Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Ayşe Sucu | İslamı Kılıklı Siyaset!..

  IŞİD dün­ya­nın gö­zü önün­de Müs­lü­man coğ­raf­ya­ya bir sı­nav ver­dir­ti­yor. Hem de cid­di bir sı­nav; ah­la­ki hu­ku­ki ve di­ni…

  Ken­di­le­ri­ni İs­lam dev­le­ti ola­rak gö­ren ve yap­tı­ğı her ey­le­mi İs­la­m’­ın bir em­ri ola­rak tak­dim eden bu ör­güt kar­şı­sın­da cı­lız ses­ler ha­riç bir bu­çuk mil­yar­lık İs­lam dün­ya­sı ade­ta sus pus!

  En yük­sek ses ABD Baş­ka­nı Ba­rack Oba­ma­’dan gel­di:
  “I­Şİ­D’­in İs­lam ile ala­ka­sı yok. Hiç­bir din ma­sum­la­rın öl­dü­rül­me­si­ne göz yum­maz ve IŞİ­D’­in kur­ban­la­rı­nın bü­yük ço­ğun­lu­ğu Müs­lü­man­lar. IŞİD bir te­rör ör­gü­tü bu açık ve net. Yo­lu­na çı­kan in­san­la­rı öl­dür­mek dı­şın­da hiç­bir viz­yo­nu yok.”

  Tar­tış­ma­nın si­ya­si bo­yu­tu bir ke­na­ra “ger­çek­ten İs­lam bu de­ğil­dir ve­ya İs­lam şu­du­r” de­yip bir bil­dir­ge ya­yın­la­ya­maz mıy­dı kos­ko­ca İs­lam dün­ya­sı?

  Ku­r’­an’­dan ayet­ler oku­ya­rak ve Al­la­h’­ü Ek­ber ni­da­la­rıy­la kel­le ke­sen Müs­lü­man gö­rün­tü­le­ri­ni zi­hin­le­re ka­zı­dı!

  Bir kez da­ha Ba­tı dün­ya­sı “iş­te
  Müs­lü­man­lı­k” de­di ade­ta!

  Sa­hi ne­re­de İs­lam İş­bir­li­ği Teş­ki­la­tı?
  Bah­tı ka­ra va­tan­lar
  Kur­tu­luş Sa­va­şı yıl­la­rı­dır; halk pe­ri­şan vic­dan­lar kan ağ­lı­yor ezan bay­rak va­tan teh­li­ke­de. An­ka­ra­’da ku­ru­lan Mec­li­s’­te bir mil­let­ve­ki­li Mec­lis kür­sü­sün­den “Va­tan Ya­hut Si­lis­ti­re­”nin ya­za­rı Na­mık Ke­ma­l’­in o ün­lü iki di­ze­si­ni oku­yor:
  “Va­ta­nın bağ­rı­na düş­man da­ya­mış han­çe­ri­ni

  Yok mu­dur kur­ta­ra­cak bah­tı ka­ra ma­de­ri­ni?”
  Ce­vap Mus­ta­fa Ke­mal Ata­tür­k’­ten ge­lir:
  “Va­ta­nın bağ­rı­na düş­man da­ya­mış han­çe­ri­ni
  Bu­lu­nur kur­ta­ra­cak bah­tı ka­ra ma­de­ri­ni­”
  De­mek­le kal­ma­mış Ata­türk “ka­ra­ya­zı­lı ana­mı­zı­” öz­gür­lü­ğe de ka­vuş­tur­muş.

  Müs­lü­man tav­rı

  İs­lam coğ­raf­ya­sı; yüz­yıl­lar­dır “bah­tı ka­ra ma­de­ri­ni­” kur­ta­ra­cak li­der­ler arı­yor.
  De­mok­ra­si öz­gür­lük­ler in­san hak­la­rı te­mel­li me­se­le­le­re ba­ka­cak ay­dın­la­ra su gi­bi ek­mek gi­bi muh­taç.

  Ak­lı ve bil­gi­yi mer­ke­ze ala­cak ge­liş­miş ül­ke­le­rin ne­le­ri öne çı­ka­ra­rak ve han­gi be­del­ler öde­ye­rek el­de et­tik­le­ri in­san­ca ya­şa­ma­nın te­mel il­ke­le­ri­ni hal­ka du­yu­ra­cak ka­lem si­lah­şör­le­ri ge­re­ki­yor.

  Ma­kam ve pa­ra uğ­ru­na or­ta­lık­ta çok­ça arz-ı en­dam eden adam­lar­dan ya­ka­sı­nı sı­yır­mak zo­run­da.

  Si­ya­se­te ve si­ya­set­çi­ye esir ol­ma­yan ce­ma­at­çi­lik hi­zip­çi­lik grup­çu­luk ye­ri­ne bü­tün­lük­lü ya­pı­yı yeğ­le­yen te­mel hak­la­rın ve öz­gür­lük­le­rin her in­san için ge­rek­li ol­du­ğu­nu hay­kı­ran kli­şe di­ni slo­gan­lar­la de­ğil ev­ren­sel hu­kuk ve in­sa­ni de­ğer­ler­le yo­la çı­kan Müs­lü­man bir tav­ra ih­ti­yaç var.

  Ha­ki­ka­tin ta­lep­le­ri­ni si­ya­sal ta­lep­le­re fe­da et­me­yen ah­la­ki du­ru­şa ih­ti­yaç var.

  Hey­be­de­ki yan­lış­lar
  Müs­lü­man­la­rın ta­ri­hi ile İs­lam ara­sın­da­ki me­sa­fe­den kay­nak­la­nan so­ru(n)la­ra kar­şı ye­ni fi­kir­le­re du­yu­lan ih­ti­yaç her ge­çen gün ken­di­ni da­ha çok his­set­ti­ri­yor.

  On dört as­rın öy­kü­nü­le­cek za­man di­lim­le­ri ol­du­ğu ka­dar zu­lüm ve kan­dan yor­gun düş­müş ıs­tı­rap­lar­la do­lu yıl­la­ra şa­hit­lik et­ti­ği­ni gö­zar­dı et­me­ye­lim.
  Si­ya­se­tin ha­ki­ka­te rağ­men mü­ca­de­le­si bit­me­miş; güç ve ma­kam ni­ce Ali­’le­rin şe­ha­de­tiy­le ka­na bu­lan­mış­tır.

  Evet Müs­lü­man­lar ken­di­le­riy­le yüz­le­şe­bil­me­li.
  Hey­be­le­rin­de ta­şı­dık­la­rı yan­lış­la­ra sa­hip çık­mak zo­run­da de­ğil­ler.
  Ta­rih zin­da­nı­na ta­rih be­lir­le­yi­ci­li­ği­ne kar­şı çık­mak ile ta­rih bi­lin­ci bir­bi­rin­den ayırt edi­le­bi­lir.

  Di­nin ye­ri­ne ika­me edil­me­ye ça­lı­şı­lan her İs­lam ül­ke­sin­de ta­nık ol­du­ğu­muz ken­di sal­ta­nat­la­rı uğ­ru­na müf­tü­le­ri­ne/baş­kan­la­rı­na is­te­dik­le­ri fet­va­la­rı ver­di­ren din­ci si­ya­se­tin ak­tör­le­ri­ne halk dur di­ye­bil­me ce­sa­re­ti gös­te­re­bi­lir.

  Mil­le­tin ir­fa­ni ge­le­ne­ğin­de ya­tan o “saf ima­n” an­la­yı­şı ken­di­ne ye­ter.

  Si­ya­si oku­ma­lar
  “U­lul em­re ita­at­te­n” tu­tun da “Ha­li­fe Ku­reyş­ten ol­ma­lı En­sa­rı ha­vuz ba­şın­da
  bek­li­yo­ru­m” “fa­kir­lik ve ci­had pey­gam­ber mes­le­ği­di­r” gi­bi Ku­r’­an’­a ve Hz. Pey­gam­be­r’­e söy­let­ti­ril­me­ye ça­lı­şı­lan ve muk­te­dir­le­rin sal­ta­nat­la­rı­na yağ sü­ren bu oku­ma­la­rın kim­le­re ya­ra­dı­ğı or­ta­da!

  Müs­lü­man­la­rın si­ya­si kar­ne­si ta­rih­ler bo­yun­ca ay­nı şe­kil­de iş­le­miş.
  Dün ne ise bu­gün de o…

  Ço­luk ço­cu­ğu mil­yar do­lar­la­ra sa­hip Müs­lü­man yö­ne­ti­ci­ler ve sa­da­kay­la ge­çi­me ra­zı mü­kâ­fa­tı öbür dün­ya­ya ha­va­le et­ti­ri­len bü­yük halk yı­ğın­la­rı!
  Her dö­nem ka­za­nan­lar bel­li.

  Ba­şa­rı buy­sa evet si­ya­set ha­ki­ka­te ga­le­be çal­mış.
  Bir grup azın­lık ta­rih bo­yun­ca hep ka­zan­mış.
  Ve hat­ta hırs­la­rı doy­maz­lık­la­rı on­la­ra sı­nıf da at­lat­mış.

  Der ki Ce­mil Me­riç: “İn­sa­nı in­san­dan ayı­ran du­var­lar yı­kıl­ma­dık­ça fer­din bir sı­nıf­tan öte­ki­ne at­la­ma­sı ne­ye ya­rar iha­ne­te ben­ze­yen bir yük­se­liş de­ğil mi bu?”
  İs­la­mî kı­lık­lı si­ya­set en bü­yük dar­be­yi İs­lam ah­la­kı­na vur­muş­tur.

  Mü­ca­de­le de İs­lam ah­la­kı­nı İs­la­mî kı­lık­lı si­ya­set­ten kur­tar­ma mü­ca­de­le­si ol­ma­lı­dır.  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  15 Eylül 2014

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Çanakkale'de son nefesini veren düşmana su veren müslümanlarız biz. Düşmana bile merhamet gösterirken müslüman müslümanın kanını akıtır mı? Dini bırak insanlığa sığmaz..


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş