Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Can
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Uğur Dündar | Bir Millet Uyanamıyor!..

  Baş­ba­kan “3Y” ile mü­ca­de­le edi­yor hat­ta sa­va­şı­yor ama han­gi “3Y” ile?

  Ön­ce onun mil­le­te mü­ca­de­le sö­zü ver­di­ği “3Y”­den baş­la­ya­lım.
  Ney­di on­lar?

  Yok­sul­luk ya­sak­lar ve yol­suz­luk…

  * * *

  Baş­ba­kan ve hü­kü­me­ti yok­sul­luk­la mü­ca­de­le­de sı­nıf­ta kal­dı.
  Zi­ra yok­sul­la­rın sa­yı­sı azal­ma­dı tam ter­si­ne art­tı.

  Kö­mü­re ve er­za­ka muh­taç olan kı­sa­ca­sı AK­P’­ye avuç aç­mak zo­run­da ka­lan va­tan­daş­lar çığ gi­bi ço­ğal­dı.

  Ya­sak­la­ra ge­lin­ce…
  AK­P’­nin yö­net­ti­ği Tür­ki­ye­’de es­ki ya­sak­lar kalk­ma­dı­ğı gi­bi eşi gö­rül­me­dik yep­ye­ni ya­sak­lar ha­ya­ta geç­ti.

  Bı­ra­kın ge­liş­miş Ba­tı ül­ke­le­ri­ni Af­ri­ka­’da­ki en ge­ri kal­mış dev­let­le­ri yö­ne­ten­ler bi­le bu ya­sak­çı ve bas­kı­cı zih­ni­ye­ti yer­di!

  Bas­kı­lar ve ya­sak­lar öy­le­si­ne ina­nıl­maz bo­yut­la­ra ulaş­tı ki ör­ne­ğin Tak­sim ta­raf­la­rın­da üç genç bir ara­ya ge­lip de “Na­sıl­sın iyi mi­sin?..” di­ye ko­nuş­ma­ya baş­la­yın­ca “hü­kü­me­ti yık­mak için ör­güt oluş­tur­duk­la­rı­” ge­rek­çe­siy­le bi­ber ga­zı ve taz­yik­li su ye­di.

  Sav­cı­lar “si­zin ora­da ha­va­lar na­sıl?” di­ye so­ran bu genç­le­rin şif­re­li ko­nuş­tuk­la­rı­nı id­di­a ede­rek 3 yıl­dan 36 yı­la ka­dar ce­za­lan­dı­rıl­ma­la­rı­nı is­te­di.

  * * *

  Son “Y” ya­ni yol­suz­luk­lar­la mü­ca­de­le­de Baş­ba­ka­n’­ın ser­gi­le­di­ği tu­tum ise tüm dün­ya­da alay ko­nu­su ol­du.

  Çün­kü Tür­ki­ye yol­suz­luk ya­pan­la­rın de­ğil yol­suz­luk ya­pan­la­rı ya­ka­la­yan­la­rın ce­za­lan­dı­rıl­dı­ğı bir ül­ke ha­li­ne gel­di!

  AKP dö­ne­min­de­ki yol­suz­luk­lar öy­le­si­ne ina­nıl­maz bo­yut­la­ra ulaş­tı ki Os­man­lı ta­ri­hi­nin en bü­yük rüş­vet­çi­si ola­rak anı­lan ve bu ne­den­le ken­di­si­ne “Fatih-i Rüş­ve­t” de­ni­len Muh­te­şem Yüz­yı­l’­ın Sad­ra­zam Rüs­tem Pa­şa­’sı bi­le he­pi­miz­den rah­met is­te­di!..

  * * *

  Baş­ba­kan as­lın­da “3Y” ile mü­ca­de­le edi­yor hat­ta sa­va­şı­yor ama onun­ki­ler fark­lı!

  O ya­sa­ma yü­rüt­me ve yar­gıy­la sa­va­şı­yor!
  De­mok­ra­si­le­rin ol­maz­sa ol­ma­zı “kuv­vet­ler ay­rı­lı­ğı­nı­” bir ta­ra­fa itip tüm kuv­vet­le­ri tek el­de ya­ni ken­di­sin­de top­la­ma­ya uğ­ra­şı­yor.
  Bu amaç­la ad­li kol­luk yö­net­me­li­ği çı­ka­rı­yor.

  Böy­le­ce po­li­sin hır­sı­zı ya­ka­la­ma­sı için hır­sız­dan izin al­ma­sı­nı ge­rek­ti­re­cek bir hu­kuk dı­şı­lı­ğa sa­rı­lı­yor…

  Bu­nun­la da ye­tin­mi­yor HSYK’­yı (Ha­kim­ler ve Sav­cı­lar Yük­sek Ku­ru­lu) Ada­let Ba­ka­nı­’na do­la­yı­sıy­la her şe­yin ba­şı olan ken­di­si­ne bağ­la­mak is­ti­yor.

  Dör­dün­cü kuv­vet med­ya­yı ise za­ten çok­tan kuv­vet ol­mak­tan çı­kar­dı­ğı­nı bi­li­yor!

  * * *

  Sö­zün özü­ne ge­lir­sek:
  Baş­ba­kan “Yar­gı ve po­lis sa­de­ce be­nim is­te­di­ği­min üze­ri­ne gi­de­cek be­nim is­te­me­di­ği­min üze­ri­ne gi­de­me­ye­cek!” di­yor.

  Va­tan­daş ise bu ina­nıl­ma­sı zor ge­liş­me­le­ri ade­ta di­zi film sey­re­der gi­bi sey­re­di­yor.

  İş­te bu ne­den­le ya­zı­nın baş­lı­ğı­nı “Bir mil­let hâ­lâ uya­na­mı­yor!” di­ye at­mak ge­re­ki­yor.


  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  10 Ocak 2014
  OkyanusunKalbi, Bunu Beğendi.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Bas­kı­lar ve ya­sak­lar öy­le­si­ne ina­nıl­maz bo­yut­la­ra ulaş­tı ki ör­ne­ğin Tak­sim ta­raf­la­rın­da üç genç bir ara­ya ge­lip de “Na­sıl­sın iyi mi­sin?..” di­ye ko­nuş­ma­ya baş­la­yın­ca “hü­kü­me­ti yık­mak için ör­güt oluş­tur­duk­la­rı­” ge­rek­çe­siy­le bi­ber ga­zı ve taz­yik­li su ye­di.

  Sav­cı­lar “si­zin ora­da ha­va­lar na­sıl?” di­ye so­ran bu genç­le­rin şif­re­li ko­nuş­tuk­la­rı­nı id­di­a ede­rek 3 yıl­dan 36 yı­la ka­dar ce­za­lan­dı­rıl­ma­la­rı­nı is­te­di.

  Yuhh artık inanılacak gibi değil. Rezilliğin daniskası..
  Orhan_Akkaya, Bunu Beğendi.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş