Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Mehmet Türker | Yine mi Güzel Öldüler?..

  Fer­yat­lar fer­yat­lar yü­rek ya­kan fer­yat­lar…
  Yüz­ler­ce ai­le­nin evi­ne ateş düş­tü!..
  Bin­ler­ce ki­şi kan ağ­lı­yor!..
  Tür­ki­ye So­ma­’ya ağ­lı­yor!..
  Bir avuç kö­mür uğ­ru­na yi­tip gi­den ha­yat­lar!..
  Ek­mek pa­ra­sı için ye­rin yüz­ler­ce met­re al­tı­na inip ha­yat­la­rı­nı fe­da eden in­san­lar…
  Tay­yi­p’­e ve bu ik­ti­da­rın ön­de gi­den­le­ri­ne sor­mak la­zım:
  “Yi­ne mi gü­zel öl­dü­ler?!”
  * * * *
  Ge­ri kal­mış­lı­ğın vah­şi ha­yat şart­la­rı­nın top­ra­ğa göm­dü­ğü in­san­lar için bu ül­ke­nin Baş­ba­ka­nı “Ma­den­ci­le­rin ka­de­rin­de bu va­r” de­miş­ti!..
  Ka­ra­do­n’­da­ki kö­mür oca­ğın­da ma­den­ci­le­rin ölü­mü­nü “ka­de­re­” bağ­la­yan il­kel an­la­yış So­ma için de ge­çer­li mi?..
  Ma­den­ci­le­rin ka­de­ri hep ölüm mü ol­ma­lı?..
  Tür­ki­ye­’nin Eti­yop­ya­’dan So­ma­li­’den Ni­jer­ya­’dan Su­da­n’­dan ne far­kı ka­lır o za­man?..
  Çan­ka­ya­’nın 11’in­ci­si Kay­se­ri­’de it­hal ma­lı dev nak­li­ye uça­ğı­nın tes­lim tö­re­nin­de Tür­ki­ye­’nin ne bü­yük bir ül­ke ol­du­ğu­nu an­la­tı­yor So­ma­’da ma­den iş­çi­le­ri ne­fes­siz ka­lıp çır­pı­na­rak can ve­ri­yor!..
  Bir yan­da dev nak­li­ye uça­ğı di­ğer yan­da bo­ğu­la­rak ölen ma­den iş­çi­le­ri!..

  * * * *
  Ön­ce­ki ge­ce­den iti­ba­ren Tür­ki­ye­’nin üze­ri­ne bir bü­yük acı bü­tün ağır­lı­ğıy­la çök­tü!..
  Yüz­le­ri ka­ra alın­la­rı açık yü­rek­le­ri ak in­san­lar üç ku­ruş için ha­yat­la­rı­nı kay­bet­ti!..
  Bu fa­ci­a ne­de­niy­le öğ­re­ni­yo­ruz ki So­ma­’da­ki ma­den iş­let­me­le­ri için Mec­li­s’­te bir araş­tır­ma ko­mis­yo­nu ku­rul­ma­sı is­te­miy­le CHP gru­bu bir öner­ge ver­miş!..
  Öner­ge­yi MHP ve BDP grup­la­rı da des­tek­le­miş…
  Ve bu tek­lif AK­P’­li­le­rin oy­la­rıy­la red­de­dil­miş!..
  İk­ti­dar par­ti­si ma­den­ci­le­ri “ka­de­ri­ne­” terk et­miş!..
  * * * *
  İk­ti­dar par­ti­si bu tek­li­fi ne­den red­de­di­yor?..
  So­ma­’da­ki iş­let­me­le­rin mü­kem­mel ol­du­ğu­na inan­dık­la­rı için mi yok­sa al­tın­dan bir şey­ler çı­ka­bi­le­ce­ği kor­ku­sun­dan mı?..
  İk­ti­da­rın ora­da­ki iş­let­me­ler­le ne gi­bi bir iliş­ki­si var?..
  Ne­den ne­den red­de­di­yor­lar?..
  “Ma­den­ci­li­ğin ka­de­rin­de bu va­r” de­mek il­kel­li­ğin te­yi­di­dir!..
  Her şe­yi ka­de­re bağ­la­mak in­san ak­lı­na ha­ka­ret­tir!..
  Ya Tay­yi­p’­in es­ki sağ ko­lu es­ki müs­te­şa­rı son­ra Ça­lış­ma Ba­ka­nı yap­tı­ğı Ömer Din­çe­r’­in Ka­ra­don fa­ci­ası­na iliş­kin söz­le­ri?..
  “A­cı çek­me­dik­le­ri­ni gü­zel öl­dük­le­ri­ni söy­le­ye­bi­li­ri­m”
  Fer­yat­la­ra ku­lak­la­rı tı­ka­lı gö­zü ve kal­bi kör bir an­la­yış!..
  * * * *
  İk­ti­dar 3 gün­lük yas ilan et­ti!..
  Bay­rak­lar ya­rı­ya in­di­ril­di!..
  Bu ka­rar ik­ti­dar için bir “ka­çı­ş” yo­lu­dur!..
  “Ben ya­pa­ca­ğı­mı yap­tım da­ha ne is­ti­yor­su­nu­z” ters­len­me­si­dir!..
  Ama ka­ça­maz­lar!..
  Kur­tu­la­maz­lar!..
  Ora­da yok­luk­lar­la sa­va­şan in­san­la­rın ha­yat­la­rı­nı kay­bet­me­si­nin ve­ba­li ik­ti­da­rın üze­rin­de­dir!..
  * * * *
  On­la­rın ge­mi­cik­le­ri yok­tu!..
  700 bin li­ra­lık saa­tin res­mi­ni bi­le gör­me­miş­ler­di!..
  Ev­le­rin­de pa­ra ka­sa­la­rı­nı mil­yon li­ra­cık­la­rı ha­yal bi­le ede­me­di­ler!..
  Ayak­ka­bı ku­tu­la­rı da yok­tu için­den 5 mil­yon do­lar da fış­kır­ma­mış­tı!..
  On­la­rın va­kıf­la­rı al­dık­la­rı mil­yon do­lar­lar ba­ğış­lar yok­tu!..
  Ha­vuz­lu vil­la­la­rı alt­la­rın­da lüks araç­la­rı he­li­kop­ter­le­ri uçak­la­rı da yok­tu!..
  On­lar ha­ram ye­me­di­ler!..
  On­lar bir lok­ma bir hır­ka uğ­ru­na öl­dü­ler!..
  Ar­tık on­la­rın ge­ri­de bı­rak­tık­la­rı tü­yü bit­me­miş ye­tim­le­rin hak­kı­nı ye­mek de si­ya­set­te­ki ha­ram­za­de­le­re dü­şü­yor!..

  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
  15 Mayıs 2014

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Eğer bu işte pislik siyasetçilerin parmağı varsa Allah belalarını versin.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş