Risale-i Nurda Dua

7.Söz
"Ey bu yerlerin hâkimi! Senin bahtına düştüm. Sana dehalet ediyorum ve Sana hizmetkârım ve Senin rızanı istiyorum ve Seni arıyorum."

8.Söz
Allah'ım bizi saadet selâmet Kur'ân ve iman ehlinden eyle Âmin. Allah'ım Efendimiz Muhammed'e ve âline ve ashâbına Kur'ân'ın bidâyet-i nüzulünden zamanın nihayetine kadar onu okuyan her bir okuyucunun okuduğu her bir kelimenin temevvücât-ı havâiye aynalarında Rahmân'ın izniyle temessül eden bütün kelimelerinin bütün harfleri adedince salât ve selâm et. Ve bunlar adedince bize anne ve babamıza erkek ve kadın bütün mü'minlere rahmetinle merhamet et ey Erhamürrâhimîn. Âmin. Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun.

8.Söz
Allah'ım kullarına Seni nasıl tanıyacaklarını ve Sana nasıl kulluk edeceklerini öğretmek ve isimlerinin hazinelerini tarif etmek üzere kitab-ı kâinatının âyetlerinin tercümanı ve ubudiyetiyle Senin cemâl-i rububiyetine bir ayna olarak gönderdiğin zâta onun bütün âl ve ashâbına salât ve selâm et. Bize ve erkek kadın bütün mü'minlere merhamet et. Âmin rahmetinle ey Erhamürrâhimîn.

9.Söz
Dünya ve Cennetler dolusu Rahmân'ın rahmeti onun üzerine olsun. Allah'ım! Kulun ve resulün olan iki cihanın efendisi ve iki âlemin medar-ı iftiharı ve iki dünyanın hayatı ve iki cihan saadetinin vesilesi ve zülcenâheyn ve cin ve insin peygamberi olan şu Habîbine bütün âl ve ashabına ve nebî ve resul kardeşlerine salât ve selâm et. Âmin.

10.Söz
Allah'ım! Tûbâ-i rahmetinin en lâtif en şerif en mükemmel ve en güzel meyvesi olan âlemlere rahmet olarak ve Cennet demek olan dâr-ı âhireti gösteren şu tûbâ ağacının en süslü en güzel en parlak ve en âli semerelerine vesile-i vusulümüz olarak gönderdiğin Zâta salât ve selâm et. Allah'ım bizi ve anne ve babamızı ateşten koru. Bizi ve anne ve babamızı ebrâr ile beraber seçkin Peygamberinin hürmetine Cennete dahil et. Âmin.

10.Söz
Rahmânü'r-Rahîm'den Arş-ı Âzam'dan gelen Furkan-ı Hakîm'in kendisine indiği Efendimiz Muhammed'e ümmetinin hasenatı adedince milyonlar salât ve milyonlar selâm olsun.

Risaleti Tevrat İncil ve Zebur'da müjdelenen; nübüvveti irhâsâtla cinlerin hâtifleriyle insanlık âleminin evliyalarıyla beşerin kâhinleriyle müjdelenen; bir işaretiyle ay parçalanan Efendimiz Muhammed'e ümmetinin hasenâtı adedince milyonlar salât ve selâm olsun.

Davetine ağaçların koşup geldiği duâsıyla yağmurun hemen iniverdiği sıcaktan korumak için bulutların ona gölge yaptığı bir ölçek taamıyla yüzlerce insanın doyduğu parmaklarının arasından üç defa kevser gibi suların çağladığı onun hürmetine Allah'ın kertenkeleyi ceylânı ağaç kütüğünü zehirli keçinin kolunu deveyi dağı taşı ve toprağı konuşturduğu Miracın sahibi ve gözünün asla şaşmadığı o mucize-i kübrâda ruyetullaha mazhar olan Efendimiz ve Şefîimiz Muhammed'e Kur'ân'ın bidâyet-i nüzulünden zamanın nihayetine kadar onu okuyan her bir okuyucunun okuduğu her bir kelimenin temevvücât-ı havâiye aynalarında Rahmân'ın izniyle temessül eden bütün kelimelerinin bütün harfleri adedince milyonlar salât ve selâm olsun.

Bütün bu salâvatlardan her biri hürmetine bizi mağfiret et ey İlâhımız bize merhamet et. Âmin.

19.Söz
Allah'ım! Kur'ân'ı bize bu risalenin kâtibine ve onun emsali olan zatlara her türlü dert için şifa kıl. Bize ve onlara hayatımızda ve ölümümüzden sonra Kur'ân ile ünsiyet ettir. Kur'ân'ı bu dünyada bir dost kabirde bir mûnis kıyamette bir şefaatçi sırat üzerinde bir nur ateşe karşı bir siper ve hicap Cennette bir refik ve bütün hayırlar için bir yol gösterici ve imam kıl. Bütün bunları bize fazlınla cûdunla kereminle ve rahmetinle ihsan et ey kerem sahiplerinin en kerîmi ve merhametlilerin en merhametlisi olan Rabbimiz. Âmin.

Allah'ım! Furkan-ı Hakîmin kendisine indirildiği Zâta ve bütün âl ve ashâbına salât ve selâm et. Âmin âmin.

19.Söz
Allah'ım! Kur'ân'ın esrarını sevdiğin ve râzı olduğun şekilde bize tefhim et ve onun hizmetine bizi muvaffak et. Âmin rahmetinle ey Erhamürrâhimîn.

Allah'ım! Kur'ân-ı Hakîmin kendisine indirildiği Zâta ve bütün âl ve ashâbına salât ve selâm et.

20.Söz
Allah'ım! Vücub-u vücuduna ve vahdâniyetine delâlet ve celâline ve cemâline ve kemâline şehadet eden o zâta rahmet et ki o
bütün kâinatın ve bütün enbiya ve evliyanın tasdikiyle musaddak şahid-i sadık ve bütün ehl-i tahkikin tahkikatıyla müeyyed burhan-ı nâtık

bütün enbiya ve mürselînin icmâ ve tasdik ve mucizelerinin sırrına mazhar olan efendisi bütün evliya ve sıddıkînin ittifak ve tahkikat ve kerametlerini hâvi olan imamı

hakkaniyeti hadsiz tahkikatla teyid ve tasdik edilen mucizât-ı bâhire ve havârık-ı zâhire ve delâil-i kàtıa sahibi

zâtında güzel hasletlerin en nihayet merâtibini vazifesinde ahlâk-ı ulviyeyi hilâftan münezzeh olan şeriat-i mükemmelesinde en yüksek seciyeleri câmi

Kur'ân'ı indirenin indirilen Kur'ân'ın ve kendisine Kur'ân indirilen zâtın ittifakıyla vahy-i Rabbânînin mazharı

âlem-i gayb ve âlem-i melekûtu seyr ü seyahat ve temâşâ eden
ervâhı müşahede ve melâikeye refakat eden

şahsen ve nev'en ve cinsen kâinatın bütün kemâlâtının fihristesi
şecere-i hilkatin en münevver meyvesi

hakkın sirâcı hakikatin burhanı rahmetin timsali muhabbetin misali kâinat tılsımının keşşâfı saltanat-ı Rububiyetin dellâlı

şahsiyet-i mâneviyesinin remz-i ulviyetiyle Fâtır-ı Âlemin bu kâinatı onu nazara alarak halk ettiği anlaşılan

düsturlarının vüs'ati ve kuvvetinin işaretiyle Kâinat Nâzımının nizâmı olduğu ve Hâlık-ı Kâinat tarafından vaz edildiği zahir olan şeriatin sahibidir-evet bu nizâm-ı ahsen ve ecmeli câmi olan bu dinin nâzımı ancak bu nizâm-ı etem ve ekmel olan bu kâinatın Nâzımı olabilir.

Yer ve gökler var oldukça salâvâtın en efdali ve selâmetin en etemmi biz Âdemoğulları topluluğunun efendisi ve biz mü'minler topluluğunun imana hidayet edicisi olan Abdullah ibnü Abdilmuttalib oğlu Muhammed'in üzerine olsun.

22.Söz
Ey Rabbimiz! Unutur veya hataya düşer de bir kusur işlersek bizi onunla hesaba çekme. Ey Rabbimiz! Bizden evvelkilere yüklediğin gibi bize de ağır vazifeler ve musibetler verme. Ey Rabbimiz! Bize güç yetiremeyeceğimiz şeyi de yükleme. Günahlarımızı affet. Bizi bağışla. Bize merhamet et. Bizim dostumuz ve yardımcımız Sensin. Kâfirler güruhuna karşı Sen bize yardım et. (Bakara Sûresi 2:286.)

22.Söz
"Ey Rabbim gönlüme genişlik ver. İşimi kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz-tâ ki sözümü iyice anlasınlar." (Tâhâ Sûresi 20:25-28.)

23.Söz
Allah'ım! Onun Senin katındaki sırrı ve Sana olan seyri hürmetine beni korkularımdan emin kıl hatalarımı gider hüznümü ve hırsımı benden gider. Varlığın ve huzurunla beni müşerref kıl. Beni benden kurtarıp kendine al. Kendi varlığımı Sana feda etmekle beni rızıklandır. Beni nefsime meftun ve hissimle kör eyleme. Herbir gizli sırrı bana aç. Yâ Hayyu yâ Kayyûm yâ Hayyu yâ Kayyûm yâ Hayyu yâ Kayyûm! Bana arkadaşlarıma ve ehl-i iman ve Kur'ân'a merhamet et. Âmin ey merhametlilerin en merhametlisi ve kerem sahiplerinin en kerîmi olan Allah'ım!

23.Söz
"Mahlûkatının sayısınca Zâtına lâyık şekilde Arşının ağırlığınca ve kelimelerinin mürekkebi miktarınca hamdinle Seni her türlü noksandan tenzih ederiz Bütün peygamberlerinin evliyalarının ve meleklerinin tesbihatlarıyla Seni kusurdan tenzih ederiz. .." (Müslim Zikir: 79; Ebû Dâvud Vitir: 24; Tirmizi Daavât: 103; Nesâî Sehv: 94; Müsned 1:258 353 6:325 430.)

24.Söz
Allah'ım! Mahlûkatının en hayırlısı parlayan nur-u bâhir kat'î burhan-ı zâhir bahr-i zâhır nur-u gàmir cemâl-i zâhir celâl-i kàhir kemâl-i fâhir olan kulun ve habibin ve resulün Muhammed'e zeval bulmayan ezeliyetine lâyık bir ezeliyetle tahavvül etmekten münezzeh ebediyetine lâyık bir ebediyetle Senin cûd ve kereminin mevhibelerinin bulutlarının yağmurlarınca bol ve geniş şekilde Senin cûd ve ihsânâtının lâtifelerinin şerifelerinin mergubiyetince bol ve bereketli şekilde salâvâtının en efdali ve en ecmeli ve en şereflisiyle en zâhiri ve en tâhiriyle en ahseni ve en faziletlisiyle en ekremi ve en aziziyle en âzamı ve en eşrefiyle en yüce ve en pâkiyle en mübârek ve en lâtifiyle selâmının en etemm ve en ekser ve en ziyadesiyle en yüksek ve en yüce ve en daimîsiyle salât ve selâm et rahmetine ve rızâna ve af ve gufrânına mazhar kıl. Ona ve aynen onun âline ve ashâbına da azamet-i Zâtına yaraşır şekilde rahmet ettiğin gibi bir rahmetle öyle bir salât et ki o salât hürmetine günahlarımızı bağışla gönlümüzü ferahlandır kalblerimizi tathir ve ruhlarımızı tervih ve sırrımızı takdis et hâtırat ve efkârımızı tenzih et içimizdeki kederleri gider hastalıklarımıza şifâ ver kalblerimizin kilitlerini aç. Ey Rabbimiz! Bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalblerimizi sapıklığa meylettirme. Yüce katından bize bir rahmet bağışla. Muhakkak ki Vehhâb olan istediklerimizi bize veren ancak Sensin." Âl-i İmrân Sûresi 3.

25.Söz
Allah'ım!
Esmâ-i Hüsnânın tecelliyâtına câmi bir ayna oluşu sırrıyla esmâ ve sıfâtının güzelliğine olan kudsî muhabbetinin envârı onda temessül eden

masnuâtının en ekmeli ve en bedîi kemâlât-ı san'atının enmuzeci ve mehâsin-i nukuşunun fihristesi olması hasebiyle masnuâtındaki san'atına olan kudsî muhabbetinin şuaları onda temerküz eden
mehâsin-i san'atının en âli dellâlı nukuşunun güzelliklerini ilân edenler arasında sesçe en yüksek oluşu ve kemâlât-ı san'atının en güzel medîhelerini dile getirişi sebebiyle san'atının istihsânına muhabbet ve rağbetinin en lâtif cilveleri onda tezahür eden
Senin ihsânın olan mehâsin-i ahlâkın kâffesini ve eser-i fazlın olan letâif-i evsâfın hepsini câmi olması sırrıyla mahlûkatının güzel ahlâkına ve masnuâtının lâtif evsafına olan muhabbet ve istihsânının aksâmı onda tecemmu eden

Furkan'ında muhsinlerden sâbirlerden mü'minlerden müttakîlerden tevvâbînden evvâbînden ve Kendini onlara sevdirdiğin ve muhabbetinle onları şereflendirdiğin bilcümle esnâf-ı ibâdın için doğru bir mihenk ve fâik bir mikyas teşkil eden ve öyle bir mihenk ve mikyas ki Senin habiplerinin imamı ve Senin mahbuplarının seyyidi ve Senin dostlarının reisi olan zâta bütün ashâbına ve ihvânına salât ve selâm et. Âmin rahmetinle ey Erhamürrâhimîn.

27.Söz
Allahı'm! Habibiyeti ve salâtıyla Cennetin kapılarını açan ve ona getirdikleri salâvatlarla ümmeti için de o kapının açılışını teyid buyurduğun Habibin Aleyhissalâtü Vesselâma rahmet et.

Allah'ım! Bizi ebrâr ile beraber seçkin Habibinin şefaatiyle Cennete idhal et. Âmin.

28.Söz
"Onların Cennetteki duaları şöyledir: 'Allah'ım Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederiz.' Aralarındaki dilekleri de hep selâmdır iyiliktir. Duaları ise şu sözlerle sona erer: 'Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü şükür ve minnet Âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur." (Yûnus Sûresi 10:10)

"Ey Rabbimiz! Bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalblerimizi sapıklığa meylettirme. Yüce Katından bize bir rahmet bağışla. Muhakkak ki veren Sensin dua edip istediklerimizi bize bağışlayan Sensin." (Âl-i İmrân Sûresi 3)

Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e âline ashabına ve ihvânına Senin razı olacağın şekilde ve onun hakkını eda edecek bir surette salât ve selâm et bize ve dinimize selâmet ver. Âmin ey Rabbü'l-Âlemîn.

30.Söz
Allah'ım! Onun işaretiyle ay parçalanan parmaklarından kevser gibi sular akan gözün asla şaşmadığı Mirac mucizesinin sahibi Efendimiz Muhammed'e ve bütün âl ve ashabına dünyanın iptidâsından mahşerin âhirine kadar salât et.

"Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Muhakkak ki ilmi ve hikmeti herşeyi kuşatan Sensin." Bakara Sûresi 2:32.

"Dualarımızı kabul et ey Rabbimiz. Herşeyi hakkıyla işiten de herşeyi hakkıyla bilen de ancak Sensin." Bakara Sûresi 2:127.
"Ey Rabbimiz unutur veya hataya düşersek bizi onunla hesaba çekme." Bakara Sûresi 2:286.

"Ey Rabbimiz bizi hidayete eriştirdikten sonra kalblerimizi tekrar sapıklığa meylettirme." Âl-i İmrân Sûresi 3

Allah'ım! Bir işaretiyle ay parçalanan zâtın hürmetine benim kalbimi ve Risale-i Nur'un sadık talebelerinin kalblerini Kur'ân güneşine mukabil bir ay hükmüne getir. Âmin âmin.

31.Söz
Allah'ım! Bizi dünyada Senin muhabbetinle ve bizi Sana ve Senin emrettiğin şekilde istikamete yaklaştıracak şeylerin muhabbetiyle âhirette de rahmetin ve rüyetinle rızıklandır.

İlâhî! Sen benim Rabbimsin ben Senin kulunum. Sen Hâlıksın ben mahlûkum. Sen Rezzaksın ben merzûkum. Sen Mâliksin ben memlûküm. Sen Azizsin ben zelîlim. Sen Ganîsin ben fakirim. Sen Hayysın ben meyyitim. Sen Bâkîsin ben fâniyim. Sen Kerîmsin ben leîmim. Sen Muhsinsin ben âsiyim. Sen Gafûrsun ben günahkârım. Sen Azîmsin ben hakîrim. Sen Kavîsin ben zayıfım. Sen Mu'tîsin ben dilenciyim. Sen Emînsin ben korkudayım. Sen Cevâdsın ben muhtacım. Sen Mücîbsin ben duacıyım. Sen Şâfîsin ben hastayım.
Sen benim günahlarımı mağfiret et. Beni cezalandırma.

Hastalıklarıma şifa ver yâ Allah yâ Kâfi yâ Rabbi yâ Vâfî yâ Rahîm yâ Şâfî yâ Kerîm ya Muâfî. Benim bütün günahlarımı bağışla. Benim bütün dertlerime âfiyet ver. Beni ebediyen rızâna mazhar et. Rahmetinle ey Erhamürrâhimîn.


32.Söz
"Ey Rabbimiz! Duamızı kabul buyur. Muhakkak ki Sen herşeyi hakkıyla işiten herşeyi hakkıyla bilensin." Bakara Sûresi 2:127.
"Tevbemizi de kabul et. Şüphesiz ki Sen tevbeleri çokça kabul edersin ve rahmetin herşeyi kuşatmıştır." Bakara Sûresi 2:128.

33.Söz
"Onların duaları ise şu sözlerle sona erer: 'Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü şükür ve minnet Âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur." Yûnus Sûresi 10:10