Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti yurt­taş­lı­ğı bi­lin­ci­ni ka­zan­mak ulu­sal kim­lik­le ulu­sal bir­li­ğin ya­şam­sal de­ğer­le­ri­ni özüm­se­mek in­san­lık ve yurt­taş­lık gö­rev­le­ri­nin so­rum­lu­lu­ğu­nu iç­ten­lik­le be­nim­se­mek için il­köğ­re­tim okul­la­rın­da öğ­ren­ci­le­rin iç­ti­ği an­dın gü­nü­müz ik­ti­da­rın­ca ya­sak­lan­ma­sı ulu­sal do­ku­mu­zu de­rin­den et­ki­le­ye­cek bir olum­suz­luk­tur. Eği­tim ve öğ­re­ti­min ki­şi ve top­lum ya­şa­mın­da­ki ye­ri­ni ge­re­ğiy­le de­ğer­len­di­re­me­yen ak­lın ye­ri­ne inan­cı bi­li­min ye­ri­ne di­ni ger­çe­ğin ye­ri­ne var­sa­yı­mı ala­rak ılım­lı is­lam dev­le­ti yo­lun­da her gün de­ği­şik bir adım ata­rak ya­rar­sız gi­ri­şim­ler­de bu­lu­nan ik­ti­da­rın “Din­dar ve kin­dar ne­sil ye­tiş­tir­me­” iz­len­ce­si­ni ger­çek­leş­tir­mek için bi­lim­sel ger­çek­çi ve uy­gar gi­di­şi ön­le­mek is­te­di­ği an­la­şıl­mak­ta­dır. Oy ve ik­ti­dar uğ­ru­na her şe­yi yap­ma­yı gö­ze al­dık­la­rı her şe­yi ge­çer­li sa­ya­rak yü­rü­mek is­te­dik­le­ri iş­lem­le­rin­den ko­nuş­ma­la­rı baş­ta ey­lem­le­rin­den bel­li ol­mak­ta­dır.

Al­la­h’­la­rı ay­nı olan ay­rı din­ler bir ya­na ay­nı di­nin için­de­ki mez­hep­ler­le dün­ya­nın ka­na bu­lan­dı­ğı ger­çe­ği or­ta­da. Hı­ris­ti­yan­la­rın Ka­to­lik-pro­tes­tan (İr­lan­da) müs­lü­man­la­rın sün­ni-şi­i ça­tış­ma­la­rı kı­yım olay­la­rı en ya­kın çev­re­miz­de sür­mek­te­dir. Din­ler ta­ri­hi­nin ka­ra say­fa­la­rı inanç ne­den­li acı olay­lar­la do­lu­dur. Ül­ke­miz­de son yıl­lar­da sün­ni-ale­vi ay­rı­mı ale­vi yurt­taş­la­rı­mı­za yö­ne­lik bas­kı­lar teh­dit­ler sal­dı­rı olay­la­rıy­la eşit­li­ğe ay­kı­rı uy­gu­la­ma­lar gö­ze­til­di­ğin­de du­ru­mun iç ka­rar­tı­cı ol­du­ğun­da du­rak­sa­na­maz.

Bir di­nin ne ol­du­ğu­nu inanç yö­nün­den ne öl­çü­de ol­du­ğu­nu an­la­ya­bil­mek için o di­ne baş­ka bir di­nin pen­ce­re­sin­den bak­mak ge­rek­ti­ği öne­ri­lir. İnan­ca say­gı baş­ka­sı­nın inan­cı­na say­gıy­la an­lam ka­za­nır. Ken­di inan­cı için is­te­di­ği öz­gür­lük ve say­gı­yı baş­ka inanç için de is­te­me­ye­nin inan­cı­na gü­ve­nil­mez. İnan­cı ki­şi­sel bağ­lı­lık ve erinç ala­nın­da bı­rak­ma­yıp si­ya­se­te araç kıl­mak inan­ca ya­pı­lan en bü­yük say­gı­sız­lık ve kö­tü­lük­tür. Bu ne­den­le ulu­sal il­ke ve de­ğer­le­re say­gı ve bağ­lı­lı­ğı inanç­la ça­tış­tır­mak da sa­kın­ca­lı­dır. An­dı­mız bu bağ­lam­da ay­dın­la­tı­cı bir et­ki gü­cü ta­şı­mak­ta­dır. De­ği­şik ne­den­li ay­rış­ma­la­rın bö­lün­me ve yı­kıl­ma da­yat­ma­la­rıy­la ge­li­nen teh­li­ke­le­rin art­tı­ğı gü­nü­müz­de bu ger­çe­ği kav­ra­ya­ma­yan­lar yı­kım­la­rın so­rum­lu­su olur­lar. And­lar ki­şi­li­ği onu­ru is­ten­ci ve di­ren­ci yan­sı­tır.

Bu ko­nu­da al­dı­ğı­mız an­lam­lı bir şii­ri okur­la­rı­mı­zın il­gi­si­ne su­nu­yo­ruz:

* * *

“AN­DI­MI­Z’­da Ne’­ler VAR?

An­dı­mız­dan ra­hat­sız olan­lar unut­ma­sın
O ATA­TÜR­K’­ümü­zün bi­ze ha­tı­ra­sı­dır.
Bir ger­çe­ği inanç­la be­lirt­me­li­dir ba­sın
“A­TA­TÜRK in­san­lı­ğın ışı­ğı çi­ri­şi­dir.”

TÜR­K’­üm de­mek­le ki­şi ger­çek­ten TÜRK ola­maz
DOĞ­RU­’lu­ğu yad­sı­maz beş va­kit kı­lan na­maz
ÇA­LIŞ­KAN olan bi­ri kim­se­ye yük ola­maz
Çün­kü böy­le ki­şi­ler in­san­lı­ğın ha­sı­dır.

KÜ­ÇÜK­LE­Rİ KO­RU­’yan BÜ­YÜK­LE­Rİ SA­YA­N’­lar
YÜK­SEL­ME­yi İLE­Rİ GİT­ME­yi el­bet an­lar
ATA­TÜR­K’­ü çok se­ver böy­le bay­lar-ba­yan­lar.
O ki tüm in­san­lı­ğın ör­ne­ği­dir as’ı­dır.
VAR­LI­ĞIM el­bet­te ki MİL­LE­TİM­le ka­im­dir
Ki­şi do­ğup gö­çü­cü mil­let ise da­im­dir.

TÜR­K’­ün bü­yük­lü­ğün­den ra­hat­sız olan kim­dir?
ATA­TÜR­K’­se dün­ya­nın say­dı­ğı bir na­s’­ıdır.
NE MUT­LU TÜR­K’­ÜM Dİ­YEN! ne ka­dar mut­lu TÜR­K’­tür
Bu bü­yük sö­ze uyan ger­çek­ten kut­lu TÜR­K’­tür
Öl­mez sö­zün sa­hi­bi ki Bü­yük ATA­TÜR­K’­tür
De­ğer­len­di­ril­di­ği yer oku­lun sı­ra­sı­dır.

YE­Tİ­Mİ öz­le­mi­ni çe­ken­ler var­sa dü­nün
De­mek ki de­ğe­ri­ni bil­mi­yor­lar bu­gü­nün
PAR­ÇA­LAN­MA­yı de­ğil BİR­LEŞ­ME­yi dü­şü­nün
Bir-be­ra­ber ol­ma­nın çün­kü tam sı­ra­sı­dır.
Meh­met ALP­TE­KİN (Ye­ti­mi)”

* * *

Gü­nü­müz Baş­ba­ka­nı­nın içe­ri­ği be­lir­siz “SÜ­RE­Ç”­e “kut­lu yü­rü­yü­ş” ni­te­le­me­si yap­tı­ğı “Yo­la de­vam!” de­di­ği Kon­ya ko­nuş­ma­sı ve iz­le­nen olay­lar ad­sız “Mil­le­t” sö­züy­le sür­dü­rü­len di­ren­me an­da da­ha çok bağ­lı ol­ma ge­re­ği­ni or­ta­ya koy­mak­ta­dır. Ba­kan ço­cuk­la­rı­na uza­nan son ope­ras­yon­la­rın ik­ti­dar-ce­ma­at kav­ga­sıy­la si­ya­sal oyun ol­ma­ma­sı se­çiş­ler­de “mağ­du­ri­ye­t” sö­mü­rü­sü ya­pıl­ma­sı­na yol aç­ma­ma­sı yar­gı­nın öz­le­nen yan­sız­lık­la gü­ven ka­nıt­la­ma­sı di­len­mek­te­dir. İk­ti­dar so­ruş­tur­ma­yı su­lan­dır­ma­ma­lı­dır.Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

19 Aralık 2013