Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Rahmi Turan | Suçlarını Örtmek İçin Yasa Çıkarıyorlar!

  AKP ya­sa­la­rı çor­ba yap­tı ay­nı tor­ba­ya 146 de­ği­şik mad­de tık­tı.
  “Tor­ba Ya­sa­”nın için­de ne arar­san var!

  Üze­rin­de dur­mak is­te­di­ğim mad­de­ler­den bi­ri şu:
  “Mah­ke­me ka­rar­la­rı­nın ge­re­ği­ni ye­ri­ne ge­tir­me­yen ka­mu gö­rev­li­si hak­kın­da ce­za so­ruş­tur­ma­sı ve ko­vuş­tur­ma­sı ya­pıl­ma­ya­cak an­cak di­sip­lin hü­küm­le­ri sak­lı ka­la­cak.”

  Ne de­mek olu­yor bu?
  Tam bir hu­kuk­suz­luk!

  Dev­let gö­rev­li­le­ri­ne açık­ça “Mah­ke­me ka­rar­la­rı­nı uy­gu­la­ma­yın!” de­ni­li­yor.
  Ya­sa-ma­sa hak ge­ti­re! İk­ti­dar (ya­ni Tay­yip Bey) ne is­ter­se o ola­cak bü­rok­rat­lar ya­sa­la­rı din­le­me­ye­cek…

  Mah­ke­me ka­rar­la­rı­nın din­len­me­di­ği bir ül­ke­de bir­lik de ol­maz dir­lik de… O ül­ke­de or­man ya­sa­la­rı hü­küm sü­rer hak­lı ola­nın de­ğil kuv­vet­li ola­nın hük­mü ge­çer!

  * * * * * *

  An­ka­ra­’da Ata­tür­k’­ün kur­du­ğu or­man çift­li­ği­ne göz di­kil­di.
  1’in­ci de­re­ce­de ta­ri­hi ve do­ğal SİT ala­nı ola­rak tes­cil edil­miş olan çift­lik dö­ne­min Baş­ba­ka­nı Er­do­ğan ta­ra­fın­dan 3’ün­cü de­re­ce SİT ala­nı sta­tü­sü­ne dü­şü­rül­dü. An­ka­ra 11’in­ci İda­re Mah­ke­me­si SİT sta­tü­sü­nün de­ğiş­ti­ril­me­si ka­ra­rı­nı ya­sa­la­ra ay­kı­rı bu­la­rak ip­tal et­ti.

  Mah­ke­me ka­ra­rı­na rağ­men Er­do­ğan çift­li­ğin 151 bin met­re­ka­re­lik bö­lü­mü­ne ken­di otu­ra­ca­ğı “Ak Sa­ra­y”­ı yap­tır­ma­ya de­vam et­ti.

  Bu­nun üze­ri­ne An­ka­ra 5’in­ci İda­re Mah­ke­me­si “yü­rüt­me­yi dur­dur­ma ka­ra­rı­” ver­di.

  Er­do­ğan bu­nu da din­le­me­di. “Bir mil­ya­r” li­ra­ya ya­kın har­ca­ma ya­pı­lan dev sa­ra­yın in­şa­atı ay­nı hız­la de­vam et­ti. Bu ara­da 3 bin ci­va­rın­da ağaç ke­sil­di.

  * * * * *

  Tüm bun­lar açık­ça suç teş­kil edi­yor ve mah­ke­me ka­ra­rı­nı din­le­me­yen (Er­do­ğan da­hil) tüm bü­rok­rat­la­rın yar­gı­lan­ma­sı ge­re­ki­yor­du.

  İş­te bu­ra­da “Tor­ba Ya­sa­” de­ni­len “hu­kuk ga­ri­be­si­” dev­re­ye so­kul­du. Tor­ba­ya ko­nu­lan bir mad­de ile dev­let gö­rev­li­le­ri­nin mah­ke­me ka­rar­la­rı­nı uy­gu­la­ma­ma­sı ad­li suç ol­mak­tan çı­ka­rıl­dı!

  Böy­le­ce “Güç ben­de­” di­ye­rek mah­ke­me ka­rar­la­rı­na ay­kı­rı ha­re­ket edip da­ha son­ra bir ya­sa çı­kar­ta­rak “suç­lu­lu­ğu kal­dır­ma­” stra­te­ji­si dün­ya­da ilk de­fa Tür­ki­ye­’de uy­gu­lan­mış ol­du.

  …Ve bu hu­kuk­suz­lu­ğu ya­pan o gü­nün Baş­ba­ka­nı bu­gü­nün Cum­hur­baş­ka­nı­’dır!
  Ül­ke­ye ba­kın siz…

  * * * * * *

  Ata­türk Or­man Çift­li­ği­’nin gö­be­ğin­de­ki de­va­sa bi­na­nın “Baş­ba­kan­lık bi­na­sı­” ola­ca­ğı söy­le­ni­yor­du.

  Evet baş­tan öy­ley­di ama Tay­yip Bey se­çi­mi ka­za­nın­ca bi­na “Cum­hur­baş­kan­lı­ğı
  Sa­ra­yı­” ya­pı­lıp “Ak Sa­ra­y” adı ve­ril­di.

  De­di­ği­miz gi­bi bir bi­na için özel ya­sa çı­ka­rıl­dı ve in­şa­ata de­vam eden­ler suç­lu ol­mak­tan kur­ta­rıl­dı.

  Bun­dan böy­le bü­rok­rat­lar yar­gı­dan so­ruş­tur­ma­dan ko­vuş­tur­ma­dan hiç kork­ma­ya­cak ya­sa­la­rı hu­zur için­de çiğ­ne­yip ayak­la­rı­na pas­pas ya­pa­cak­lar! Ye­ter ki muk­te­dir­le­rin gön­lü ol­sun!

  Hu­kuk ar­tık gu­guk bi­le de­ğil!
  Baş­ba­kan­lar suç iş­ler­se…

  Ada­let bir ül­ke­nin te­me­li­dir… Ve bu key­fi “Ka­ra­ku­şi­” ya­sa­lar­la de­ğil hu­ku­ka da­ya­lı ya­sa­lar­la sağ­la­nır.

  An­cak gü­nü­müz­de ik­ti­da­rın hu­ku­ka fi­lan al­dı­rış et­ti­ği yok. Tor­ba Ya­sa ile “çor­ba­” ha­li­ne ge­ti­ri­le­rek çı­ka­rı­lan hu­kuk­suz ya­sa­la­rı gör­dük.

  Baş­ba­kan Ah­met Da­vu­toğ­lu­’nun şu söz­le­ri­ne ba­kı­nız lüt­fen… Be­ye­fen­di di­yor ki:
  “...İn­şal­lah bu ül­ke­de bir da­ha hiç­bir baş­ba­kan her­han­gi bir mah­ke­me kar­şı­sın­da he­sap ver­me zo­run­lu­lu­ğun­da kal­ma­ya­cak. He­sap ve­re­ce­ği ma­kam onu o ik­ti­da­ra ge­ti­ren mil­le­tin ken­di­si­dir ve Al­la­h’­ın hu­zu­ru­dur!”

  Pe­ki hu­kuk ne­re­de? Yok!
  Bu söz­ler ara­sın­da hu­ku­ku bu­la­ma­sı­nız!

  De­mok­ra­tik hu­kuk dev­let­le­rin­de Baş­ba­kan­lar da ya­sa­la­ra ta­bi­dir o gö­re­ve ya­sa­lar­la ge­lir ve ge­re­kir­se (ya­ni ya­sa­la­ra kar­şı her­han­gi bir suç iş­ler­ler­se) bu ül­ke­nin her va­tan­da­şı gi­bi mah­ke­me­de he­sap ve­rir­ler.

  Al­la­h’­a ve­ri­le­cek he­sap baş­ka­dır ve bu dün­ya­da de­ğil­dir Ah­met Bey…
  Dün­ya işi dün­ya­da gö­rü­lür ahi­ret­te de­ğil!

  Te­bes­süm

  Bir dik­ta­tör ne­den de­vam eder?
  Ül­ke­nin dik­ta­tö­rü vak­ti za­ma­nı ge­lin­ce öbür dün­ya­yı boy­la­mış.
  Ce­hen­nem­de ze­ba­ni­ler sor­muş­lar:

  “Po­li­ti­ka­ya ne­den gir­din?”
  “En tat­lı en be­leş en kı­yak pa­ra ora­da var da on­dan!”
  “Ta­mam da… Pa­ra­la­rı ka­za­nıp dün­ya­lı­ğı­nı yap­tık­tan son­ra ni­ye de­vam et­tin?”
  “Son­ra da ta­bi­i ki pa­ça­yı kur­tar­mak için de­vam et­tim!”

  Gü­nün Sö­zü
  İn­san­la­rı eğit­mek ta­şı yont­mak­tan da­ha zor­dur!
  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  15 Eylül 2014

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Te­bes­süm
  Bir dik­ta­tör ne­den de­vam eder?
  Ül­ke­nin dik­ta­tö­rü vak­ti za­ma­nı ge­lin­ce öbür dün­ya­yı boy­la­mış.
  Ce­hen­nem­de ze­ba­ni­ler sor­muş­lar:

  “Po­li­ti­ka­ya ne­den gir­din?”
  “En tat­lı en be­leş en kı­yak pa­ra ora­da var da on­dan!”
  “Ta­mam da… Pa­ra­la­rı ka­za­nıp dün­ya­lı­ğı­nı yap­tık­tan son­ra ni­ye de­vam et­tin?”
  “Son­ra da ta­bi­i ki pa­ça­yı kur­tar­mak için de­vam et­tim!”
  Hukuk tanımayan adamlar ülkeyi yönetmeye devam ettikçe hiçbirşeye tebessüm edemiyorum.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş