Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Uğur Dündar | Tüyler Ürperten İtiraflar!..

  Şu re­za­le­te ba­kar mı­sı­nız?
  Dün­kü ya­zı­mı ga­ze­te­ye gön­der­dik­ten bir­kaç sa­at son­ra AB­D’­nin es­ki An­ka­ra Bü­yü­kel­çi­si Fran­cis Ric­ci­ar­do­ne şun­la­rı söy­le­di:

  “Tür­ki­ye ile Su­ri­ye ko­nu­sun­da an­la­şa­ma­dık. Çün­kü Tür­ki­ye bi­zim te­rör lis­te­si­ne al­dı­ğı­mız El Kai­de ile uzan­tı­la­rı olan El Nusra ve Ah­rar el Şam grup­la­rı­na des­tek ver­di!..”

  Açık­la­ma şo­ke edi­ci ol­du­ğu ka­dar za­man­la­ma­sı açı­sın­dan da ma­ni­dar­dı!
  Çün­kü Ric­ci­ar­do­ne bun­la­rı du­rup du­rur­ken de­ğil ABD Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı John Kerr­y’­nin IŞİD ko­nu­sun­da Tay­yip Er­do­ğa­n’­la ya­pa­ca­ğı gö­rüş­me­nin he­men ön­ce­sin­de söy­le­miş­ti!

  * * * *

  Dün­kü ya­zım­da ABD Baş­ka­nı Oba­ma­’nın IŞİ­D’­le na­sıl mü­ca­de­le ede­cek­le­ri­ni ulu­su­na ve tüm dün­ya­ya du­yur­ma­sı­na sa­at­ler ka­la ABD Ada­let Ba­kan­lı­ğı­’nın ani bir ka­rar­la 19 ya­şın­da­ki Shan­non Con­ley ad­lı kü­re­sel ci­hat­çı bir genç kı­zın İs­tan­bu­l üzerinden Su­ri­ye­’ye git­mek üze­re uça­ğa bin­di­ği sı­ra­da ya­ka­lan­dı­ğı­nı açık­la­dı­ğı­nı yaz­mış­tım.

  Bu bek­len­me­dik ge­liş­me­nin he­men ar­dın­dan Baş­kan Oba­ma TV ka­me­ra­la­rı­nın kar­şı­sı­na ge­çip Tür­ki­ye­’yi “Yol­ge­çen ha­nı ha­li­ne ge­len ha­va­li­man­la­rın­da­ki kon­trol­le­ri sı­kı­laş­tır. Kev­gi­re dö­nen sı­nır­la­rın­da­ki gü­ven­lik ön­lem­le­ri­ni artır!” an­la­mı­na ge­le­cek söz­ler­le uyar­mış­tı.

  Böy­le­ce İs­tan­bu­l’­dan Gü­ney­do­ğu­’ya gi­den tüm yol­la­rın IŞİ­D’­e çık­tı­ğı­nı bil­dik­le­ri­ni ima et­miş­ti.

  * * * *

  Tür­ki­ye­’de ise sa­de­ce bir­kaç ce­sur ga­ze­te­ci bu ger­çek­le­ri hal­ka an­la­ta­bi­li­yor.
  Bun­lar­dan bi­ri olan Ra­di­kal ya­za­rı Fe­him Taş­te­kin Su­ri­ye sı­nı­rı­na ka­dar gi­dip bi­zim köy­lü­ler­le rö­por­taj­lar yap­mış.

  İş­te Taş­te­ki­n’­in ka­le­min­den yö­re­de ya­şa­yan­la­rın tüy­ler ür­per­ten iti­raf­la­rı:
  “.. Si­ze uzun sü­re iş­le­yen bir çark­tan bah­se­de­ce­ğim:

  Sı­nı­rın Su­ri­ye ta­ra­fın­da Ez­me­ri­n’­den baş­la­yan bo­ru hat­la­rı Asi’­den ge­çi­yor tar­la­lar­da top­ra­ğı ya­rı­yor be­le­di­ye­nin so­kak­la­ra dö­şe­di­ği taş­la­rın al­tın­dan uza­nıp ev­le­rin ar­ka av­lu­sun­dan çı­kı­yor! Kar­şı ya­ka­dan pom­pa­la­nan ma­zot bu ya­ka­da av­lu­lar­da­ki de­po­la­rı dol­du­ru­yor. Hat­tın bir ucun­da­ki pom­pa­cı ile öte­ki ucun­da­ki alı­cı ara­sın­da cep­ten ce­be ‘ba­s’-’ke­s’ ko­mut­la­rıy­la iş­le­yen bir hat!..

  Ba­zen ko­mut­lar ge­ci­kin­ce ma­zot ye­re akı­yor. Irak-Şam İs­lam Dev­le­ti­’nin (IŞİD) elin­de­ki Deyr el Zor ve Rak­ka­’dan ge­lip Tür­ki­ye­’de­ki son kul­la­nı­cı­ya ula­şan ma­zo­tun fi­ya­tı lit­re ba­şı­na 1.25 li­ra. Var­sın bir va­ril top­ra­ğa ka­rış­sın dert de­ğil. Ka­pı­nın önü­ne ge­len müş­te­ri 70 lit­re­lik bi­don­la­rı yük­le­nip gi­di­yor. Dev­le­tin Su­ri­ye po­li­ti­ka­sı­na omuz ve­ren köy­lü­le­rin ödü­lü bu!

  As­ke­ri ka­ra­kol 100 met­re öte­de. Sı­nı­ra ha­kim bir nok­ta­dan Asi’­den sal­lar­la gi­dip ge­len mül­te­ci­ler bir ya­na ma­zot çay zey­tin gi­bi ka­çak mal­la­rı­n ge­çi­şi­ni ra­hat­lık­la iz­li­yor!

  IŞİ­D’­in il­kel yön­tem­ler­le arı­tıp sat­tı­ğı pet­ro­lün Tür­ki­ye­’de tü­ke­til­di­ği­ne da­ir ha­ber­le­rin önü­nü al­mak için dev­let mart­tan iti­ba­ren bu çar­ka mü­da­ha­le et­ti. Jan­dar­ma bo­ru­la­rı tar­la­la­rın için­den ge­çip yo­la çık­tı­ğı nok­ta­lar­da kes­ti çark dur­du.

  Böy­le­ce or­tak­lık bo­zul­du. Üç yıl­dır çu­val­lar­la pa­ra ka­za­nan­lar şim­di is­yan­da.

  * * * *

  Su­ri­ye­li ka­dın­la­rın pa­zar­lan­dı­ğı id­di­ala­rıy­la gün­de­me ge­len mül­te­ci­ler­le Su­ri­ye Or­du­su­’nu terk eden as­ker­le­re tah­sis edil­miş Apay­dın Kam­pı­’nın önün­den geç­tim. Vak­ti za­ma­nın­da Apay­dı­n’­da olup bi­ten­le­ri ye­rin­de gör­müş es­ki bir yet­ki­li­nin şu iti­ra­fı­nı kay­det­me­den ge­çe­me­ye­ce­ğim: “Su­ri­ye­li ko­mu­tan­lar tel­siz ve bil­gi­sa­yar­lar­la do­na­tıl­mış ma­sa­lar­dan Su­ri­ye­’de­ki sa­va­şı ko­or­di­ne edi­yor­lar­dı. Kur­ta­rıl­mış böl­ge­ler oluş­tu­rul­duk­tan son­ra ko­mu­ta ça­lış­ma­la­rı Su­ri­ye içi­ne kay­dı­rıl­dı. Kamp­tan bir ge­ce­de 150 as­ke­rin sı­nı­rı ge­çip sa­va­şa ka­tıl­dı­ğı­nı ve son­ra dön­dü­ğü­nü bi­li­rim!..”

  * * * *

  Sev­gi­li okur­la­rım
  “Ha­va­li­man­la­rı­mız yol ge­çen ha­nı ha­li­ne gel­di sı­nır­la­rı­mız kev­gi­re dön­dü İs­tan­bu­l’­dan Gü­ney­do­ğu­’ya gi­den yol­lar IŞİD için oto­ban ol­du­” der­ken abart­mı­yo­rum.

  Ay­rı­ca sı­nır­da­ki köy­lü­nün bil­di­ği­ni ABD baş­ta ol­mak üze­re AB ül­ke­le­ri ör­ne­ğin Al­man­ya ve İn­gil­te­re bil­mi­yor mu?

  Ta­bi­i ki bi­li­yor.
  Çün­kü bu ül­ke­ler Tür­ki­ye­’yi yıl­lar­dır din­li­yor.

  Bı­ra­kın din­le­me­yi ya­ban­cı ga­ze­te­ler ve te­le­viz­yon­lar ara­cı­lı­ğıy­la her gün açık is­tih­ba­rat ya­ğı­yor.

  O ne­den­le -ve ne ya­zık ki- ki­fa­yet­siz muh­te­ris­le­rin elin­de­ki kos­ko­ca Tür­ki­ye gi­de­rek re­hin alın­mış ül­ke mu­ame­le­si gö­rü­yor.  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  14 Eylül 2014

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Aylardır planlanan birşeydi. Petrol için koca dünyaya adımızı teröriste çıkardı yazıklar olsun.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş