Tür­ki­ye­’nin de için­de bu­lun­du­ğu Eko­no­mik İş­bir­li­ği ve Kal­kın­ma Ör­gü­tü kı­sa adıy­la OECD asıl ama­cı olan üye ve­ya dı­şa­rı­dan ül­ke­le­rin kal­kın­ma ve bü­yü­me­si­ne bu ül­ke­ler­de is­tik­ra­ra ve dün­ya ti­ca­re­ti­nin ge­li­şi­mi­ne kat­kı sağ­la­ma­nın dı­şın­da çe­şit­li ko­nu­lar­da (bi­lim tek­no­lo­ji eği­tim is­tih­dam…) ra­por­lar ha­zır­lı­yor. Bu ra­por­lar­dan bi­ri olan PI­SA (Ulus­la­ra­ra­sı Öğ­ren­ci De­ğer­len­dir­me Ra­po­ru) ge­çen haf­ta OECD sek­re­ter­li­ği ta­ra­fın­dan açık­lan­dı.

Tür­ki­ye OECD PI­SA eği­tim ra­po­ru­na gö­re araş­tır­ma­ya da­hil edi­len 64 ül­ke ara­sın­da 42. ola­rak ma­ale­sef bi­zi şa­şırt­ma­dı ve sı­nıf­ta kal­dı. Üç yıl­da bir ya­pı­lan araş­tır­ma­da Tür­ki­ye­’nin 2003 ve 2012 yıl­la­rın­da­ki ra­por­la­rı kar­şı­laş­tır­dı­ğı­mız­da ge­ri düş­tü­ğü­nü gö­rü­yo­ruz.

İn­sa­ni Ge­liş­miş­lik En­denk­si (HDI) de göz önün­de bu­lun­du­rul­du­ğun­da bu tip ra­por­lar­da du­ru­mu­muz or­ta­da. Bu ve ben­ze­ri gös­ter­ge­ler iş­siz­lik enf­las­yon oran­la­rın­dan mil­li ha­sı­la­dan bü­yü­me ra­kam­la­rın­dan kat­be­kat da­ha önem­li.

Çün­kü bir top­lu­mun ge­liş­me sü­re­cin­de en önem­li gir­di eği­tim­dir. Eği­tim ki­şi­le­rin ka­pa­si­te kul­la­nım oran­la­rı­nı ar­tır­ma­la­rın­da ye­ga­ne yön­tem. Öy­le ki ha­yat­la­rı bo­yun­ca bel­ki de dün­ya ça­pın­da eser­ler üre­te­bi­le­cek bir ne­sil eği­tim sis­te­mi­miz ye­ter­li dü­ze­yi içer­me­di­ği için he­ba ol­mak­ta.

Ma­te­ma­tik Fen Bil­gi­si ve Oku­ma Be­ce­ri­si üze­rin­den ya­pı­lan de­ğer­len­dir­me­ler­de so­nuç­lar va­him. Mil­li Eği­tim Ban­ka­lı­ğı­mız bu ko­nu­yu ne ka­dar cid­di­ye al­dı bil­mi­yo­rum.

Haf­ta­lar­dır gün­dem­de olan ders­ha­ne tar­tış­ma­la­rı­nın AKP-Ce­ma­at kar­şı­laş­ma­sın­dan zi­ya­de “E­ği­tim sis­te­mi­miz açı­sın­dan da­ha iyi ola­nın ter­cih edil­me­si­” doğ­rul­tu­sun­da tar­tı­şıl­ma­sı ge­rek­mez miy­di?


Po­li­tik he­sap­lar
An­la­dı­ğım ka­da­rıy­la AKP hü­kü­me­ti son dö­nem­de iki po­li­ti­ka­ya ağır­lık ve­ri­yor. İl­ki yüz­de el­li­nin için­de­ki yü­zer-ge­zer oy­la­rın bek­len­ti­le­ri göz önün­de tu­tu­lup risk alı­na­rak ka­zanç el­de et­mek amaç­la­nı­yor ki bu­na spe­kü­las­yon da de­ne­bi­lir. İkin­ci­si yüz­de el­li­nin için­de­ki yü­zer-ge­zer oy­la­rın kay­bı ön­gö­rü­lü­yor­sa ve ge­ri dö­nü­şü zor­laş­mış­sa ka­lıp­laş­mış AKP seç­me­ni­ni da­ha ri­jit ha­le ge­tir­mek adı­na ya­pı­lan “ge­re­kir­se tas­fi­ye­” po­li­ti­ka­sı. Ma­ale­sef her iki po­li­ti­ka­da da ön­ce­lik dev­let yö­ne­ti­min­den zi­ya­de par­ti yö­ne­ti­mi. Bu yüz­den ol­ma­lı ki ders­ha­ne tar­tış­ma­la­rın­da ol­du­ğu gi­bi her tar­tış­ma me­se­le­nin özün­den uzak­la­şa­rak bi­ze “ki­min ran­tı va­r” so­ru­su­nu sor­dur­tu­yor.

