Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Uğur Dündar | Türkan Saylan ile Bilal Erdoğan arasındaki benzerlik!

  AKP top­lu­mun sos­yal med­ya yo­luy­la ile­ti­şi­mi­ni ke­se­bil­mek için her tür­lü gi­ri­şimi ya­pı­yor.

  El­le­rin­den gel­se twit­te­r’­ı çağ­rış­tır­dı­ğı için kuş­la­rın ha­va­da uç­ma­la­rı­nı bi­le ya­sak­la­ya­cak­lar!

  Şu ya­man çe­liş­ki­ye ba­kar mı­sı­nız?
  TBMM Ana­ya­sa Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı AK­P’­li Bur­han Ku­zu Ana­ya­sa Mah­ke­me­si ka­ra­rıy­la açı­lan twit­te­r’­ı tek­rar ka­pat­tı­ra­bil­mek için tüm gü­cüy­le uğ­ra­şı­yor.
  Bu­nu Ana­ya­sa Mah­ke­me­si ka­rar­la­rı­na her­kes­ten da­ha faz­la say­gı gös­ter­me­si ge­re­ken bir ana­ya­sa pro­fe­sö­rü ya­pı­yor!..

  Ge­rek­çe­si­ni söy­ler­ken de ço­cuk kan­dı­rır­ca­sı­na “t­wit­te­r’­dan baş­ka ile­ti­şim ka­na­lı yok mu?” di­ye so­ru­yor.

  He­men ce­va­bı­nı ve­re­lim:
  Evet yok!

  Med­ya eli­niz­de ol­du­ğu için siz AK­P’­li­le­re ile­ti­şim ka­na­lı çok ama va­tan­daş için yok!

  * * * *

  De­ğer­li oku­rum say­gın bi­lim in­sa­nı Prof. Dr. Can Cey­lan ye­rin­de bir tes­pit­le so­ru­yor:

  “Ha­ber­leş­me Ba­ka­nı Lüt­fi El­va­n’­ın Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­’nin “kal­dı­rıl­sı­n” ka­ra­rı­na rağ­men sür­dü­rü­len Yo­uTu­be ya­sa­ğı­na gös­ter­di­ği ge­rek­çe­ye ne buy­ru­lur?

  Ba­kan Ata­tür­k’­e ha­ka­ret içe­ren me­saj­lar ne­de­niy­le Yo­uTu­be­’un en­gel­len­me­ye de­vam edi­le­ce­ği­ni açık­la­mış!..

  Bu ge­rek­çe kar­şı­sın­da in­sa­nın “Bu ne ya­man çe­liş­ki­” di­ye­si ge­li­yor.
  Ma­dem Ba­kan böy­le­si­ne bir du­yar­lı­lık (!) için­de o hal­de Baş­ba­ka­n’­ın “i­ki ay­ya­ş” ta­nım­la­ma­sı­nı da kal­dırt­sın!..

  Ay­rı­ca yi­ne Er­do­ğa­n’­ın Ata­tür­k’­e ait “E­ge­men­lik ka­yıt­sız şart­sız mil­le­tin­di­r” de­yi­şi­nin ko­ca bir ya­lan­dan iba­ret ol­du­ğu­nu öne sür­dü­ğü aşa­ğı­la­yı­cı ifa­de­si­ni de Yo­uTu­be ka­yıt­la­rın­dan sil­dirt­sin!..

  Her şey ak­la ge­lir­di de Ata­türk il­ke­le­ri­ni ulu­sal de­ğer­le­ri ve Cum­hu­ri­yet ka­za­nım­la­rı­nı her fır­sat­ta yer­den ye­re vu­ran AK­P’­nin bir ya­sa­ğa kı­lıf ha­zır­lar­ken Ata­tür­k’­e sa­hip çı­ka­ca­ğı hiç ak­la gel­mez­di.

  Ya AK­P’­nin so­nu gel­di ya da dün­ya­nın!..”

  * * * *

  AKP Söz­cü­sü Hü­se­yin Çe­li­k’­in CHP’­nin TÜR­GEV so­ru­su­na ver­di­ği ce­vap da çok çar­pı­cı:

  CHP “TÜR­GE­V’­e pa­ra ba­ğış­la­yan­lar tek ka­lem­de 100 mil­yon do­lar ve­ren­ler bu­nun kar­şı­lı­ğın­da ne al­dı­lar?” di­ye so­ru­yor.

  Çe­lik de “Bek­len­ti kar­şı­lı­ğın­da ya­pıl­ma­yan ba­ğı­şın yol­suz­luk gi­bi gös­te­ril­me­si vic­da­na sığ­maz. TÜR­GEV kız ço­cuk­la­rı­na yurt ya­pı­yor. Çağ­daş Ya­şa­mı Des­tek­le­me Der­ne­ği (ÇYDD) de ba­ğış al­mı­yor mu?” ce­va­bı­nı ve­ri­yor!..

  Ya­ni bir ba­kı­ma TÜR­GE­V’­in ku­ru­cu­su Bi­lal Er­do­ğa­n’­ı ÇYDD’­nin ku­ru­cu­su mer­hum Prof. Tür­kan Say­la­n’­la kı­yas­lı­yor!

  Nur için­de yat­sın Tür­kan Ho­ca dün­ya­ca say­gın bir bi­lim in­sa­nı ol­ma­sı­nın ya­nı sı­ra Cum­hu­ri­ye­t’­in ka­za­nım­la­rı­na gö­nül­den bağ­lı yurt­se­ver ve Ata­türk­çü bir ay­dın­dı.

  Tür­ki­ye­’yi ka­rış ka­rış do­la­şa­rak Lep­ra (Cüz­zam) ta­ra­ma­sı yap­mış ve ola­ğa­nüs­tü bir ça­bay­la bu has­ta­lı­ğın ne­re­dey­se kö­kü­nü ka­zı­mış­tı.

  Sa­de­ce bu alan­da­ki ba­şa­rı­la­rıy­la li­te­ra­tür­de eş­siz bir ye­re sa­hip­ti.
  Lep­ra­’ya kar­şı ver­di­ği mü­ca­de­le ne­de­niy­le çok de­ğer­li Gand­hi Ödü­lü­’ne la­yık gö­rül­müş­tü.

  Hiç­bir mad­di kar­şı­lık bek­le­me­den ha­ya­tı­nı ço­cuk­la­rın eği­ti­mi­ne ve Lep­ra has­ta­la­rı­na ada­yan Prof. Tür­kan Say­lan in­san­lı­ğın gu­rur duy­du­ğu bir de­ğer­di.

  * * * *

  Hak­kı­nı ye­me­ye­lim.
  Bi­lal Er­do­ğan da bü­yük bir de­ğer!
  Dün­ya­da pa­ra da­ğı­nı en kı­sa sü­re­de sı­fır­la­yan ki­şi ola­rak ta­ri­he geç­mek öy­le ko­lay ba­şa­rı­la­cak bir şey mi?  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  12 Nisan 2014

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Bilal oğlan sevgili Türkan Saylan tırnağının kiri olamaz.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş