Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Can
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Uğur Dündar | Silivri Zindanındakiler Çoktan Güneşe Veda Ettiler!

  Ay­lar­dan Ka­sı­m’­dı te­pe­miz­de gü­neş du­ru­yor­du ama üşü­yor­duk.
  Trak­ya­’nın don­du­ru­cu so­ğu­ğu­nu ilik­le­ri­mi­ze ka­dar his­se­di­yor­duk.
  Yıl­maz Öz­dil kar­de­şim­le Si­liv­ri Zin­da­nı tut­sak­la­rın­dan Ne­dim Şe­ner kar­de­şi­mi­zi zi­ya­re­te gi­di­yor­duk.

  * * *

  Bi­rin­ci ka­pı­dan geç­tik “a­ra­ma­”lar için ken­di­mi­zi gö­rev­li­le­re tes­lim et­tik.
  Kim­lik­le­ri­mi­zi ver­me­miz cep te­le­fon­la­rı­nı bı­rak­ma­mız ke­mer­le­ri­mi­zi ve ayak­ka­bı­la­rı­mı­zı çı­kar­ma­mız yet­me­di.

  Te­pe­den tır­na­ğa ka­dar aran­dık.
  Ar­dın­dan re­ti­na ta­ra­ma­sın­dan geç­tik.

  O iş­lem de ta­mam­la­nın­ca bir mi­ni­büs­le Ne­di­m’­le­rin yat­tı­ğı bö­lü­me git­tik.
  He­men be­lir­te­yim ce­za­evi per­so­ne­li bi­ze kar­şı son de­re­ce özen­li ve say­gı­lıy­dı.

  Hiç­bir ka­ba dav­ra­nış­ta bu­lun­ma­dık­la­rı gi­bi iyi ağır­la­ma­da bir­bi­riy­le ya­rış edi­yor­lar­dı.

  Ör­ne­ğin kah­ve pi­şi­ri­yor­lar bir­lik­te anı fo­toğ­ra­fı çek­ti­ri­yor­lar­dı.
  Bu ara­da ça­lış­ma ko­şul­la­rı­nın zor­lu­ğu­nu an­la­tı­yor bu­na kar­şın al­dık­la­rı ma­aş­la­rın ye­ter­siz­li­ğin­den ya­kı­nı­yor­lar­dı.

  Bi­ze gö­re de on­lar Tür­ki­ye­’de genç­le­re fır­sat eşit­li­ği ta­nı­ma­yan ka­yır­ma­cı sis­te­min mağ­dur­la­rıy­dı.

  Gi­re­bil­dik­le­ri üni­ver­si­te­ler­de oku­muş­lar ve iş bul­ma güç­lü­ğü ne­de­niy­le bu işi yap­mak zo­run­da kal­mış­lar­dı.

  İs­te­me­dik­le­ri iş­ler­de ça­lış­ma­ya mah­kum ol­muş­lar­dı.

  * * *

  Bu il­gi­ye rağ­men ce­za­evi at­mos­fe­ri içi­mi­zi da­ral­tı­yor ru­hu­mu­zu ka­rar­tı­yor­du.
  Bi­ze re­fa­kat eden yet­ki­li bi­le emi­nim için­den “Ne­re­den düş­tük bu­ra­ya?” di­ye ge­çi­ri­yor­du.

  * * *

  Ne­di­m’­le ka­pa­lı gö­rü­şe baş­la­dık.
  Cam böl­me­nin ar­dın­dan te­le­fon­la ko­nu­şu­yor­duk.
  Ona mo­ral ver­me­ye ça­lı­şı­yor “me­rak et­me en kı­sa sü­re­de suç­suz­lu­ğun an­la­şı­la­ca­k” di­yor­duk.

  Ama bir de bi­ze so­run.
  As­lın­da gü­lüm­ser­ken ağ­lı­yor­duk.

  Kü­çük bir ço­cuk ka­dar saf ve ma­sum o dev adam gö­rüp de üzül­me­sin di­ye göz­yaş­la­rı­mı­zı içi­mi­ze akı­tı­yor­duk.

  Yıl­maz da­ral­dık­ça yan ta­ra­fa ge­çi­yor ce­za­evi yet­ki­li­si­nin ik­ram et­ti­ği si­ga­ra­dan bir­kaç ne­fes çek­tik­ten son­ra hiç­bir şey ol­ma­mış gi­bi soh­be­te de­vam edi­yor­du.

  Ve­da et­me za­ma­nı ge­lin­ce kalk­tık.
  Dev adam­la ca­mın ge­ri­sin­den ku­cak­laş­tık.
  Ge­ri­ye dö­nüp bak­ma­dan hız­la uzak­laş­tık.
  Eğer dö­nüp bak­mış ol­sak göz­yaş­la­rı­mı­zı tu­ta­ma­ya­cak­tık.
  Bir an ön­ce bu­ra­dan kur­tul­ma­lıy­dık.

  * * *

  Ye­ni­den in­ce ara­ma­lar­dan re­ti­na ta­ra­ma­la­rın­dan ge­çip ce­za­evi av­lu­su­na çık­tık.

  Yi­ne üşü­yor­duk ama öz­gür­dük.
  Tam ara­ba­la­rı­mı­za bi­ne­cek­tik ki ce­za­evi yet­ki­li­si “Lüt­fen ka­lın da si­ze bir öğ­le ye­me­ği ik­ram ede­yim!” de­di.

  San­ki an­laş­mı­şız gi­bi iki­miz bir­den “Sı­cak da­ve­ti­ni­ze çok te­şek­kür­ler. Ama biz si­ze ne gi­bi bir kö­tü­lük yap­tık da bi­zi bu­ra­da bi­raz da­ha tut­mak is­ti­yor­su­nuz?” di­ye ce­vap ver­dik…
  Acı acı gü­le­rek ona da ve­da et­tik.

  * * *

  Ay­lar son­ra Tür­ki­ye Ga­ze­te­ci­ler Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Atil­la Ser­tel kar­de­şi­min gi­ri­şim­le­riy­le Si­liv­ri Zin­da­nı­’na ye­ni­den git­tik.

  Mes­lek­taş­la­rı­mız Mus­ta­fa Bal­bay Tun­cay Öz­kan ve So­ner Yal­çı­n’­ı açık gö­rüş­le zi­ya­ret et­tik.

  * * *

  Hiç unut­mu­yo­rum.
  Tun­cay Öz­ka­n’­la ko­nu­şur­ken avuç­la­rı­nın içi­nin san­ki por­ta­kal soy­muş gi­bi sap­sa­rı olu­şu dik­ka­ti­mi çek­miş­ti…

  Ne­de­ni­ni sor­muş­tum:
  “Gü­neş bi­ze Ka­sım so­nun­da ve­da edi­yor tek­rar Şu­bat or­ta­la­rın­da dö­nü­yor da on­da­n” de­miş­ti.

  O söz­ler he­pi­mi­zin göz­le­ri­ni ıs­lat­ma­ya yet­miş­ti.

  * * *

  Şim­di Tun­cay o sap­sa­rı el­le­riy­le ge­ce­le­ri du­var­la­ra ba­ka­rak he­nüz 21 ya­şın­day­ken yi­tip gi­den oğ­luy­la ko­nu­şan kan­ser has­ta­sı Pro­fe­sör Fa­tih Hil­mi­oğ­lu­’na yar­dım edi­yor göz­le­ri ka­ta­rakt­lı Yal­çın Kü­çü­k’­ün kol­la­rın­dan tu­tup ko­ğuş­ta gez­di­ri­yor.

  O sap­sa­rı el­le­ri­ni gök­yü­zü­ne açıp Şu­bat ayı­nın bir­kaç sa­at­li­ği­ne de ol­sa gü­ne­şin gö­rü­ne­ce­ği gün­le­rin bir an ön­ce gel­me­si için du­a edi­yor.

  O sap­sa­rı el­le­riy­le er­gen­lik ça­ğı­nı ba­ba­sız ge­çi­ren kı­zı Naz­lı­ca­n’­ın saç­la­rı­nı ok­şu­yor ha­ri­ka ro­man­lar ya­zı­yor.

  Bu ara­da Si­liv­ri Has­dal Mal­te­pe Sin­can Ma­mak ve Şi­rin­ye­r’­de­ki tüm si­ya­si tut­sak­lar gi­bi o da Tür­ki­ye Ba­ro­lar Bir­li­ği Baş­ka­nı Pro­fe­sör Me­tin Fey­zi­oğ­lu­’nun gi­ri­şim­le­ri­nin olum­lu so­nuç ver­me­si­ni is­ti­yor.

  * * *

  Sap­la sa­ma­nı ka­rış­tı­ran bi­ri­le­ri de Prof. Me­tin Fey­zi­oğ­lu için abuk sa­buk laf­lar edi­yor yol­suz­luk­la­rı unut­tu­ra­ca­ğı ge­rek­çe­siy­le ça­ba­la­rı­na kar­şı çı­kı­yor­lar.
  Böy­le­ce Yıl­ma­z’­ın de­di­ği gi­bi iş­le­me­dik­le­ri su­çun be­de­li­ni öde­yen­le­re bir de baş­ka­la­rı­na ait yol­suz­lu­ğun be­de­li­ni ödet­mek is­ti­yor­lar.  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  11 Ocak 2014
  OkyanusunKalbi, Bunu Beğendi.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Beraber kumpas kurmuşlardı şimdi yolsuzluk içinı hata yaptık deyip saldılar.

  Sırada asıl suçlunun salınması için de kolları sıvamaktalar.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş