Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ ve mevlânâ muhammedin bahri envârike ve ma'deni esrârike ve lisâni huccetike ve ârusi memleketike ve imâmi hadratike ve tırâzi mülkike ve hâzâini rahmetike ve tariykı şerîatikel mütelezzizi bi tevhıydike insâni aynil vücûdi ves sebebi fi külli mevcûdin ayni a'yâni halkıkel mütekaddimi min nûri dıyâike salâten tühıllü bihâ ukdetî ve tüferricü bihâ kürbetî ve tünkızünî bihâ min vahletî ve tükıylü bihâ asratî ve takdıy bihâ hâcetî salâten türdıyke ve türdıyhi ve terdâ bihâ annâ yâ rabbel âlemîne adeda mâ ehâta bihî ılmüke ve ahsâhü kitâbüke ve cerâ bihî kalemüke ve sebekat bihî meşîetüke ve hassasathü irâdetüke ve şehidet bihî melâiketüke ve adedel emtâri vel ahcâri ver rimâli ve evrâkıl eşcâri ve emvâcil bihâri ve miyâhil uyûni vel âbâri vel enhâri ve melâiketil bihâri ve cemiy'ı mâ haleka mevlânâ min evveliz zemâni ilâ âhırihî ve mâ medâ fîhi minel leyli ven nehâri vel hamdü lillâhi vahdehül azîzil ğaffâr

Fazileti

Evliyaların seyyidi Abdülkadir Geylânî Hazretleri seyahatların birinde bir mağaranın kapısında bu mübarek salavat-ı şerifenin nakşedildiğini gördü. Bu salavat-ı şerife Elli bin salavat yerine geçer yazıyordu. Bu söz büyük velinin acaibine gitti. Bu halde iken Peygamberimiz'i (s.a.v) âlem-i manada gördü ve:

-Yâ Resullullâh! Bir defa okunması elli bin salavat-ı şerife yerine geçeceği haber verilen salavat hakkında ne buyurursunuz ? diye sordu.

İki cihanın güneşi Efendimiz (s.a.v):

-Sözünü ettiğiniz salavat-ı şerifeyi bir defa okumak elli bin değil yetmiş bin salavat-ı şerife yerine kaimdir. buyurdular

Kaynak: Resûlullâh'ın Dilinden Dualar

Alıntıdır.