Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Uğur Dündar | Yetti Artık!..

  Es­ki AB Ba­ka­nı Ege­men Ba­ğı­ş’­ın sos­yal med­ya­da pay­laş­tı­ğı me­sa­ja ba­kar mı­sı­nız?

  “Te­rö­rün bit­me­sin­den ve kar­deş­li­ği­miz­den ra­hat­sız olup çö­züm sü­re­ci­ni he­def alan nek­ro­fil­le­re de ge­re­ken ce­va­bı mil­le­ti­miz 30 Mar­t’­ta ve­re­cek.”

  He­nüz 15 ya­şın­da gaz fi­şe­ği­nin kur­ba­nı olan Ber­kin­ci­ğin ya­sı­nı tu­tan­la­ra ‘ö­lü se­vi­ci­le­r’ ma­na­sı­na ge­len “nek­ro­fi­l” ya­kış­tır­ma­sın­da bu­lu­nu­yor!
  Göz­yaş­la­rı­na bo­ğu­lan mil­yon­la­ra “ö­lü se­vi­ci­le­r” di­ye­bi­li­yor!

  Ka­ra pa­ra ak­la­mak al­tın ve dö­viz ka­çak­çı­lı­ğı yap­mak­la suç­la­nan Rı­za Sar­ra­f’­tan 1.5 mil­yon do­lar rüş­vet al­dı­ğı id­di­asıy­la hak­kın­da fez­le­ke dü­zen­le­nen Ba­ğış bu me­sa­jı Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın Si­irt mi­tin­gi için git­ti­ği mem­le­ke­tin­den gön­de­ri­yor.

  Bel­li ki Baş­ba­ka­n’­a bi­raz da­ha yağ çe­ke­bil­mek uğ­ru­na bu in­san­lık ayı­bı­nı gö­ze ala­bi­li­yor.

  Cü­re­tin vic­dan­sız­lı­ğın in­san­lık­tan uzak­laş­ma­nın bu ka­da­rı­na da pes doğ­ru­su…

  * * * *

  Çı­rak bun­la­rı söy­ler de us­ta­sı du­rur mu?

  O da yan­daş te­le­viz­yon­da ça­nak so­ru­la­ra ce­vap ve­rir­ken Ber­kin­ci­ğin ya­şam hak­kı­nı bor­sa ve dö­viz ku­ru­na en­deks­le­ye­rek ko­nu­şu­yor:

  “Ma­yı­s’­ta Ha­zi­ra­n’­da da ay­nı şey­le­ri yap­tı­lar. Pi­ya­sa ken­di­ni top­la­dı. Bu sa­bah olum­suz şey­ler ol­du. Bor­sa ak­şa­ma doğ­ru yük­sel­me­ye baş­la­dı. Fa­iz yi­ne ken­di ra­yı­na otur­ma­ya baş­la­dı­” di­ye­bi­li­yor!

  Kos­ko­ca Tür­ki­ye­’nin Baş­ba­ka­n’­ı AKP şid­de­ti­nin ara­mız­dan al­dı­ğı Ber­kin­ci­ğin adı­nı an­mı­yor ai­le­si­ne baş­sağ­lı­ğı di­le­mi­yor özür di­le­me­yi ise ak­lı­nın ucun­dan bi­le ge­çir­mi­yor.

  Ya­ni Baş­ba­kan Ber­kin ve di­ğer Ge­zi Par­kı şe­hit­le­ri­nin yi­tip gi­den can­la­rı­na üzül­mek ye­ri­ne bor­sa­nın yük­sel­me­si­ne ve do­lar ku­ru­nun to­par­lan­ma­sı­na se­vi­ni­yor!

  Böy­le­ce alış­kan­lık ha­li­ne ge­tir­di­ği “tüy­ler ür­per­ten me­saj­la­r” zin­ci­ri­ne bir ye­ni hal­ka da­ha ek­le­miş olu­yor.

  Top­lu­mun yay gi­bi ge­ril­di­ği­ni gör­me­si­ne kar­şın kış­kır­tı­cı söy­lem­ler­le ade­ta yan­gı­na kö­rük­le gi­di­yor.

  Baş­ka Ber­kin­le­rin yi­tip git­me­si­ne ne­den ola­cak düş­man­lık to­hum­la­rı­nı ek­mek­ten hiç çe­kin­mi­yor.

  * * * *

  Ye­ri gel­miş­ken be­lir­te­yim.
  Baş­ba­kan için var­sa yok­sa ço­cuk­lar!
  Ger­çek­ten ço­cuk­la­rı par­don ken­di ço­cuk­la­rı­nı çok se­vi­yor.

  O ka­dar çok se­vi­yor ki oğ­lu Bi­la­l’­e TÜR­GEV (Tür­ki­ye­’yi Gö­tür Ev­la­dım Vak­fı) üze­rin­den çok de­ğer­li ara­zi­ler ba­ğış­la­tı­yor do­lar ve eu­ro yağ­dı­rı­yor.

  Ev­de pa­ra yı­ğın­la­rı oluş­tu­ru­yor.

  Ama baş­ka­la­rı­nın ço­cuk­la­rı­nın ör­ne­ğin Ber­kin­ci­ğin yok ye­re yi­tip git­me­si­ni önem­se­mi­yor.

  Bu ne­den­le göz­yaş­la­rı­nın sel olup ak­tı­ğı bir gü­nün ak­şa­mın­da bi­le
  te­le­viz­yon­lar­da bor­sa­dan ve dö­viz­den söz ede­bi­li­yor

  * * * *

  Tay­yip Er­do­ğan her şe­yin bir in­sa­nı sev­mek­le baş­la­dı­ğı­nı bil­mi­yor.
  Evin­de dağ gi­bi yığ­dı­ğı mil­yar­la­rı har­ca­sa bi­le 15 ya­şın­da­ki Ber­kin­ci­ği bir da­ha ge­ri ge­ti­re­me­ye­ce­ği­ni dü­şü­ne­mi­yor.

  Baş­ba­ka­n’­ın bu acı­ma­sız­lı­ğı vic­dan sa­hi­bi her­ke­se “yet­ti ar­tı­k” de­dir­ti­yor.


  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  14 Mart 2014

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Bizim artık canımıza tak etti onlara yetmiyor..

  Aç gözlülüğün bu kadarına pes!


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş