Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Rahmi Turan /Rus uçağını düşürebilir miydik?

  Dün­ya dev­le­ri Ame­ri­ka ve Rus­ya ile bir­lik­te biz de Su­ri­ye­’de “sa­vaş ku­ma­rı­” oy­nu­yo­ruz.
  Bir kı­vıl­cım Tür­ki­ye­’yi bir an­da ateş çem­be­rin­de bı­ra­ka­bi­lir.
  Rus sa­vaş uça­ğı­nın Türk ha­va sa­ha­sı­nı iki de­fa fü­tur­suz­ca ih­lal et­me­si teh­li­ke­nin ne ka­dar bü­yü­dü­ğü­nü gös­te­ri­yor.
  Bu olay dün­ya­yı aya­ğa kal­dır­dı!
  Ame­ri­ka Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı John Kerr­y’­nin “Tür­ki­ye hak­la­rı doğ­rul­tu­sun­da kar­şı­lık ve­re­rek Rus uça­ğı­nı dü­şü­re­bi­lir­di. Çok en­di­şe­len­dim!” de­di.
  NA­TO da “Rus­ya­’nın bu ey­le­mi son de­re­ce teh­li­ke­li ge­ri­li­mi tır­man­dı­rı­cı so­rum­suz­ca bir ey­lem­dir ka­bul edi­le­mez!” di­ye sert bir açık­la­ma yap­tı.
  * * *
  Evet Rus uça­ğı­nı (an­gaj­man ku­ral­la­rı­na gö­re) vu­rup düşü­re­bi­lir­dik. “Ne­den yap­ma­dık bu­nu?” di­ye so­ran­lar var.
  “An­gaj­man ku­ral­la­rı­” kuv­vet kul­la­nı­mı sı­ra­sın­da uyul­ma­sı ge­re­ken ya­sa ve ku­ral­la­rı ta­nım­la­yan bir kav­ram­dır.
  “An­gaj­ma­n” bir ül­ke­nin baş­ka bir ül­ke­nin ha­va sa­ha­sı­nı ih­lal et­me ve­ya ül­ke top­rak­la­rın­da olu­şa­cak bir teh­di­de kar­şı ya­pı­la­cak as­ke­ri mü­da­ha­le­le­ri ifa­de eder.
  Pe­ki biz bu ku­ra­lı uy­gu­la­ya­bi­lir miy­dik?
  Ço­cuk ol­ma­ya­lım! Uy­gu­la­ya­maz­dık! Bir dev­let her şe­yiy­le dı­şa ba­ğım­lı olur­sa ser­best ha­re­ket et­me öz­gür­lü­ğü­nü kay­be­der!
  Si­ya­si ola­rak Ame­ri­ka­’ya bağ­lı­yız ve onun iz­ni ol­ma­dan sı­nı­rı ge­çip PKK’­nın yı­lan yu­va­la­rı­nı bi­le vu­ra­mı­yo­ruz. Eko­no­mik ba­kım­dan da Rus­ya­’ya tes­lim ol­mu­ş du­rum­da­yız ve ona kar­şı ha­re­ket im­kâ­nı­nı kay­bet­mi­şiz!
  Tür­ki­ye kul­lan­dı­ğı do­ğal­ga­zın bü­yük bir bö­lü­mü­nü Rus­ya­’dan alı­yor. Do­ğal­gaz akı­şı ke­si­lir­se ül­ke­miz ne ha­le ge­lir dü­şü­ne­bi­li­yor mu­su­nuz?
  Bu­nu tah­min et­mek hiç de zor de­ğil!
  * * *
  Do­ğal­gaz yok­lu­ğu hem mem­le­ke­ti kış ay­la­rın­da so­ğuk­tan don­du­rur hem de do­ğal­gaz­la ça­lı­şan elek­trik san­tral­le­ri­miz elek­trik üre­te­mez ha­le ge­lir! Ka­ran­lık­ta kal­dı­ğı­mız gi­bi sa­na­yi­miz de pe­ri­şan olur!
  Bu­gün 100’den faz­la Türk şir­ke­ti Rus­ya­’da iş ya­pı­yor.
  Mer­sin Ak­ku­yu­’da ya­pı­mı­na baş­la­nan ilk Türk nük­le­er san­tra­lı­nı Rus­lar ken­di ser­ma­ye­le­riy­le in­şa edi­yor.
  Rus­ya ile top­lam ti­ca­ret hac­mi­miz 50 mil­yar do­lar gi­bi mu­az­zam bir ra­ka­ma ulaş­tı. Bu ra­ka­mın 2023 yı­lın­da 100 mil­yar do­lar ola­ca­ğı he­sap­la­nı­yor.
  Şim­di so­ra­lım ve dü­rüst­çe ce­vap ve­re­lim!
  Evet… Söy­ler mi­si­niz Rus sa­vaş uça­ğı­nı dü­şü­rüp tüm bun­la­rı ris­ke ata­bi­lir miy­dik? Ata­maz­dık ve ni­te­kim ata­ma­dık!
  * * *
  Baş­ba­kan Da­vu­toğ­lu­’nun usu­len bir şey­ler söy­le­me­si ge­re­ki­yor­du. İh­lal ola­yın­dan son­ra Mos­ko­va­’ya ih­tar­da bu­lu­na­rak:
  “Bir da­ha ya­par­sa­nız an­gaj­man ku­ral­la­rı­nı uy­gu­la­rız ha!” de­di o ka­dar!
  Za­ten Rus­lar da “Yan­lış­lık ol­du. Na­vi­gas­yon ha­ta­sı… Kas­tı­mız yok­tu­” gi­bi­sin­den söz­ler­le işi yu­mu­şat­tı­lar.
  An­cak… Bu ih­lal tek­rar­lan­sa bi­le Rus uça­ğı­nı dü­şür­me­miz ih­ti­ma­li son de­re­ce za­yıf­tır! Çün­kü dı­şa gö­be­ği­miz­den ba­ğım­lı­yız!
  Vefalı bir davranış!

  Bir Ned­ret Sel­çu­ker var­dı.
  Türk­çe­si mü­kem­mel bir ga­ze­te­ciy­di.
  Uzun yıl­lar ga­ze­te­ler­de yaz­dı TV’­ler­de prog­ram­lar yap­tı şi­ir­ler oku­du Türk­çe ko­nu­sun­da dik­si­yon ders­le­ri ver­di.
  Türk­çe­’nin âşı­ğı idi. Yurtiçin­de ve yurtdı­şın­da “Gü­zel Türk­çe­” ça­lış­ma­la­rı yap­tı. 2008 yı­lın­da ölü­mün­den son­ra unu­tul­du!
  Ned­ret Sel­çu­ke­r’­in eşi Sel­ma Ha­nım ba­na bir me­saj yol­la­ya­rak bu ve­fa­sız­lı­ğı şi­kâ­yet et­tik­ten son­ra:
  “Fa­kat hâ­lâ ve­fa­lı ki­şi­ler var. Kar­tal Be­le­di­ye Baş­ka­nı Op. Dr. Al­tı­nok Öz eşim Ned­ret Sel­çu­ker için ölü­mün­den be­ri her yıl an­ma gü­nü ya­pı­yor. Pa­ro­la­sı da ‘Bi­ze hiz­met eden­le­ri unut­mu­yo­ru­z’… Bu yıl da eşim bu pa­zar gü­nü sa­at 17’den iti­ba­ren Kar­tal Uğur Mum­cu Kül­tür Mer­ke­zi­’n­de zen­gin bir prog­ram­la anı­la­cak” di­ye yaz­dı.
  Kar­tal Be­le­di­ye Baş­ka­nı Al­tı­nok Öz’­ün bu ve­fa­lı dav­ra­nı­şı­nı kut­lu­yo­rum.
  Te­bes­süm

  İnekler pipo içer mi?
  Te­mel Ka­ra­de­ni­z’­de­ki bir kah­ve­ha­ne­de hem­şeh­ri­le­riy­le bir ma­sa­ya otur­muş okey oy­nar­ken ar­ka­da­şı Dur­sun he­ye­can­la içe­ri gi­rip ona so­ru­yor:
  “Uy Te­mel uşa­ğım de ba­na… Se­nin inek­ler pi­po içip du­ma­nı­nı tüt­tü­rür­ler mi?”
  Oyu­nu­nu boz­du­ğu için bi­raz si­nir­le­nen Te­mel:
  “U­la man­yak mi­sun sen?” der “ Ne an­lar be­nim inek­ler pi­po iç­mek­ten?”
  Dur­sun te­laş için­de:
  “Ey­va­ah!” der “De­se­ne ki o za­man se­nin ahır tu­tuş­muş ya­nı­yor!”
  Gü­nün Sö­zü

  “Mücadele etmek neye yarar?” diye düşünenler artık ihtiyarlamışlardır!


  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  7 Ekim 2015

  Hiçbir diktatör iç savaş çıkarmadan gitmez.
  Lenin

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Rusya yerine Amerika olsaydı Tayyip tutuşmaya başlardı. Ne de olsa makarna yiyip kömür alan müslüman Allahtan korkmaz Amerika'dan korkar. Rusya da kimmiş pehhh.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Beşşar Esad'ın yaptığı bir başlangıç sadece bu. Ne alaka mı?

  -Bildiklerimiz.
  -Bilmedikleriniz.
  Eğer rakibin ben isem; bilmeni isterim ki ben vazgeçmeden sen asla kazanamazsın!

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş