Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Kemal Baytaş | Analar Böylesini Zor Doğurur

  Ya­lan do­lan büh­tan­la­ra da­ya­lı çe­liş­ki­li dün söy­le­di­ği­nin bu­gün tam ter­si­ni söy­le­yen bir li­de­ri ta­rih yaz­mı­yor. Bir şah­si­yet 2 ay­rı ki­şi­lik gö­rün­tü­lü­yor. Bun­lar say­mak­la bit­mi­yor:

  - Tay­yip Er­do­ğan I:
  “El­ham­dü­lil­lah şe­ri­at­çı­yım.”

  Tay­yip Er­do­ğan II :
  “Şe­ri­at­ta hır­sız­lık ya­pa­nın ko­lu­nun ke­sil­me­si ge­rek­siz.”

  - Tay­yip Er­do­ğan I:
  “De­mok­ra­si be­nim için amaç de­ğil şe­ri­ata ulaş­mak için araç­tır.”

  Tay­yip Er­do­ğan II:
  “De­mok­ra­si­de kim­se bi­zim eli­mi­ze su dö­ke­mez.”

  - Tay­yip Er­do­ğan: I
  “La­ik­lik ka­fir­lik­tir. Bir in­san hem la­ik hem Müs­lü­man ola­maz.”

  Tay­yip Er­do­ğan II:
  “A­rap ül­ke­le­ri­ne la­ik­li­ğin fa­zi­le­ti­ni an­la­tı­yor.”

  - Tay­yip Er­do­ğan I:
  “E­ge­men­lik mil­le­tin­dir la­fı ka­fir­lik­tir Tan­rı­’ya say­gı­sız­lık­tır. Ege­men­lik Al­la­h’­ın­dır Al­la­h’­ın.”

  Tay­yip Er­do­ğan II:
  “E­ge­men­li­ğin mil­le­te ait ol­du­ğu­na inan­ma­mak de­mok­ra­si düş­man­lı­ğı­dır.”

  - Tay­yip Er­do­ğan I:

  “İm­ra­lı ca­ni­siy­le gö­rüş­tü­ğü­mü­zü söy­le­yen­ler al­çak na­mus­suz­dur.”

  Tay­yip Er­do­ğan II:
  “İm­ra­lı­’y­la ben de­ğil dev­let gö­rü­şü­yor.”

  - Tay­yip Er­do­ğan I:
  “Hiz­bul­la­h’­la gö­rüş­tü­ğü­mü­zü söy­le­yen­ler al­çak şe­ref­siz­dir.”

  Tay­yip Er­do­ğan II:
  (gö­rüş­tük­le­ri bel­ge­le­nin­ce) “ar­ka­daş­lar Hiz­bul­la­h’­a çay kah­ve iç­me­ye git­ti­ler.”

  - Tay­yip Er­do­ğan I:
  “Ben Er­ge­ne­ko­n’­un baş­sav­cı­sı­yım. Dar­be­ci ko­mu­tan­lar ce­za­la­rı­nı bu­la­cak­tır. Er­ge­ne­ko­n’­a kar­şı çı­kan­lar dar­be yan­lı­la­rı­dır.”

  Tay­yip Er­do­ğan II:
  “Er­ge­ne­kon ve Bal­yoz ce­ma­atin bir kum­pa­sı­dır. Mil­li or­du­mu­zu çö­kert­ti­ler.”

  - Tay­yip Er­do­ğan I:
  “Hır­sız­lık­lar ba­ba­dan oğu­la ge­çer baş­ta­ki­ler hır­sız olur­sa bu tüm alt ka­de­me­le­re yan­sır.”

  Tay­yip Er­do­ğan II:
  “Oğ­lum zap­ti­ye­ler evi ba­sa­cak pa­ra­la­rı sı­fır­la.”

  - Tay­yip Er­do­ğan I:
  “Fet­hul­lah Ho­ca in­san­lık tim­sa­li bü­yük bir din ule­ma­sı­dır. Yap­tır­dık­la­rı okul­lar­la dün­ya­ya in­san­lı­ğa hiz­met edi­yor.”

  Tay­yip Er­do­ğan II:
  “Pen­sil­van­ya haş­ha­şi­le­rin ba­şı­dır. Tü­mü­nü te­miz­le­ye­ce­ğim.”

  - Tay­yip Er­do­ğan I:

  “Sav­cı Ze­ke­ri­ya Öz İtal­yan te­miz el­ler sav­cı­sı Di Pi­et­ro­’dan da­ha dü­rüst yü­rek­li bir sav­cı­dır. Ona zırh­lı ara­cı­mı ver­dim.”

  - Tay­yip Er­do­ğan II:
  “(Hır­sız­lık­lar su­çüs­tü ol­duk­tan son­ra) Bu pa­ra­lel sav­cı ve yar­gıç­la­rın hep­si Haş­ha­şi­dir. Hep­si­ni yok ede­ce­ğim.”

  - Tay­yip Er­do­ğan I:

  “Kar­de­şim Esad bü­yük bir dev­let ada­mı­dır. Kar­şı­lık­lı vi­ze­le­ri kal­dır­dık. Müş­te­rek Ba­kan­lar Ku­ru­lu top­lan­tı­la­rı yap­tık.”

  - Tay­yip Er­do­ğan II:
  “E­sed Esed sen hal­kı­na zul­me­den azı­lı bir
  dik­ta­tör­sün. So­nun gel­di se­ni yok ede­ce­ğim.”

  Tay­yip Er­do­ğan I’­in Ya­ban­cı Dost­la­rı:
  Su­dan ka­ti­li El Be­şir Af­ga­nis­tan şe­ri­at cel­la­dı Hik­met Yar Ha­mas te­rör ör­gü­tü li­de­ri Me­şal te­rör fi­nan­sö­rü El Ka­dı ve Or­ta­do­ğu­’yu ka­na bu­la­yan Müs­lü­man Kar­deş­ler.

  Tay­yip Er­do­ğan II’­nin Yer­li Dost­la­rı:

  Mil­le­tin a….sı­na ko­yan ha­vuz­cu mü­te­ah­hit­ler.


  * * * *

  Tüm dün­ya med­ya­sı li­der­ler dü­şü­nür­ler ta­rih­çi­ler bil­gin­ler ve UNES­CO Ata­tür­k’­ü as­rın li­de­ri de­ha­sı ve mu­ci­ze adam ola­rak ni­te­li­yor­lar.

  Tür­ki­ye­’ye ayak bas­ma­mış AB­D’­li psi­ki­yatr pro­fe­sö­rü Ar­nold Lud­wi­g’­in “king of the­mo­in­ta­in” ad­lı ki­ta­bın­da; 20’n­ci Yüz­yıl­da dün­ya­ya dam­ga­sı­nı vur­muş 2000 (iki bin) ka­dar li­der hak­kın­da 18 yıl­lık araş­tır­ma­sı­nın so­nu­cun­da 377 ki­şi­den olu­şan bel­li baş­lı dev­let ada­mı li­der lis­te­si oluş­tu­ru­yor bun­la­ra 200 ka­dar de­ği­şik kıs­ta­sa gö­re 1’den 31’e ka­dar pu­an ve­ri­yor.

  PGS (Po­li­ti­cal Gre­at­ness Sca­le) ola­rak ta­nım­la­dı­ğı bu sı­ra­la­ma­da ör­ne­ğin; en çok Ro­ose­velt ve Ma­o 30’ar pu­an alır­ken Neh­ru 25 Churc­hill 22 Fi­del Cas­tro 23 Le­nin 28 Ken­nedy 15 pu­an alı­yor. Sa­de­ce bir li­der; 31 pu­an­la ve “vi­si­onar­y” sı­fa­tıy­la 20’n­ci Yüz­yı­lın gel­miş geç­miş en bü­yük dev­let ada­mı li­de­ri un­va­nı­na la­yık gö­rü­lü­yor. O da Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk.

  Tay­yip Er­do­ğan ise “Her 10 Ka­sı­m’­da Anıt­ka­bi­r’­e gi­dip sap gi­bi say­gı du­ru­şun­da bu­lun­mak bi­zim için azap­tı­r” di­yor.
  İs­tik­lal Sa­va­şı bir pa­lav­ra­dır di­ye­cek ka­dar zı­va­na­dan çı­kı­yor.

  Ne Ata­türk ne de Türk ke­li­me­si­ni te­laf­fuz et­mi­yor.
  Onun­cu Yıl Mar­şı­’nı ağ­zı­na al­mı­yor.

  Ata­türk anıt­la­rı­na çe­lenk koy­ma­yı ya­sak­lı­yor.
  Ata­türk dö­ne­min­de di­nin la­net­le­di­ği hiç­bir hır­sız­lık ola­yı­na ta­nık olun­mu­yor. Tay­yip dö­ne­min­de ise dün­ya­da eşi gö­rül­me­miş dev­let soy­gu­nu ya­şa­nı­yor.

  Ata­türk “Yurt­ta ba­rış dün­ya­da ba­rı­ş”

  Tay­yip “Yurt­ta ci­hat dün­ya­da ci­ha­t” di­yor. Dün­ya­nın en azı­lı te­rör ör­güt­le­ri­ni si­lah­lan­dı­rı­yor. Üm­met­ler tek­bir ge­ti­re­rek kes­tik­le­ri kel­le­ler­le top oy­nu­yor­lar. Tüm bu re­za­let­le­rin yüz­de bi­ri baş­ka bir ül­ke­de ya­şan­sa halk gök kub­be­yi bun­la­rın ba­şı­na in­di­rir­di. Biz­de ise yüz­de 43 Türk hal­kı tüm bu me­la­net­le­rin fa­il­le­ri­ni “Tür­ki­ye se­nin­le gu­rur du­yu­yo­r” di­ye baş ta­cı edi­yor.

  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  3 Ağustos 2014


 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Yazıya imzamı atarım. Kalemine sağlık Kemal Baytaş.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş