İbn Arabi'nin Büyük Duasının Fazileti


“Hizbu’d-devri’l al┠Şeyhu’l Ekber Muhyiddin İbn. Arabi (k.s.)ni Yüce Dua’sı Çok kıymetli adeta hazine diyebileceğimiz bu dua
Gavsu’l Azam Abdulkadir Geylâni (k.s.) Hazretleri’nin manevi evladı manada onun elinden de edeb hırkası giyen Hz. Şeyhu’l Ekber’in büyük duasıdır.

Efendimiz s.a.v’in:
“Dua ibadetin özüdür.” “Dua kulluğun açığa çıkışıdır.” Buyurması.. Ve Hak Celle Celalehu’nun “Rabbinize yalvara yakara dua edin O’na korku ve ümit ile dua edin.” ilahi emri gereğince…

“Dua edin size icabet edeyim.” Hak teala’nın müjdesinden hareketle siz kıymetli
okuyucularımızın da Cenab-ı Şeyhin bu duasından faydalanmaları için duanın Türkçe harflerle okunuşu ardından manası ve Arapça olarak orjinali de kitabımızın bu kısmına ilave edilmiştir.

Hizbu’ddevri’l al⒠(Yüce dua) da bulunan ayetlerin de hangi surede bulunduklar ı
parantez içersinde verilmiştir. Ve manâsının anlaşılmasında kolaylık olması için paragraf başlarına da numara konulmuştur. Aslında numara bulunmamaktadır.

Dolayısıyla duanın okunması sırasında numaraların okunmasına da gerek yoktur.

Allah C.C. bu duadan ve gönle girmiş olanların dualarından daim faydalanmayı
nasip eyleye.

Unutulmamalıdır ki
Dilekler söylene söylene dualaşır Dualar da söylene söylene gerçekleşir.

Siz okurlarımızında Hakk’ın rızasına uygun dua etmenizi ve dualarınızın gerçekleşmesini Cenab-ı Hak’dan niyaz ederiz. AMiN.


Büyük Dua “HİZBU’D DEVRİ A’L”NIN Türkçe Manası

Bismillahirrahmanirrahiym

1) Ey sonsuz dirilik canlılık sahibi Hayy olan Ey kendi varlığı ile kâim olup mevcûtadı varlığı ile var kılan Kayyum olan Allah’ım Seninle korundum lütfen beni koru. Bismillâh zırhıyla hakikâtiyle korunmasıyla kifâyesiyle de bunu ikrâm eyle Yâ Rabbi.

2)
Ey başlangıcı olmayan Evvel olan Ey sonu olmayan Ahir olan Allah’ım Mâşâallah lâ kuvvete illâ billâh; hazinesinin dairesinin içindeki gaybî sırlarla o kıymetli dâirenin içerisine lütfen beni de sok Yâ Rabbi.

3) Ey hoşgörülü Haliym olan Ey her türlü şeyi örten kapayan gizleyen Settâr olan Rabbim Ve’tesimû bihablîllâhi âyetinin sırrıyla tesettürü hicâbi korunma ve kurtulma vesilesiyle lütfen bana da korunmayı örtünmeyi nasip eyle.

4) Ey her şey’i ihâta eden kuşatan Muhît olan ey kudreti her şey’e yeten Kâdir olan Allah’ım Zâlike hayrûn zâlike min âyâtîllâh âyetinin bereketiyle emniyet sûrûruyla giysilerin en hayırlısı olan takvâ libasından giyinenlerden olmayı âziz ve güçlü kuvvetinle lütfen nasip elye Yâ Rabbi.

5) Ey Kârib Ey Mucîb Ve mahüm bi darrine bihî min ehadin illâ biiznîllâhi âyetinin mânâsıyla korunmasıyla hürmetiyle lütfen beni nefsimi ailemi dinimi malımı evlatlarımı evimi icâbet eyle koru ve kurtar Yâ Rabbelâlemiyn.

6) Ey belâları reddeden Mâni olan Ey faydaları veren Nafi olan Allah’ım Ehâzetuhû ğâşiyetün min a’zâbîllah âyetlerinle Esmâlarınla kelimelerinle şeytanın şerrinden sultanın şerrinden ve herhangi bir zalimin veyâ haklarımı gasb etmek isteyen zorbanın şerrinden lütfen beni koru Yâ Rabbi.

7) Ey zillete düşüren değersiz kılan Muzill olan Ey zarar vereni yaptığının karşılığıyla ödeştiren Muntakim olan Allah’ım zulmedici kulların ve onların yardımcıları eğer bana kötü tuzak hazırlamışlarsa onların işitmelerine kalplerine basiretlerine Femen yehdîyhî min ba’dillâh âyetindeki gibi bir perde ko***** kurtarıcım ol lütfen Yâ Rabbi.

8) Ey izhâr ettiklerini geri alan ve her şey’i kudreti altında tutan Kâbız olan Ey dilediği her şeyi ortadan kaldıran Kahhâr olan Allah’ım bana tuzak kuranların mekirlerine hilelerine azaplarına karşı Fe mâ kâne lehû min fi’etin yensurûnehû min dûn’îllâhi âyetinin sırrıyla mânâsıyla yardımcı olduğun kullarının arasına beni de lütfen dahil eyle tuzakçıları da rezil mağlup ve perişan olarak reddet kifâyet eyle onları Sana havâle ediyorum Yâ Rabbi.

9) Ey Zâtına ve Sıfâtlarına fenâlık noksanlık sınırlılık ve hiçbir şekilde kusur bulunmayan Subbûh olan Ey mukaddes ve arı Kuddûs olan Allah’ım Akbil velâ tehaf inneke min’el âminîne” bi fadzlîllâhi âyetinde ki münacâtın lezzetini lütfen bana tattır ve bu âyetin fazlıyla sırrıyla emniyet içersinde bulunanlardan olmayı da lütfen nasip eyle Yâ Rabbi.

10)
Ey zarara uğratan her şer kabul edilenin mutlak var edicisi Dârr olan Ey ölümü tattıran ve dilediğine dönüştüren Mumit olan Rabbim Fe kuti’a dâbir’ul kavm’illezîne zalemû velhamdülillâhi rabb’il â’lemîyn âyetinin sırrıyla zulme saplanan kavimlerin kökü kesilmiştir çok şükürler olsun Sana. Lütfen yine zalimlere (âyette bahs olunanlar misâli) vebâlini nikâlini zevâlini tattır Yâ Rabbi.

11) Ey yakîn hâlini yaratan Selâm olan Ey gaybın sonsuz sırlarına açık idrâkı oluşturan Mü’min olan Allah’ım düşmanların devletine karşı Lehüm’ül büşrâ fi’l hayâtiddünyâ ve fi’l âhiretî lâ tebdîle likelimâtillâh âyetinle dünya hayatı için müjdeler verdiğin dünya ve âhiret hayatı için ise sözlerinde vaadlerinde bir değişiklik bulunmayan Rabbim.. Bu âyetin sırrıyla lütfen beni de huzurlu eyle Yâ Rabbi.

12) Ey sonsuzluğuyla azamet sahibi A’zîm olan ey izzet bahşeden ve dileğince değerli kılan Muizz olan Allah’ım Ve lâ yahzünke kavlühüm inn’el İ’zzete lillâhi âyetinde ki sırrınla celâllik sultanlığının saltanatının ve gururunun verdiği azametli korkutucu tacınla beni taçlandır lütfen Yâ Rabbi.

13) Ey Zâtıyla tüm kemâl sıfatlarına sahip ve tek hükümran Celîl olan ey sonsuz mânâlara sahip yeğane üstünlük sahibi ve üstünlüğünü de ancak kendi kendiyle değerlendiren Kebîr olan Allah’ım Felemmâ ra’eynehû ekbernehûnne ve kataâ’ne eydiyehünne ve kulne hâşalillâhî âyetinin sırrıyla verdiğin celâllik mükemmellik ikbâllik yüce azâmet ihtivâ eden cübbeyi bana da giydir Yâ Rabbi.

14) Ey eşi benzeri olmayan A’zîz olan Ey Aşk kaynağı sevilen gerçek ve Tek mutlak varlık Vedûd olan Allah’ım Yühibbûnehüm kehubbîllâh vellezîne âmenû eşeddu hubben lillâh âyetinin sırrıyla lütfuyla ülfetiyle yakînlığıyla bana karşı kullarının kalplerine sevgi sadakat meveddet eyle.. ki böylece bu kullarının gönülleri itaat etsinler ve boyun eğsinler Yâ Rabbi.

15)
Ey apaçık ortada algılanabilen Zâhir olan Ey gizli ortada olmayan algılanamayan Bâtın olan Rabb’im lütfen Yühibbuhum ve yühibbunehû ezilleten a’lâ’l mü’minîne ei’zzeten a’lâ’l kâfirîne yücâhidûne fî sebilillâhi âyetinin sırlarının ve nûr’unun verdiği gücü benim üstüme de gönder bana da ikrâm ve ihsân eyle o kulların gibi sevilmeyi sevmeyi mü’minlere karşı yufka yürekli olmayı gerçeği örtenlere karşı da senin yolunda cihâd ehlî olmayı lütfen nasip eyle Ya Rabbi.

16) Ey varlığına bir şeyin girmesi çıkması imkânsız ihtiyaçtan beri Samed olan ey açığa çıkaran idrâk ettiren kendisiyle irşâd olunan Nûr olan sermedî olan Allah’ım Fein hâccûke fekul eslemtü vechiye’lillâh âyetinin sırrıyla vechimi (Yüzümü) işrâk ünsiyet ve cemâlinin nûruyla lütfen aydınlat Yâ Rabbi.

17) Yâ Bedîa’s semâvative’l arz Yâ Zelcelâli ve’l ikrâm Ey Tek varlığında benzeri olmayan şey’leri icâd eden göklerin ve yerin Nûr’u Cemâli Ey Celâl ve mutlak hüküm ve ikrâm sahibi Allah vehlul u’kdeten min lisânî yefkahû kavlî (Hz. Musa’nın duası) âyetinin sırrıyl mânâsıyla (Musâ Aleyhisselâm’ın dilini çözdüğün gibi) lütfen bana da üstünlüğümü belâgatimi ve fasihliğimi ikrâm eyle Yâ Rabbi.

18) Allah’ım «Sümme telînü cülûduhum ve kulûbuhum lî zikrîllâhi» âyetinin sırrıyla yüzü suyu hürmetine lütfen Senden korkan derileri ürperen ve sonra derileri ve yürekleri Allah’ın zikri için yumuşayanlara nasip ettiğin gibi bana da Rahmetinle

19) Ey hükmünü zorunlu olarak ister istemez kabul ettiren Cebbar olan Ey dilediği her şey’i ortadan kaldıran Kahhar olan Allah’ım Ve me’nnasru illâ min i’ndi’llâhi âyetinin sırrıyla lütfen beni heybetinin kılıcıyla gücüyle şiddetiyle dayanıklığıyla düşmanlarının zorbalığına ve güçüne karşı bana heybetini ve yüceliğini zırh gibi giydir Yâ Rabbi.

20)
Ey açan yayan genişlik veren Bâsit olan Ey sürekli aşama (feth) kapıları açan tüm kapanıklıkları geçiren Fettâh olan Allah’ım lütfen Rabbişrah lî sadrîy ve yessirlîy emrî âyetinin sırrıyla bana da bu âyetin verdiği meserresi (bilinç aydınlığını) kolaylaştırır ve sevinci lütfen dâim ikram eyle Yâ Rabbi.

21)
Kolaylık verici hoş tutucu Rabb’im lütfen Elem neşrahleke sadrak âyetinin sırrıyla bereketiyle benim de lütfen kalbime (bilincime) genişlik açıklık aydınlık (nûr) ikrâm eyle Yâ Rabbi.

22) Yâ Rabbî Yevmeizin yefrahul mü’minûne bi nasrîllâh âyetinin sırrıyla müjdeleriyle sevindirdiğin yardım ettiğin ve galip getirerek feraha kavuşturduğun mü’min kulların gibi lütfen bizi de müjdele sevindir galip eyle feraha çıkar.

23)
Ey lutûf sâhibi birimin özünde ve yapısında yer alır biçimde mevcût Lâtîf olan Ey son derece merhametli Raûf olan Rabb’im Ve tatmainnu kulûbühüm bizikr’îllah âyitinin sırrıyla kalpleri seni zikretmekle huzurlu olan imân nasip ettiğin
kulların gibi benim kalbime de lütfen imân huzur ve sukûnet ikram eyle…

24)
Ey sabırla rızâsı olmayan şeylerin neticesini bekleyen Sabûr olan Ey ikrâm ettiklerinin değerini bilene şükredene fazlasıyla karşılık veren Şekûr olan Allah’ım Kem min fietin kalîletin ğalebet fieten kesîreten biiznîllâhi âyetinin sırrıyla ve izninle sabırlı olan sabitliğinin sadâkatinin güçleri gibi bize de aynı gücü lutf eyle ikram eyle Yâ Rabbi.

25)
Ey koruyan muhâfaza eden ayakta tutan hıfz eyleyen Hâfiz olan ey vekîl tutanların işini en mükemmel biçimde sonuçlandıran Vekîl olan Allah’ım Lehû mua’kibâtun min beyn’î yedeyhî ve min halfiîhi yahfizûnehû min emrîllâh âyetinin sırrıyla şâhidleriyle tanıklarıyla askerleriyle lütfen beni de önümden arkamdan sağımdan solumdan üstümden ve altımdan (her yönden) koru koruyucum ve vekilîm olan Allah’ım.

26) Ey kendi varlığı ile mevcûdatı varlığıyla var kılan Kaim olan ve Ey Dâim olan Allah’ım Ve keyfe ehâfu mâ eşrektüm ve lâ tehâfûne ennekûm eşrektüm billâh âyetinde sözü geçen burhân sâhibi kimselerin (şirk ehlî olmayan) dayandığı gibi benim de ayaklarımı yolunda sâbit eyle lütfen Yâ Rabbi.

27)
Ey güzel Mevlâm Ey güzel Kurtarıcı E’tet’ethizünâ hüzûven kâle eûzu billâh âyetinin sahibi olan kimseyi gâlib kıldığın gibi beni de düşmanlarıma karşı gâlip eyle lütfen Yâ Rabbi.

28) Ey talep ettiren Tâlib olan Ey talep ettirdiğine de talebini ikrâm eden yeğane Gâlib olan Allah’ım İnnâ erseinâke şâhiden mubeşşiren ve nezîren litu’minû billâh âyetinin sırrıyla imânıyla bereketiyle tanıklıkla uyarıcı ve müjdeci olarak Rasûlün Muhammed Sallallahû Aleyhi ve Sellem Efendimizi âzizlikle heybetlikle desteklediğin gibi beni de lütfen destekle Yâ Rabbi.

29) Ey kifâyet eden yeten yetişen el veren Kâfi olan ey şefaat eden şifâ veren Şâfî olan Allah’ım lütfen beni «Lev enzelnâ hâz’el Kur’âne a’lâ cebelin lareeytehû hâşia’an mutesaddian min haşyet’illâh» âyetinin sırrıyla verdiğin faydaların ve birikintilerin yüzüsuyu hürmetine düşmanlara kötülere karşı destekle kifâyet eyle yardımcım ol lütfen Yâ Rabbi.

30) Ey karşılıksız olarak ihsânda bulunan Vahhab olan bağışlayıcı Ey sonsuz mânâlarıyla sürekli rızık verici Rezzâk olan Allah’ım Kulû veşrebû min rizkîllahî âyetinin sırrıyla rızıklarda sağladığın kolaylığı musahhar kılmasını kabul edilmesini bana indinden lûtfet Yâ Rabbi.

31) Ey Tek yardımcı hâmi dost dilediğine arka çıkıp onları kemâle ulaştıran Velî olan Ey yüce fevkalâde yüksek A’lîy olan Allah’ım Zalike min fadzlîlâh âyetinin sırrıyla inâyetiyle medediyle mutluluğuyla ve fazla fazla devamıyla selâmetle korumakla sahip çıkmakla bana Velîlik yap (sahîp çık imdâd eyle lütfen Yâ Rabbî.

32) Ey sınırsız cömertlik Kerim sahibi Ey yeğane zenginlik sahibi Gâniy olan Allah’ım İzâ fea’lû fâhişeten ev zalemû enfüsehüm zeker’ûllâhe festağferûlizünûbîhim ve men yağfir’uzzunûbe illâllah âyetinde zikrolan Rasûlünün yanında seslerini alçaltmış olan kimseleri affederek ikrâm ittiğin gibi lütfen bu vesileyle bana da affınla saadetle ikrâm eyle..

Ey Tek hüküm sahibi hükmü kayıtsız şartsız yerine gelen Hakîm olan Ey Tek tövbeleri kabul edici Tevvâb olan ve Ey Tek va’adinde sadık sözünde duran nimetleri herkese ihsân eden muhsin Berr olan Allah’ım onların bilinçlerine nasûh tevbeleri ikrâm ederek nasûh tevbesinin oluşmasını sağladığın ikrâm ettiğin gibi bana da lütfen nasûh tövbesi ikrâm eyle Yâ Rabbi.

33) Cüzlerden parçalardan meydana gelmemiş “TEK” Vâhid Ahad olan ALLAH Fea’lem ennehû lâilâheilâllâh Senin sözün ve takvâ olan bu âyetinle sevgilin Rasulûn Muhammed Sallallahû Aleyhi Vessellem Efendimizi bağladığın gibi lütfen bizleri de bu âyetin sırrıyla mânâsıyla bağla Yâ Rabbi.

34)
Ey Rahman ve Rahiym olan Allah’ım Kul Yâ i’bâdiyellezîne esrefû a’lâ enfusihîm lâ taknetû min rahmet’îllâh âyetinin verdiği ni’metle ümit edenler ve kurtulmuş olansonları güzel olan kimselere bağışladığın gibi lütfen benim de sonumu iyi ve hoş eyle Yâ Rabbi.

35) Ey yaratıklarının hitâplarını her hâliyle algılayan Semî olan ey yarattıklarına mekânca yâkin Kârib olan Allah’ım Da’vâhum fihâ subhâneke allahumme ve tahiyyatehum fihâ selam ve âhiru da’vâhum enil’hamdu lillâhi rabbilâlemiyn yüce âyetinin hürmetiyle takvâ sahibi selâmlanan barış ve şükür sahibi olan mü’minlere hazırlanmış olan A’dn Cennetleri’ne onları yerleştirdiğin gibi beni de lütfen oralarda yerleştir barındır Yâ Rabbel’âlemiyn.

SON DU’nın MÂNÂSI

Yâ Allah Yâ Allah Yâ Allah Yâ Rabbim Ey fayda verici Ey kötülükleri geri çevirici Ey Rahman ve Rahiym olan Allah bu ayetlerin sözlerin ve esmâlarının yüzüsuyu hürmetine kazandırıcı bir güç ikrâm eyle.. Bizlere bereketli bol rızıklar huzurlu yürekler aydınlanmış kabirler kolay verilen hesap ve büyük ecirler ikrâm eyle Yâ Rabbi.

Allah’ım Efendimiz Muhammed Sallallahû Aleyhi ve Sellem’ ’lîsine Sahabesine çok selâm ver. Öyle selâmlar ve duâlar ver ki Senin halkının sayısı kadar Senin kelimelerin ve sözlerin tükettiği mürekkepler kadar ve rahmetin en son zirvesine kadar. Allah’ım Sana sığındım bu sığınmam aynen güçlü ve çetin köşelere sığınanların hâli gibidir.

Allah Rasûllerine selâmlar olsun âlemlerin Rabbîne şükürler olsun. İnşirâh Sûresinin Mânâsı: Senin göğsünü geniş kılmadık mı? Biz belini büken ağırlığı üzerinden kaldırdık. Namını yükselttik. Her güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Bir işi bitirince başka bir işle meşgûl ol. Her işinde ancak Rabbine niyâz eyle.

Salavât-ı Şerife’nin Mânâsı: Allah’ım salâtın ve duâların Efendimiz olan Muhammed Sallâllahû Aleyhi ve Sellem’e öyle selâmlar olsun ki bu selâmlarla ve duâlarla ukdelerimiz beşeri zafiyetlerimiz zulmetlerimiz çözülsün dertlerimiz yok olsun gönüllerimiz ferah olsun ayrıca dünya da ve ahırette olan meselelerimiz kolaylıkla çözülsün Yâ Rabbi.

Allahümme Salli âlâ seyyidînâ Muhammed ve â’lâ âlîhi ve sahbîhî ve sellîm. Hazreti Fahri Kâinât Efendimizin Âl’i’nin Ashabının Ehli Beytinin Annelerimizin Cümle Resullerin Enbiyâların Hz. Şeyh-i Ekber’in onun muhibbi olanların cümle evliyâların Rical Ehlinin ve bu duâ’nın şâmil olduğu bütün Ümmeti Muhammedin ruhları ve ALLAH için El Fatihâ-ı Şerif. AMİN.

Alıntıdır