Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Saygı Öztürk | Bu Korku İnsanların İçine İşlemiş

  SÖZ­CÜ­’nüz bu­gün­den iti­ba­ren Al­man­ya Hol­lan­da Bel­çi­ka Fran­sa İs­viç­re Avus­tur­ya Da­ni­mar­ka­’da… Ya­kın bir ge­le­cek­te baş­ka ül­ke­ler­de de ola­ca­ğız. Ne­re­de Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti va­tan­da­şı var­sa ora­ya ulaş­mak he­de­fi­miz­dir.

  Tür­ki­ye­’den yurt­dı­şın­da bu­lu­nan oku­yu­cu­la­rı­mı­za ve­re­ce­ği­miz tek iyi ha­ber ga­ze­te­mi­zin ken­di­le­ri­ne ulaş­ma­sı­dır. Onun dı­şın­da ül­ke­de olup bi­ten­le­re bak­tı­ğı­nız za­man yolsuzluk rüz­gar­la­rı esi­yor.

  Asıl gün­de­mi ne ka­dar de­ğiş­tir­me­ye ça­lış­sa­lar da ba­kan­lar baş­ba­kan ve ba­kan­la­rın oğul­la­rıy­la il­gi­li yol­suz­luk rüş­vet ka­ra pa­ra­yı gaz fi­şek­le­riy­le öl­dü­rü­len ço­cuk­la­rı genç­le­ri bu ül­ke­nin in­san­la­rı­na unut­tu­ra­ma­ya­cak­lar.

  Cüz­da­nı ça­lı­nan su­su­yor…
  Hır­sız­lar mi­ting mey­dan­la­rı­nı se­ver. Ala­bil­di­ği­ne cüz­dan yü­rü­tür. Bir si­ya­si par­ti­nin mi­tin­gin­de ger­çek­ten par­mak­la­rı­nı us­ta­ca cüz­da­na uza­tan­lar çı­kı­yor. Cüz­da­nı yü­rü­tü­yor. Ama ora­da cüz­da­nı ça­lı­nan ki­şi “hır­sız va­r” di­ye ba­ğı­ra­mı­yor. Çün­kü cüz­da­nı ça­lı­nan ki­şi ba­ğır­dı­ğı za­man üs­tü­ne üst­lük bir de “Sen na­sıl ‘hır­sız va­r’ di­ye ba­ğı­rır­sı­n” de­yip da­yak yi­ye­ce­ği­ni bi­li­yor.

  Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’n­da yüz­ler­ce bü­rok­rat yi­ne iş­siz bı­ra­kıl­dı. 100 bi­ne ya­kın okul mü­dü­rü baş­yar­dım­cı­sı ve mü­dür yar­dım­cı­sı gö­rev­den alı­nı­yor. Çün­kü yer­le­ri­ne Baş­ba­ka­n’­ın oğ­lu Bi­lal Er­do­ğa­n‘­ın yö­ne­ti­ci­le­rin­den ol­du­ğu TÜR­GE­V’­in En­sar Vak­fı­’nın İlim Yay­ma Ce­mi­ye­ti­’nin İmam Ha­tip Me­zun­la­rı Der­ne­ği­’nin AK­P’­ye ya­kın­lı­ğı ile bi­li­nen Eği­tim Bir-Se­n’­in is­te­di­ği ki­şi­ler­le bu kad­ro­lar dol­du­ru­la­cak. CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu da TÜR­GE­V’­in eği­tim­de “pa­ra­lel bir ya­pı­” oluş­tur­ma ça­ba­sı için­de ol­du­ğu­na dik­kat çe­ki­yor.

  Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’n­da ba­kan ade­ta “sem­bo­li­k” kal­mış. Ba­kan ra­hat­sız ama par­ti­si­ne za­rar ver­me­mek için is­ti­fa da ede­mi­yor. Bir ba­ka­nın ken­di ba­kan­lı­ğın­da “yo­k” sa­yıl­ma­sı­na Na­bi Av­cı da­ha ne ka­dar da­ya­na­bi­le­cek? He­men her gün “is­ti­fa et­ti­” “is­ti­fa edi­yo­r” söz­le­ri­ni du­yu­yo­ruz.

  O ya­pı­nın so­rum­lu­su kim?
  Yol­suz­luk hır­sız­lık ka­ra pa­ra ül­ke gün­de­mi­ne otu­run­ca dev­let için­de­ki “Pa­ra­lel ya­pı­”yı ha­tır­la­dı­lar. Dev­let­te ce­ma­at­çi kad­ro­laş­ma­nın yo­lu­nu açan­la­rın on­lar ne is­te­di­ler­se hep ye­ri­ne ge­ti­ren­le­rin “pa­ra­lel ya­pı­”dan şi­ka­ye­te hak­kı ola­maz. Çün­kü bu ül­ke­nin va­tan­daş­la­rı dev­le­ti­ni bi­lir hü­kü­me­ti­ni bi­lir. Pa­ra­lel ya­pı bir ta­kım olay­la­rın içi­ne gi­ri­yor­sa bu­nun so­rum­lu­su­nun da hü­kü­met ol­du­ğu­nu unut­ma­ya­lım.

  Ül­ke­de “Bal­yo­z” “Er­ge­ne­ko­n” “As­ke­ri ca­sus­lu­k” di­ye yüz­ler­ce as­ker si­ya­set­çi bi­lim ada­mı ga­ze­te­ci tu­tuk­lan­dı­ğın­da o ya­pı­yı al­kış­la­yan­lar “yar­gı­da ak­lan­sın­lar gel­sin­le­r” di­yen­ler baş­ka­la­rı mıy­dı? Sı­ra siz­le­re si­zin ço­cuk­la­rı­nı­za gel­di. Ha­di ba­ka­lım “ak­lan­sın­lar da gel­sin­ler.”

  Hak­sız hu­kuk­suz bir bi­çim­de tu­tuk­la­nan su­çu­nun ne ol­du­ğu­nu bi­le an­la­ya­ma­yan o in­san­la­rın hak ve hu­kuk­la­rı­nı ko­ru­mak is­te­yen­le­re “dar­be­ci­” “Er­ge­ne­kon­cu­” yaf­ta­la­rı­nı kim­ler ya­pış­tı­rı­yor­du?

  21 Mart son­ra­sı ye­ni ham­le
  Gü­ney­do­ğu­’da yıl­lar­ca gö­rev yap­mış ge­liş­me­le­ri ya­kın­dan iz­le­yen si­vil ve as­ker­ler ala­bil­di­ği­ne kay­gı­lı… PKK’­nın 21 Mart Nev­ruz Bay­ra­mı’n­dan güç alıp ye­ni bir ham­le ha­zır­lı­ğı için­de ol­du­ğu­nu PKK ile iliş­ki­li si­ya­si par­ti­nin ye­rel se­çim­ler­den son­ra “ö­zerk­lik in­şa­ası”­na baş­la­ya­ca­ğı­nı bi­li­yor­lar. Gü­ney­do­ğu­’da as­ke­ri kış­la­sın­dan çı­ka­maz ha­le ge­tir­di­ler. Si­lah­lı te­rö­rist­ler do­la­şı­yor du­rum va­li­le­re bil­di­ri­li­yor va­li­ler as­ke­re ope­ras­yon iz­ni ver­mi­yor. Yol kon­trol­le­ri­ni te­rö­rist­ler ya­pı­yor. Halk te­rö­rist­le­rin in­sa­fı­na terk edil­miş du­rum­da…
  Ül­ke bir ta­raf­tan Türk-Kürt bir ta­raf­tan Sün­ni-Ale­vi di­ye bö­lü­nü­yor. Bu du­ru­mun ül­ke­yi iç sa­va­şa bi­le gö­tü­re­ce­ği kuş­ku­su­nu du­yan­lar az de­ğil. Ge­ri­li­mi dü­şür­me­si ge­re­ken­le­rin Ber­ki­nler öl­müş hiç umu­run­da de­ğil. En­di­şe du­yan­la­rın mer­kez sağ­da bir par­ti ku­rul­ma­sı ça­lış­ma­la­rı­nı da yü­rüt­tü­ğü­nü ek­le­ye­lim.

  Ga­zi­an­te­p’­te he­sap so­ra­bil­mek için
  Yan­daş ba­sı­nın be­le­di­ye baş­kan aday­la­rı­na des­te­ği de fark­lı olu­yor. AK­P’­nin Ga­zi­an­tep Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan Ada­yı es­ki Ba­kan Fat­ma Şa­hin de bü­yük des­tek ve­ri­len­ler­den… Şa­hi­n‘­e ve­ri­len des­te­ğin çok azı bi­le CHP Bü­yük­şe­hir Ada­yı Akif Eki­ci­‘ye ve­ril­miş ol­sa en azın­dan şu pro­je­le­rin­den ha­ber­dar ola­cak Ga­zi­an­tep­li­le­r’­e de şun­la­rı du­yu­ra­cak­lar­dı:

  “Her ay hal­ka he­sap ve­re­ce­ğiz. Be­le­di­ye­nin o ay­ki ge­lir­le­ri­ni gi­der­le­ri­ni he­sap­la­rı­nı hal­ka du­yu­ra­ca­ğız. Ga­zi­an­tep­li­’ye su pa­ha­lı ve­ri­li­yor. Söz ve­ri­yo­rum su fi­yat­la­rı­nı yüz­de 25 ucuz­la­ta­ca­ğım. 30 bin yok­sul ai­le­ye ve­re­ce­ği­miz ‘ga­zi­kar­t’­a her ay 200 li­ra yük­le­ye­ce­ğiz. Bun­la­ra 10 to­na ka­dar su­yu şe­hir içi ula­şı­mı pa­ra­sız ya­pa­ca­ğız. Üni­ver­si­te öğ­ren­ci­si­ne yurt 30 bin ko­nut­luk uy­du­ken­ti ya­pa­ca­ğız. Kim­se­den ta­li­mat al­ma­dan kim­se­nin em­ri­ne gir­me­den be­le­di­ye­yi ma­hal­le ve böl­ge ko­mi­te­le­riy­le si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rıy­la yö­ne­te­ce­ğiz. Rant için de­ğil halk için be­le­di­ye­ci­lik sö­zü ve­ri­yo­rum.”

  CHP’­li be­le­di­ye baş­ka­nı ge­li­ri­ni gi­de­ri­ni hal­ka du­yu­rup “biz­den he­sap so­ru­n” di­ye­cek. Bu­nu bir AK­P’­li be­le­di­ye baş­kan ada­yın­dan duy­ma­dık. Akif Eki­ci­’nin söy­le­ye­cek­le­ri­ni bir din­le­yin ve ka­ra­rı­nı­zı ve­rin…


  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  14 Mart 2014

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Sanırım Gaziantep'de de AKP seçildi. Artık o denilenleri AKP yapsın. Yapacaklarını da hiç sanmıyorum ama umut fakirin ekmeği.. Vaatler bitmese de icraatlarını göreceğiz.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş