Zor olan ruh­sal esa­ret­tir; fi­zik­sel tut­sak­lık ge­çi­ci­dir.
Hoş gel­din Mus­ta­fa Bal­bay.

Ma­dem gün­dem ce­za­evi bu­ra­dan de­vam ede­lim…
12 Ey­lül dar­be­si­ne bo­yun eğ­me­yen 1300 ay­dı­nın im­za­la­dı­ğı “Ay­dın­lar Di­lek­çe­si­” 15 Ma­yıs 1984’te Çan­ka­ya Köş­kü­’n­de Ke­nan Ev­re­n’­e ve­ril­di. İm­za­cı­lar ya­kın­la­rıy­la ve­da­laş­tı; çün­kü hap­se gir­me­le­ri an me­se­le­siy­di.

Dün­ya­ca ün­lü iki oyun ya­za­rı Ha­rold Pin­ter ve Art­hur Mil­ler “Ay­dın­lar Di­lek­çe­si­”ne des­tek için Tür­ki­ye­’ye gel­di.

Pin­ter ve Mil­ler İs­tan­bu­l’­da­ki ay­dın­lar­la ta­nış­mak is­te­di. O zor gün­ler­de an­cak 52 ay­dın bu­lu­na­bil­di.

Art­hur Mil­ler bir ara­ya gel­di­ği ay­dın­la­ra kaç ki­şi­nin hap­se gir­di­ği­ni sor­du; “Hap­se gi­ren­ler aya­ğa kal­ka­bi­lir mi?”
50 ki­şi aya­ğa kalk­tı.

Mil­ler ve Pin­ter şa­şır­dı. Sa­lon­da bu­lu­nan­la­ra kaç yıl ha­pis yat­tık­la­rı­nı sor­du­lar. 5 yıl­dan az ya­tan­lar uta­na­rak söy­le­di. Çün­kü ço­ğun­luk 10 yı­la ya­kın ce­za­evin­de kal­mış­tı.

Türk ay­dı­nı hep ezi­yet gör­dü; kı­rıl­dı bi­çil­di…

Bu anek­do­tu yaz­ma­mın ne­de­ni; Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın 14 yıl­dır an­la­ta an­la­ta bi­ti­re­me­di­ği 4 ay 10 gün­lük “ce­za­evi mağ­du­ri­ye­ti­” sö­mü­rü­sü­dür.
* * *

“Müslüman Komünist Lider”
Ta­rih: 15 Ekim 1957.
Se­çim dö­ne­mi…

Kür­sü­de­ki si­ya­sal li­der; İs­tan­bul Eyüp Bü­yük Ca­mi­i Mey­da­nı­’n­da­ki mi­tingde; İs­la­mi­ye­t’­in do­ğu­şun­da­ki mül­ki­yet ve fai­ze kar­şı olu­şun sos­ya­lizm­le ben­zer­lik­le­ri­ni an­lat­tı.

Sav­cı “Müs­lü­man Ko­mü­nis­t” de­di­ği bu li­der hak­kın­da “di­ni si­ya­se­te alet ede­rek ko­mü­nizm pro­pa­gan­da­sı yap­mak­ta­n” da­va aç­tı. Tu­tuk­lan­dı. 2 Ara­lık 1959’da tah­li­ye ol­du. 26 ay yat­tı.

Bu ül­ke­de “di­ni pro­pa­gan­da­” yap­tı­ğı ge­rek­çe­siy­le hiç­bir sağ­cı po­li­ti­ka­cı bu ka­dar sü­re ce­za­evin­de kal­ma­dı.
O da yi­ne sol­cu­la­ra na­sip ol­du!

Adı; Dr. Hik­met Kı­vıl­cım­lı’y­dı…
Bu son ce­za­sıy­la ya­rım asır­lık ya­şa­mı­na top­lam­da 20.5 yıl­lık ha­pis sığ­dır­dı!

1925’te 10 yıl kü­rek ce­za­sı al­dı. 1 yıl ha­pis yat­tık­tan son­ra çı­kan af­la ser­best kal­dı.

1927’de 3 ay yat­tı.
1929’da 4 yıl 6 ay15 gün ye­ni bir mah­ku­mi­yet al­dı. Cum­hu­ri­yet 10. yıl ne­de­niy­le çı­ka­rı­lan af­la 1933’te çık­tı.

1938’de Na­zım Hik­me­t’­le bir­lik­te yar­gı­lan­dı­ğı Do­nan­ma Da­va­sı­’n­da 15 yıl ha­pis ce­za­sı­na çarp­tı­rıl­dı 12 yıl yat­tık­tan son­ra af­la öz­gür­lü­ğü­ne ka­vuş­tu.

12 Mart 1971 as­ke­ri dar­be­sin­de adı rad­yo­da ara­nan­lar lis­te­sin­de anons edil­di. Has­tay­dı bir da­ha ce­za­evi­ne gi­rer­se sağ çı­ka­ma­ya­ca­ğı­nı bi­li­yor­du. Alan­ya-Kıb­rıs üze­rin­den Lüb­na­n’­a kaç­tı.

5 ay son­ra 11 Ekim 1971’de Bel­gra­d’da öl­dü.
17 ya­şın­da gö­nül­lü ola­rak Kur­tu­luş Sa­va­şı­’na ka­tı­lan; Yö­rük Ali Efe çe­te­sin­de Ku­va­yı Mil­li­ye fe­da­isi olan; ve Köy­ce­ğiz Ku­va­yı Mil­li­ye As­ke­ri Ku­man­dan­lı­ğı gö­re­vin­de bu­lu­nan Dr. Hik­met Kı­vıl­cım­lı has­ta­ne oda­sın­da gün­lü­ğü­ne şöy­le yaz­dı:

“13. son­da­lı bı­çak­lı ame­li­yat­tan geç­tim. Bun­lar­dan dör­dü nar­koz al­tın­da do­ku­zu uyu­tul­ma­dan tam ola­rak iş­ken­cey­le geç­ti. ‘Em­ni­yet 1. Şu­be bı­rak­tı pros­tat al­dı iş­ken­ce­yi­’ di­yo­rum gü­le­rek acı acı. De­mek bir alın­ya­zısı ol­sa be­nim­ki ömür bo­yu iş­ken­ce ya­zıl­mış.” (24.4.1971)

Dr. Hik­met Kı­vıl­cım­lı si­ya­sal ha­ya­tı bo­yun­ca eli­ne si­lah al­ma­dı. Hiç­bir ye­re bom­ba at­ma­dı. Şid­det­ten hep uzak du­ran bir dü­şün­ce suç­lu­suy­du.

Ya­şa­mı bo­yun­ca Er­do­ğa­n’­ın bo­yu ka­dar ki­tap yaz­dı; çe­vi­ri yap­tı.

Par­ti­ler der­nek­ler sen­di­ka­lar kur­du. Bir gün bi­le ağ­zı­nı açıp “ben şu ka­dar yıl ce­za­evin­de yat­tı­m” di­ye “mağ­du­ri­yet şo­vu­” yap­ma­dı.

Su­sa­rak ko­nu­şan er­dem­li bir ku­şa­ğa men­sup­tu…


* * *

Böy­le ko­ğuş gö­rül­me­di
AK­P’­li Hü­se­yin Bes­li ile Ömer Öz­bay bir­lik­te yaz­dık­la­rı “Bir Li­de­rin Do­ğu­şu­” ad­lı ki­tap­la­rın­da Er­do­ğa­n’­ın 4 ay­lık ce­za­evi ha­ya­tı­nı şöy­le an­lat­tı­lar:

“Ha­san Ye­şil­dağ ön­ce­den gi­dip ce­za­evi­ni ge­zer. Ya­pı­la­cak iş­le­rin bir lis­te­si­ni çı­ka­rır. Yö­ne­tim­den ge­rek­li izin­le­ri al­dık­tan son­ra ken­di­le­ri­ne tah­sis edi­len ko­ğu­şu bir gü­zel te­miz­le­tir.

Du­var­la­rı ka­ğıt kap­la­tır ze­mi­ne boy­dan bo­ya ha­lı dö­şe­tir. Elek­trik ve sıh­hi te­si­sa­tı ye­ni­ler. Sı­cak su te­mi­ni için şof­ben tak­tı­rır.

Ko­ğu­şun bah­çe­ye ve ko­ri­do­ra açı­lan ka­pı­la­rı­nı bo­ya­tıp yal­nız­ca içe­ri­den açı­la­bi­len ila­ve sür­gü­ler yap­tı­rır. Ça­tı­ya man­ye­tik ba­ri­yer­ler bah­çe­ye elek­tro­nik sen­sör­ler yer­leş­ti­rir. Ge­rek­li gör­dü­ğü kör nok­ta­la­ra ka­me­ra sis­te­mi kur­du­rur.

Sı­ra mo­bil­ya ve be­yaz eş­ya­ya gel­di­ğin­de ke­se­ye dav­ran­mak Er­han Şe­no­l’­a dü­şer. De­rin don­du­ru­cu­lu bü­yük boy bir buz­do­la­bı ça­ma­şır ve bu­la­şık ma­ki­ne­si top­lan­tı ve ça­lış­ma ma­sa­la­rı de­ri kol­tuk­lar otur­ma grup­la­rı ve bü­yük ek­ran bir te­le­viz­yon­la ka­la­cak­la­rı ko­ğu­şu ve ce­za­evi kü­tüp­ha­ne­si­ni sı­kı­cı­lık­tan uzak bir ya­şam ve ça­lış­ma ala­nı­na dö­nüş­tü­rür­ler. Bu ara­da mah­kum ve gar­di­yan­lar da unu­tul­ma­mış­tır. Her­ke­se pan­to­lon göm­lek ayak­ka­bı ve eşof­man ta­kı­mı alı­nır. Pı­nar­hi­sar Ka­pa­lı Ce­za ve Tev­kif Evi ‘ta­ri­hi mi­sa­fi­r’­ini bek­le­mek­te­dir.” (s 226-227)

Er­do­ğan 4 ay 10 gün­lük ha­pis­li­ği­ni böy­le şart­lar­da ge­çir­di. Her gün İs­tan­bu­l’­dan sev­di­ği ye­mek­ler gel­di. Ko­nuk­la­rı hiç ek­sik ol­ma­dı; hiç­bir sı­nır­la­ma ol­ma­dan hep­siy­le gö­rüş­tü.
Tür­ki­ye ce­za­evi ta­ri­hi böy­le bir ko­ğuş gör­me­di!


* * *

Çi­çek- Pe­rin­çek- Kü­çük
Hik­met Kı­vıl­cım­lı­’nın ada­şı bir baş­ka Hik­met…
Hik­met Çi­çek… Ga­ze­te­ci…

12 Mart 1971’den son­ra ce­za­evi­ne gir­di; 16 yıl son­ra af­la çık­tı.

Kim­se­yi öl­dür­me­di. Hiç­bir ye­re bom­ba at­ma­dı.
Er­ge­ne­kon da­va­sı kap­sa­mın­da 25 Mart 2008 gü­nü tu­tuk­lan­dı.

Si­liv­ri Ce­za­evi­’n­de 6’n­cı yı­lı­na gir­di…
Si­liv­ri Ce­za­evi’­nin ya­şam ko­şul­la­rı­nı Er­do­ğa­n’­ın 4 ay kal­dı­ğı Pı­nar­hi­sar Ce­za­evi­’y­le kar­şı­laş­tır­ma­ya­yım; içi­niz da­ra­lır.
20 yı­lı aş­kın­dır ağır şart­lar­da ce­za­ev­le­rin­de ka­lan Hik­met Çi­çe­k’­in; “bu ka­dar yıl ha­pisyat­tı­m” de­di­ği­ni duy­du­nuz mu?

15 yıl­lık mah­pus­lu­ğun­da Do­ğu Pe­rin­çe­k’­ten?
Ya Yal­çın Kü­çü­k’­ten?..

Kaç yıl yat­tık­la­rı­nı söy­le­me­ye uta­nır­lar.
Ken­di­le­ri­ni acın­dır­ma­yı zül sa­yar­lar.

Evet:

Bu ül­ke­nin po­li­tik kül­tü­rün­de ce­za­evin­de yat­ma­nın mağ­du­ri­ye­ti­ni yap­mak ayıp sa­yı­lır. Er­do­ğa­n’­ın si­ya­sal ah­la­ki de­rin­li­ği yok; sı­ğ’­dır.
Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

11 Aralık 2013