Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Saygı Öztürk | Eğitimde Torpil Yarışı

  Nabi Avcı bunu yapan ilk bakan olarak tarihe geçecek
  Milli Eğitimdeki skandal atamalar eğitimcileri isyan ettirdi. İddiaya göre tanıdığı olan öğretmen Bakan Avcının kapısını çalıyor. İstediği yere ataması yapılıyor

  Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­n­da­ki (MEB) skan­dal uy­gu­la­ma­la­ra ye­ni­le­ri ek­le­ni­yor. Bu kez eği­tim­ci­le­rin tep­ki­si­ne ne­den olan ko­nu Ba­kan tor­pi­li­ id­di­ası. İs­te­di­ği ye­re atan­mak is­te­yen Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Na­bi Av­cı­ya ko­şu­yor. Yer de­ği­şik­li­ği anın­da ya­pı­lı­yor

  İlk uy­gu­la­yan Av­cı ol­du
  Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı mev­zu­atın­da yer alan 76. Mad­de; ba­kan­la­ra öğ­ret­men­le­ri is­te­di­ği ye­re ata­ma yet­ki­si ve­ri­yor. Ata­ma­la­rın öğ­ret­men­ler ara­sın­da ay­rım ya­pıl­ma­dan ger­çek­leş­me­si için bu­gü­ne ka­dar kul­la­nıl­ma­yan mad­de Na­bi Av­cı ile bir­lik­te iş­ler­lik ka­zan­dı. Ba­ka­n­ın tor­pi­l bu­lan öğ­ret­meni is­te­di­ği ye­re ata­ma­sı eği­tim­ci­ler ara­sın­daki hu­zur­suz­lu­ğu ar­tır­dı.

  Mü­la­ka­ta bi­le gir­me­di­ler
  Ba­kan­lık­ta 5 bi­ne ya­kın eği­tim­ci şu­be mü­dür­lü­ğü için mü­la­ka­t­a çağ­rıl­ma­yı bek­ler­ken tor­pi­l bu­lan­la­rın İl Mil­li Eği­tim Mü­dür Yar­dım­cı­sı ola­rak atan­dık­la­rı da or­ta­ya çı­ktı. O isim­ler ara­sın­da A.B Y.D. ve A.O.nun ol­du­ğu öğ­re­nil­di. Bu ki­şi­le­rin kı­sa sü­re son­ra ba­kan­lı­ğa şu­be mü­dü­rü ola­rak ata­na­cak­la­rı da öne sü­rül­dü. Kad­ro­lar ve ata­ma ya­pı­la­cak il­ler be­lir­len­me­den baş­vu­ru­lar alın­ma­dan tor­pil­li olan­la­rın iş­lem­le­ri­nin ya­pıl­dı­ğı­na dik­kat çe­ken yet­ki­li­ler Ba­kan ve müs­te­şa­rın bu ata­ma­lar­da­ki key­fi tu­tu­mu ve skan­dal uy­gu­la­ma­la­rı­na ta­nık olu­yo­ru­z de­di.

  Ha­cı-ho­ca­ ata­ma­la­rı eleştirisi
  Ya­pı­lan ata­ma­lar­da imam ha­tip kö­ken­li ol­ma ön ko­şu­lu da ME­B­de bü­yük ra­hat­sız­lı­ğa ne­den ol­du. Son dö­nem­de ya­pı­lan her 100 ata­ma­dan 90ı­nın imam ha­tip kö­ken­li ol­du­ğu bil­di­ril­di. AKP dö­ne­min­de­ki ata­ma­lar­da ha­cı-ho­ca ta­kı­mı­na ön­ce­lik ve­ril­di­ği­ni be­lir­ten ba­kan­lı­ğın üst dü­zey yet­ki­li­si SÖZ­CÜ­ye şun­la­rı an­lat­tı: E­ği­ti­min ha­cı-ho­ca­ ile yü­rü­tü­le­me­ye­ce­ği­ni dev­le­tin te­meliy­le oy­nan­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­lü­yor­duk. Buna iti­bar edil­me­di il­la imam ha­tip­li Fet­hul­lah­çı ol­ma­la­rı is­ten­di. Müs­te­şar Yu­suf Te­ki­n­e Mil­li Gö­rü­ş­e ya­kın genç­lik ye­tiş­ti­r­me gö­re­vi ve­ril­di. O bu­nun ça­ba­sı için­de. Ba­ka­n­a de­ğil doğ­ru­dan Baş­ba­ka­na bağ­lı ça­lı­şı­yor.  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  18 Ocak 2014

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Heh meb'e fethullahçıları atayıp durun başınız da belaya girsin.

  Ellerimiz çenemizde heyecanla sizi izleyelim.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Torpil var torpil var.
  Sakin ol paşam burayı sana vermezlerZiyaretçilere, Gizli İçerik!

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş