Kuantum kuramının temel fikirlerini önce1900 yılında Max Planck ortaya attı; ama sonraki açıklama ve matematik formülasyonlarda Einstein Bohr Schrödinger Louis de Broglie HeisenbergBorn ve Dirac'ın da aralarında bulundugu çok sayıda bilim adamı rol oynadı. Kuantum kuramının kesfinin öyküsü 1900 yılında ilk adım olarak Max Planck (1858-1947) 'ın siyah cisim ısıma yasasını bulmasıyla basladı. Cisimler bazen termik ısıma da denen bir ısıma yayar. Bu ısımanın özellikleri cismin sıcaklıgına baglıdır. Düsük sıcaklıklarda termik ısımanın dalga boyları esas olarak kızılötesi bölgededir ve bu nedenle gözle görülmez. Cismin sıcaklıgı yükseltilince kızarmaya baslar. Sıcaklık daha da yükseltilirse bir ampulün içindeki tungsten telin parlaması gibi cisim beyazlasırakkor haline gelir. Termik ısımanın ayrıntılı bir incelemesi tayfın(spektrumun)kızıl ötesi görünür bölge ve morötesi dalga boylarının sürekli bir dagılımından olustugunu gösterir. Kırmızı ısıgın fotonlarının frekansı mor ısıgınkilerin yaklasık yarısı kadardır. 19. yy sonlarına doğru termik ısımayı açıklamakta sorunlar görüldü. Temel sorun da bir siyah cisimden yayınlanan ısı(termik) ısımanın dalga boylarının gözlenen dagılımının açıklanmasıydı. anım olarak siyah cisim üzerine düs¸en tüm ısımayı(radyasyonu) soguran ideal bir sistemdir. Bu da örneğin oyuk bir cismin içi ya da kovugudur. Işımabu kovugun duvarlarından yayılır. Klasik fizige görekovugun duvarlarındaki atomlartüm dalga boylarında elektromanyetik dalgalar yayan bir titresimler toplulug?u olarak düsünülür. Belli bir sıcaklıkta dalga boyu ile ışık siddeti iliskisi büyük dalga boylarında kuramsal ve deneysel öngörülere uydugu halde dalga boyu kısaldıkça ısık siddetinin sonsuza dogru gitmesi gibi bir sonuçla karsılasılıyordu. Hesaplar çok uzak morötesinde asırı derecede ışınım salınımı olması gerektigini gösteriyordu. Bu çeliskiye mor ötesi felaket adı verilmisti. Kuskusuz olup biten bu degildi su oluyordu: Işınım siddeti belirli tipik bir dalga boyunda daha büyük ve daha küçük degerlerde sıfıra dogru yaklasıyordu.

Bir de klasik kurama göre tüm dalga boyları olanaklı oldugu için sonsuz bir toplam enerji yogunlug?u öngörülüyordu. Elbette elektromanyetik alanda sonsuz bir enerjifiziksel olarak olanaklı degildir. Fizikçilerönceleri Planck?ın kuantum fikrini- doganın kesintili bir özelligi oldugu fikrini- klasik Newton fizigi içine yerlestirme çabası güttüler. Max Plancksiyah cisim ışıması üzerine çalıs¸masında fizig?e atomik süreçlerde kesintililik miktarının bir ölçüsü olan h olarak simgelenen yeni bir sabit getirdi. 1900'de Planck çalıs¸masını yaptıgında fizikçiler atomların toplam enerji olarak bir deg?ere sahip olabilecegini düsünüyorlardı-enerji sürekli olarak degis¸kendi. Fakat Planckın kuantum önermesi enerji degisiminin kuantlasmıs¸ oldugu (niceligi oldugu ) anlamına geliyordu. Bir kuantum enerjisinin getirilisi klasik fizikte hiçbir temele sahip degildiyse de henüz yeni kuramın klasik kavramlardan köklü bir kopmayı gerektirdigi açık degildi. Belirttigim gibi kuramsal fizikçilerbu kavramı klasik fizikle uzlastırmaya çalısıyorlardı.

Max Planck o zaman "morötesi felaket" denen bir zorluga çözüm yolu olarak bir öneri getirdi. Planck enerjinin es¸ dagılım yasasında öngörülen tek bir titresim modunun alabilecegi enerji miktarının belli bir degerden az olamayacagını kabul ederek çeliskinin önlenebilecegini önerdi. Işınımın belli büyüklükteki paketler halinde yayıldıgını ileri sürdü. Planck siyah cisim ışınımı içintüm dalga boylarında deneyle tam bir uyusma halinde olan bir formül buldu. Enerji dagılım egrilerinin sıcak cisimlerin deney emisyon egrisine uydurulabilmesi için bu en küçük ışınım enerjisinin kabul edilmesi gerektigini kanıtladı.

Burada E bir fotonun enerjisini; f ısıgın frekansını; h ise Doga'nın yeni ve temel bir sabitini gösteriyor. Kuantum sabiti de denen Planck sabiti'nin sayısal degeri çok küçüktür( 6.626x10-34) 60 Watt' lık bir elektrik ampulü saniyede on üzeri yirmi iki (1022) adet ısık fotonu yayar. Buna göre ışınım yayantitresen moleküller kesikli birimlere sahip olabilir. Planck'ın kuramındaki ana unsur kuantlas¸mıs¸ enerji düzeyleri gibi köklü bir varsayımdır. Moleküllerfoton denen ısık enerjisinin kesikli birimleri cinsinden enerji yayar ya da sogurur. Onlar bunubir kuantum düzeyinden digerine sıçra***** yapar. Ardışık iki kuantum düzeyi arasında enerji farkı bir fotonun enerjisine karşılıktır.

Alıntıdır.