Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Yekta Güngör Özden | Neden İhsanoğlu?

  Yurt­taş­la­rın oy ver­me hak­kı ay­nı za­man­da bir gö­rev­dir. Dev­let yö­ne­ti­mi­nin öz­le­nen bi­çim­de ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si üze­ri­me dü­şen gö­re­vi ye­ri­ne ge­tir­mek an­la­mın­da­ki kat­kı seç­mek­le ger­çek­le­şir. Si­ya­sal ça­lış­ma­lar­da bu­lun­mak aday ol­mak ör­güt­len­mek bu bağ­lam­da yurt­taş­la­rın do­ğal hak­la­rı­nın ba­şın­da ge­lir. Si­ya­se­tin ye­ter­lik ve ni­te­lik ge­rek­tir­di­ği öl­çü­de ger­çek ama­cı­na uy­gun ya­pıl­ma­sı bi­raz da öz­ve­ri­ye bağ­lı­dır.

  CHP ve MHP’­nin or­tak aday (ça­tı aday) gös­ter­dik­le­ri baş­ka par­ti­le­rin de des­tek ver­di­ği Prof. Dr. Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu­’nu Bay RTE baş­ta ol­mak üze­re ki­mi AK­P’­li­le­rin il­kel ve ka­ba bi­çim­de “E­ma­ne­te iha­net et­ti nan­kör­lük ya­pı­yor. l Utan­ma­dan sı­kıl­ma­dan ko­nu­şu­yor­sun. l Ya­lan söy­lü­yor. -Sa­ye­miz­de bir ye­re gel­din bil­me­den na­sıl ko­nu­şu­yor­sun? İki kla­vu­zu var­dı iki­si de kar­ga..” di­ye eleş­tir­me­le­ri “Bu top­rak­lar­da doğ­ma­dı­” de­me­le­ri kar­şı­sın­da gö­rü­şü­mü­zü açık­la­ma­yı bir yurt­taş­lık gö­re­vi sa­yı­yo­ruz.

  Seç­men­ler li­der­le­rin par­ti­le­rin şu­nun ya da bu­nun uy­du­su uşa­ğı de­ğil­dir. Seç­me­nin is­ten­ci­ne (ira­de­si­ne) say­gı gös­te­ril­mez “Mil­lî ira­de­” afiş­le­riy­le al­dat­ma yo­lu iz­le­nir­se de­mok­ra­si­nin na­mu­su olan “se­çi­m” ger­çek se­çim ol­maz. Yar­dım­lar ar­ma­ğan­lar ba­ğış­lar­la oy sa­tın alı­nır­sa seç­men de kir­li oyu­nun bir par­ça­sı bir kir­li ya­nı en azın­dan or­ta­ğı olur. An­cak oyu­nu kul­lan­ma­sı­na yar­dım­cı ol­mak da bir gö­rev­dir. Bu ne­den­le mi­ting­ler top­lan­tı­lar ko­nuş­ma­lar ya­pı­lır ya­zı­lar ya­yım­la­nır ta­nı­tı­ma ça­lı­şı­lır.

  Gö­rü­şü­müz
  Aday gös­te­ril­me yön­te­mi­nin eleş­ti­ri­le­cek yan­la­rı ol­sa geç­miş yıl­la­rı­na iliş­kin ki­mi­si olum­suz de­ğer­len­dir­me­ler ya­pı­la­bil­se şim­di­ki ko­nuş­ma­la­rı­nın ve tu­tu­mu­nun ki­mi­le­ri­ne ka­tı­lın­ma­sa (özel­lik­le sık­ma­baş Men­de­res ve Tur­gut Öza­l’­la il­gi­li söz­le­ri­ne) bi­le yi­ne İh­sa­noğ­lu­’nu yeğ­le­mek ge­re­kir.

  Her­kes ken­din­den so­rum­lu­dur. Her­ke­sin hiç dü­şün­mü­yor­muş­ça­sı­na her ko­nu­da her du­rum­da bir­lik­te ol­ma­sı bek­le­ne­mez. Ki­mi ay­rın­tı­da ay­rı­lık­lar ol­ma­sı do­ğal­dır. Ay­rı­ca cum­hur­baş­ka­nı se­çi­min­de yal­nız gös­te­re­ce­ği­niz ada­yı de­ğil öbür aday­la­rı seç­men­le­rin za­yıf ve güç­lü yan­la­rıy­la eği­lim­le­ri­ni ve ül­ke ger­çek­le­ri­ni gö­zet­mek zo­run­lu­dur.

  İh­sa­noğ­lu onur­lu na­mus­lu er­dem­li dü­rüst açık söz­lü inanç sö­mü­rü­sü yap­ma­yan Türk Dev­ri­mi­’y­le Ata­türk İl­ke­le­ri­’ne kar­şı ol­ma­yan Türk­lü­ğü ve Türk Mil­le­ti­’ni yad­sı­ma­yan lâ­ik­li­ği be­nim­se­miş ka­dın hak­la­rı­na de­mok­ra­si­ye hu­kuk dev­le­ti­ne bağ­lı bir yurt­ta­şı­mız­dır. Önem­li gö­rev­ler­de bu­lun­muş bir bi­lim ada­mı­dır. Yar­gı­yı ve ya­sa­ma­yı “a­yak ba­ğı­” gör­mü­yor. Yü­rür­lük­te­ki ku­ral­la­rı hi­çe say­mı­yor. “De­mok­ra­si tram­vay­dır re­fe­ran­sı­mız İs­lâ­m’­dır bi­rey lâ­ik ol­ma­z” de­mi­yor. Yurt­taş­la­rı­na to­kat at­mı­yor ha­ka­ret et­mi­yor.

  Al­çak gö­nül­lü. Di­li te­miz. Sı­fır­la­ma­cı kum­pas­çı Ha­ma­s’­cı IŞİ­D’­ci mez­hep­çi ta­ri­kat­çı ce­ma­at­çi de­ğil. Adı hiç­bir şai­bey­le kö­tü or­tak­lık­la hır­sız­lık­la ah­lâk­sız­lık­la rüş­vet­le anıl­mı­yor. Çı­kar­cı de­ğil. Yurt­taş­la­rı “Siz­den-biz­-de­n” ay­rı­mıy­la yüz­de­le­re bö­le­rek kar­şıt­lık ve kış­kır­tı­cı­lık yap­mı­yor. Öf­ke­si­ne esir ol­mu­yor. Tek adam tek güç he­ves­li­si hiç de­ğil. Den­ge­li. Sal­ta­nat hi­lâ­fet öz­le­mi duy­mu­yor. İn­san­la­rı gö­rev­li­le­ri kul­la­nıp at­ma iki­le­mi yok. Erk­ler ay­rı­lı­ğın­dan ya­na. Ki­bar. Ge­ve­ze de­ğil. Gör­gü­süz ka­ba ami­go ya­pı­lı de­ğil. Gü­ven ve­ri­yor. Öbür aday­la­ra “ah­lak­sı­z” de­mi­yor. Böy­le bir ni­te­le­me Cum­hur­baş­ka­nı ada­yı­na ya­kı­şır mı?

  Ve de…
  İyi bir ai­le­si var iyi bir ai­le ba­ba­sı. Ba­ğı­rıp ça­ğır­mı­yor. İti­ci kin­dar inanç sö­mü­rü­cü­sü de­ğil. İç­ten­lik­li bir inanç­lı. Ba­şör­tü­sü­nün kul­lan­ma yer­le­ri­ne iliş­kin söz­le­ri­ne ka­tıl­ma­sak bi­le si­ya­set­te di­ni kul­lan­mı­yor. Gös­te­riş­çi ya­lan­cı pa­lav­ra­cı bas­kı­cı da­yat­ma­cı ken­di­ni be­ğen­miş ben­cil ol­ma­dı­ğı gi­bi ço­cuk­la­rı­nın kuş­ku­lu ya da kö­tü ey­lem­le­ri yok. Eşi çok say­gın. Ya­nıt­la­rı açık ve ya­lın. Söz­le­ri öl­çü­lü. Eleş­ti­ri­le­ri efen­di­ce. So­rum­lu­luk bi­lin­ci ör­nek. Dost­luk ve gü­ven­den ya­na. İti­ci kı­rı­cı baş­ka­la­rı­nın içiş­le­ri­ne ka­rı­şıp dev­le­ti­ni yal­nız­laş­tı­ra­cak bi­ri ol­ma­dı­ğı gi­bi yurt­taş­lar­la iliş­ki iç­ten­lik­li ve sı­cak. Dış iliş­ki­ler­de­ki de­ne­yi­mi ar­tı­la­rı­nın ba­şın­da. Ger­çek bir ba­rış­çı.

  Her­ke­sin bir baş­ka­sı­na gö­re ka­tı­lıp ka­tıl­ma­dı­ğı be­ğe­nip be­ğen­me­di­ği olum­lu ve olum­suz yan­la­rı var­dır. Ar­tı­la­rı gö­ze­te­rek yak­laş­mak ger­çek­çi­li­ğin ge­re­ği­dir. Se­çim sı­na­vı ger­çek­çi­lik­le ba­şa­rı­lır. Duy­gu­sal­lık par­ti­zan­lık ve ben­cil­lik­le de­ğil. Ül­ke böl­ge ve dün­ya ko­şul­la­rın­da za­ma­nı­mız için İh­sa­noğ­lu­’nun aday­lı­ğı uy­gun ol­muş­tur. Ba­şa­rı di­li­yo­ruz.


  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]


  7 Ağustos 2014

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  İhsanoğlu bunları seçim için gösteriyor olabilir mi? Bekleyip göreceğiz.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş