Besmele

"Bismillahirrahmanirrahiym."


Resûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:


"Bilcümle semâvi kitâbların anahtarı "Rahman rahîm Allah adı ile"dir; yani besmeledir." (1)


"Meşrû işlerin hangisi olursa olsun besmele-i şerîfe ile başlanmazsa hayrına ve tamamına nâil olunamaz bereketsiz kalır." (2)

"Bir vartaya düşdüğün vakit:


"Rahman rahîm Allah adıyla. Çok yüce ve çok büyük Allah'a sarılmaktan O'ndan yardım dilemekten başka çâre yoktur!" demeğe devam et. Zîrâ Cenâb-ı Allah bunların hürmetine belâ ve musîbetlerin nicelerini def eder." (3)


"Cehennemin başlıca me'murları olan ondokuz zebânînin azabından necât bulmak isteyen kimse Besmele'ye devam etsin." (4) Zirâ besmele ondokuz harftir.


"Sizden biriniz evine girmek istediği zaman şeytan onu ta'kîb eder. O kimse evine girdiği zaman besmele ile girerse şeytan der ki: Bu evde bana girecek yer yok." (5)


"Her günün sabahında ve her gecenin akşamında:


"Allah'ın adiyle ki O'nun adı sâyesinde ne semâda ne yeryüzünde hiç bir şey zarar veremez. O her şeyi işiden her şeyi hakkıyle bilendir" diyen ve bunu üç defa tekrarlayan kimseye hiç bir şey zarar veremez' (6)


"Allah'ın adı anılmadan yenilen her yemek ancak hastalıktır onda bereket yoktur. Bunun keffâreti eğer sofra ortada ise Bismillah diyerek devam etmekdir. Eğer sofrayı kaldırdı isen yine Bismillah deyip parmaklarını yalamandır."(7)


(1) Râmûzû'l-ehâdîs 241.

(2) Ebû Dâvûd Edeb 18.
(3) Râmûzû'l-ehâdîs 66.
(4) el-Câmiu's-Sağîr.
(5) Müslim'den el-Ezkâr 26.
(6) Ebû Dâvûd Edeb 101; İbn Mâce Dua II; ibn Hanbel Müsned 1/62 66 72.
(7) bk. en-Nevevî el-Ezkâr 205 vd.

Hamdele


Resûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:


"Meşru' işlere Allah'a hamd ile başlanmazsa hayır ve bereketi kesilir." (1)


"Cenâb-ı Hakk'ın ni'metlerine hamd ü senâ insanı ni'metin zevalinden emîn kılar." (2)


"Allah'a hamdetmek şükrün başıdır. Allah'a hamdetmeyen bir kul O'na şükür etmemiştir." (3)


"Cenâb-ı Hakk'ı senâ için elhamdülillah demek yahud Allah'a hamd etmek zikirlerin efdalidir." (4)


"Cenâb-ı Hakk'a en çok şükür edeniniz insanlara teşekkürde kusur etmeyeninizdir." (5)


"Allah'a hamd ile başlanmayan her bir söz kesiktir. " (6)


"Sözlerin Allah'a en sevimlisi kulun:
"Subhanalli ve bi hamdihi" demesidir." (7)

"Hiç bir tarafı müstesnâ olmamak üzere bütün dünyâ ümmetten sâdece bir adama verilse ve sonra bu kimse "Elhamdülillah" dese muhakkak ki bu "Elhamdülillah" bütün hepsinden daha kıymetli daha efdal olurdu." (8)


"Her gün bir def'a"
derse cennetteki makamını görmedikçe ölmez yahud ona gösterilmedikçe ölmez." (9)


Kim Hamd ederim Allah'a ki her şey O'nun azameti önünde küçük kalmıştır. Hamdederim Allah'a ki her şey O'nun izzeti karşısında zelîldir.Hamd ederim Allah'a ki her şey O'nun mülk ü saltanatına boyun eğmiştir. Hamd ederim Allah'a ki her şey O'nun kudretine teslîm olmuştur" derse ve bunu ancak Allah'ın indindekini taleb ederek söylerse Allah ona milyon hasene yazar derecesini bin kat yüceltir kıyamet gününe kadar ona istiğfar etmeleri için yetmiş bin melek vazifelendirir." (10)


