Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Uğur Dündar | Çizmelerimi Çıkarayım Sedye Kirlenmesin!..

  Dün siz­den bir haf­ta izin is­te­miş­tim.
  Bi­raz din­le­nip ge­liş­miş ül­ke­ler­de asır­lık sü­reç­ler­de ya­şa­na­bi­le­cek ge­ri­lim do­lu inanıl­maz olay­la­rı iki yıl için­de ya­şa­mış ol­ma­nın zi­hin­sel yor­gun­lu­ğu­nu at­ma­ya ça­lı­şa­ca­ğı­mı be­lirt­miş­tim.

  Ama hey­hat!
  Ak­şa­ma doğ­ru kor­kunç ha­ber So­ma­’dan gel­di.
  İlk bil­gi­le­re gö­re kö­mür oca­ğın­da tra­fo pat­la­mış çı­kan yan­gın­da yüz­ler­ce iş­çi gö­çük al­tın­da kal­mış­tı.

  Oy­sa CHP Ma­ni­sa Mil­let­ve­ki­li Öz­gür Özel ve ar­ka­daş­la­rı ay­lar ön­ce­sin­den Mec­li­s’­e bu fe­la­ke­tin gel­mek­te ol­du­ğu­nu ha­ber ver­miş­ler­di. Mil­let­ve­ki­li Özel Mec­lis Araş­tır­ma­sı ya­pıl­ma­sı­nı ve So­ma­’da­ki iş­let­me­le­rin gü­ven­lik du­rum­la­rı­nın in­ce­len­me­si­ni is­te­miş­ti. An­cak öner­ge di­ğer mu­ha­le­fet par­ti­le­ri­nin des­te­ği­ne rağ­men AK­P’­li­le­rin oy­la­rıy­la red­de­dil­miş­ti.

  O ne­den­le göz gö­re gö­re ge­len bu fe­la­ke­te “kat­li­am” ye­ri­ne “ka­za­” di­yen­le­re şa­şı­yo­rum.

  * * * *
  So­ma­’da can pa­za­rı ya­şa­nır­ken ben na­sıl olur da ta­til ya­pa­bi­lir­dim?

  Ba­vu­lu ha­zır­la­ma­yı bı­ra­kıp he­men SÖZ­CÜ­’ye koş­tum.
  İlk iz­le­nim­le­ri­mi ve baş­sağ­lı­ğı di­lek­le­ri­mi de “u­gur­dun­dar­soz­cu­” baş­lık­lı res­mi twit­ter he­sa­bım­dan de­ğer­li ta­kip­çi­le­rim­le pay­laş­tım.

  * * * *

  Sev­gi­li okur­la­rım
  Bu sa­tır­la­rı yaz­dı­ğım sa­at­ler­de So­ma­’da­ki pat­la­ma­da ha­ya­tı­nı kay­be­den iş­çi­le­ri­mi­zin sa­yı­sı 245’i bul­muş­tu.

  Ge­len ha­ber­ler ür­kü­tü­cüy­dü.

  Zi­ra yan­gı­nın sür­dü­ğü ocak­ta yüz­ler­ce iş­çi­nin da­ha ölüm ka­lım mü­ca­de­le­si ver­di­ği bil­di­ri­li­yor ölü sa­yı­sı­nın art­ma­sın­dan kor­ku­lu­yor­du.

  İd­di­aya gö­re son bir umut­la kü­çü­cük el­le­riy­le ha­ya­ta tu­tun­ma­ya ça­lı­şır­ken ye­nik dü­şen­ler­den bi­ri de 15 ya­şın­da­ki Ke­mal Yıl­dı­z’­dı.

  He­nüz 15’in­de­ki bir ço­cu­ğun ye­rin al­tın­da ne işi var di­ye­cek­si­niz.

  Ben bu so­ru­yu Ber­kin El­van ev­la­dı­mı­zı kas­te­de­rek “15 ya­şın­da­ki ço­cu­ğun ey­lem­de ne işi var?” di­yen­le­re sor­ma­mız ge­rek­ti­ği­ne ina­nı­yo­rum.

  Ta­lih­siz Ke­ma­l’­in ço­cuk be­de­ni­ni han­gi acı­ma­sız­la­rın o ölüm çu­ku­ru­na sok­tu­ğu­na ge­lin­ce…

  * * * *

  27 Ey­lül 2005.
  Are­na­’ya ula­şan bir ih­bar üze­ri­ne eki­bi­miz Gü­ney­do­ğu­’dan ge­ti­ri­len 10-15 yaş­la­rı ara­sın­da­ki ço­cuk­la­rın Te­kir­da­ğ’­ın Kum­bağ yö­re­sin­de­ki tuğ­la fab­ri­ka­la­rın­da ka­çak ola­rak ça­lış­tı­rıl­dık­la­rı­nı bel­ge­le­di.

  Gö­rün­tü­ler yü­rek ya­kı­cıy­dı. Sim­sar­lar ta­ra­fın­dan mi­ni­büs­le­re sar­dal­ye is­ti­fi dol­du­ru­lan ço­cuk­lar fab­ri­ka­la­ra ge­ti­ri­li­yor kim­lik­le­ri­ne el ko­nul­duk­tan son­ra mas­ke fa­lan tak­ma­dan toz top­rak için­de­ki fı­rın­lar­da­ki en ağır iş­ler­de ça­lış­tı­rı­lı­yor­lar­dı.

  Yat­tık­la­rı ko­ğuş­lar hay­van bağ­la­sa­nız dur­ma­ya­cak ka­dar ber­bat­tı.

  Bu ger­çek­le­ri o dö­nem AK­P’­de si­ya­set ya­pan Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­ka­nı Mu­rat Ba­şes­gi­oğ­lu­’na an­lat­tım. İki mü­fet­tiş gö­rev­len­dir­di. Mü­fet­tiş­ler­le Ka­nal-D bi­na­sın­da bu­luş­tuk. Ben on­la­rın ara­cı­na bin­dim mu­ha­bir ar­ka­da­şım Se­rap Be­let ile ka­me­ra­man Mu­rat Sis de Are­na ara­cı­na geç­ti­ler. Biz ön­de on­lar ar­ka­da Te­kir­da­ğ’­a doğ­ru yo­la çık­tık.

  Tuğ­la fab­ri­ka­sı­na gel­di­ği­miz­de tam gö­rün­tü al­ma­ya baş­la­mış­tık ki fab­ri­ka jan­dar­ma­lar ta­ra­fın­dan ba­sıl­dı. Ben ön­ce ço­cuk iş­çi­le­ri ka­çak ola­rak ça­lış­tı­ran ki­şi­le­ri gö­zal­tı­na ala­cak­la­rı­nı san­dım. Ama ya­nıl­mı­şım! Sa­de­ce be­ni ka­ra­ko­la gö­tü­rüp ifa­de­mi al­dı­lar ka­set­le­ri­mi­ze el koy­ma­ya kalk­tı­lar. Ta­bi­i kar­ga­şa sı­ra­sın­da ço­cuk­lar da ka­çı­rıl­dı­lar.

  Uzat­ma­ya­yım ya­nı­mız­da­ki mü­fet­tiş­ler san­ki Ba­ka­n’­ın em­ri üze­ri­ne bi­zim­le gel­me­miş­ler gi­bi kaş­la göz ara­sın­da or­ta­lık­tan kay­bol­du­lar!

  Mes­ke­ne te­ca­vüz­den yar­gı­la­nır­ken Ba­kan Ba­şes­gi­oğ­lu bı­ra­kın le­hi­me ta­nık­lık yap­ma­yı mah­ke­me­ye iki sa­tır ya­zı ya­za­rak “E­vet Uğur Dün­dar ba­na baş­vur­du ben de iki mü­fet­tiş gö­rev­len­dir­dim. Bil­gim da­hi­lin­de hep bir­lik­te fab­ri­ka­ya git­ti­le­r” de­me ge­re­ği­ni bi­le duy­ma­dı.

  Ço­cuk sim­sar­la­rı ve kö­le ta­cir­le­ri ye­ri­ne ben mah­kum ol­dum!
  O ise şim­di Cum­hur­baş­ka­nı aday­la­rı ara­sın­da gös­te­ri­li­yor!
  İyi mi?

  * * * *

  O ne­den­le 15 ya­şın­da­ki ço­cuk iş­çi Ke­mal Yıl­dı­z’­ın kat­li­am ma­de­nin­de ça­lış­tı­rı­lı­yor ol­ma­sı­na hiç şa­şır­ma­dım.

  Ya­ra­lı iş­çi­nin am­bu­lan­sa bin­di­ri­lir­ken “çiz­me­mi çı­ka­ra­yım sed­ye kir­len­me­si­n” de­me­si­ni de ya­dır­ga­ma­dım.

  Baş­ba­ka­n’­ın ma­den ocak­la­rın­da­ki ön­le­ne­bi­lir ölüm­le­re “ka­de­r” de­di­ği ve in­san ha­ya­tı­nın ha­la en ucuz şey ol­du­ğu ül­ke­miz­de baş­ka ne ya­pa­bi­lir­ler­di ki?

  * * * *

  Ha­ya­tı­nı kay­be­den ga­ri­ban­la­ra Al­la­h’­tan rah­met acı­lı ya­kın­la­rı­na ve ulu­su­mu­za sa­bır ve baş­sağ­lı­ğı di­li­yo­rum. Acı­mız çok bü­yük çok.
  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  15 Mayıs 2014 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  O çocuğun 15 yaşında değil de 19 yaşında olduğu söylendi. Artık ne kadar doğrudur bilemiyorum. Yaş bi 18 oluyor bi 19 arttırın bakalım daha.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş