddusü elmelikül hakkulmübin. Ya selâmü vallâhü yed'ü ila darisselâm. Ya müminü elmü'minül müheymünül azizül cebbarül mütekkebir. Ya azizü ve kânallâhü azizen hekima. Ya hâliku fetebarekallâhü fil erhami. Ya evvelü hüvel evvelü vel âhirü zevvâhirü velbâtın. Ya şekûrü inne rabbeka legafurun şekur. Ya gafuru vallâhü gafurun rahim. Ya vedudu ve hüvel gafurulvedut. Ya zâhiru vezzâhirü vel batın. Ya kaimü kaimen bilkıstı lâ ilâhe illâ hu. Ya hayru allâhü lâ ilâhe illâ hüvelhayyül Kayyûm. Ya semîu ve hüvessemiul alimü. Ya basirü innallahe basirün bil ibad. Ya hakimü ve kânal ahü azizen hakima. Ya kerimü innellahe lâganiyün kerim. Ya kadirü ve hüvel kadiru alâ en yeb'ase aleyküm. Ya muktedirü inde melikin muktedir. Ya bâisü innellahe yeb'asü men filkubur. Ya rezzaku vallâhü hayrürrazikîn. Ya vârisü ve lillâhi mirassessemâvâti vel'ard. Ya kaviyyü şey'in şehid. Ya mübdiü ya muidü innehu hüve yübdiü ve yûid. Ya tevvabü innehu kâne tevvaba. Ya vehhabü inneke entelvehhab. Ya celilü zülcelüli vel ikram. Ya cemilü fasbir sabren cemilâ. Ya vekilü ve kefa billâhi vekilâ. Ya kâfi ve kefallâhü'l mü'minînel kıtâl. Ya veliyyü ve hüvvel veliyyülhamîd. Ya rabbellâlemin. Ya ganiyyü vellahül ganiyyü ve entmül fukara. Ya şâkiru innellahe şakirun alîm. Ya hallaku öi hüvel hallakul alîm. Ya muhsinu vallâhü yuhibbul muhsinin. Ya kâdiru vallâhü alâ külli şey'in kadir. Ya müfaddalü vallâhü zülfazlil azîm. Ya mü'minü ve yütimmü nimetehû aleyke ve yehdiyeke sıraten müstekîm. Ya muizzu tuizzu men teşûu. Ya müzillü tüzillü men teşâu. Ya râfiu râfiudderecâti. Ya şefiu men zellezî yeşfeu indehü illâ biiznihî. Ya kebîru innallahe kâne aliyyen kebîrâ. Ya Hakku veTeâlâllahu'l melikü'l hak. Ya berru innellahe hüvelberrür rahîm. Ya vitru veşşefî velvetr. Ya gaffaru innehu kâne gaffarâ. Ya gâfiru ve ente hayyül ghafirîn. Ya hamîdü tenzîlün min hakîmin hamîd. Ya mennâhü belillâhü yemünnü aleyküm. Ya bâki ve yebkâ vechü rabbiki. Ya ehadü kulhüvallâhü enad. Ya samadü Allâhüssamed. Ya metînü hüver rezzaku zilkuvvetil metin. Ya hâdî innellâhe yehdî men yeşa ya bedîu bediussemevâti vel ard ya hâlimü ve hüve bikülli şey'in alim. Ya halima halimül gaybi veşşehâdeti.


Ya fettâhu rabbeneftah beynenâ ve beyne kavminâ bilhakki ve ente hayrülfâtihîn. Ya mübînü innâ fetahnâ leke fethan mübînâ. Ya muhîtu vallâhü bimâ ta'melhune muhît. Ya kadiyyü vallâhü yekdî bilhak. Ya hasibü vekâhallâhü alha külli şey'in hasîbâ. Ya nâsiru nimel Mevlâ ve nimen nasîr Ya vasîu ve kânellahu vâsian alîma Ya kâhıru ve huvel kâhıru fevka ibâdihi. Ya ghafıru innellahe yağfiruzzûnübe cemîâ Ya tâhiru innellahe yuhibbul mutetahhirîn. Ya men leyse lehu mislun ve lâ şebîhun fil'ard ve lâ fissemâi ve huvessemmiul alîm. Ve lâhavle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm.


