Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Uğur Dündar | Başbakan, Berkin Gibi Çocukları Birazcık Sevebilmiş Olsaydı?..

  Sos­yo­lo­ji pro­fe­sö­rü öğ­ren­ci­le­ri­ni Bal­ti­mo­re ken­ti­nin ke­nar ma­hal­le­le­rin­den bi­ri­ne gön­der­miş ve o böl­ge­de ya­şa­yan 200 er­kek ço­cu­ğun du­rum­la­rı­nı araş­tır­ma­la­rı­nı ve her bir ço­cu­ğun ge­le­ce­ği hak­kın­da bir de­ğer­len­dir­me yap­ma­la­rı­nı is­te­miş­ti.

  Araş­tır­ma­yı ger­çek­leş­ti­ren öğ­ren­ci­le­rin he­men hep­si bu ço­cuk­la­rın için­de bu­lun­duk­la­rı sos­yo-eko­no­mik ko­şul­lar ne­de­niy­le ge­le­cek­te hiç­bir şans­la­rı­nın ol­ma­dı­ğı­nı di­le ge­tir­miş­ler­di.

  Bun­dan tam 25 yıl son­ra bir baş­ka sos­yo­lo­ji pro­fe­sö­rü okul kü­tüp­ha­ne­sin­de­ki araş­tır­ma­la­rı es­na­sın­da te­sa­dü­fen bu ça­lış­ma­yı bul­du. Ra­por il­gi­si­ni çek­miş­ti. “A­ca­ba o ço­cuk­lar şim­di ne­re­de­ler ve ne iş ya­pı­yor­lar?” so­ru­sun­dan yo­la çı­ka­rak öğ­ren­ci­le­rin­den bu pro­je­yi sür­dür­me­le­ri­ni is­te­di.

  Öğ­ren­ci­ler ön­ce o böl­ge­den ta­şı­nan ya da ölen ço­cuk sa­yı­sı­nın 20 ol­du­ğu­nu be­lir­le­di­ler. Araş­tır­ma­la­rı­nı de­rin­leş­ti­rin­ce ge­ri­ye ka­lan 180 ço­cuk­tan 176’sı­nın ola­ğa­nüs­tü bir ba­şa­rı gös­te­rip avu­kat dok­tor ya da iş ada­mı ol­duk­la­rı­nı or­ta­ya çı­kar­dı­lar.

  Pro­fe­sör so­nuç­tan çok et­ki­len­miş­ti. Bu ko­nu­yu iz­le­me­ye ka­rar ver­di.
  Bi­rer ye­tiş­kin olan o ço­cuk­la­rın hep­si o böl­ge­de ya­şa­dık­la­rı için her bi­riy­le bu­luş­ma şan­sı ol­du.

  Ko­nuş­tu­ğu ki­şi­le­rin “O ko­şul­lar­da na­sıl bu ka­dar ba­şa­rı­lı ol­du­nuz?” so­ru­su­na ver­dik­le­ri ce­vap hep ay­nıy­dı.

  “Ma­hal­le oku­lun­da bir öğ­ret­menimiz var­dı. Onun sa­ye­sin­de ba­şa­rı­yı ya­ka­la­dık.”

  Pro­fe­sör bu öğ­ret­me­ni çok me­rak et­miş­ti. Hâ­lâ ha­yat­ta ol­du­ğu­nu öğ­ren­di­ği öğ­ret­me­nin izi­ni bul­ma­sı çok zor ol­ma­dı. Evi­ne gi­de­rek ken­di­si­ni zi­ya­ret et­ti…

  Kar­şı­sın­da yıl­la­rın yü­zü­ne ek­le­di­ği kı­rı­şık­lık­la­ra rağ­men hâ­lâ dinç gö­rü­nüm­lü yaş­lı bir ka­dın bul­du. Ge­le­cek­le­rin­den ümit ke­si­len bu ke­nar ma­hal­le ço­cuk­la­rı­nı na­sıl olup da ba­şa­rı­lı bi­rer ye­tiş­kin ha­li­ne ge­tir­di­ği­ni sor­du. Bu­nun si­hir­li bir for­mü­lü olup ol­ma­dı­ğı­nı öğ­ren­mek is­te­di.

  So­ru­yu du­yan yaş­lı öğ­ret­me­nin göz­le­ri par­la­dı ve du­dak­la­rı­nın ke­na­rın­da bir gü­lüm­se­me be­lir­di.

  “Gayet ba­si­t” de­di. “Ben o ço­cuk­la­rı çok sev­dim…”

  * * *

  Dün 15 ya­şın­da­ki Ber­kin El­va­n’­ı kay­bet­tik.
  Eğer bu ül­ke­nin Baş­ba­ka­n’­ı ken­di­si­ne oy ver­me­yen­le­ri de bi­raz­cık se­ve­bil­miş ol­say­dı Ber­kin­cik öl­me­ye­cek­ti…

  Eğer bu ül­ke­nin Baş­ba­ka­n’­ı çok sev­di­ği ken­di ço­cu­ğu­na pa­ra yağ­dı­rır­ken ken­di­si gi­bi dü­şün­me­yen ço­cuk­la­rı­mı­za gaz bom­ba­la­rı ve taz­yik­li su yağ­dır­ma­mış ol­say­dı Ber­kin­cik öl­me­ye­cek­ti…

  Eğer bu ül­ke­nin Baş­ba­ka­n’­ı her şe­yin pa­ra­yı sev­mek­le de­ğil in­san­la­rı sev­mek­le baş­la­dı­ğı­nı bi­le­bil­miş ol­say­dı Ber­kin­cik öl­me­ye­cek­ti…

  Eğer bu ül­ke­nin Baş­ba­ka­n’­ı ad­la­rı­nı ağ­zı­na al­ma­dı­ğı Ge­zi Par­kı şe­hit­le­ri­nin de ken­di ço­cu­ğu ka­dar ya­şam hak­kı­na sa­hip ol­duk­la­rı­nı dü­şü­ne­bil­miş ol­say­dı Ber­kin­cik ve di­ğer­le­ri öl­me­ye­cek­ti…

  Eğer bu ül­ke­nin Baş­ba­ka­n’­ı evi­ni pa­ra yı­ğın­la­rıy­la dol­du­rur­ken ken­di­si gi­bi dü­şün­me­yen­le­rin ya­şam hak­la­rı­nı sı­fır­la­ma­mış ol­say­dı Ber­kin­cik öl­me­ye­cek­ti…

  * * *

  Sev­gi­li okur­la­rım
  Bir an için Baş­ba­kan­lık kol­tu­ğun­da Tay­yip Er­do­ğan ye­ri­ne “Ben o Ge­zi Par­kı ço­cuk­la­rı­nı çok sev­dim…” di­yen bir Baş­ba­ka­n’­ın otur­du­ğu­nu ha­yal edin?

  İş­te o za­man Tür­ki­ye hu­zur ül­ke­si Ber­kin­ler de ya­şı­yor ol­maz mıy­dı?..


  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  12 Mart 2014

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Eğer başbakan öyle iyi birisi olsaydı gezi de olmazdı berkinler de sokaklara çıkmazdı.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş