Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Saygı Öztürk | “A­çı­lı­m” İs­ti­fa­la­rı Açı­la­ma­yan Okul­lar

  Gü­ney­do­ğu­’da yüz­ler­ce köy oku­lu “gü­ven­li­k” ne­de­niy­le öğ­re­ti­me açı­la­ma­dı. Te­rör ör­gü­tü PKK’­nın köy­ler­de oluş­tur­du­ğu 8 ki­şi­lik “köy ko­mi­te­le­ri­” okul­lar­da Türk­çe öğ­re­tim ya­pıl­ma­ma­sı yö­nün­de ka­rar­lar al­dı. Bay­ra­ğı­mız za­ten köy okul­la­rın­da ar­tık dal­ga­lan­mı­yor. Öğ­ret­men­le­rin can gü­ven­li­ği­ni teh­li­ke­ye at­ma­mak için öğ­ret­men ol­ma­yan ki­şi­ler “üc­ret­li öğ­ret­me­n” ola­rak köy okul­la­rın­da gö­rev­len­di­ri­li­yor. Bun­la­rın önem­li bir bö­lü­mü de ör­gü­tün is­te­ği doğ­rul­tu­sun­da fa­ali­yet yü­rü­tü­yor.

  Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral Nec­det Öze­l’­den bi­le giz­le­nen “a­çı­lı­m” adı al­tın­da­ki ça­lış­ma­lar ar­tık bü­rok­ra­si­yi ala­bil­di­ği­ne kor­ku­tu­yor ür­kü­tü­yor. Ta­mam ma­kam kol­tuk­la­rı iyi hoş ama bu­nun ile­ri­de bü­yük so­rum­lu­luk­la­rı ola­ca­ğı da an­la­şı­lı­yor.

  So­rum­lu ol­ma­mak için…
  Hak­ka­ri­’sin­den Bin­gö­l’­üne de­ği­şik il­le­rin em­ni­yet mü­dür­le­ri olup bi­te­ni gör­dü­ğü için ay­rıl­dı­lar. Far­kın­da de­ği­liz ama Gü­ney­do­ğu­’da gö­rev­li çok sa­yı­da ko­mu­tan da ile­ri­de so­rum­lu ol­ma­mak için emek­li­lik di­lek­çe­si ve­ri­yor.

  Bu hal­ka gi­de­rek üst dü­zey bü­rok­rat­la­ra da uza­nı­yor. Ul­vi Sa­ra­n’­dan ön­ce Ka­mu Dü­ze­ni ve Gü­ven­li­ği Müs­te­şar­lı­ğı gö­re­vin­de bu­lu­nan Mu­rat Öz­çe­lik gi­di­şa­tı gör­dük­ten son­ra is­ti­fa et­miş­ti. Ye­ri­ne ge­ti­ri­len Ma­lat­ya es­ki Va­li­si Ul­vi Sa­ra­n’­ın gö­re­vin­den ay­rı­la­ca­ğı­nı açık­la­ma­sı da ta­ma­men “çö­züm sü­re­ciy­le­” il­gi­li… Ön­ce­ki müs­te­şar Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Be­şir Ata­la­y’­la an­la­şa­ma­ma­sı­nı ge­rek­çe gös­ter­miş­ti. Ul­vi Sa­ra­n’­ın böy­le bir ge­rek­çe­si ol­ma­dı. Ama bi­li­nen ve müs­te­şar­lık­ta ko­nu­şu­lan­la­ra ba­kı­lır­sa Sa­ran “çö­züm sü­re­ci­”n­den so­rum­lu ol­ma­mak için mer­kez va­li­li­ği­ne alın­ma­sı­nı is­te­di.

  Bü­rok­rat­lar­dan ile­ri­de ne ola­bi­le­ce­ği­ni tah­min eden­ler de var. Bu­nun için ka­hin ol­ma­ya ge­rek yok. Son yıl­lar­da ya­şa­nan­la­rı ha­tır­la­ma­la­rı bi­le ye­ter. Or­du se­mi­ner­le­ri bi­le suç sa­yıl­ma­ya baş­lan­dı. Bu­nun için bu ül­ke­nin kah­ra­man­la­rın­dan 365 as­ker tu­tuk­lu yar­gı­lan­ma­dı mı? Ağır ce­za­la­ra çarp­tı­rıl­ma­dı mı? 28 Şu­bat dö­ne­miy­le il­gi­li 103 as­ker tu­tuk­lan­ma­dı mı? Ki­mi­si ce­za­evin­dey­ken hak­sız-hu­kuk­suz bir bi­çim­de emek­li­ye sevk edil­me­di mi? Da­va­la­rı da­ha de­vam et­mi­yor mu?

  Kar­şı­lı­ğı ve­ril­me­ye­cek mi?

  Dev­let yet­ki­li­le­ri­nin bir tür­lü “te­rör ör­gü­tü­” de­me­ye dil­le­ri var­ma­yan IŞİD isim­li ör­gü­te ağır si­lah­la­rı kim­ler gön­der­di? O ağır si­lah­la­rı gön­de­ren­le­rin hiç so­rum­lu­luk­la­rı yok mu? Bu ya­pı­lan­la­ra kar­şı­lık ül­ke­mi­zi ge­le­cek­te han­gi sı­kın­tı­lar bek­li­yor aca­ba?

  Bir ör­nek ve­re­lim. PKK’­nın ba­şı Ab­dul­lah Öca­la­n’­ın Şa­m’­da bu­lun­du­ğu dö­nem­de Su­ri­ye­’de pat­la­ma­lar mey­da­na gel­di. 109 ki­şi­nin öl­dü­ğü bir pat­la­ma­da ha­ya­tı­nı kay­be­den­le­rin 59’u da Rus va­tan­da­şıy­dı. Bu ey­le­mi Ih­van-ı Müs­lim ya­ni Müs­lü­man Kar­deş­ler Ör­gü­tü üst­len­miş­ti. İş­te bu olay­dan son­ra ül­ke­miz­de PKK’­ya yap­tı­rı­lan ey­lem­ler ar­ta­ma­ya baş­la­mış­tı. Çün­kü bu ör­gü­tün Ha­ta­y’­ın Sa­man­dağ il­çe­sin­de kam­pı ol­du­ğu Su­ri­ye İs­tih­ba­rat Ör­gü­tü El Mu­ha­be­rat ta­ra­fın­dan be­lir­len­miş­ti.

  Ada­na Ha­tay üze­rin­den te­rör ör­gü­tü­ne ulaş­tı­rıl­dı­ğı ya­ban­cı ba­sın­da sık­ça gün­de­me ge­ti­ri­len ağır si­lah­la­rın he­sa­bı bir gün ya­pan­lar­dan so­rul­ma­ya­cak mı sa­nı­yor­su­nuz? “Çö­züm sü­re­ci­” adı al­tın­da ül­ke­mi­zin Gü­ney­do­ğu­su­’nun el­den çık­ma­sı­na se­yir­ci ka­lan­la­ra gö­re­vi­ni yap­ma­yan­la­ra sav­sak­la­yan­la­ra bu emir­le­ri ne­re­den al­dık­la­rı so­rul­ma­ya­cak mı?

  Unut­ma­ya­lım Su­ri­ye ma­kam­la­rı Ab­dul­lah Öca­la­n’­ın ül­ke­le­rin­de ol­du­ğu­nu tam 19 yıl hiç ka­bul et­me­di. Kal­dı­ğı ad­res­ler kul­lan­dı­ğı te­le­fon nu­ma­ra­la­rı her top­lan­tı­da Türk ta­ra­fın­ca be­lir­til­me­si­ne rağ­men Öca­la­n’­ın ül­ke­le­rin­de ol­ma­dı­ğı­nı di­le ge­tir­di­ler. Ya­ni ül­ke­le­rin ba­zı şey­le­ri ka­bul et­me­me­le­ri­ne sık­ça rast­la­nır.

  Bay­ra­ğı par­ça­la­yıp böy­le as­tı­lar

  Gü­ney­do­ğu­’da okul­lar ya­kı­lır­ken Ata­türk büst­le­ri par­ça­la­nır­ken bay­ra­ğı­mı­za say­gı­sız­lık­lar gi­de­rek ar­tar­ken ora­da­ki öğ­ret­men­le­rin du­ru­mu­nu da bir dü­şü­nün.

  “Biz şu an Gü­ney­do­ğu­’da gö­rev ya­pan dev­let gö­rev­li­le­ri san­ki ya­ban­cı bir ül­ke­de ça­lı­şan kon­so­los­luk gö­rev­li­le­ri gi­bi­yiz. Dı­şa­rı çık­ma­mız bi­le mül­ki amir­le­rin em­ri­ne ta­bi­” di­yen ka­mu gö­rev­li­si de­vam edi­yor:

  “Her gün yüz­ler­ce olay olu­yor. On­lar­ca de­mi­yo­rum. Yüz­ler­ce suç içe­ren olay olu­yor ve hiç­bir şey yap­mı­yo­ruz. Suç kay­dı­na bi­le gir­mi­yor. Si­ze bir ör­nek su­na­ca­ğım:

  Bat­man Be­şi­ri İl­çe­si İki­köp­rü bel­de­si Esen­ce kö­yü il­ko­ku­lu­na gi­ren PKK’­lı te­rö­rist­ler okul­da bu­lu­nan Türk Bay­ra­ğı­’nı in­dir­dik­ten son­ra par­ça­la­yıp okul pa­no­su­na as­mış­lar­dır. Olay 8 Ey­lül 2014 ta­ri­hin­de okul­da gö­rev ya­pan öğ­ret­men­le­rin oku­lu aç­ma­sıy­la öğ­re­nil­miş. Ay­rı­ca oku­la ait 1 adet bil­gi­sa­yar PKK men­sup­la­rın­ca ça­lın­mış.

  Öğ­ret­men­le­rin ha­ber ver­me­si üze­ri­ne olay ye­ri­ne gi­di­lip fo­toğ­raf­lı bi­çim­de her şey tes­pit edil­di. Ama ola­yın ba­sı­na yan­sı­ma­sı­nı is­te­me­yen İl Mil­li Eği­tim yet­ki­li­le­ri olay­la il­gi­li her­han­gi bir so­ruş­tur­ma baş­lat­ma­dı. Ola­yın ad­li bo­yu­ta in­ti­ka­li de ay­nı bi­çim­de en­gel­len­di.

  Ya­ni Türk Bay­ra­ğı­’nın par­ça­la­nıp dal­ga ge­çi­le­rek par­ça par­ça pa­no­ya asıl­ma­sı ve ka­mu ma­lı­nın te­rö­rist­ler­ce ça­lın­ma­sı ola­yı­nı ale­nen ört­bas et­ti­ler.”

  Açı­lım­da ge­li­nen nok­ta­yı ar­tık “a­çı­lı­m” di­yen­ler de gör­sün… Yok­sa si­zin “a­çı­lım açı­lı­m” de­di­ği­niz bu mu?  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  16 Eylül 2014

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  PKK böyle davranırken bölücü kürt halkı duruyor mu sanki? Onlarda Pkkya oy atıyor.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş