Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Can
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Ayşe Sucu | Gezi, Bayrak ve Oynanan Oyun!

  AKP on iki yıl­dır ik­ti­dar­da… Va­tan bay­rak de­mok­ra­si la­ik­lik güç­ler ay­rı­lı­ğı gi­bi dev­le­tin sem­bol­le­ri­ni ve ku­rum­la­rı­nı ken­di he­sap­la­rı­na gö­re na­sıl ters yüz et­ti­ği 17 Ara­lı­k’­tan bu ya­na da­ha da gö­rü­nür ha­le gel­di. Eği­tim­den sağ­lı­ğa dip­lo­mat­lar­dan bü­rok­rat­la­ra uza­nan bir­çok de­ği­şik­li­ğe im­za at­tı. Geç­miş­le he­sap­laş­ma uğ­ru­na iyi-kö­tü tüm uy­gu­la­ma­la­rı ay­nı ke­fe­ye koy­du ve dö­nüş­tü­rü­cü po­li­ti­ka­lar­dan kork­ma­dı. Bun­la­rı ya­par­ken tek bir ga­ye­si var­dı: İk­ti­da­rı­nı ko­ru­mak! Ge­le­lim esas me­se­le­ye:

  Son bir yıl­dır Tür­ki­ye ola­ğa­nüs­tü ha­di­se­ler ya­şı­yor. Bu olan­lar­dan sa­de­ce bi­ri bir Ba­tı ül­ke­sin­de ya­şan­sa hü­kü­met­ler anın­da dü­şer. Ve fa­kat biz­de na­sıl olu­yor da ik­ti­dar par­ti­si bun­la­rı le­hi­ne çe­vi­ri­yor? Do­la­yı­sıy­la bay­rak in­dir­me ve Mu­su­l’­da­ki re­hin al­ma ha­dise­le­ri­ni na­sıl oku­ma­mız ge­re­kir? Bu ha­di­se­le­rin ar­ka pla­nın­da hü­kü­me­tin yak­la­şan Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çim­le­ri için bir iç po­li­ti­ka stra­te­ji­si ya­tı­yor ola­bi­lir mi?


  Yük­sek olan ih­ti­mal
  Ge­zi par­kıy­la kes­kin­le­şen top­lum­sal ku­tup­laş­ma AK­P’­nin ye­rel se­çim­ler­de seç­me­ni­ni kıs­men mu­ha­fa­za et­me­si­ni sağ­la­dı. Ku­tup­laş­ma biz­zat AKP ta­ra­fın­dan bir stra­te­ji ola­rak kul­la­nıl­dı. Ye­rel se­çim­ler­de Tür­ki­ye ge­ne­lin­de üç par­ti ile ya­rı­şan AKP için bu du­rum bir avan­taj ha­li­ne gel­di. AK­P’­nin ya­rat­tı­ğı AK­P’­li­ler ve di­ğer­le­ri… Ya­ni Tür­ki­ye top­lu­mu­nun si­ya­si ide­olo­ji­si iki­ye bö­lü­nür­ken bu bö­lü­nen par­ça­lar­dan bi­ri AK­P’­nin ola­cak di­ğe­ri ken­di için­de üçe bö­lü­ne­cek­ti. Ni­te­kim on­ca olum­suz­lu­ğa rağ­men yüz­de 46’lık bir oy ora­nı­na sa­hip ol­du.

  Pe­ki bu yüz­de 46’lık oy CB se­çim­le­ri için ye­ter­li mi? Ta­bi ki CB se­çim­le­rin­de seç­men ter­cih­le­ri özel­lik­le son iki aday kal­ma­sı du­ru­mun­da ye­rel ve ge­nel se­çim­ler­den fark­lı ola­cak. Sağ gö­rü­şe ken­di­ni ya­kın his­se­den­ler­den AKP le­hi­ne ko­puş­lar ola­bi­lir. An­cak Ge­zi sü­re­ci gös­ter­di ki Tür­ki­ye­’de ye­ni top­lum­sal ya­pı se­lef­le­ri­ne gö­re ide­olo­ji du­var­la­rın­dan sıy­rıl­mış du­rum­da. Bu sü­reç­te “za­fe­r” ve “boz­kur­t” işa­re­ti ay­nı ka­re­de yer al­dı. Fark­lı et­nik kö­ke­ne mez­he­be dün­ya gö­rü­şü­ne ah­lak an­la­yı­şı­na sa­hip va­tan­daş­lar bir­lik­te ha­re­ket ede­bil­di. AK­P’­nin bas­kı­cı po­li­ti­ka­la­rı yan­daş­la­rı­na rant sağ­la­yan dü­zen­le­me­le­ri is­pat­la­na­ma­yan an­cak var­lı­ğı ade­ta his­se­di­len yol­suz­luk­la­rı bir kar­şı blok olu­şu­mu­na se­be­bi­yet ver­di. Bu kar­şı blok çok ter­cih­li se­çim­ler­de ay­rış­sa da­hi AKP mi di­ğe­ri mi se­çi­min­de ay­rış­ma­ya­cak ha­le gel­di.


  CB se­çim­le­rin­de AK­P’­nin ba­şa­rı­lı ola­bil­me­si için bu blok­ta çat­la­ma­la­rın mey­da­na gel­me­si ge­rek­li­dir. AKP kar­şı blok­ta­ki “o­nur­lu in­san ol­mak­lı­ğın­dan kay­nak­lı hak­la­rı­na sa­hip çı­ka­rak ya­şa­ma­” an­la­yı­şı­nın sağ­la­dı­ğı or­tak ça­tı­yı kı­ra­rak on­la­ra “kay­bet­tik­le­ri­” ve­ya “pa­ran­te­ze al­dık­la­rı­” kim­lik­le­ri­ni tek­rar ka­zan­dır­ma­yı amaç­la­mak­ta­dır. Ge­zi sü­re­cin­de sü­rek­li vur­gu ya­pı­lan “mar­ji­na­l” dev­let düş­man­la­rı (bu dev­let ta­nı­mı AKP ta­ra­fın­dan ya­pı­lan ve kut­sal­lık at­fe­di­len hal­kın söz­de or­tak çı­kar­la­rı­nı gö­ze­ten bir dev­let­tir ve bu dev­le­te kas­tet­mek hal­ka kas­tet­mek­tir) ile ken­di­ni mil­li po­li­ti­ka­la­ra ya­kın his­se­den­le­rin bir saf­ta yer al­ma­la­rı AK­P’­yi esa­sen ra­hat­sız et­miş­tir.

  Ve­ri­len me­saj
  Na­sıl ger­çek­leş­ti­ği­ne da­ir man­tık­lı bir iza­hı ola­ma­ya­cak olan Di­yar­ba­kı­r’­da­ki bay­rak in­dir­me ha­di­se­si ile AKP bir ara­ya gel­me­si­ni is­te­me­di­ği kit­le­le­ri tek­rar ay­rış­tır­mış­tır. Bay­ra­ğa yük­sek kut­sal­lık at­fe­den­ler in­sa­nın bay­rak­tan da­ha kut­sal ol­du­ğu­nu söy­le­yen­ler ve do­ğu­da­ki so­run­la­rın te­me­lin­de sü­re­ge­len yan­lış dev­let po­li­ti­ka­la­rı­nın ol­du­ğu­nu söy­le­yen­le­rin söy­lem­le­ri ay­rıl­mış ve bu grup­la­rın ya­kın za­man­da bir ara­ya gel­me­le­ri kı­sa­ca “di­ğer­le­ri­ni­n” or­tak ada­ya inan­ma ih­ti­ma­li zor­laş­mış­tır.

  AKP özel­lik­le son ay­lar­da ilk kez seç­men­le­ri dı­şın­da ka­lan­lar­la fark­lı ke­li­me­ler­le de ol­sa ay­nı şey­le­ri söy­le­miş ilk kez ni­ha­i he­def­te bir­le­şil­miş­tir. Bu sa­ye­de mil­li­yet­çi oy­la­ra göz kır­par­ken özel­lik­le önü­müz­de­ki gün­ler­de ba­tı­da ya­şan­ma­sı muh­te­mel -ül­kü­cü-Ata­türk­çü grup­la­ra iha­le edi­le­cek- HDP/BDP bi­na­la­rı bas­kın­la­rı ile de do­ğu­ya me­saj ve­ril­mek is­ten­mek­te­dir. Bu me­saj “AK­P’­nin her şe­ye rağ­men sağ­du­yu­su­” ve “do­ğu­nun AK­P’­den baş­ka dos­tu yo­k” ih­ti­va­lı ola­cak­tır.

  He­men üze­ri­ne ya­şa­nan Mu­sul ha­di­se­si ile top­lum­da “söz ko­nu­su va­tan­sa ge­ri­si te­fer­ru­at­tı­r” an­la­yı­şı ha­kim ol­muş­tur. Böy­le­ce AKP CB se­çim­le­ri ön­ce­si ken­di­si­ne yö­nel­ti­le­cek her tür­lü suç­la­ma­yı öte­le­miş­tir. Hat­ta bu du­rum­da iç po­li­ti­ka­da AKP kar­şı­tı ya­pı­la­cak po­li­ti­ka­la­rı dev­let kar­şı­tı ola­rak gös­te­ren­ler çı­ka­cak­tır.

  Hak­sız mı­yım; gö­re­ce­ğiz!


  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  16 Haziran 2014


 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Hat­ta bu du­rum­da iç po­li­ti­ka­da AKP kar­şı­tı ya­pı­la­cak po­li­ti­ka­la­rı dev­let kar­şı­tı ola­rak gös­te­ren­ler çı­ka­cak­tır.
  Daha beteri oldu.. Akpyi eleştirenler vatan haini terörist oldu.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş