Hûsulü

Bir kimse öz canının aile ferdlerininmalının her zaman ve her yerde dünya felaketlerinden ve ahiret azabından emin ve güvencede olması kazancının bereketlirızkının geniş olması maddi ve manevi yükselişte ve refah içinde olması ve Allah'ın rahmetine yakın bulunmasıson nefesinde ruhunun kolayca kabzolunup imanla ahirete göç etmesi için her gün 100 defa devam etmelidir.

Bu selamlama biçimi mübarek mirac gecesinde Allah Teala'nın Habibi'ni huzuruna kabulü sırasında bizzat kendisi tarafından Habibi'ne yönelttiği selam biçimidir!Rivayete göre Allah Teala (cc)Mi'rac mülakatında Habib-i Ekrem'ine şöyle buyurur:

Ey Habibim! Benim sana verdiğim bu selamı ümmetine ulaştır.Oselam ile onlar sana selam verip tahiyyede bulunsunlar. Ben de her türlü felaketlere karşıonları koruyayım.Dünya rızıklarına bereket vereyim.Kabir azabındanmahşer sıkıntısından ve cehennem azabından koruyayım.Günahlarını af ve mağfiret edeyim. Haziretü'l Kuds denilen Celal evimde onları iskan edip yerleştireyim.

İmam-ı Sünuni(ks) hazretleri diyorki; Ben bu selamı günde 100 kere okuyan ve bunu vird haline getiren kimselerden bazılarını bizzat gördüm. Onlar sonunda secdede vefat edip dünyadan göçtüler.

Okunuşu
Esselamü aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berakatüh

Anlamı
Ey Allah'ın has peygamberi! Selam sana. Allah Teala'nın rahmet ve bereketi de yine senin üzerine olsun.

alıntıdır