MÜ'MİNİN MÜMİNE DUASI NASIL OLMALI
Birinci Suâliniz: Mü’minin mü’mine en iyi duâsı nasıl olmalıdır?

Elcevap:
Esbab-ı kabul dairesinde olmalı
. Çünkü bazı şerâit dahilinde duâ makbul olur. Şerâit-i kabulün içtimaı nispetinde makbuliyeti ziyadeleşir.

Ezcümle
duâ edileceği vakit istiğfar ile mânevî temizlenmeli; sonra makbul bir duâ olan salâvat-ı şerifeyi şefaatçi gibi zikretmeli ve âhirde yine salâvat getirmeli. Çünkü iki makbul duânın ortasında bir duâ makbul olur.

* Hem bizahri’l-gayb
yani gıyaben ona duâ etmek

* Hem hadiste ve Kur’ân’da gelen me’sur duâlarla duâ etmek; meselâ


“Allahım
Senden kendim ve onun için dünyada ve âhirette af ve âfiyet istiyorum.” (en-Nevevî el-Ezkâr 74; el-Hâkim el-Müstedrek 1: 517.)

“Ey Rabbimiz
bize dünyada da güzellik ver âhirette de güzellik ver. Ve bizi Cehennem ateşinin azâbından koru.” (Bakara Sûresi 2: 201.) gibi câmi duâlarla duâ etmek

* Hem hulûs ve huşû ve huzur-u kalble duâ etmek


* Hem namazın sonunda
bilhassa sabah namazından sonra

* Hem mevâki-i mübarekede
hususan mescidlerde

* Hem Cumada
hususan saat-i icabede

* Hem şuhur-u selâsede
hususan leyâli-i meşhurede

* Hem Ramazan’da
hususan Leyle-i Kadirde duâ etmek kabule karin olması rahmet-i İlâhiyeden kaviyyen me’muldür.

O makbul duânın ya aynen dünyada eseri görünür; veyahut duâ olunanın âhiretine ve hayat-ı ebediyesi cihetinde makbul olur
. Demek aynı maksat yerine gelmezse duâ kabul olmadı denilmez belki daha iyi bir surette kabul edilmiş denilir.

Mektubat
s. 270

SAİD NURSİ

Alıntıdır.