Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Baronlar Ve Kahramanlar - Soner Yalçın

  La­tin Ame­ri­ka­’nın ef­sa­ne­vi isim­le­ri var; Bo­li­var gi­bi; Che gi­bi; Ma­ra­do­na gi­bi…

  La­tin­le­re gö­re Ma­ra­do­na­’nın Av­ru­pa­lı ra­kip­le­ri­ne at­tı­ğı her gol; mev­cut dü­ze­ne kar­şı ya­pıl­mış bir baş­kal­dı­rı ta­rih­ten alın­mış bir öç ye­ri­ne ge­çi­yor­du.

  Ya­zar Edu­ar­do Ga­le­ano onun sol­cu kim­li­ği­ni şöy­le yaz­dı: “Dü­zen­den ya­na olan­la­rın sus­ma­sı­nı em­ret­ti­ği hal­de onun ba­zı şey­le­ri ava­zı çık­tı­ğı ka­dar ba­ğı­ra­rak açı­ğa vur­ma­sı­nı ve özel­lik­le sol aya­ğıy­la oy­na­ma­sı­nı ba­ğış­la­mak müm­kün de­ğil­di çün­kü ‘so­l’ ke­li­me­si söz­lük­te ‘ya­pıl­ma­sı ge­re­ke­nin kar­şı­tı­’ ola­rak ta­nım­la­nı­yor­du.”

  Ma­ra­do­na hep “söy­len­me­me­si ge­re­ke­ni­” söy­le­di. Fut­bol­cu­la­rı öğ­le vak­ti kız­gın gü­ne­şin al­tın­da oy­na­ma­ya mec­bur eden te­le­viz­yo­nun mut­lak ha­ki­mi­ye­ti­ne kar­şı çık­tı; Ulus­la­ra­ra­sı İş Hu­ku­ku­’nun ne­den fut­bol­da uy­gu­lan­ma­dı­ğı­nı sor­du.

  So­nuç­ta Ma­ra­do­na­’yı yok et­mek için bin­bir oyun oy­nan­dı; ama o hâ­lâ dün­ya­nın en se­vi­len is­mi…

  Bu­gün­ler­de yi­ne bir dün­ya ku­pa­sı oy­na­nı­yor; ve gün­dem­de yi­ne Ma­ra­do­na var. Uru­gu­ay­lı fut­bol­cu Su­are­z’­in ce­za al­ma­sıy­la il­gi­li ola­rak FI­FA­’yı; “ço­cu­ğun ha­ya­tı­nı bi­tir­me­ye ça­lı­şan maf­ya ör­güt­len­me­si­” di­ye ta­nım­la­dı.

  FI­FA Ma­ra­do­na­’ya hep yap­tı­ğı gi­bi yi­ne ce­za kes­ti: Ma­ra­do­na ar­tık VIP bö­lü­mün­den maç iz­le­ye­me­ye­cek; ta­raf­tar gi­bi bi­let alıp sta­da gi­re­cek­ti!

  Pe­ki…
  Ma­ra­do­na hak­sız mı? Ne­den “maf­ya ör­güt­len­me­sin­de­n” söz et­ti?

  Sus­kun­luk Ya­sa­sı: Omer­ta
  78 ya­şın­da­ki Jo­seph Sepp Blat­ter İs­viç­re­li. 1975’te FI­FA­’da ça­lış­ma­ya baş­la­dı. 1998’de FI­FA Baş­ka­nı ol­du! Adı rüş­vet skan­da­lı­na ka­rış­tı­ğı için 2002’de­ki kı­sa bir ara dı­şın­da yıl­lar­dır bu gö­re­vi­nin ba­şın­da.

  Spor­da yol­suz­luk ve rüş­vet araş­tır­ma­la­rıy­la ta­nı­nan İs­koç ga­ze­te­ci An­drew Jen­nings Blat­ter ve eki­bi hak­kın­da ki­tap yaz­dı: “O­mer­t: Sepp Blat­te­r’s FI­FA Or­ga­ni­sed Cri­me Fa­mily.”

  Jen­nings Blat­te­r’­i “maf­ya ba­ba­sı­” ol­mak­la rüş­vet ve şan­taj ağı kur­mak­la ve FI­FA de­le­ge­le­ri­nin ço­ğu­na bir çe­şit sus­kun­luk ye­mi­ni et­tir­mek­le suç­lan­dı.

  Olay sa­de­ce Blat­te­r’­le sı­nır­lı de­ğil­di; FI­FA es­ki Baş­ka­nı Ha­ve­lan­ge­’a dek uza­nı­yor­du…

  1916 do­ğum­lu Bre­zil­ya­lı Jo­ao Ha­va­lan­ge ta­şı­ma­cı­lık ve si­lah ti­ca­re­tiy­le uğ­ra­şan şir­ket­le­rin sa­hi­biy­di. 1974-1998 yıl­la­rı ara­sın­da FI­FA Baş­kan­lı­ğı yap­tı. Gö­re­ve gel­di­ğin­de ilk sö­zü şu ol­du: “Ben bu­ra­ya fut­bol adı ve­ri­len bir ürü­nü pa­zar­la­ma­ya gel­dim.” He­men Co­ca Co­la Sony McDo­nal­d’s ve adi­das gi­bi bü­yük şir­ket­ler­le or­tak­lık kur­du.

  Fut­bol en­düs­tri­yel bir me­ta ol­du. Öy­le ki Ha­ve­lan­ge te­le­viz­yon­lar­da da­ha çok rek­lam ol­ma­sı için fut­bol maç­la­rı­nın 25’er da­ki­ka dört dev­re oy­nan­ma­sı öne­ri­sin­de bu­lun­du!

  Ne­oli­be­ra­liz­min doğ­du­ğu bu dö­nem­de pa­ra ola­cak ve si­ya­set ol­ma­ya­cak; hiç olur mu? Fut­bol si­ya­se­tin em­ri­ne so­kul­du.

  Ör­ne­ğin…
  Ar­jan­ti­n’­de­ki as­ke­ri dar­be­ye yar­dım için dün­ya ku­pa­sı bu ül­ke­de oy­nan­dı; fa­şist dik­ta­tör Jor­ge Ra­fa­el Vi­de­la bu ba­şa­rı­sın­dan ötü­rü Ha­ve­lan­ge­’ya ni­şan tak­tı. Ne de ol­sa Vi­de­la FI­FA Baş­kan Yar­dım­cı­sı Car­los La­cos­te­’nin ye­ğe­niy­di!

  Ak­ra­ba­lık iliş­ki­le­ri­ne de ör­nek ve­re­lim: Bil­di­ği­niz gi­bi dün­ya ku­pa­sı Bre­zil­ya­’da oy­na­nı­yor. Ev sa­hip­li­ği­nin bu ül­ke­ye ve­ril­me­sin­de 23 yıl Bre­zil­ya Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu­’nun baş­kan­lı­ğı­nı ya­pan fi­nans­çı Ri­car­do Te­ixei­ra Ha­ve­lan­ge­’nin da­ma­dıy­dı!

  Sac aya­ğı­nın bir aya­ğı ek­sik kal­ma­sın; Blat­ter Ha­ve­lan­ge­’dan son­ra bir isim da­ha var: Ju­an An­to­ni­o Sa­ma­ranch! 21 yıl Olim­pi­yat Ko­mi­te­si Baş­kan­lı­ğı yap­tı.

  O da İs­viç­re kö­ken­li; Bar­ce­lo­na do­ğum­lu ama İs­viç­re Oku­lu­’n­da oku­du. Teks­til­ciy­di ve İs­pan­ya­’nın en bü­yük ta­sar­ruf ban­ka­sı­nın yö­ne­tim ku­ru­lu baş­ka­nı ola­rak gö­rev yap­tı.

  Si­ya­si ola­rak da Blat­ter ile Ha­ve­lan­ge­’ya ya­kın­dı; İs­pan­ya dik­ta­tö­rü Fran­co­’nun ya­nın­da yer al­dı.

  Kim ka­zan­dı kim kay­bet­ti?
  Ma­ra­do­na­’nın maf­ya de­di­ği bu “ya­pı­”nın baş­ken­ti ne­re­siy­di?
  Pa­ra olun­ca ak­lı­nı­za han­gi ül­ke ge­lir: İs­viç­re!

  FI­FA­’nın “tah­tı­” Zü­ri­h‘­te!
  Olim­pi­yat Ko­mi­te­si­’nin “k­ral­lık mer­ke­zi­” Lo­za­n’­da!

  FI­FA ve Olim­pi­yat Ko­mi­te­si­’nin or­ga­ni­ze et­ti­ği ulus­la­ra­ra­sı spor ya­rış­ma­la­rı­nın ya­yın hak­la­rı; rek­lam alım sa­tı­mı; amb­lem-bay­rak- mas­kot hak­la­rı vs gi­bi “bin­bir işi­” ya­pan ISL Mar­ke­ting mer­ke­zi de yi­ne İs­viç­re Lu­zer­n’­dey­di!

  Uzat­ma­ya­yım: sa­nı­rım ba­ron­la­rı ta­nı­dı­nız!

  Fut­bol ro­man­tiz­mi­ni bi­tir­di­ler. Ço­ku­lus­lu fir­ma­lar ta­kım­la­rı ve stad­yum­la­rı sa­tın al­dı. Fut­bol sa­na­yi da­lı­na dö­nüş­tü­rül­dü; kü­re­sel bir im­pa­ra­tor­luk ya­pıl­dı.

  Evet: Ma­ra­do­na­’nın sa­nat­sal fut­bo­lu so­ğuk ve zevk­siz salt sko­ra yö­ne­lik oyu­na ye­nil­di.

  Ar­tık “ra­kip fut­bol­cu­lar üzü­lü­r” di­ye se­vinç gös­te­ri­si yap­ma­yan Jo­se Pi­en­di­ne­ne yok.

  Ar­tık rö­va­şa­ta ile gol atan Şi­li­li kı­zıl­de­ri­li Da­vid Ar­rel­la­no yok.
  Ar­tık “6 ba­ca­k” Le­oni­das ya da “Çıl­gın Aya­k” Gar­rinc­ha yok.

  Ar­tık “tan­go en iyi an­tre­man­dı­r” di­yen Mo­re­no yok.
  Ar­tık to­pa sev­gi­li­si gi­bi dav­ra­nan Di­di yok.

  Ar­tık 1942’de “ka­za­nır­sa­nız ölür­sü­nü­z” teh­di­di­ne rağ­men sa­ha­ya çı­kıp Na­zi­le­ri pe­ri­şan eden ve kur­şu­na di­zi­len Di­na­mo Ki­ev’­li 11 fut­bol­cu yok.

  Ar­tık li­man iş­çi­le­ri­nin gre­vi­ni des­tek­le­yen bir cüm­le­yi for­ma­sı­na yaz­mış ol­du­ğu için ce­za­lan­dı­rı­lan İn­gi­liz fut­bol­cu Rob­bi­e Fow­ler yok.

  Ar­tık 1994’te fut­bol sen­di­ka­sı kur­mak ama­cıy­la ça­lış­ma­la­ra baş­la­dık­la­rı için üzer­le­ri çi­zi­len; Sto­ich­kov Be­be­to Gas­co­ig­ne Fran­ces­co­li La­ud­rup Za­ma­ra­no Hu­go Sanc­hez yok.

  Ar­tık “De­niz Gez­miş idam edil­me­si­n” di­ye im­za top­la­yan Me­tin Ok­tay yok.
  Ar­tık fut­bol­cu­la­rın sö­mü­rül­me­si­ne kar­şı çı­kıp sen­di­ka kur­mak is­te­di­ği için Ga­la­ta­sa­ra­y’­dan ko­vu­lan Me­tin Kurt yok.

  Dün­ya ku­pa­sın­dan zevk al­ma­ma­nı­zın se­be­bi bu­dur!
  Şim­diki fut­bol­cu­lar çok ter­bi­ye­li: Si­ga­ra iç­mi­yor­lar; iç­ki iç­mi­yor­lar çok ça­lı­şı­yor­lar ve fut­bol oy­na­mı­yor­lar!


  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  8 Temmuz 2014

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Ar­tık “De­niz Gez­miş idam edil­me­si­n” di­ye im­za top­la­yan Me­tin Ok­tay yok.

  Futbol hakkında görüşlerimi yazmış ama Soner Yalçın'daki komünist hayranlığına anlam veremiyorum.


  Teröristler idamı hakediyor.
  My_Life, Bunu Beğendi.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Alıntı Sürmenaj Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster

  Futbol hakkında görüşlerimi yazmış ama Soner Yalçın'daki komünist hayranlığına anlam veremiyorum.


  Teröristler idamı hakediyor.
  Sevgili Sürmenaj Bence Deniz Gezmiş bir terörist değil. Suçu var mı elbette vardır.
  Ama asılmayı gerektiren ne suç yapmışlar. 2 tane amerikalıyı kaçırmışlar yemeğini vermişler sigarasını vermişler.

  Dediğim gibi suçu vardır ama aslıcak derecede değil.

  Zaten onları Menderes Zorlu ve Polatkana karşı 3'e 3 olarak kasıtlı asmışlar.

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart


  GERÇEK TÜRK SOLCUSU DENİZ GEZMİŞ
  En uzun koşuysa elbet
  Türkiye’de de Devrim
  O onun en güzel yüz metresini koştu
  En sekmez luverin namlusundan fırlayarak …
  En hızlısıydı hepimizin
  En önce göğüsledi ipi…
  Acıyorsam sana anam avradım olsun
  Ama aşk olsun sana çocuk Aşk olsun…

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Alıntı Yakup Cemil Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Sevgili Sürmenaj Bence Deniz Gezmiş bir terörist değil. Suçu var mı elbette vardır.
  Ama asılmayı gerektiren ne suç yapmışlar. 2 tane amerikalıyı kaçırmışlar yemeğini vermişler sigarasını vermişler.

  Dediğim gibi suçu vardır ama aslıcak derecede değil.

  Zaten onları Menderes Zorlu ve Polatkana karşı 3'e 3 olarak kasıtlı asmışlar.

  Sevgili Yakup Cemil ben daha önce de Deniz Gezmiş ve arkadaşları hakkında bir konuda yazmıştım. Şimdi bahsi geçen konuyu aramaya üşendiğim için size alttaki yazıyı okumanızı öneriyorum. Yazıyı okurken Deniz Gezmiş'in neden Filistin'e gittiğini ve bu örgütün varlığını Yaşar Arafat'ın ''ben parayı alırım terörist yetiştirim'' sözlerinden nasıl bir örgüt olduğunu anlayacaksınızdır.


  ***

  Son günlerde bir moda tüm Türkiye’yi sardı. Bu modanın adı “Deniz Gezmiş” modasıdır. Herkes elinden geldiğince Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti devletini yıkarak onun yerine kan ve gözyaşı demek olan Marksist-Leninist bir düzen olan Komünizmi getirmeye çalışan Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını aklama peşindedir. Üzerinde o kadar konuşuluyor ki hangisi gerçek hangisi yalan anlamak imkânsız. Kimine göre eline hiç silah almamış (!) kimine göre romantik ve isyankâr bir devrimci kimine göre Türkiye’nin “Che Guevera” kimine göre ise profesyonel bir ihtilalci…

  İşin içine son günlerde yazılan kitaplar ve bir de dizi film girince “Denizlerin” suçsuzluğu boşuna asıldıkları mahkeme heyetinin bile üzüldüğü aslında mahkeme heyetine karşı biraz efendi davransalar idam edilmeyecekleri gerçeği (!) birer birer ortaya çıktı!

  İbrişim kuşağı kadar meşhur olmasa da 68 kuşağı ve o dönem yaşananların 40.yılı münasebetiyle özel tartışma programları hazırlanmış “Denizlerin” ağabeyi arkadaşları vs. televizyonlarda boy göstererek bu kampanyadaki yerlerini aldılar. Yapılan gri propagandadan etkilenen bazı “ülkücü” liderler bile kendilerini kolay kolay çıkarılmadıkları televizyon ekranlarında bulmuş ve “Denizleri” aklama yarışına istemeden (!) ve farkında olmadan katılmışlardır.

  Bunun arkası “Denizlere” iade-i itibar isteklerine kadar gider de kimsenin haberi olmaz. Dahası bu 68 kuşağının yaptığı her şey kutsanır haberiniz olsun. Belki Ruhi Kılıçkıran Yusuf İmamoğlu Dursun Önkuzu Süleyman Özmen ve diğer şehitlerimizin katilleri bile aklanır…

  Aslında bu yazıyı yazmayacaktım. Zaten bu kişiler ve bu dönem hakkında yeri gelince yazıyorum. Fakat özellikle gençler arasında bu kişiler hakkında bir “yanlış” anlaşılma olduğunu gördüm. Dahası bu “yanlış” anlaşılmadan ne yazık ki “ülkücüler” de nasibini almıştı. Bazı ülkücüler “Denizleri” savunmaya başlamıştı bile. Üstelik “bizi de kullandılar onları da...” diyerek…

  Sanki o dönemlerde büyük Atatürk’ün de dediği gibi “Türklük âleminin en büyük düşmanı komünizm” değildi…

  Bu dönemin en meşhur ismi hiç şüphesiz Deniz Gezmiş’tir. Deniz gezmiş aslen Rizelidir. Sülalesi yıllar önce Erzurum’a göçmüş Deniz Gezmiş ise babasının işi gereği bulundukları Ayaş’da (Ankara) doğmuştur. Lise yıllarında Marksist-Leninist fikirlerle tanışır ve bu fikirlerin yılmaz savunucusu olur. O yıllarda söylemeye başladığı “yaşasın Marksizm-Leninizm” sloganını ölürken bile ağzından düşürmemiştir. Deniz Gezmiş 1969 yılında Filistin’deki El Fetih gerilla kamplarına gider. Burası bir izcilik kampı değildi. Burada adam öldürme yaralama sabotaj suikast bomba yapımı gibi korkunç şeyler öğretiliyordu. Deniz Gezmiş de iyi bir öğrenci idi. Hatta Türkiye’ye dönünce bu konuda eğitmenlik bile yapmıştı.

  “Denizler” Filistin'de eğitim görüp Türkiye’ye gelmişler ve bugün PKK’nın yaptığı gibi kanlı terör faaliyetleri yürütmek istemişlerdir. Deniz Gezmiş Filistin'den Türkiye’ye döndükten sonra ODTÜ'yü kendisine üs olarak seçmiş ve diğer terörist arkadaşlarıyla burada kandırdıkları gençlere terör dersi vermiştir. Hem teorik hem de pratik eğitim alan Deniz Gezmiş gerilla kamplarında öğrendiği adam öldürme sabotaj suikast ve diğer terör çeşitlerini ODTÜ arazisi içinde arkadaşlarına da öğretmiştir.

  Beynelmilel komünizmin etkisinde kalarak kandırılan Deniz Gezmiş ve arkadaşları Türkiye cumhuriyeti devletine olan isyanlarını “Türkiye Amerikan emperyalizminin sermaye askerî kontrol ve kısmen işgali altındadır”Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] sözleriyle dile getiriyorlardı. Siyasal iktidarı ele geçirmek için “politikleşmiş askerî güç” kullanılması taraftarı olan bu grup aynı zamanda Türkiye’deki bütün olumsuzlukların sorumlusu olan siyasal iktidarlara karşı legal ve demokratik yollarla mücadele yolunun kapandığını iddia ederek silaha sarılmışlardır.

  Deniz Gezmiş ve arkadaşları uğruna öldükleri Marksist-Leninist düzeni kurmak için silahlı profesyonellerden oluşan bir örgüte ihtiyaç duymaktaydılar. Bu işi kendisi gibi Filistin El-Fetih gerillâ kamplarında eğitim gören Yusuf Aslan Sinan Cemgil Alparslan Özdoğan Hüseyin İnan Cihan Alptekin Ömer Ayna Nahit Töre tarafından kurulan THKO yapacaktır. THKO diğer Marksist-Leninist ihtilâlci sol örgütlerden farklı olarak bir lider belirlememiş liderin terörist eylemler esnasında kendiliğinden ortaya çıkmasını benimsemiştir. Kararların ortaklaşa alınmasını ve ortaklaşa uygulanması esasını kabul etmiştir. Şehir ve kır eşkıyalığını aynı anda benimseyerek bir arada yürüten THKO'nun şehirlerde banka soyma fidye istemek için adam kaçırma gibi eylemleri “Deniz Gezmiş tarafından planlanıyordu.” Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] Deniz Gezmiş tarafından planlanan bu hırsızlık olaylarından elde edilecek paralar Nurhak dağları başta olmak üzere kırsaldaki eşkıyaya gönderilecekti.

  “Denizlerin” en takdir (!) edilen özellikleri “emperyalizme” (!) karşı olmalarıdır(!). ABD emperyalizmine düşman ancak Marksizm-Leninizm Sosyalizm ve Komünizme (Rus ve Çin emperyalizmine) dost olmak emperyalizme düşman olmak anlamına gelmez. Deniz Gezmiş lise yıllarından sonra bir an bile olsun ağzından düşürmediği “kahrolsun ABD emperyalizmi” sloganını “ne ABD ne Rusya ne Çin her şey milliyetçi Türkiye için” sloganı ile taçlandırılabilirdi. Fakat bunu yapmayarak “yaşasın Marksizm-Leninizm yaşasın Türk ve Kürt halklarının kardeşliği…” diyerek son nefeslerini verdiler. Oysa o dönemin en acımasız emperyalist devletleri ABD’yle birlikte Rusya ve Çin’den başkası değildi.

  “Türk ve Kürt halklarının” kardeşliğinden dem vuran ve aslında belki de bugünkü bölücülerin temel sloganı sayılan sözleri söyleyen ABD emperyalizmi altında inim inim inlediğini iddia ettiği Vietnam Küba Kore Kamboçya vs. için ağıtlar yakıp Rusya ve Çin’i görmezden gelenler böyle yaparak emperyalizme düşman olunmayacağını bilmeliydiler. Eğer bugün kahraman yapılmaya çalışılan “Denizler” o yıllarda insanlık tarihinin gördüğü en barbar en vahşi en korkunç en kanlı en hayvansal vs. rejimi altında katledilen “esir Türkleri” de savunabilseydi işte belki o zaman “Denizler” için antiemperyalist düşüncelerin yılmaz savunucularıydı denilebilirdi. Komünizm altında can çekişen Azerbaycan Kırım Kazak Kırgız Özbek ve tüm Asya Türkleri ile Irak ve Suriye gibi güdümlü ülkelerdeki Türk varlığı ağızlara alınmazken ülkücüler bunları dile getiriyor ve “Denizler” tarafından “Faşistlikle” suçlanıyorlardı. Çin esareti altında “Çin işkencelerinin” en ölümcülleriyle tanışan Uygur Türkleri yok sayılırken Sincan Özerk Bölgesi değil “Doğu Türkistan” dediğimizde yine bu kesim tarafından saldırılara uğruyorduk.

  Hadi bütün bunları geçelim oralar uzak “Denizlerin” siyasi ufku oraları anlamaya yetmezdi diyelim. Peki Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının en önemli eylemlerinden biri olarak kabul edilen ve 30 Ekim 1968’de Samsun’dan başlatılan “2.Milli Kurtuluş Savaşı” adlı yürüyüşte meydana gelenlere ne diyeceğiz? Samsun’da Atatürk anıtına çelenk konulması ile başlayan bu yürüyüş 10 Kasım’da Anıtkabir’de sona erecekti. Yürüyüş güzergâhı olarak Atatürk’ün kurtuluş savaşında izlediği yol seçilmişti. Yürüyüşe 22 öğrenci ile 2 işçi katılıyordu.

  Yürüyüş planlandığı gibi başlamıştı. Eylemciler hiçbir problemle karşılaşmadan Havza’ya kadar gelmişlerdi. Ancak Havza’da dinlenmek için verdikleri molada aralarında bir tartışma çıkıyordu. Yürüyüşün geri kalan kısmında Türk bayrağı ile mi yoksa bayraksız mı devam edileceği” konusunda çıkan tartışmada antiemperyalist (!) Türkiye sevdalısı (!) Atatürkçü (!) Deniz Gezmiş’in dediği olmuş ve Türk bayrağı yürüyüşten çıkarılmıştı. Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
  İşte size bir “asker kaçağı” Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] da olan antiemperyalist Deniz Gezmiş!
  Emperyalizme karşı kazandığımız hürriyetimizin sembolü olan bayrağımıza bile tahammülü yok!

  Deniz Gezmiş’in Türk bayrağına karşı takındığı tavır yürüyüşçülerden bir kaçının tepki olarak yürüyüşü terk etmesine neden olmuş ancak yürüyüş buna rağmen devam etmiştir. Bazı yazarlar bu konuda ayrıntıya girmeden (belki de bu bayrak hazımsızlarını korumak ve deşifre etmemek için) "yürüyüşü düzenleyen örgütler arasında anlaşmazlıklar çıktı" Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  diyerek olayı örtbas etmişlerdir. “Denizlerin” bayrağımıza karşı takındıkları bu çirkin tutumu dile getirenler bunları aklamaya çalışanlarca tepkiyle karşılanmış reddedilmiştir. Hatta bazıları o yürüyüşte Deniz Gezmiş’in Türk bayrağı ile çekilmiş fotoğrafları olduğunu iddia etmiştir. Eğer bu doğruysa büyük bir ihtimalle yürüyüşün Havza’ya kadar olan kısmında çekilmiştir.

  Deniz Gezmiş ve arkadaşları kaçınılmaz sonlarına doğru hızla yol alırken onları ipe götürecek eylemlerden birini de dava arkadaşlarından Mahir Çayan ve ekibi gerçekleştiriyordu. Emperyalizme (sadece ABD emperyalizmine) düşman Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının İş bankası Emek (Ankara) şubesini soymaları THKP-C ve Mahir Çayan’a ilham kaynağı olmuştur. Bundan cesaret ve ilham alan Mahir Çayan ve arkadaşları da hemen bir çalışma yaparak soyabilecekleri korumasız bir banka aramaya koyulurlar. Aranan banka Ziraat Bankası Küçükesat (Ankara) şubesi idi. Yapılan plan gereği bu soygunu Mahir Çayan Ulaş Bardakçı Hüseyin Cevahir ve özellikle Hüdai Arıkan'dan oluşan terör grubu gerçekleştirecekti. Bu soygunda Deniz Gezmiş'e benzemesi sebebi ile özellikle Hüdai Arıkan yer almıştır. Soygun saatini unutan (!) Mahir Çayan'ın katılmadığı bu eylem başarıyla tamamlanmış ve ertesi günkü gazetelere soyguncuların kimlikleri (!) açık seçik yansımıştı. Banka görevlilerinin ifadelerine göre vezneden parayı alan uzun boylu kişinin Deniz Gezmiş olduğu iddia ediliyordu.

  Böylece gazetelere yansıdığı kadarıyla soygun Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının üzerine kalıyordu. Bu soygundan sonra üzerlerindeki baskıyı azaltmak ve dikkatleri başka tarafa çekmek isteyen Mahir Çayan ve ona bağlı olan terör grubu bu amacına ulaşmış ve boyu posu Deniz Gezmiş'e benzeyen Hüdai Arıkan sayesinde bu soygunu Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının yaptığına herkes inanmıştı. Böylece bir devrimci (!) yaptığı hırsızlığı bir başka devrimcinin (!) üzerine atarak arkadaşının ipe bir adım daha yaklaşmasına sebep oluyorlardı. Bu durum her iki taraf için de kötü bir durumdur. Yapan ve başkasının üzerine atan grup yani Çayan ve arkadaşları yaptıkları eylemleri sahiplenecek cesaretten yoksun kişilerdir. Deniz Gezmiş ve arkadaşları ise yapmadıkları eylemleri sahiplenerek sahte kahramanlık elde etmişlerdir. Ancak Mahir Çayan ve çetesinin Deniz Gezmiş'in idam edilmesine katkı sağladığı bir gerçektir. Yıllardır devleti ve başka odakları bu idamlarla ilgili olarak sürekli suçlayan ve baskı altında tutan çevreler artık çok sevdikleri (!) Deniz Gezmiş Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın katillerini Mahir Çayan ve çetesi içinde aramalıdırlar. Bu konuda Necmettin Hacıeminoğlu bakın neler söylüyor:

  "Ulaştırma bakanı Seyfi Öztürk İ.Ü. Fen Fakültesinde bir konuşma yaparken Deniz Gezmiş ve arkadaşları tarafından yuhalanır ve hakaret edilir. Olay mahkemeye intikal eder. Ancak bu çocuklar beraat eder. Suç işlenen yer üniversite suç işleyenler de öğrenci olduğu için üniversite idaresinin ceza vermesi gerekirdi. O da olmadı. Aksine bir kısım öğretim üyesi ve basın mensubu Deniz Gezmiş'i alkışladı.

  Daha sonra İ.Ü.Hukuk Fakültesi Dekanı Orhan Aldıkaçtı'ya makamında tabanca çeken Deniz Gezmiş polisler tarafından suçüstü yakalanmasına rağmen mahkemede beraat ettirildi. Böylece Deniz gazete sütunlarındaki şöhretli yerini alıyor bazı öğretim üyeleri ondan Denizciğim diye bahsediyorlardı.

  Bir başka sefer Deniz Yıldız'da dürbünlü tüfekle yakalandı. Fakat bu suçtan da ceza almadan kurtuldu.

  Ankara'da ÖDTÜ'de karargâh kurdu. Rektör Erdal ile senli benli arkadaş oldu… Artık yüksek tirajlı gazetelerde boy boy fotoğrafları çıkıyordu… Sosyete kadınları ona âşık olmaya başlamıştı. Binlerce insan Deniz Gezmiş bu gece de bizim evde saklansa diye iç geçiriyordu. Nitekim arandığı zamanlarda geceleri ünlülerin evinde kalıyordu. Bir kısım 12 Martta tutuklanan nice profesör politikacı artist ve subay Deniz'i devletin güçlerine karşı aylarca saklamıştı…

  Şimdi anlaşıldı mı Deniz'in katilleri."Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  Deniz Gezmiş o dönemde kendisine gösterilen sahte sevgi ile coşuyor coştukça şımarıyor ve fevri hareket ediyordu. Marksist-Leninist ideolojinin tek sözcüsü gibiydi. Kendisi gibi öne çıkanlardan hiç hoşlanmıyordu. Bunlar arasında TİKKO’nun kurucusu İbrahim Kaypakkaya da bulunuyordu. Deniz Gezmiş ile İbrahim Kaypakkaya arasında yaşanan ve bu iki gruba bağlı militanların birbirlerinden nefret etmelerine de neden olan bu olay şöyle gelişmişti.

  İbrahim Kaypakkaya Çapa Yüksek Öğretmen Okulunda meydana gelen bir olay nedeniyle tutuklanarak Sağmalcılar Cezaevine konur. Deniz Gezmiş de aynı cezaevinde tutukludur. Deniz Öğrenci hareketleri nedeniyle cezaevine gelen gençlerle sabahları spor akşamları ise teorik eğitim yapmaktadır. Deniz 1.91 boyunda İbo ise ondan daha küçüktür. İbrahim Kaypakkaya Fikirlerini belirtir. Fikirlerini belirttiği için karşı taraf rahatsızlıkla karşılar ve uyarı yapar. Uyarılara aldırmaz ve bir kaç kez aynı şekilde Fikirlerini belirtir. Vural Yıldırımoğlu İbo'nun yanına gelerek "Bak bunlar dev gibi bunlarla tartışma. Eşit değilsiniz" der. Devamında Deniz ile İbrahim "Sosyal emperyalizm konusunda tartışmaya girer. Deniz "Sosyalizme soldan ihanet ediyorsunuz" der. İbo "Sosyal emperyalizmi sosyalizm olarak gösterenlerdir sosyalizme asıl ihanet edenler" deyince Deniz sinirlenip İbo'ya bir yumruk atar.

  Bir başka olay ise Deniz Gezmiş ve Perinçek grubu arasında yaşanır. Olay 5 Haziran 1970’de meydana gelir. PDA yandaşlarının yayım ve tutumlarından hoşlanmayan Deniz Gezmiş PDA’nın İstanbul’daki bürosunu basarak “devrimci şiddet” uygular. Bunun üzerine PDA bir bildiri yayımlayarak Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını ağır bir dille eleştirir:

  “Demokratik güçlerin birbirine karşı zor kullanmasını hiçbir gerekçe ile doğru göremeyiz. Halk içindeki çelişmeleri zorbalıkla çözmeye çabalamak devrimci bir davranış olamaz. Hele bu yolda kullanılan kaba kuvveti ‘devrimci şiddet’ olarak nitelemek devrimci şiddet kavramını yozlaştırmak ve ona işçi sınıfı düşmanlarının istediği anlamı vermek olur.”

  Deniz Gezmiş ve arkadaşları ile Doğu Perinçek ve arkadaşları arasındaki bu husumet “Denizlerin” idamlarına kadar sürer. Hatta “Denizleri” kurtarmak ve idamı engellemek için tüm örgütler seferber olurken Doğu Perinçek ve arkadaşları idamları umursamaz tavırlarla 23 Mart 1971 tarihinde “Yusuf Aslan ve Deniz Gezmiş arkadaşlara Açık Mektup” yazarak onların yaptıklarının ne kadar kötü olduğunu kamuoyuna duyuruyordu. Açık mektupta “(…) Halkla sağlam devrimci bağları olmayan halk içinde erimeyen bir grup insan ne kadar çok ve modern silahlara sahip olursa olsun ne kadar kişisel kahramanlık vasıfları taşırsa taşısın devrim yolunda ilerleyemez. Devrimci gençliğin içinde ve önünde yiğitçe savaştınız halkımıza hizmet ettiniz. Bütün devrimciler gibi hatalar yaptınız. Son birkaç ay yaptığınız işler ise büyük hatalar taşımaktadır” denilerek yoğun bir eleştiri yağmuruna tutulmuşlardır.

  Yazılacak daha çok şey var…
  Bir devir anlatılırken yanlı davranışlardan kaçınmalı ve gerçekçi olunmaya gayret edilmelidir. Hele hele bunu yaparken “ülkücüleri” karalamak ve “yaşasın Marksizm-Leninizm” diye son nefesini verenleri antiemperyalist ilan etmek akıllara ziyandır. Bu dönemin ülkücü mücadelesi film olursa eminim ki birçok kahraman çıkacaktır. Ama kimse “Denizlerden” bir kahraman çıkarmaya kalkmasın…
  My_Life and Yakup Cemil like this.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş