BİSMİLLAH ER-RAHMAN ER-RAHİM
ESSALÂTU VESSELÂMU ALEYKE YA RESULELLAH
ESSALÂTU VESSELÂMU ALEYKE YA HABİBELLAH
ESSALÂTU VESSELÂMU ALEYKE YA KEREMALLAH
YA HAYRE HALKULLAH YA EMÎN-İ VAHYULLAH
YA NURE ARŞULLAH YA HAK HABİBULLAH
YA SEYYİD-İ VELED-İ ÂDEM YA HAK YA DESTUR
YA BEŞER-İ HÜDA YA NUR-U YEZDAN YA MERD-İ MEYDAN
YA FETTAH HAYDAR YA İMAM-I ALİYYÜ’L-MURTAZA
YA HAK YA DESTUR!..

Allah’ım! Efendimiz Muhammed (aleyhisselâm)’a ezelle ebed arasını dolduracak ölçüde selâmın olsun. Öyle ki selâmın sayı kapsamına girmesin ve belirli bir zamana sığmasın.

Ey Rabbimiz bizden kabul buyur! Şüphesiz ki Sen her şeyi lâyıkıyla duyar ve bilirsin. Tövbemizi de kabul buyur. Muhakkak ki Sen tövbeleri çokça kabul eden Rahîmsin.

Ey Alemlerin Rabbi ey Rahman ey Rahîm! Senden Peygamberimiz aleyhissalâtu vessellem Efendimizin yüzünü bize göstermeni rüyada bu devlete bizi eriştirmeni istiyoruz. Ve onun üzerine salât ve selâmını tâ kıyamete kadar indirmeni ve bizimle beraber bulunmanı arzu ediyoruz.

Allah’ım salât ve selâmın; kemâl güzeli celâl tacı cemâl cazibesi kavuşma güneşi ilahi yurdun izzet ve şerefi vücud letâfeti her mevcudun hayatı ilahi saltanatın en yücesi ilahi kudretin yüce sanatının açık misali seçilmiş kişilerden seçilip beğenilenin açık nişanesi ilahi yakınlığa mazhar olan has kişilerin hülâsası Allah’ın büyük sırrı O’nun en iyi en güzel hakiki ve mükerrem dostu Efendimiz Mevlâmız Muhammed aleyhisselâm’a olsun.

Allah’ım biz Muhammed aleyhisselâm ile Sana tevessül ediyoruz. Onun vasıtasıyla Senden şefaat etme ihsanını bekliyoruz…

Allah’ım Muhammed aleyhisselâm’ın makam ve mertebesi hürmetine Senden mağfiret hoşnutluk ve tastamam bir kabul olunma istiyoruz. Bizi bu hususta bir an olsun kendi nefsimizle başbaşa bırakma. Ey kullarının isteğine en güzel cevap veren! Gerçekten Senin rahmetinin eseri olarak Muhammed aleyhisselâm güvenilir aracı olarak varlık alemine girmiştir.

Ey kerem sahibi! Ey kıyamet günü müminlere has rahmetiyle tecelli eden!
Muhammed aleyhisselâm’a vesile ve fazilet makamlarını ver şeref ve yüce dereceler bahşeyle. Onu vaadettiğin Makam-ı Mahmud’a eriştir… Onun sancağı altında bizi topla.

“Allah’ın peygamberi rüsva etmediği günde” peygamberin irfan havuzundan bize içir. Öyle bir günde ki Resulüne müjdeyle şöyle buyurursun:

“Konuş dinleniyorsun; iste verilecek; şefaat et şefaatın kabul olunacaktır.” Zira Senin bu husustaki müjden şöyle zuhur etmiştir: “Muhakkak Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın.”

Allah’ım celâlinin izzeti ve izzetinin celâliyle saltanatının kudreti ve kudretinin saltanatıyla peygamberin Muhammed aleyhisselâm’ın sevgi ve muhabbetiyle; merhametsizlikten kötü şehevî söz ve davranışlardan Sana sığınıyoruz.

Ey muhtaçlara arka olan ey güven isteyenlere emniyet sağlayan! Bizi nefsanî hatıralardan kurtar şeytanî şehvetlerden koru beşerî pisliklerden temizle muhabbet-i sıddıkiyye ile bizleri sadeleştirip arındır.

Gaflet sadasından bilgisizlik evhamından uzak bulundur. Ta ki -Senin toplayıcı bir araya getirici vahdetinin huzurunda kesretin fena bulması gibi- şeklimiz benliğimizin yok olmasıyla kaybolup gitsin; insanî hırs ve arzularımız eriyip bitsin... Bizi ilahi Ahadiyyet’in ziynetiyle süsle. Samedanî hakikatların tecellisine mazhar kıl. Bütün bunları Vahdaniyyet’in müşahedesinde gerçekleştir.

Ya Rab! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Rabbim Allah’tır. Benim başarım ancak Allah iledir. Ben ancak O’na dayanırım ve ancak O’na yönelip inayetini beklerim.

Maksat ve niyetimizi asil bir şan ve şeref katında kerem doruğunun en yücesinde sağlamlaştır; Resullerden büyük azim sahibi olanların azim ve niyetine yakın eyle. Ey yakaranlara cevap veren ey imdat isteyenlerin imdadına koşan! Rahmetinin lütuflarıyla bizi Senden uzaklaştıran sapkınlıktan kurtar.

Ey merhamet edenlerin en çok merhamet edeni ey Rabbimiz; bizden kabul buyur. Şüphesiz ki Sen evet Sen her şeyi hakkıyla işiten ve gereği gibi bilensin. Tövbemizi kabul et. Muhakkak ki Sen evet Sen tövbeleri çokça kabul eden Rahîmsin.

Allahım salât ve selâmın Efendimiz Nebiyyi Ümmî Muhammed aleyhisselâm’a onun zevcelerine soyuna Ehl-i Beyt’ine olsun. İbrahim’e ve hanedanına salâvatını indirdiğin gibi onlara da indir. Şüphesiz ki Sen övülmeye lâyıksın şan ve şeref sahibisin.

Hamdolsun Kâinatın Rabbi Allah’a. (Amin)

ABDÜLKâDİR-İ GEYLANİ (KS)

Alıntıdır.