Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  video Mehmet Türker | Sandığa Gitmeyen Tayyip’e Çalışır!..

  CHP ta­ba­nın­da ba­zı­la­rı küs­kün!..
  “Oy ver­me­ye git­me­ye­ce­ği­m” di­yor!..
  Böy­le dü­şü­nüp de san­dı­ğa git­me­yen Tay­yi­p’­e oy ver­miş olur!..
  Bi­li­yo­ruz ay­dın­lar­dan Ata­türk­çü­ler­den cum­hu­ri­ye­tin sar­sıl­maz sa­vu­nu­cu­la­rın­dan ba­zı­la­rı da bu­ruk!..
  Bir de ta­til­ci­ler var…
  Key­fi­ni boz­mak is­te­me­yen­ler…
  Bun­la­rın da san­dı­ğa git­me­me­le­ri ha­lin­de hep­si Tay­yi­p’­e ça­lış­mış olur!..

  * * * *

  Bu­nun baş­ka çı­kar yo­lu yok!..

  Üç aday var:
  Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu Se­la­hat­tin De­mir­taş ve Tay­yip…
  Şu­nu da be­lirt­mek ge­re­kir:

  CHP’­nin ta­ba­nın­dan ba­zı­la­rı ve ba­zı en­tel tip­ler Se­la­hat­tin De­mir­ta­ş’­ı be­ğe­ni­yor ola­bi­lir…

  An­cak on­lar­dan De­mir­ta­ş’­a gi­de­cek her oy da Tay­yi­p’­e ya­rar!..
  Va­ta­nı­nı se­ven hır­sız­lı­ğa yol­suz­lu­ğa rüş­ve­te ka­ba­da­yı­lı­ğa ha­ka­re­te ya­la­na ta­la­na kar­şı olan­la­rın san­dık ba­şı­na gi­dip oyu­nu Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu­’na ver­me­si ge­re­ki­yor!..

  * * * *

  Şu se­çim kam­pan­ya­sı­nın ha­li­ni gör­dü­nüz…
  Bir ta­raf­ta oluk oluk akan pa­ra…

  Pa­ra­lı as­ker­ler bin­di­ril­miş kı­ta­lar her tür­lü dev­let im­ka­nıy­la ya­pı­lan mi­ting­ler afiş­ler pos­ter­ler TV rek­lam­la­rı ik­ti­da­rın bo­ra­za­nı TV ka­nal­la­rı;

  Öte yan­da kıt ola­nak­lar­la ama he­lal pa­ray­la se­si­ni du­yur­ma­ya ça­lı­şan bir ça­tı adayı…

  Ta­ma­men den­ge­siz asi­met­rik bir mü­ca­de­le!..


  * * * *

  Tay­yip ta­ra­fın­da bi­at kül­tü­rün­den ge­len ro­bot gi­bi san­dı­ğa gi­de­cek olan­lar;

  Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu ta­ra­fın­da ise küs­kün CHP’­li­ler ne­me­la­zım­cı­lar va­ta­nı Bod­ru­m’­da­ki ra­kı ma­sa­la­rın­da kur­ta­ran­lar!..

  Bun­lar bu hal­le­riy­le “Tay­yip­çi­” ol­mak­tan kur­tu­la­maz­lar!..


  * * * *

  Av­ru­pa Gü­ven­lik ve İş­bir­li­ği Teş­ki­la­tı (AGİT) bi­le ra­po­run­da “Baş­ba­ka­n’­ın pro­pa­gan­da fa­ali­ye­ti dev­le­tin res­mi or­ga­ni­zas­yo­nuy­la bir­le­şi­yo­r” di­yor ve hız­lı tre­ni­nin açı­lı­şı­nı da Tay­yi­p’­in pro­pa­gan­da­sı ola­rak gös­te­ri­yor!..

  Bü­tün dev­let gü­cü Tay­yi­p’­in ar­ka­sın­day­ken ay­dın­la­rın Ata­türk­çü­le­rin cum­hu­ri­ye­tin de­ğer­le­ri­ni sa­vu­nan­la­rın san­dı­ğa git­me­me gi­bi bir lük­sü ola­maz!..

  Hem Tay­yi­p’­ten şi­ka­yet eden hem de san­dı­ğa git­me­yen­le­rin de­ğil şi­ka­yet et­mek ağız­la­rı­nı aç­ma­ya bi­le hak­la­rı yok­tur!..

  So­nuç ola­rak; SAN­DI­ĞA GİT­ME­YEN TAY­YİP­Çİ OLUR!..

  Nef­ret su­çu ve çark­çı­lık!..

  Yan­daş ga­ze­te­ler­de Tay­yip yan­daş­lı­ğı ya­pan ba­zı ya­zar Er­me­ni va­tan­daş­la­rı­mız var…

  Tay­yi­p’­in “Af­fe­der­si­niz da­ha çir­ki­ni ba­na Er­me­ni di­yen­ler ol­du­” sö­zü­nü işit­tik­le­rin­de aca­ba on­lar ken­di­le­ri­ni na­sıl his­set­ti?!.

  Nef­ret su­çu üze­rin­de çok du­ran Agos Ga­ze­te­si ve Hrant Dink Vak­fı ne dü­şü­nü­yor?..

  Va­kıf ra­por­la­rın­da bu­na “nef­ret su­çu­” ola­rak yer ve­re­cek mi?..
  10 yıl ön­ce “Biz Ba­tu­m’­dan göç et­miş bir ai­le­yi­z” di­yen Tay­yip cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­mi ön­ce­sin­de Gür­cü ol­du­ğu­nu red­de­dip “Ben Tür­k’­üm” de­yin­ce ha­so Türk va­tan­da­şı olan Gür­cü­ler bu “çar­kı­” aca­ba na­sıl yo­rum­lu­yor­lar?..


  * * * *

  Tay­yi­p’­in ade­ti­dir…
  Baş­ka­la­rı­na “çark­çı­” di­yor ama…
  1994 yı­lın­da Be­le­di­ye Baş­ka­nı ol­du­ğun­da “Ka­sım­pa­şa­lı Tay­yi­p” di­ye yaz­dı­ğım için be­ni mah­ke­me­ye ver­di ve hap­se atıl­ma­mı is­te­di!..

  “Ka­sım­pa­şa­lı­” la­fı­nı “ha­ka­re­t” say­dı!..
  Ba­kır­köy As­li­ye Ce­za Mah­ke­me­si­’n­de yar­gı­lan­dım ve be­ra­at et­tim…
  İyi ki de be­ra­at et­mi­şim; zi­ra 15 yıl son­ra bu çık­tı “Ka­sım­pa­şa­lı­yım ne var ya­aa­” di­ye ba­ğır­ma­ya baş­la­dı!..

  20 yıl son­ra ise geç­ti­ği­miz pa­zar gü­nü Mal­te­pe mi­tin­gin­de ken­di­ni “Ka­sım­pa­şa­lı Tay­yi­p” di­ye ta­nıt­tı!..

  De­mek çark et­mek “çark­çı­lı­k” as­lın­da böy­le bir şey!..

  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
  8 Ağustos 2014


 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  CHP ta­ba­nın­da ba­zı­la­rı küs­kün!..
  “Oy ver­me­ye git­me­ye­ce­ği­m” di­yor!..
  Böy­le dü­şü­nüp de san­dı­ğa git­me­yen Tay­yi­p’­e oy ver­miş olur!..

  Evet maalesef ki böyle bir durum söz konusu ama hak vermiyor da değilim.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Sandığa gitsek de gitmesek de Tayyip yine şaibelerle seçtirecek kendini.
  Ekmeleddin ne kadar dürüst beyefendi gözükürse gözüksün ardında ABD ve Fethullah var. Oy kullanmayı bu yüzden istemiyorum ama sırf ''gitmediniz Tayyip seçildi' ' denilmemesi için oyumu Ekmeleddin'e vereceğim.
  Ekmeleddin veya Tayyip cumhurbaşkanı olursa Türkiye'nin içine ettiklerinde o zaman suçlusu sizsiniz.

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Boşuna gittik. Yine seçildi işte.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş