Bu ik­ti­dar dev­le­ti yö­net­me ye­te­ne­ği­ni ar­tık ta­ma­men kay­bet­ti!..
Ül­ke­yi sar­sa­cak gün­de­mi de­ğiş­ti­re­cek İs­tan­bul mer­kez­li ta­ri­hi bir ope­ras­yon ya­pı­lı­yor…

İs­tan­bul Va­li­si­’nin ha­be­ri yok!..

İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dü­rü­’nün ha­be­ri yok!..
Ope­ras­yo­nu yü­rü­ten İs­tan­bul em­ni­ye­ti­nin en önem­li 5 şu­be­si­nin bağ­lı ol­du­ğu em­ni­yet mü­dür yar­dım­cı­la­rı­nın da ha­be­ri yok!..

İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dü­rü Hü­se­yin Çap­kın ope­ras­yo­nun baş­la­dı­ğı ön­ce­ki gü­nün sa­ba­hın­dan dün sa­at 13.00’e ka­dar ma­ka­mı­na git­me­di!..
Ne­re­dey­di?..

Ve dün sa­bah Em­ni­yet Mü­dü­rü Çap­kın da­ha ma­ka­mı­na git­me­den Ma­li Şu­be Or­ga­ni­ze Suç­lar Te­rör Asa­yiş Ka­çak­çı­lık şu­be mü­dür­le­ri gö­rev­le­rin­den alın­dı!..

Bu gi­ri­şim suç­la­ma­la­rın pe­şi­nen ka­bul edil­di­ği an­la­mı­na ge­lir!..

* * *

Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­’nün dün yap­tı­ğı yu­var­lak açık­la­ma­ya gö­re şu­be mü­dür­le­ri “gö­re­vi kö­tü­ye kul­lan­ma ve ida­ri ge­rek­li­li­k” ne­de­niy­le gö­rev­den alın­mış­lar!..

Her­hal­de bu şu­be mü­dür­le­ri İçiş­le­ri Ba­ka­nı ile di­ğer ba­kan­la­rın oğul­la­rı­nı gö­zal­tı­na ala­cak­la­rı­nı ta­ri­hin bü­yük bir yol­suz­luk ka­çak­çı­lık rüş­vet ola­yı­nı or­ta­ya çı­ka­ra­cak­la­rı­nı ba­kan­la­ra Baş­ba­ka­n’­a ha­ber ver­me­dik­le­ri için gö­rev­le­ri­ni kö­tü­ye kul­lan­mış­lar!..

“İ­da­ri ge­rek­li­li­ğe­” gö­re bu po­lis mü­dür­le­ri ön­ce­den İçiş­le­ri Ba­ka­nı­’na “Oğ­lu­nu­zu gö­zal­tı­na ala­ca­ğı­z” de­me­liy­di­ler ki ope­ras­yon­lar ön­len­sin!..
Bu ka­dar ka­la­ba­lık bir po­lis kad­ro­suy­la ya­pı­lan ope­ras­yon­lar bü­yük bir giz­li­lik per­de­si al­tı­na alın­mış ik­ti­dar ka­na­dın­dan bir Al­la­h’­ın ku­lu öğ­re­ne­me­miş!..

Bu­nun ne­de­ni gü­ven­siz­lik­tir!..
Yol­suz­lu­ğun ka­çak­çı­lı­ğın rüş­ve­tin ört­bas edi­le­ce­ği teh­li­ke­si­dir!..

* * *

Ope­ras­yon­la­rı ün­lü özel yet­ki­li Er­ge­ne­kon sav­cı­sı şim­di­nin ise İs­tan­bul Baş­sav­cı Ve­ki­li olan Ze­ke­ri­ya Öz’­ün ko­or­di­ne et­ti­ği be­lir­ti­li­yor!..
Ha­tır­la­ta­lım:

Er­ge­ne­kon so­ruş­tur­ma­sın­da o ka­dar ba­şa­rı­lı gö­rül­müş­tür ki Tay­yip Bey kı­lı­na za­rar gel­me­me­si için Ze­ke­ri­ya Öz’­e zırh­lı Mer­ce­de­s’­ini gön­der­miş­ti!..

Tay­yip Bey ne­re­den bil­sin yıl­lar ge­çe­cek de bu sav­cı ba­şı­na dert aça­cak!..
Ha­le ba­kı­nız!..

O ka­dar bü­yük gü­ven­siz­lik var ki ope­ras­yon­lar­dan İs­tan­bul Baş­sav­cı­sı da ha­ber­dar de­ğil ada­let me­ka­niz­ma­sın­da uçan kuş­tan ha­be­ri olan Ada­let Ba­ka­nı Müs­te­şa­rı ve Müs­te­şar mua­vin­le­ri de ha­ber­dar de­ğil!..

Ada­let Ba­ka­nı Sa­dul­lah Er­gin du­ru­mu Ha­ta­y’­da öğ­re­ni­yor apar to­par An­ka­ra­’ya dö­nü­yor!..

* * *

İlk plan­da ört­bas ede­me­di­ler so­ruş­tur­ma­yı dur­du­ra­ma­dı­lar Tay­yip Be­y’­in si­nir­le­ri bo­zul­du!..

Kon­ya­’da “ka­ran­lık odak­lar­dan çe­te­ler­de­n” söz edi­yor ba­ğı­rıp ça­ğı­ra­rak “Bu ül­ke­ye is­ti­ka­met ve­re­mez­ler Tür­ki­ye­’ye ame­li­yat yap­tır­ma­yı­z” di­yor!..

Se­nin İçiş­le­ri Ba­ka­nı­’nın oğ­lu­nun ya­tak oda­sın­da pa­ra say­ma ma­ki­ne­si bu­lun­muş se­nin Halk­bank Ge­nel Mü­dü­rü­’nün ayak­ka­bı ku­tu­la­rı için­de pa­ra­lar ele ge­çi­ril­miş sen ha­la çe­te­ler­den ka­ran­lık odak­lar­dan söz edi­yor­sun!..

Kim­miş bu odak­lar Fet­hul­lah Gü­len ile Fet­hul­lah­çı­lar mı?..
On­lar za­ten se­nin es­ki koa­lis­yon or­tak­la­rın!..
Ya­hu sen asıl işin esa­sı­na bak!..

* * *

Tür­ki­ye son 11 yıl­dır yol­suz­luk­lar çu­ku­run­da de­be­le­ni­yor!..
Son olay bü­yük fo­toğ­ra­fın kü­çük bir par­ça­sı!..

İk­ti­dar­dan güç alan ha­ram­za­de­ler din iman sö­mü­rü­sü ya­pa­rak kul hak­kı­nı da tü­yü bit­me­miş ye­ti­min hak­kı­nı da ça­tır ça­tır ye­di­ler!..
Böy­le bir ta­lan pa­di­şah­lık dev­rin­de bi­le gö­rül­me­di!..

Şim­di suç­lu­la­rın te­la­şı­na düş­tü­ler ne ya­pa­cak­la­rı­nı
ne di­ye­cek­le­ri­ni şa­şır­dı­lar!..

Beter oldular!..
Dün­ya­da bi­le akis­ler ya­ra­tan ope­ras­yon­la­rın Tür­ki­ye­’de pi­ya­sa­la­rı et­ki­le­me­si ka­çı­nıl­maz­dı!..
Bor­sa çök­tü do­lar yük­sel­di…

Halk­bank his­se­le­ri müt­hiş de­ğer kay­bet­ti!..
Şim­di Tay­yip Bey çı­kıp da “Çe­te­ler ka­ran­lık odak­lar fa­iz lo­bi­si bor­sa­nın çök­me­si­ne do­la­rın fır­la­ma­sı­na se­bep ol­du. Bu ope­ras­yon­lar Tür­ki­ye­’ye ya­pıl­mış en bü­yük kö­tü­lük­tü­r” der­se şaş­ma­yın!..

Çün­kü ope­ras­yon­la­rı suç­la­ya­cak elin­de baş­ka bir mal­ze­me kal­ma­dı!..
İk­ti­dar bu bü­yük skan­da­lın al­tın­da kal­dı pes­ti­le dön­dü!..

İk­ti­dar za­ten gü­ve­nil­mez­di her yer­den fış­kı­ran yol­suz­luk­lar­la be­ter ol­du!..


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

19 Aralık 2013