Sekîne duâsı nelerden bahseder? Bu duâyı on dokuz defa okumamızın sırrı ve hikmeti nedir? Bu duâyı nerede ve ne zaman okumalıyız?

Aslı vahye dayanan yüksek sırlı tılsımlı feyizli ve kuvvetli duâlardan birisi de Sekîne'dir. Hazret-i Cebrâil Aleyhisselâm Peygamber Efendimizin (asm) huzurunda bir sayfa indiriyor. Allah'ın altı ismi yazılı bulunan bu esrarlı ve tılsımlı duâ sayfası Hazret-i Aliye (ra) tebliğ ediliyor. Hazret-i Ali (ra) bu hâdiseyi şöyle anlatıyor: Ben Cebrâil'i gökkuşağı gibi semâyı kuşatmış olarak gördüm. Sesini işittim. Sayfayı aldım. Sayfada Allah'ın Ferd Hayy Kayyûm Hakem Adl ve Kuddûs isimlerini yazılı buldum.


Sekîne ile bildirilen ve Allah&'ın Ferd Hayy Kayyûm Hakem Adl ve Kuddûs isimlerinden ibâret olan bu altı ismi Hazret-i Ali (ra) için ism-i azamdır. Bu isimlerden Hakem ve Adl isimleri İmam-ı Azam için ism-i azamdır. Hayy ismi Abdülkadir-i Geylânî için ism-i azamdır. Kayyûm ismi İmam-ı Rabbânî için ism-i azamdır.2 Kezâ bu isimlerin tamamının asrımızda bir meyvesi zuhur etmiştir: Risâle-i Nûr.3


Üstad Bedîüzzaman Hazretleri Risâle-i Nûr'u bu altı ismin mazhariyetinde telif etmiş Otuzuncu Lemayı da özel olarak bu altı ismin izah ve tefsîrine ayırmıştır.


Bu isimlerin mânâları kısaca şöyledir:


Ferd: Allah birdir tektir yegânedir biriciktir istiklal ve infirad Sahibidir.


Hayy:
Allah sonsuz diridir ezelî ebedî ve ölümsüz hayat Sahibidir. Herşeye hayatı veren herşeyi dirilten O'dur.


Kayyûm: Allah dâimâ kâimdir tabir câizse dâimâ ayaktadır yarattığı herşeye hâkimdir varlıkları dilediği gibi idare eder sevk eder ve yönlendirir her şey O'nunla var olur O'nunla ayakta durur O'nunla devam eder. Allah'ı ne bir uyku ve ne bir gaflet hâli almaz. Göklerde ve yerde ne varsa O'nun irâdesiyle ve kayyûmiyetiyle varlığını sürdürür ve ayakta kalır.


Hakem: Allah hüküm Sahibidir hikmet Sahibidir yarattığı herşeyde bir hikmet ve bir fayda gözetmesi O'nun yüksek âdetindendir. Faydasız ve boşu boşuna bir şeyi yaratmaz. Yarattıklarını gözetler ve denetler. Kullarından haklıyı ve haksızı ayırır aralarında hak ve adâletle hükmeder.


Adl: Allah adâlet sahibidir her yarattığına hakkı olan herşeyi verir hiç kimseye hiçbir zaman haksızlık yapmaz mahşerde adâletle hükmeder cezası zulüm veya haksızlık değil adaletten ibarettir. Allah kendisi adaet sahibi olduğu gibi kullarına da her işlerinde adaleti emreder.


Kuddûs:
Allah paktır temizdir noksanlıklardan kusurlardan âcizliklerden küfür ve dalâlet ehlinin düşündüğü her türlü eksik sıfatlardan münezzehtir. Allah kemâl sıfatlar sahibidir. O'nun her sıfatı her ismi her işi her fiili mükemmeldir. Varlıkları mükemmel kusursuz temiz ve pâk yaratır. Temizliği sever temizliği emreder işlediklerinden pişman olan ve tövbe eden kullarını günahlarından arındırır ve temiz kılar.