Ve sallallahü alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihitayyıbinet tâhirîn birahmetike ya erhamerrâhimîn. Vel hamdü lillhahi rabbilâlemin...


MANASI:


Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adı ile*


Ey Rabbim! Yüce Esmai Hüsnan hürmetine senden istiyorum* Ey Allah’ım! Senden başka ilah yoktur* Ey Merhametli Rabbim! Yüce Kitabımız Kur’an’ı öğreten affeden ve acıyan sensin* Ey mülkün ve kıyamet denilen dehşet verici günün sahibi ve hakimi Rabbim!* Ey bütün eksik ve noksanlıklardan münezzeh Malik güven veren ve yüce olan Rabbim!* Melik Hak ve selam isimlerinin sahibi olan Allah imansızların vasfından beridir.* Allah insanları kurtuluş yurduna çağırır* Ey güven sağlayan görüp gözeten zor kullanma gücüne sahip yüce ve münezzeh Rabbim* Ey Aziz ve Hakim Rabbim! Ey güç ve kuvvetin sahibi Rabbim! Yücelik güç ve kuvvet ancak sana aittir* Ey yoktan var eden Rabbim! Yoktan varetmek ancak sana aittir* Ey şekil veren Rabbim! Ana rahimlerinde bulunanlara istediği şekli veren Sensin* Zat'ına karşı söylenen sözlerden beri olan evvel ahir zahir batın ve yapılan şükürleri kabul eden Rabbim! Mutlaka bağışlayan ve şükürleri kabul eden sensin* Ey merhametlilerin en merhametlisi çok bağışlayıp çok acıyan Rabbim! Ey her görünende birliği gayet açık zahir ve batın olan Rabbim!* Ey herşeyi ayakta tutan mutlaka adaletin sahibi zatından başka gerçek bir ilah olmayan Rabbim! Ey Hay sıfatının sahibi! Sen teksin ve birsin. Senden başka bir ilah yoktur* Hay ve Kayyum olan Rabbim!* Ey ilmiyle herşeyi kuşatan! Sen herşeyi bilen ve işitensin!* Ey herşeyi gören mutlak surette kulların hert haline nigahban olan Rabbim! * Ey yapılan bunca isyana karşı sabırlı olan Rabbim! Çünkü Sen ilminle herşeyi bilir ve sabrınla bir müddet verirsin* Ey gerçek hükmün sahibi! Sen Azizsin ve gerçek hüküm ancak Sendedir* Herşeye gücü yeten öldükten sonra da diriltmeye ancak Sen muktedirsin* Ey herşeyi kudreti ile ayakta tutan Rabbim! Yarın kıyamet gününde takva sahibi kullar Melik-i muktedir olan Rabbin katında bulunacaklardır* Ey ölenleri dirilten! Kabirlerde çürüyecek toprak olanları da sen dirilteceksin* Ey her canlının rızkını veren! En güzel rızkı veren sensin* Ey mülkün yegane sahibi! Semaların ve yerin mutlak sahibi Sensin* Ey en güçlü! Güçlü ve Aziz sensin* Ey her şeyin şahidi! Mutlaka her şeyin gerçek yüzünü bilen sensin* Ey yoktan varden! Yoku var varı yok eden Allah’ım! Ey bol rızık veren! Dilediğine rızık veren sensin* Ey tevbeleri yakarmaları kabul eden rabbim! Karşılıksız veren ancak sensin* Ey Yüce olan Rabbim! Celal ve ikram sahibi sensin* Ey güzeller güzeli Rabbim! Her hususta bizi güzel sabredenlerden eyle* Ey herşeyin dayanağı Allah’ım! Dayanak olarak sen bize kafisin* Ey rızıkları üzerine alan Rabbim! Herkesin rızkını vermeye ancak