Fazileti:

Aşağıdaki duâ Sadrüddin Konevi Hazretleri'nin devam ettikleri bir duadır. Erenlerin duâsıdır. Allah'ın Zâtı'nın tecellilerine en kısa yoldan ulaşmak isteyenler bu hizbe devam etmelidir.

Bismillâhirrahmânirrahıym*
Allâhümme tahhir zâhirî ve bâtınî ve kalbî ve rûhî ve sirrî min külli habâsetin ve min külli küdûratin ve zulmetin ve min külli mürâdin ve maksûdin ve matlûbin ve mahbûbin ve ma'şûkın* ve min külli şe'yin sivâke hattâ an mülâhazati vücûdî tathiyran lâ tetrüku şey'en min hâzihil mezkûrâti kemâ tühıbbü ve terdâ* Allâhümmeskınî seb'ate ebhurin min eşribeti mehabbetike ve ışkıke ve cezâbâtik* vel fenâi fiyke vel bekâi bike* ve min erfaıt teceliyyâti ve a'lâhâ ket tecelliyyiş şühûdiyyis samedâniyyil vitriyyil berkıyyiz zâtiyy* Lâ ecidü ba'dehâ lahzaten ve lâ firkaten ve lâ ifâkah* Ve sallellâhü alâ rûhı seyyidinâ muhammedin fil ervâh* Ve alâ cesedihî fil sahbihî mecâmiı esrârih* ve metâliı envârih* mettehadetil ervâhu bil ervâh* vestefâdatil esrâru minel esrâr* Venderacetil envâru fil envâr* Ve selleme tesliymâ*

Kaynak: Şifalı dualar manevi reçeteler

Alıntıdır.