Sekîne'de bu isimlerin zikrinden sonra on dokuz harfli on dokuz âyetle Allahtan istimdat edilir Allah'a sığınılır muhtelif isimleri ile Allah zikredilerek dünyevî ve uhrevî her sıkıntımızı aşmamız için bu isimlerin feyiz ve bereketi istenir.


Kısaca arz edelim:

1- Allah her sıkıntıdan sonra kolaylık lütfedecektir.4
2- Yüzlerin sıkıntısı Hayy-ı Kayyûm içindir.5
3- Allah size karşı çok şefkatli çok merhametlidir.6
4- Allah tövbeleri çok kabul edici ve kullarına çok merhamet edicidir.7
5- Muhakkak ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.8
6- Muhakkak ki Allah herşeye gücü yettiği halde çok bağışlayıcıdır.9
7- Şüphesiz Allah herşeyi hakkıyla işitir ve herşeyi hakkıyla görür.10
8- Şüphesiz Allah herşeyi hakkıyla bilir ve her işi hikmetle yerine getirir.11
9- Muhakkak ki Allah sizin üzerinizde gözeticidir ve her halinizi görür.12
10- Biz sana apaçık bir fetih yolu açtık.13
11- Ve Allah sana pek şerefli bir zaferle yardım etsin.14
12- Şüphesiz Allah'a tâbi olan topluluk gerçek gâliplerin tâ kendisidir.15
13- Muhakkak ki Allah azabında pek kuvvetlidir ve kudreti her şeye galip olandır.16
14- Muhakkak ki hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye lâyık olan ancak Allahtır.17
15- Allah bana yeter. O'ndan başka ibâdete lâyık hiçbir ilah yoktur.18
16- Allah bize yeter. O ne güzel vekildir.19
17- En büyük korku olan kıyâmetin dehşeti onlara üzüntü vermez.20
18- Ancak Sana kulluk eder ve ancak Senden yardım isteriz.21
19- Ve âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun.22

Üstad Hazretleri on dokuz Kur'ân âyetinden alınan on dokuzar harfli bu yüksek ve öz metinlerin besmeleden itibaren on dokuz defa okunmasını tavsiye etmiştir.23 On dokuz rakamı Kur'ândan alınan bir şifredir. Bilindiği gibi Kur'ânda ebedî âlemlerle ilgili verilen bir haberde on dokuz adedi telâffuz ediliyor.24


Seksen yılı aşkın hayatı boyunca karşılaştığı dehşetli fitnelerden hârika bir sûrette korunmuş olan Üstad Saîd Nursî Hazretlerinin İmam-ı Gazalî yoluyla Hazret-i Ali'den (ra) ders aldığı Sekîne gibi yüksek esrarlı evradı kendisine dâimî bir vird edinerek hiç terk etmeden okumuş olması25 bize her sıkıntı ve fitne ânında sığınacağımız açık ve koruyucu bir kapı olduğunu göstermeye yeterlidir.


Dipnotlar:

1- Lemalar İstanbul 2001 s. 193;
2- Lemalar İstanbul 2001 s. 520;
3- Lemalar İstanbul 2001 s. 198;
4- İnşirah Sûresi 5 ve 6. âyetten alınmıştır.;
5- Kısmen Bakara Sûresi 255. âyetten iktibastır.
6- Hadîd Sûresi 9. âyetinden alınmıştır.
7- Nisâ Sûresi 16. âyetten alınmıştır.
8- Nisâ Sûresi: 23. âyetten alınmıştır.
9- Nisâ Sûresi: 149. âyetten alınmıştır.
10- Nisâ Sûresi: 58. âyetten alınmıştır.
11- Nisâ Sûresi: 11. âyetten alınmıştır.
12- Nisâ Sûresi: 1. âyetten alınmıştır.
13- Fetih Sûresi: 1. âyettir.
14- Fetih Sûresi: 3. âyettir.
15- Mâide Sûresi: 56. âyetten alınmıştır.
16- Hûd Sûresi: 66. âyetten alınmıştır.
17- Hac Sûresi: 64. âyetten alınmıştır.
18- Tevbe Sûresi: 129. âyetten alınmıştır.
19- Âl-i İmrân Sûresi: 173. âyetten alınmıştır.
20- Enbiyâ Sûresi Sûresi: 103. âyetten alınmıştır.
21- Fâtihâ Sûresi: 5. âyettir.
22- Fâtiha Sûresi: 1. âyetten alınmıştır.
23- Hizbül-Envâril-Hakâikın-Nûriye s. 119
24- Bakınız: Müddessir Sûresi: 30.
25- Lemalar İstanbul 2001 197


SEKİNE DUASI
okunuşu


1- Niyet( ne için ve ne maksatla okunduğuna niyet etmek)

2. İstiğfar (7 DEFA)
3. Salavat-ı Şerife ( 7 DEFA)
4. Allah-u Ekber (10 DEFA)
5. Altı Esma her ayetle beraber okunacak.(19 DEFA)
yani besmele çekilir sonra FERDÜN HAYYUN KAYYUMUN HAKEMUN ADLUN KUDDÛSUN."denir ve 1. ayet okunur bu sırayla 19 kere tekrarlanır.sonra tekrar besmele 6 esma ve 2. ayet okunur.19 ayet bitene değin aynı şekilde okunur.

6 esma:FERDÜN HAYYUN KAYYUMUN HAKEMUN ADLUN KUDDÛSUN."


1.Ayet: Seyec ‘alullahu ba’de ‘usru-y yusra”

2.Ayet: Anetil vucuhü lil hayyil kayyum
3.Ayet: Ve innallahe biküm lera ufün rahimu
4.Ayet: İnnallahe kane tevvaben rahime
5.Ayet: innallahe kane gafuran rahime
6.Ayet: fe innallahe kane afüvven kadira
7.Ayet: innallahe kane semian besira
8.Ayet: innallahe kane alimen hakime
9.Ayet: innallahe kane aleyküm rakibe
10.Ayet:İ nnâ fetâhnaleke fethan mübiyna
11.Ayet: ve yen surakellahu nesran azize
12.Ayet: İnne hızballahi humül gâlibûn
13.Ayet: innallahe huvel kaviyyül aziz
14.Ayet: innallahe huvel ganiyyül hamid
15.Ayet: Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ HU
16.ayet: Hasbünallâhu veni'mel vekîl
17.ayet: la yeh zünühümül fezeul ekber
18.ayet: iyyake na'budü ve iyyake nestain
19.Ayet: velhamdü lillahi rabbil alemin

Ayetlerin mealleri

1- Allah her sıkıntıdan sonra kolaylık lütfedecektir. 2- Yüzlerin sıkıntısı Hayy-ı Kayyûm içindir. 3- Allah size karşı çok şefkatli çok merhametlidir. 4- Allah tövbeleri çok kabul edici ve kullarına çok merhamet edicidir. 5- Muhakkak ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. 6- Muhakkak ki Allah her şeye gücü yettiği halde çok bağışlayıcıdır. 7- Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işitir ve her şeyi hakkıyla görür. 8- Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilir ve her işi hikmetle yerine getirir. 9- Muhakkak ki Allah sizin üzerinizde gözeticidir ve her halinizi görür. 10- Biz sana apaçık bir fetih yolu açtık. 11- Ve Allah sana pek şerefli bir zaferle yardım etsin. 12- Şüphesiz Allah’a tâbi olan topluluk gerçek gâliplerin tâ kendisidir. 13- Muhakkak ki Allah azabında pek kuvvetlidir ve kudreti her şeye galip olandır. 14- Muhakkak ki hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye lâyık olan ancak Allah’tır. 15- Allah bana yeter. O’ndan başka ibâdete lâyık hiçbir ilah yoktur. 16- Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. 17- En büyük korku olan kıyâmetin dehşeti onlara üzüntü vermez. 18- Ancak Sana kulluk eder ve ancak Senden yardım isteriz. 19- Ve âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

Allah kabul etsin...

alıntıdır