sen kefilsin * Ey bakıp gözeten Allah’ım Savaşta mü’minleri gözetip muvaffak kılan sensin* Ey dost olanların dostu olan Rabbim! Övülmeye layık tek dost sensin* Ey her şeyi terbiye eden! Alemleri terbiye eden ancak Sen’sin* Ey Ğaniy! Zengin olan ancak Sen’sin! Başkası senin zenginliğin karşısında fakirdir. Ey şükredenlerin şükrünü kabul buyuran Allah'’m! Şükredenleri ancak bilen sensin* Ey yoktan var eden Allah'’m! Yoktan var eden ve bilen sensin* Ey hazinelerinden ihsan eden Allah'’ım! Sen senin için ihsanda bulanan kullarını seversin* Ey Kadir olan Allah’ım! Her şeye kadir olan sensin* Ey herşeyi kemale erdiren! Her şeyi kemale erdiren sensin* Ey yücelten!Dilediğini yücelten dilediğini alçaltan sensin* Ey dereceleri yükselten! Dereceleri yükselten arşınsahibi sensin. Şefaat edenler ancak senin izninle şefaat edeceklerdir* Ey büyük olan Allah’ım! Yüce ve en büyük olan Sen’sin!* Ey Hakk olan Rabbim! Bütün mahlukatın gerçek hakkını veren Melik Sen’sin* Ey iyilik edenleri seven Allah’ım! İyilik edenleri seven ve onlara acıyan Sen’sin* Ey tek olan Allah’ım! Her çift ve teke yemin eden Sen’sin* Ey günahları bağışlayan Allah’ım! Affedenlerin en hayırlısı Sen’sin * Ey Hamd edenlerin hamdini kabul buyuran Rabbim! Kur’an kendisine hamd olunan gerçek hükmün sahibi Allah tarafından indirilmiştir* Ey ihsan edici Allah’ım Gerçek ihsanın sahibi Sen’sin * Ey Baki olan Allah’ım! Senden başka her şey fani yalnız Sen Baki’ sin. Celal ve İkram sahibi Sen’sin* Ey bir olan Allah’ım! Tek olan ancak Sen’sin* Ey güçlü olan Allah’ım! Güçlü olan rızık veren ancak Sen’sin* Ey yol gösteren Allah’ım! Dilediğini doğru yola gösteren Allah’ım! Dilediğini doğru yola götürecek Sen’ sin * Ey en güzel Yaratıcı Allah’ım! Yerleri ve gökleri yaratan Sen’sin* Ey bilen Rabbim! Görünen ve görünmeyen alemleri bilen Sen’sin * Ey maddi ve manevi her çeşit fütuhatı veren ve bilen Sen’sin * Ey her şeyi kudreti ile ihata eden Sensin * Ey hükmün sahibi Allah’ım! Gerçek adil hükmü veren Sen’sin* Ey herkesin kendine muhtaç olduğu Rabbim! Herkesin hesabını en iyi bilen Allah’ım! Herkesin hesabını en ölçülü şekilde görecek sensin* Ey yardım eden Allah’ım! Sen ne güzel yardım eden bir Mevlasın* Ey Kainatı kudret elinde tutan Allah’ım! Her şey Sen’in kudret elindedir* Ey bütün varlıkları bir anda yok etme gücünün sahibi Allah’ım! Kulları öldürmek de Sen’in kudret elindedir* Ey büyüklerin büyüğü olan Rabbim! En yüce ve en büyük Sen’sin * Ey zatı ile kaim olan Rabbim! Doğmamış doğrulmamış Allah’ım! Sen’in eşin ve bir benzerin yoktur* Ey misli olmayan Rabbim! Sen duyan ve herkesin görmediği gizliliklere vakıfsın. Sen ne güzel bir Mevla ve ne güzel bir yardımcısın * Ey yüce Rabbim! Güç ve kuvvet ancak senin yardımınla mümkündür.(Üç aylar Hikmeti ve fazileti-Pamuk Yayınları)

Alıntıdır.