Zulümden Kurtulmak İçin Mazlum Müminlerin Duası

Okunuşu: Ve mâ lekum lâ tukâtilûne fî sebîlillâhi vel mustad’afîne miner ricâli ven nisâi vel vildânillezîne yekûlûne rabbenâ ahricnâ min hâzihil karyetiz zâlimi ehluhâ vec’al lenâ min ledunke veliyyâ(veliyyen) vec’al lenâ min ledunke nasîrâ(nasîran). (Nisa75)

Anlamı: Ve size ne oluyor ki Allah'ın yolunda ve "Ey Rabbimiz! Halkı zalim olan bu kasabadan bizi çıkar ve katından bir velî ve katından bize bir yardımcı kıl (gönder)." diyen zayıf ve aciz erkekler kadınlar ve çocuklar için savaşmıyorsunuz?

Tefekkür Ehli Müminlerin Duası

Okunuşu: Ellezîne yezkurûnallâhe kıyâmen ve kuûden ve alâ cunûbihim ve yetefekkerûne fî halkıs semâvâti vel ard(ardı) rabbenâ mâ halakte hâzâ bâtılâ(bâtılan) subhâneke fekınâ azâben nâr(nârı). (Ali İmran191)

Anlamı: Onlar (ulûl elbab lüblerin Allah'ın sır hazinelerinin sahipleri) ayaktayken otururken yan üstü yatarken (daima) Allah'ı zikrederler. Ve göklerin ve yerin yaratılışı hakkında tefekkür ederler (ve derler ki): "Ey Rabbimiz! Sen bunları bâtıl olarak (boşuna) yaratmadın. Sen Subhan'sın artık bizi ateşin azabından koru.

Allah'ı Anan Müminlerin Yaptığı Dualar
Okunuşu: Rabbenâ inneke men tudhılin nâre fe kad ahzeyteh(ahzeytehu) ve mâ liz zâlimîne min ensâr(ensârin). (Ali İmran192)

Anlamı: Ey Rabbimiz! Muhakkak ki Sen kimi ateşe sokarsan artık onu hakir ve rezil etmişsindir. Zalimler için bir yardımcı yoktur.

Okunuşu: Rabbenâ innenâ semi’nâ munâdiyen yunâdî lil îmâni en âminû bi rabbikum fe âmennâ rabbenâ fagfir lenâ zunûbenâ ve keffir annâ seyyiâtinâ ve teveffenâ meal ebrâr(ebrâri).(Ali İmran193)

Anlamı: Rabbimiz! Muhakkak ki biz “Rabbiniz'e âmenû olun” diye îmâna davet eden davetçiyi işittik böylece îmân ettik (davetçiye tâbî olarak âmenû olduk) Rabbimiz artık bizim günahlarımızı mağfiret et seyyiatlarımızı ört ve bizi ebrar olan (Allah'a ulaşan ve veli olan cennetlik) kullarınla beraber vefat ettir.

Okunuşu: Rabbenâ ve âtinâ mâ vaadtenâ alâ rusulike ve lâ tuhzinâ yevmel kıyâmeh(kıyâmeti) inneke lâ tuhliful mîâd(mîâde). (Ali İmran194)

Anlamı: Rabbimiz! Resûllerin vasıtasıyla bize vaad ettiğin şeyleri bize ver ve kıyamet günü bizi rezil ve perişan etme. Muhakkak ki sen vaadinden dönmezsin.

Müminlerin Allah Korkusundan Yaptıkları Dua

Okunuşu: Ellezîne yekûlune rabbenâ innenâ âmennâ fagfir lenâ zunûbenâ ve kınâ azâben nâr(nâri).(Ali İmran16)

Anlamı: Onlar (takva sahipleri): “Rabbimiz biz hiç şüphesiz mü'min olduk (îmân ettik) artık bizim günahlarımızı (sevaba çevirerek) bize mağfiret et ve bizi ateş azabından koru.” derler.

Peygamberlerin ve Müminlerin Yaptığı Dua
Okunuşu: Lâ yukellifullâhu nefsen illâ vus’ahâ lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet rabbenâ lâ tuâhıznâ in nesînâ ev ahta’nâ rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ ısran kemâ hameltehu alellezîne min kablinâ rabbenâ ve lâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(bihî) va’fu annâ vagfir lenâ verhamnâ ente mevlânâ fensurnâ alel kavmil kâfirîn(kâfirîne). (Bakara286)

Anlamı: Allah kimseyi gücünün yettiğinden başkasıyla mükellef kılmaz (sorumlu tutmaz). Kazandığı (dereceler) onundur ve iktisap ettiği (kazandığı negatif dereceler) de onundur (sorumluluğu onun üzerindedir). Rabbimiz! Şâyet unuttuysak veya hata yaptıysak bizi aheze etme (sorgulama). Rabbimiz bizden öncekilere yüklediğin gibi bizim üzerimize ağır yük yükleme. Rabbimiz takat (güç) yetiremeyeceğimiz şeyi bize yükleme. Ve bizi af ve mağfiret et ve bize rahmet et (Rahîm esması ile bize tecelli et rahmet nurunu gönder). sen bizim Mevlâmız'sın. Artık kâfirler kavmine karşı bize yardım et.

Hz. Musa'nın (a.s) Mucizesi Karşısında İman Eden Sihirbazların Duası

Okunuşu: Ve mâ tenkımu minnâ illâ en âmennâ bi âyâti rabbinâ lemmâ câetnâ rabbenâ efrıg aleynâ sabren ve teveffenâ muslimîn(muslimîne).(A'raf126)

Anlamı: Rabbimizin âyetleri bize geldiği zaman O'na îmân ettik diye bizden intikam alıyorsun. Rabbim bize sabır yağdır ve bizi teslim olmuş (ruhumuz fizik vücudumuz nefsimiz ve irademiz) olarak öldür (vefat ettir).

Hz. Meryem'in (a.s) Anasının Yaptığı Dua

Okunuşu: Fe lemmâ vadaathâ kâlet rabbi innî vada’tuhâ unsâ vallâhu a’lemu bi mâ vadaat ve leysez zekeru kel unsâ ve innî semmeytuhâ meryeme ve innî uîzuhâ bike ve zurriyyetehâ mineş şeytânir racîm(racîmi).(Ali İmran36)

Anlamı: Fakat onu doğurunca: "Rabbim gerçekten ben onu kız olarak doğurdum" dedi. Ve Allah onun ne doğurduğunu çok iyi biliyordu. "Erkek kız (çocuğu) gibi değildir. Ben onu "Meryem" diye isimlendirdim ve muhakkak ki ben onu ve onun zurriyetini taşlanmış şeytandan Sana sığındırırım" dedi.

Hz. Lut'un (a.s) Kavminin Sapıklığından Dolayı Duası

Okunuşu: Rabbi neccinî ve ehlî mimmâ ya’melûn(ya’melûne). (Şuara169)

Anlamı: Rabbim beni ve ehlimi (ailemi ve bana tâbî olanları) onların yaptıklarından kurtar.

Hz. Nuh'un (a.s) Yaptığı Dua
Okunuşu: Kâle rabbi innî eûzu bike en es'eleke mâ leyse lî bihî ilm(ilmun) ve illâ tagfirlî ve terhamnî ekun minel hâsirîn(hâsirîne). (Hûd47)

Anlamı: (Nuh A.S): “Rabbim muhakkak ki ben onun hakkında benim bir ilmim (bilgim) olmayan şeyi Senden istemekten Sana sığınırım. Ve Senin beni mağfiret etmen ve Senin bana rahmet etmen olmazsa ben hüsrana uğrayanlardan olurum.” dedi.

alıntıdır