Ye­rel se­çim­ler
Se­çim­ler yak­la­şır­ken hep böy­ley­miş gi­bi nor­mal kar­şı­la­nan ama nor­mal kar­şı­lan­ma­sı­na şa­şı­rıl­ma­sı ge­re­ken bir ha­di­se: İk­ti­dar par­ti­si me­sa­isi­ni se­çim ça­lış­ma­la­rın­da aday ta­nı­tım­la­rın­da har­cı­yor ka­mu hiz­met­le­ri­nin açı­lış­la­rı ik­ti­dar par­ti­si­nin se­çim mi­ting­le­ri­ne dö­nü­şü­yor.

Bu ara­da son mo­del sü­per lüks res­mi araç­lar do­ğal ola­rak bu ça­lış­ma­la­ra ka­tı­lı­yor.

Tüm dün­ya­da böy­le mi yü­rü­yor bu iş­ler aca­ba?
Tüm dün­ya­da böy­le yü­rü­se bi­le yan­lış ol­du­ğu­nu söy­le­sek ol­maz mı?


Fo­toğ­ra­fın ha­tır­lat­tık­la­rı
Bu­gün Ga­ze­te­si Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’la ka­dın Ba­kan Fat­ma Şa­hi­n’­in el ele tu­tuş­muş fo­toğ­ra­fı­nı ya­yın­la­yın­ca Baş­da­nış­man Yal­çın Ak­do­ğan sert bir şe­kil­de eleş­tir­di ga­ze­te­yi. Kav­ga­nın te­me­lin­de ya­tan ne­den­le­ri bir ke­na­ra bı­ra­kır­sak; din ile di­nin et­ra­fın­da oluş­muş kül­tür de bu den­li ka­rış­mış­ken ne­ler ol­maz ki?

İz­le­dik­le­ri po­li­ti­ka­la­rı da dik­ka­te ala­rak AKP yö­ne­ti­mi­ne şun­la­rı ha­tır­lat­mak is­te­rim:

Ka­dın­la to­ka­laş­mak ca­iz mi­dir ka­dın eli tu­tu­lur mu ka­dın­dan baş­kan olur mu din bu­na ce­vaz ve­rir mi Emi­ne Er­do­ğa­n’­ın Hay­rün­ni­sa Gü­l’­ün renk­li pa­ha­lı par­de­sü­süz kı­ya­fet­ler­le top­lu­mun kar­şı­sı­na çık­ma­sı ne ka­dar İs­la­mi­’dir gi­bi so­ru­lar­la bir gün kar­şı­laş­ma­nız müm­kün. Sö­zün kı­sa­sı hu­kuk dev­le­ti an­la­yı­şı­nı bir ke­na­ra iter her ko­nu­yu din üze­rin­den tar­tış­ma­ya açar­sa­nız ne­yin ner­de du­ra­ca­ğı­nı siz da­hi kes­ti­re­mez­si­niz.


Mut­lu yıl­lar Mül­ki­ye
4 Ara­lı­k’­ta An­ka­ra Üni­ver­si­te­si Si­ya­sal Bil­gi­ler Fa­kül­te­si 154. ya­şı­nı kut­la­dı. De­kan Prof. Dr. Yal­çın Ka­ra­te­pe­’nin açı­lış ko­nuş­ma­sın­dan alın­tıy­la ya­zı­mı bi­ti­re­yim:

“Bir ki­şi­nin de­ğil or­tak ak­lın bas­kın ol­du­ğu re­jim­ler ba­şa­rı­lı olur­lar. Bu­gün ül­ke­le­rin ge­liş­miş­lik se­vi­ye­le­ri­ni ana­liz eden ça­lış­ma­lar gös­te­ri­yor ki ge­liş­me­yi ba­şar­mış ül­ke­le­rin ba­şa­rı­la­rı­nın te­me­lin­de ku­ral­la­rın var­lı­ğı ve ku­rum­la­rın et­kin ça­lış­ma­la­rı­nın yat­tı­ğı­nı gö­rü­yo­ruz. Ül­ke­mi­zin için­de bu­lun­du­ğu si­ya­si du­ru­ma bak­tı­ğı­mız­da ma­ale­sef ku­ral ve ku­rum il­ke­sin­den hız­la uzak­la­şıl­dı­ğı­nı tek be­lir­le­yi­ci tek ka­rar ve­ri­ci­nin ol­du­ğu bir si­ya­si an­la­yı­şın git­tik­çe da­ha be­lir­gin bir ha­le gel­di­ği­ni gö­rü­yo­ruz.”Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

9 Aralık 2013