Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Mehmet Türker | Ata­’ya Mek­tup…

  Yü­ce Ata­türk
  Ebe­di­ye­te in­ti­ka­li­nin üze­rin­den tam 76 yıl geç­ti…
  Bu sü­re için­de se­nin kur­du­ğun Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’n­den çe­şit­li ik­ti­dar­lar ge­lip
  geç­ti…

  Ama hiç­bi­ri şu son 12 yıl­da Tür­ki­ye­’nin ba­şı­na mu­sal­lat olan bir zih­ni­yet gi­bi
  ol­ma­dı!..

  Hiç­bi­ri bu ka­dar aciz bu ka­dar kor­kak ol­ma­dı ül­ke­yi bir yol­suz­luk cen­ne­ti ha­li­ne ge­tir­me­di;

  Hiç­bi­ri de­mok­ra­si ve öz­gür­lük­le­rin ır­zı­na bu ka­dar geç­me­di!..
  Türk Mil­le­ti­’ne bu ka­dar bü­yük bir zil­le­ti ya­şat­ma­dı!..

  * * * *

  “İ­ki ay­ya­ş” de­di­ler…
  Bun­lar­dan bi­ri sen­din!..

  Ça­nak­ka­le­’de kah­ra­man­lık des­ta­nı ya­ra­tan ye­di dü­ve­le kar­şı Kur­tu­luş Sa­va­şı ve­re­rek ül­ke­yi iş­gal­den kur­ta­rıp cum­hu­ri­ye­ti ku­ran;

  Dev­rim­le­ri ger­çek­leş­ti­ren üm­met­ten mil­let ya­ra­tan ül­ke­yi çağ­daş uy­gar­lık dü­ze­yi­ne çı­kar­ma­ya ça­lı­şan mo­dern Tür­ki­ye­’nin ku­ru­cu­su olan sen­din!..

  Di­ğe­ri se­nin en ya­kın si­lah ve si­ya­set ar­ka­da­şın Garp Cep­he­si­’nin mu­zaf­fer Ko­mu­ta­nı Lo­zan Za­fe­ri­’nin kah­ra­ma­nı İs­met Pa­şa­’y­dı!..

  * * * *

  Son 12 yıl­da se­ni unut­tur­mak is­te­di­ler…
  Sa­vaş­tan çık­mış yor­gun ve yok­sul ül­ke­de kal­kın­ma ham­le­le­ri­ni baş­lat­tı­ğın dö­nem­de yap­tı­ğın bü­tün fab­ri­ka­la­rı ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı öl­müş eşek fi­ya­tı­na sa­tıp ba­zı­la­rı­nı da ade­ta “he­di­ye­” et­ti­ler…

  Sa­tıp sa­tıp ye­di­ler son­ra da “IM­F’­ye bor­cu biz te­miz­le­di­k” di­ye övün­dü­ler!..

  * * * *

  Bak­ma sen…
  Bu­gün se­nin yat­tı­ğın Anıt­ka­bi­r’­e film ica­bı ge­li­yor­lar…
  Ve sa­na bir tür­lü “A­ta­tür­k” di­ye­mi­yor­lar!..

  Se­nin cum­hu­ri­ye­ti ema­net et­ti­ğin ço­cuk­la­rı imam ha­tip­ler­de oku­ma­ya mec­bur bı­ra­kıp “din­dar ve kin­dar ne­si­l” ye­tiş­tir­mek için her yo­lu de­ni­yor­lar!..

  Tür­ki­ye hız­la “der­viş­ler ve mü­rit­ler ül­ke­si­” ha­li­ne gel­me yo­lun­da…
  Bu­na kar­şı­lık bu­gün cum­hu­ri­ye­tin bek­çi­li­ği­ni ya­pan çev­re­ci genç­le­re “ça­pul­cu­” di­yor­lar!..

  * * * *

  Se­nin göz­be­be­ğin olan Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­’ni yıp­ra­ta­rak et­ki­siz ha­le ge­tir­mek iğ­diş et­mek için or­tak­lık yap­tık­la­rı din­ci­ler­le bir­lik­te se­nin or­du­nun en de­ğer­li ko­mu­tan­la­rı­nı hat­ta 26. Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı­’nı yıl­lar­ca ha­pis­ler­de sü­rün­dü­rüp fe­da­kar ai­le­le­ri­ni acı için­de bı­rak­tı­lar!..

  Aç­lık ve yok­sul­luk sı­nı­rın­da ya­şa­yan in­san­la­rı kö­mür çu­val­la­rı ile ma­kar­na-no­hut tor­ba­la­rı­na esir ede­rek oy av­cı­lı­ğı yap­tı­lar!..

  “Ye­ni Tür­ki­ye­” pa­lav­ra­sıy­la rüş­vet ve yol­suz­lu­ğu meş­ru­laş­tır­dı­lar ve böy­le­ce “Dev­let ma­lı de­niz ye­me­yen ke­ri­z” sö­zü­ne ger­çek­lik ka­zan­dır­mış ol­du­lar!..

  * * * *

  Sev­gi­li Ata­türk
  Bu öy­le bir kad­roy­du ki Ça­nak­ka­le ve Kur­tu­luş Sa­va­şı ver­miş bu ül­ke­yi PKK te­rör ör­gü­tü kar­şı­sın­da aciz bı­rak­tı­lar 40 bin ki­şi­nin ka­ti­li bir hay­du­dun her la­fın­da ke­ra­met ara­ma­ya baş­la­dı­lar…

  Te­rör kar­şı­sın­da çö­zül­dü­ler ve te­rö­rist­ler­le pa­zar­lık ma­sa­sı­na otur­du­lar as­ke­ri kış­la­sı­na po­li­si ka­ra­kol­la­rı­na sok­tu­lar;

  Gü­ney­do­ğu­’da PKK kuy­ruk­la­rı­nın kent­le­ri ya­kıp yık­ma­sı­nı şan­lı Türk Bay­rak­la­rı­nın in­di­ri­lip ya­kıl­ma­sı­nı se­nin hey­kel­le­ri­nin ate­şe ve­ril­me­si­ni sey­ret­ti­ler!..

  Dün­ya­da say­gın­lı­ğı­mız di­be vu­rur­ken se­nin mil­le­ti­mi­ze he­di­yen olan Ata­türk Or­man Çift­li­ği­’n­de yüz­ler­ce ağa­cı ke­se­rek “p­res­ti­j” di­ye bu fa­kir fu­ka­ra hal­kın ce­bin­den çı­kan tam 1 kat­ril­yon 370 tril­yon li­ray­la ka­çak sa­ray yap­tı­lar!..

  * * * *

  Sev­gi­li Atam
  Yi­ne de ra­hat uyu…

  Yur­dun her ta­ra­fın­dan genç yaş­lı ka­dın er­kek yüz­bin­ler ma­ne­vi hu­zu­run­da say­gı­la­rı­nı sun­mak için sev­giy­le sa­na Anıt­ka­bi­r’­e ko­şu­yor…

  Genç­ler se­nin im­za­nı vü­cut­la­rın­da ta­şı­yor oto­mo­bil­le­rin oto­büs­le­rin cam­la­rın­da se­nin im­zan var…

  Se­nin cum­hu­ri­ye­ti ema­net et­ti­ğin mil­yon­lar­ca genç stat­lar­da mey­dan­lar­da cad­de­ler­de “Mus­ta­fa Ke­ma­l’­in as­ker­le­ri­yi­z” di­ye hay­kı­rı­yor…

  Biz bu cum­hu­ri­ye­ti so­kak­ta bul­ma­dık!..

  Onu ko­ru­mak için var gü­cü­müz­le ça­lı­şı­yo­ruz…

  Ra­hat uyu…

  ——­——­——­——­——­——­——­—-

  Not: 10 Ka­sım gü­nü Ka­dı­köy Be­le­di­ye­si or­ga­ni­zas­yo­nuy­la Bos­tan­cı­’dan Mal­te­pe­’ye ka­dar bü­tün sa­hil yo­lu bo­yun­ca bin­ler­ce in­san sa­at 9’u 5 ge­çe el ele tu­tu­şa­rak “A­ta­’ya say­gı zin­ci­ri­” oluş­tu­ra­cak. Tek­ne­ler de de­niz­den dü­dük­le­ri­ni ça­la­rak ka­tı­la­cak.
  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  9 Kasım 2014

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Herşeye rağmen yine Cumhuriyet ayakta.

  Yıkmaya çalışanlara inat biz daha ölmedik.
  Korku senaryolarını bırakalım da Atatürk biz gençlerden umutsuz korkak olmamızı istemedi. O hep gençlere güvenen liderdi.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş