Uykudan uyanınca


Elhamdulillahillezi ehyânâ ba’de mâ emâtenâ ve ileyhi’n-nüşûr.


Anlamı: Bizi öldürdükten sonra dirilten (uyuduktan sonra uyandıran) Allah'a hamdolsun. (kıyamette) O'nun huzurunda toplanılacaktır. (Buhari 11-96)
Her sabah okunacak duâ


Allâhümme bike asbahnâ ve bike emseynâ ve bike nahyâ ve bike nemût ve ileyke'n-nüşûr

Anlamı: Allahım! Senin yardımınla sabaha girdik senin yardımınla akşama kavuştuk senin yardımınla diriliyor ve senin kudretinle ölüyoruz ve (kıyamette) varış sanadır. (Ebu Davud 5067)

Akşam okunacak duâ

Allâhümme bike emseynâ ve bike esbahna ve nahyâ ve bike nemût ve ileyke'l-masîr

Anlamı: Allahım! Senin yardımınla akşama girdik senin yardımınla sabaha kavuştuk senin yardımınla diriliyor ve senin kudretinle ölüyoruz ve dönüş yalnız sanadır. (İbn Mace Dua 14)

Şirkten Korunmak İçin Okunacak Duâ (Sabah-Akşam)

Allahümme inni eűzübike min en-üşrike bike şey-en ve ene a’lemü ve estağfiruke li-mâ lâ a’lemü inneke ente allâmülguyub

Anlamı: Allahım! Şüphesiz ben bilerek herhangi bir şeyi şirk koşmak (eş ve ortak tanımak) tan sana sığınırım.Bilmeyerek işlemiş olduğum(şirk ve hatalarım) ın senden bağışlanmasını dilerim. Şüphesiz ki bütün gaybları (gizli şeyleri) ancak sen bilirsin. (et-terğıb ve et-terhib 1-76)

Yemekten Sonra Okunacak Duâ

Elhamdülillahillezi et amenâ ve segânâ ve cealenâ min'el müslimin

Anlamı: Bizi nimetleriyle yediren ve içiren ve bizi İslam üzere bulunduran Allah'a hamd olsun. (Ebu Davud At'ime 15)

Camiye Girerken Okunacak Duâ (sağ ayakla girilir)

Bismillâhi vessalâtü vesselâmü alâ rasûlillâhi. Allahümmağfirlî zünûbî veftah lî ebvabe rahmetike.

Anlamı: Allah'ın adıyla Allah Resulune salat ve selam olsun. Allah'ım günahlarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç. (Müslim Müsafirin 68)
Camiden Çıkarken Okunacak Duâ (sol ayakla çıkılır):

Bismillâhi vessalâtü vesselâmü alâ rasûlillâhi. Allahumme inni es’eluke min fedlike allahumme e’sımni mineşşeytanirracim

Anlamı: Allah'ın adıyla Allah Resulune salat ve selam olsun. Allah'ım Senden fazl-u (ihsanını) diliyorum. Allahım beni rahmetinden uzaklaştırılmış şeytanın şerrinden koru. (Buhari teheccüd 25)

Helaya Girerken Okunacak Duâ (sol ayakla girilir):

Allâhümme innî eûzu bike minel hubsi vel habâisi

Anlamı: Allah'ım pislikten ve pis şeylerden sana sığınırım.

Heladan Çıkarken Okunacak Duâ (sağ ayakla çıkılır):

Ğufraneke Elhamdulillahillezi ezhebe annil eza ve afani.

Anlamı: (Allahım!) Senin mağfiretini dilerim.Benden eza veren şeyleri gideren ve bana afiyet veren Allah'a hamdolsun. (İbni Mace taharet 10)

Bir Meclisten (sohbet veya bir toplantıdan) Kalkarken Okunacak Duâ:

Sübhâneke Allâhümme ve bihamdike. Lâ ilâhe illa ente. Estağfiruke ve etûbu ileyke

Anlamı:
Ey Allah'ım! Hamdinle söylüyorum ki sen ortaktan münezzehsin. Senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diliyorum ve tevbe ederek herşeyden sana dönüyorum

Su İçtikten Sonra Okunacak Duâ

Elhamdulillahillezi segana azben furaten birahmetihi ve lem yec'alhu milhen ucacen bizunubina.

Anlamı: Bize tatlı soğuk su içiren ve günahlarımız sebebiyle onu içilmez tuzlu su yapmayan Allah'a hamd olsun.

Aynaya bakarken okunacak duâ

Elhamdülillah Allâhümme kemâ hassente halkî fe hassin hulukî.

Anlamı: Allah'a hamdolsun. Allah'ım! Benim yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzelleştir."

Vasıtaya Binerken Okunacak Dua:

Önce besmele okunur üç tekbir getirilir. Ardından:
subhânellezî sehhare lenâ hâzâ ve mâ kunnâ lehu mukrinîn(mukrinîne).Ve innâ ilâ rabbinâ le munkalibûn(munkalibûne).

Anlamı: "Bunu bizim hizmetimize veren Allah'ın şanı ne yücedir. O'nun ihsanı olmasaydı biz buna güç yetiremezdik. Muhakkak ki biz Rabbimize döneceğiz." (Zuhruf Suresi 13-14)


Gece uykudan önce okunacak duâ:

Bismike Allahümme emûtü ve ehyâ

Anlamı: Senin adını anarak ölür ve dirilirim (uyur ve uyanırım) Allahım!


Alıntıdır