"Ibrâhîm -aleyhisselâm- Rabbıne suâl edip: Ey Rab-bim sana hamdedenin mükâfatı nedir? Allah Teâlâ Cevaben buyurdu ki: Hamd şükrün anahtarıdır şükür onunla beraber Rabbü'l-âlemînin Arşına yükselir." İb-râhîm tekrar suâl edip: Ey Rabbim! Seni tesbîh edenin mükâfatı nedir? Allah Teâlâ Cevaben: "Tesbîhin aslının ne demek olduğunu âlemlerin Rabbi Allah bilir." (11)


(1) İbn Mâce Nikâh 19; Ebû Dâvûd Edeb 18.

(2) Râmûzü'l-ehâdis.
(3) a.e.
(4) İbn Mâce Edeb 55.
(5) Ebû Dâvud Edeb II; Tirmizî Birr 35; İbn Hanbel
(6) Ebû Dâvud Edeb 18.
(7) Buharî Tevhîd 58; Müslim Salât 220; Ebû Dâvud Edeb 101 Tirmizî Mevakît 79.
(8) Râmûzü'l-ehâdis.
(9) el-Câmiu's-Sağir.
(10)a.e.
(11)a.e.

Salvele

"Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammed."


Peygamber -Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem-buyurmuşlardır ki:


"Cenâb-ı Hakk'a rızâya ermiş olarak mülâki olmak arzusunda bulunanlar bana çokça salât göndersinler. " (1)


"Tahkîkan sizden bana en yakın olan kimse beni çokça salât ve selâmla yâd edenlerdir. " (2)


"İhtiyâcı bulunan bir şeyi te'minde zorluğa düşen bir kimse bana çokça salât ve selâm göndersin. Tahkîkan salât ve selâm gam ve kederleri izâle eyler rızıkları bollaşdırır ve müşkilleri hall etmek için yegâne bir vesiledir." (3)


"Muhakkak ki insanların en ziyâde cimri olanı yanında ismim anılıp da bana salavât ve selâm göndermeyen kimsedir. " (4)


"Bir kimse yanında ismim zikrolunur da bana salât ve selâm göndermezse o kimse şakîdir." (5)


Bize olan muhabbetinden dolayı: "Allah Teâlâ Muhammed - aleyhi's-salâtü ve's-selâm-ı lâyık olduğu şekilde mükâfatlandırsın." diyen kimse yetmiş kâtibi bin sabah yormuş olur.(6) Yâni bundan hâsıl olacak sevâbı yetmiş kâtib bin gün müddette yazmakla zor bitirirler demektir.


Peygamber -aleyhisselâm-a salât edilinceye kadar her duâ yolda bekler gitmez kalır."


"Allah'ın ismi zikrolunmaksızın ve bana salavât gönderilmeksizin başlanan bir iş kesilir kalır batar. Bütün bereketlerden mahrum olur" (7)


"Allah Teâlâ bana ümmetim için iki emân indirdi. Bunlar:


"Sen onların içinde bulunduğun müddetçe Allah onlara azâb edecek değildir. Onlar istiğfara devâm etdik-leri müddetçe de Allah onlara azâb edici değildir. " (8) Ben gidince onların arasında kıyamete kadar istiğfarı bırakdım." (9)


(1) bk. Tuhfetü'z-zâkirîn 29.

(2) Tirmizî Ebû Dâvûd.
(3) Kenzü'l-irfân 5.
(4) Tirmizî.
(5) el-Ezkâr 107; Tuhfetû'z-zâkirîn 25 vd.
(6) Râmûzû'l ehâdis.
(7) Ebû Dâvud.
(8) Enfâl Sûresi 33.
(9) el-Câmiûs-Sağir.