Sev­gi­li okur­la­rım
Son gün­ler­de ina­nıl­maz olay­lar ya­şı­yo­ruz.


Ön­ce­ki gün Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın Si­ya­si Baş­da­nış­ma­nı AKP Mil­let­ve­ki­li Yal­çın Ak­do­ğan Fet­hul­lah Gü­len Ce­ma­ati’­nin Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­’ne kum­pas kur­du­ğu­nu id­di­a et­ti. Bu söz­le­riy­le kum­pa­sı bil­dik­le­ri hal­de za­ma­nın­da mü­da­ha­le­de bu­lun­ma­ya­rak su­ça or­tak ol­duk­la­rı­nı da iti­raf et­miş ol­du.


Bu iti­ra­fın art­çı sar­sın­tı­la­rı de­vam eder­ken bu kez Baş­ba­kan Er­do­ğan bi­raz da far­kı­na var­ma­ya­rak dep­rem et­ki­si ya­ra­ta­cak bir açık­la­ma yap­tı. Pa­kis­tan dö­nü­şü uçak­ta yan­daş med­ya­ya ko­nu­şan Baş­ba­ka­n’­ın “İs­tan­bul Baş­sav­cı Ve­ki­li Ze­ke­ri­ya Öz’­ü Er­ge­ne­kon Da­va­sı­’n­da­ki ba­şa­rı­sı ne­de­niy­le iki kez ter­fi et­tir­dik­le­ri­ni an­cak onu is­te­ği doğ­rul­tu­sun­da Böl­ge Baş­sav­cı­lı­ğı ma­ka­mı­na ge­tir­me­dik­le­ri için son yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yo­nu­nu yap­tı­ğı­nı­” söy­le­di­ği öne sü­rül­dü.


Baş­ba­ka­n’­ın bu söz­le­ri akıl­la­ra he­men “Ha­ni yar­gı ba­ğım­sız­dı?
Ha­ni ata­ma ve ter­fi­le­ri Ha­kim­ler ve Sav­cı­lar Yük­sek Ku­ru­lu (HSYK) ya­pı­yor­du?” so­ru­la­rı­nı ge­tir­di.


Şaş­kın­lık sü­rer­ken bu kez yol­suz­luk ve rüş­vet­le suç­la­nan ba­kan­la­rın is­ti­fa­la­rı gel­me­ye baş­la­dı.


* * *

Ama öte­ki sar­sın­tı­la­rı unut­tu­ran 9 bü­yük­lü­ğün­de­ki dep­rem Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Er­do­ğan Bay­rak­ta­r’­ın ba­kan­lık ve mil­let­ve­kil­li­ğin­den is­ti­fa eder­ken yap­tı­ğı açık­la­may­la ger­çek­leş­ti.

Bay­rak­tar ope­ras­yon­da ken­di­si­ni ren­ci­de ede­cek bir hu­sus bu­lun­ma­dı­ğı­nı be­lirt­tik­ten son­ra şu söz­le­riy­le ade­ta el bom­ba­sı­nın pi­mi­ni çek­miş ol­du:


“Sa­yın Baş­ba­ka­n’­ın is­te­di­ği Ba­kan­la ça­lış­mak ve­ya is­te­di­ği ba­ka­nı gö­rev­den al­mak en ta­bi hak­kı­dır ve yet­ki­si­dir. Fa­kat ‘rüş­vet ve yol­suz­luk ifa­de­le­ri­nin bu­lun­du­ğu bir ope­ras­yon se­be­biy­le is­ti­fa edi­niz ve be­ni ra­hat­la­ta­cak dek­la­ras­yo­nu ya­yın­la­yı­nı­z’ şek­lin­de ta­ra­fı­ma bas­kı ya­pıl­ma­sı­nı ka­bul et­mi­yo­rum. Et­mi­yo­rum çün­kü so­ruş­tur­ma dos­ya­sın­da var olan ve onay­la­nan imar plan­la­rı­nın bü­yük bir bö­lü­mü Sa­yın Baş­ba­ka­n’­ın ona­yıy­la ya­pıl­dı.”


Böy­le­ce Er­do­ğan Bay­rak­tar “So­ruş­tur­ma dos­ya­sı­na gi­ren imar plan­la­rı de­ği­şik­li­ği­nin so­rum­lu­su Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­dı­r” de­miş ol­du.


Es­ki ba­kan bu­nun­la da ye­tin­me­di.
İmar de­ği­şik­lik­le­riy­le olu­şan rant­la­rın Baş­ba­ka­n’­ın talimatıyla sağ­lan­dı­ğı­nı ima et­ti.


Dur­ma­dı.


Ope­ras­yo­nun he­de­fin­de­ki 1 nu­ma­ra­nın Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın ol­ma­sı ge­rek­ti­ği işa­re­ti­ni ve­re­rek pi­mi­ni çek­ti­ği bom­ba­yı ona doğ­ru fır­lat­tı:


“Bu mil­le­ti ve va­ta­nı ra­hat­lat­mak için Baş­ba­ka­n’­ın is­ti­fa et­me­si ge­rek­ti­ği­ni dü­şü­nü­yo­ru­m” de­di.


* * *

Sev­gi­li okur­la­rım
Bü­yük rüş­vet ve yol­suz­luk ope­ras­yo­nu­nun AKP için so­nun baş­lan­gı­cı ola­ca­ğı­nı yaz­mış­tım.


İk­ti­da­rın bu da­ki­ka­dan son­ra ya­pa­ca­ğı en ger­çek­çi ey­lem is­ti­fa et­mek ve Mec­li­s’­ten ye­rel ve ge­nel se­çim­le­rin ay­nı ta­rih­te ol­ma­sı için ka­rar çı­kart­mak­tır.


Çün­kü ül­ke­nin çi­vi­si çık­mış Er­do­ğan Bay­rak­ta­r’­ın iti­raf­la­rıy­la da hü­kü­me­te du­yu­lan gü­ven tü­müy­le sar­sıl­mış­tır.


De­mok­ra­si­ler­de hal­kın gü­ve­ni­ni ta­ze­le­me­nin tek yo­lu var­dır.


O da Er­do­ğa­n’­ın her za­man söy­le­di­ği gi­bi “san­dı­k”­tır…Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

26 Aralık 2013