Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Soner Yalçın | Oyum AKP’ye…

  Bi­zim Ma­hal­le­”de her­kes şaş­kın­lık­la so­ru­yor:

  “Bu ka­dar yol­suz­luk-hır­sız­lık or­ta­ya çık­tı AKP san­dık­tan na­sıl hâlâ bi­rin­ci par­ti çı­ka­cak?”

  De­dim ki dün na­sıl çık­tı ise yi­ne öy­le ola­cak. Ben de AK­P’­ye oy ve­re­ce­ğim de­dim. Na­sıl mı?

  Şöy­le…
  Tür­ki­ye nü­fu­su­nun yüz­de 10’luk en zen­gin ta­ba­ka­sı ül­ke ge­lir­le­ri­nin 31.1’i­ni alır­ken en yok­sul ta­ba­ka­sı yüz­de 10’un pa­yı sa­de­ce yüz­de 2.2’de ka­lı­yor.

  Oyum AK­P’­ye…

  Tür­ki­ye­’de 12 mil­yon 225 bin ki­şi ay­lık 376 li­ra ge­lir­le yok­sul­luk sı­nı­rı al­tın­da ya­şı­yor. Bu Sah­ra Af­ri­ka­sı­’na eşit.

  Oyum AK­P’­ye…

  2002’de 129.6 mil­yar do­lar olan Tür­ki­ye­’nin top­lam dış bor­cu 2013 so­nun­da 367.3 mil­yar do­la­ra fır­la­dı.

  Oyum AK­P’­ye…

  2002’de ek­me­ğin ki­lo­su 1.03 TL 1 lit­re ben­zin fi­ya­tı 1.66 TL1 lit­re mo­to­rin fi­ya­tı 1.30 TL ve 1 kw/sa­at elek­trik fi­ya­tı 15.8 ku­ruş idi. Bu­gün; ek­mek 4 li­ra ben­zin 5.12 li­ra mo­to­rin 4.65 li­ra elek­trik 37 ku­ruş!

  Oyum AK­P’­ye…

  2002’de mut­fak tü­pü 15 TL idi şim­di 75.5 TL. 2002’de An­ka­ra­’da do­ğal­gaz 37 ku­ruş­tu şim­di 1.076 li­ra ol­du.

  Oyum AK­P’­ye…

  Gü­ya kim­se has­ta­ne­le­re pa­ra öde­me­ye­cek­ti. Tür­ki­ye­’de ki­şi ba­şı sağ­lık har­ca­ma­sı 1996’da 186 do­lar iken bu fi­yat ge­çen yıl 1.100 do­la­rı aş­tı.

  Oyum AK­P’­ye…

  Nü­fu­sun yüz­de 85.9’u “ev­den uzak­ta bir haf­ta­lık ta­ti­l” ya­pa­mı­yor.

  Oyum AK­P’­ye…

  Nü­fu­sun yüz­de 78.8’i “yıp­ran­mış ve es­ki­miş mo­bil­ya­la­rı­nı ye­ni­le­me ih­ti­ya­cı­nı­” eko­no­mik ne­den­ler­le kar­şı­la­ya­mı­yor.

  Oyum AK­P’­ye…

  Tür­ki­ye­’nin ca­ri açı­ğı son 10 yıl­da 76 kat art­tı. 2001’de ca­ri faz­la­lık ve­ren Tür­ki­ye­’nin açı­ğı 2013 Ma­yı­s’­ın­da 7.5 mil­yar do­la­ra ula­şır­ken yıl­lık baz­da da 53.6 mil­yar do­la­ra ulaş­tı. Ca­ri açık mik­ta­rı ola­rak 193 ül­ke için­de 189. sı­ra­da­yız.

  Oyum AK­P’­ye…

  * * * *

  Tür­ki­ye­’de kö­le bi­le var

  Tür­ki­ye her 100 ki­şi­den 40’ı si­gor­ta­sız ça­lı­şı­yor.

  Oyum AK­P’­ye…

  Tür­ki­ye İş Bul­ma Ku­ru­mu’­na baş­vu­ran ki­şi sa­yı­sı 2013’te 2 mil­yon 747 bin ki­şi.

  Oyum AK­P’­ye…

  İş­çi ölüm­le­rin­de Av­ru­pa bi­rin­ci­si­yiz. 2013 yı­lın­da bin 235 iş­çi ha­ya­tı­nı kay­be­der­ken bu ra­kam 2014’ün ilk iki ayın­da 152 ol­du.

  Oyum AK­P’­ye…

  Her 5 köy­lü­den 3’ü ha­ciz kıs­ka­cın­da. İc­ra dos­ya sa­yı­sı 2002’de 6 mil­yon idi şim­di 15 mil­yon.

  Oyum AK­P’­ye…

  Va­tan­daş­la­rın ban­ka­la­ra bor­cu 2002 yı­lın­da 47 mil­yar li­ra iken 2013 yı­lı ma­yıs iti­ba­riy­le 890 mil­yar li­ra­ya ulaş­tı. Fer­di ve kre­di kar­tı bor­cu­nu öde­ye­me­yen ki­şi sa­yı­sı 1 mil­yon 82 bin 684 ki­şi.

  Oyum AK­P’­ye…

  Nü­fu­sun yüz­de 61.3‘ü­nün bor­cu var.

  Oyum AK­P’­ye…

  Tür­ki­ye­’de 110 bin ile 130 bin ara­sın­da kö­le ol­du­ğu­nu bi­li­yor muy­du­nuz? 162 ül­ke ara­sın­da kö­le­lik­te sı­ra­la­ma­mız 90’ın­cı.

  Oyum AK­P’­ye…

  İn­sa­ni ge­liş­miş­lik sı­ra­la­ma­sın­da Tan­zan­ya Ka­tar Bir­le­şik Arap Emir­lik­le­ri An­do­ra Er­me­nis­tan Ek­va­tor Bar­ba­dos vs ar­ka­sın­dan ge­li­yo­ruz. (Oran; 12 Ey­lül as­ke­ri dar­be­si dö­ne­min­de 1980-1990 yüz­de 1.85 iken 2010-2012 ara­sın­da yüz­de 0.95 ol­du!)

  Oyum AK­P’­ye…

  136 ül­ke­yi kap­sa­yan ka­dın er­kek eşit­siz­li­ğin­de Tür­ki­ye 124’ün­cü ül­ke. (Suu­di Ara­bis­ta­n­ı geç­tik; on­lar 127’n­ci sı­ra­da!)

  Oyum AK­P’­ye…

  Tür­ki­ye­’de 15 yaş üs­tü ka­dın­la­rın yüz­de 12si oku­ma yaz­ma bil­mi­yor. Üni­ver­si­te me­zu­nu yüz­de 9.

  Oyum AK­P’­ye…

  Tür­ki­ye or­ta­la­ma eği­tim sü­re­siy­le 187 ül­ke ara­sın­da 127’n­ci. Tür­ki­ye mil­li ge­li­ri­nin yüz­de 2.9’u eği­ti­me gi­di­yor. Arap coğ­raf­ya­sın­da bu ra­kam 3.9 Kü­ba­’da 12.9 Mol­do­va­’da 9.1.

  Oyum AK­P’­ye…

  Ken­din­den en az 31 yaş bü­yük er­kek­ler­le ev­le­nen yaş­la­rı 16-19 ara­sın­da­ki kız­la­rın sa­yı­sı 7 mil­yon 163 bin 931. Tür­ki­ye­’de 15 yaş al­tı ge­lin­le­rin res­mi sa­yı­sı 181 bin 36 ki­şi.

  Oyum AK­P’­ye…

  AKP dö­ne­min­de ka­dı­na şid­det yüz­de 1400 art­tı. 2002-2010 yıl­la­rı ara­sın­da fu­huş suç­la­rı yüz­de 220 ır­za geç­me ve ço­cuk­la­ra cin­sel ta­ciz suç­la­rı yüz­de 125 ora­nın­da art­tı.

  Oyum AK­P’­ye…

  * * * *

  He­def yol­suz­luk­ta dün­ya bi­rin­ci­li­ği
  Kü­re­sel ba­rış en­dek­si sı­ra­la­ma­sın­da 162 ül­ke ara­sın­da 134’ün­cü­yüz. İki yıl ön­ce 127’n­ci idik. (İs­ra­il Irak ve Su­ri­ye­’den bi­raz iyi­yiz!)

  Oyum AK­P’­ye…

  Yol­suz­luk ve rüş­vet sı­ra­la­ma­sın­da 176 ül­ke ara­sın­da 56’n­cı sı­ra­day­dık. Ta­bi­i bu 2012 en­dek­si. Ayak­ka­bı ku­tu­la­rı pa­ra say­ma ma­ki­ne­le­ri ve or­ta­ya sa­çı­lan ta­pe­ler­le sı­ra­nın en üs­tü­ne çı­ka­ca­ğı­mız­dan emi­nim!

  Oyum AK­P’­ye…

  Sa­yı­sal Lo­to 10 Nu­ma­ra İd­di­a Sü­per Lo­to Ka­zı Ka­zan Gan­yan Şans To­pu gi­bi ba­his oyun­la­rı AKP dö­ne­min­de baş­la­tıl­dı ve dev­let eliy­le ve­ya iz­niy­le oy­na­tı­lan ku­mar­da Tür­ki­ye dün­ya üçün­cü­sü ol­du. Ba­yi­i sa­yı­sı 7 kat art­tı.

  Oyum AK­P’­ye…

  Ba­sın öz­gür­lü­ğün­de 195 ül­ke ara­sın­da 120’n­ci sı­ra­da­yız. Dün­ya­da ha­pis­ha­ne­le­rin­de en çok ga­ze­te­ci bu­lu­nan ül­ke­yiz.

  Oyum AK­P’­ye…

  İn­ter­net kul­la­nı­mı öz­gür­lü­ğün­de An­go­la Kır­gı­zis­tan Tu­nus Ru­an­da Kam­poç­ya Lib­ya Ni­jer­ya Ma­lez­ya vs. biz­den da­ha öz­gür.

  Oyum AK­P’­ye…

  Av­ru­pa İn­san Hak­la­rı Mah­ke­me­si­’nin hü­küm ver­di­ği 64 mil­yon Eu­ro­’luk taz­mi­na­tın yüz­de 40’ı­nı Tür­ki­ye öde­di. En çok da­va açı­la­rak ka­ra lis­te­ye gi­ren ül­ke Tür­ki­ye ol­du. (16 bin 900 baş­vu­ru)

  Oyum AK­P’­ye…

  Da­ha Su­ri­ye­’ye gi­re­ce­ğiz İra­n’­la sa­va­şa­ca­ğız. Dün­ya­yı fet­he­de­ce­ğiz.

  Oyum AK­P’­ye…

  Po­lis sa­yı­sı 130 bin­den 270 bi­ne çı­ka­rıl­dı. Dün­ya ikin­ci­si ol­duk.

  Oyum AK­P’­ye…

  Ne­cip Hab­le­mi­toğ­lu­‘nun ka­ti­li hâ­lâ bu­lu­na­ma­dı; Ber­ki­n’­in Ali İs­ma­il’­in ve di­ğer ço­cuk­la­rı­mı­zın da!.. Hrant Din­k’­i öl­dü­ren­le­rin ar­ka­sın­da­ki de­rin ya­pı or­ta­ya çı­ka­rı­la­ma­dı.

  Oyum AK­P’­ye…

  Çün­kü:

  Yol yap­tı­lar!..


  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  14 Mart 2014

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Çok güzel bir o kadar da trajikomik bir yazı.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş