Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Ege Cansen | Cumhuriyeti Kuranların Ülküsü

  Her şe­ye rağ­men cum­hur­baş­ka­nı­nı be­lir­le­mek için si­vil bir se­çim ya­pıl­ma­sı ül­ke­miz için önem­li ve olum­lu bir olay­dır. De­mok­ra­si­nin ge­liş­me­si ve yer­leş­me­si için se­çim yap­mak şart­tır. Ya­pı­lan ve ya­pı­la­cak se­çim­ler ye­rel ve­ya ge­nel ola­bi­lir. Ye­te­rin­ce adil ve­ya me­de­ni ol­ma­ya­bi­lir. Ye­te­rin­ce yük­sek bir ka­tı­lım sağ­la­na­ma­ya­bi­lir. Ama bu sa­kın­ca­la­rı or­ta­dan kal­dır­ma­nın yo­lu kuş­ku yok ki se­çim yap­ma­mak de­ğil da­ha faz­la se­çim yap­mak­tır.

  YE­Nİ­LE­REK YEN­ME­Y­İ ÖĞ­REN­MEK
  Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’ni ku­ran Ata­türk ve ar­ka­daş­la­rı iyi ve­ya kö­tü ne yap­tık­la­rı­nın far­kın­day­dı. Çün­kü on­lar ya­rı sö­mür­ge ha­li­ne gel­miş ya­ban­cı el­çi­ler­den ta­li­mat alan baş­ba­kan­la­rın yö­net­ti­ği ve gir­di­ği I. Dün­ya Har­bi so­nun­da par­ça par­ça edil­miş mağ­lup Os­man­lı Dev­le­ti­’nin onu­ru ze­de­len­miş ko­mu­tan­la­rıy­dı. On­lar ken­di va­tan­la­rın­da va­tan­sız ka­lan bir mil­le­tin fert­le­riy­di. Bü­tün ge­mi­le­ri yan­mış­tı. Bun­dan da­ha kö­tü­sü ola­maz di­ye­rek İs­tik­lal Sa­va­şı­’na gi­riş­ti­ler. As­ke­ri za­fer­den son­ra “i­le­le­bet pa­yi­dar ol­ma­sı­” ül­kü­sü (viz­yo­nu) ile 1) Tam ba­ğım­sız 2) La­ik bir 3) Ulus dev­let ola­rak ta­sar­la­dık­la­rı “Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­”ni kur­ma­ya ça­lış­tı­lar. Bu­gün hâ­lâ on­la­rın mi­ra­sı­nı yi­yo­ruz.

  CUM­HU­Rİ­YET VE DE­MOK­RA­Sİ
  Baş­kan­la­rı­nın di­lin­den “de­mok­ra­si­” ke­li­me­si düş­me­yen AB­D’­nin ne Ku­ru­luş Bil­dir­ge­si­’n­de ne Ana­ya­sa­’sın­da “de­mok­ra­si­” ke­li­me­si geç­mez. Her ve­si­le ile gu­rur­la oku­nan “A­me­ri­ka­lı­’nın An­dı­”n­da (Pled­ge Of Al­le­gi­an­ce) her Ame­ri­ka­lı­’nın bağ­lı­lık ye­mi­ni et­ti­ği Ame­ri­kan bay­ra­ğı­nın cum­hu­ri­ye­ti tem­sil et­ti­ği söy­le­nir. De­mok­ra­si­yi de­ğil. Pek ta­bi­i ABD de­mok­ra­siy­le yö­ne­ti­len bir ül­ke­dir. Ama bu ül­ke­nin bir ku­rum­sal kim­li­ği var­dır. Bu ku­rum­sal kim­lik bir de­ğer­ler man­zu­me­si­dir. AB­D’­nin ideo­log baş­kan­la­rın­dan Jef­fer­son “İn­sa­na gü­ve­ni­yo­rum sö­zü­nü da­ha faz­la duy­mak is­te­mi­yo­rum; ak­si­ne on­la­rı kö­tü­lük yap­ma­ma­la­rı için Ana­ya­sa­’nın zin­cir­le­riy­le bağ­la­yı­n” de­miş­tir.

  DE­MİR­TAŞ NA­SIL TU­ZA­ĞA DÜŞ­TÜ
  Cum­hur­baş­ka­nı ada­yı Se­la­hat­tin De­mir­taş yük­se­len açı­lım dal­ga­sı­nın üs­tün­de sörf ya­par­ken prim ge­ti­rir di­ye “bir Kürt ola­rak T.C. Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­’na­” ta­li­bim de­di. Fır­sat ka­çır­maz acı­ma­sız bok­sör Er­do­ğan “Kürt de­ğil Za­za ol­du­ğu­nu ni­ye giz­li­yor­su­n” di­ye De­mir­ta­ş’­ı ken­di sö­züy­le kö­şe­ye sı­kış­tır­dı. Hal­bu­ki Cum­hu­ri­yet eği­ti­mi al­mış ol­ma­sı ge­re­ken De­mir­taş “Ben de Tür­ki­ye­’de­ki Boş­na­k’­lar ka­dar Tür­kü­m” di­ye­bi­lir­di.

  SON­SÖZ: Cum­hu­ri­yet hu­ku­kun; de­mok­ra­si ço­ğun­lu­ğun üs­tün­lü­ğü­dür

  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]


  7 Ağustos 2014

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  DE­MİR­TAŞ NA­SIL TU­ZA­ĞA DÜŞ­TÜ
  Cum­hur­baş­ka­nı ada­yı Se­la­hat­tin De­mir­taş yük­se­len açı­lım dal­ga­sı­nın üs­tün­de sörf ya­par­ken prim ge­ti­rir di­ye “bir Kürt ola­rak T.C. Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­’na­” ta­li­bim de­di. Fır­sat ka­çır­maz acı­ma­sız bok­sör Er­do­ğan “Kürt de­ğil Za­za ol­du­ğu­nu ni­ye giz­li­yor­su­n” di­ye De­mir­ta­ş’­ı ken­di sö­züy­le kö­şe­ye sı­kış­tır­dı. Hal­bu­ki Cum­hu­ri­yet eği­ti­mi al­mış ol­ma­sı ge­re­ken De­mir­taş “Ben de Tür­ki­ye­’de­ki Boş­na­k’­lar ka­dar Tür­kü­m” di­ye­bi­lir­di.

  Selo da ırkından emin değil. Kürtler ona oy vermez. Oy verecekleri kişi Tayyip.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş