Coğ­raf­ya­sı et­nik si­ya­sal ya da sos­yal ya­pı­sı re­ji­mi ne olur­sa ol­sun dün­ya ta­ri­hin­de böy­le bir ik­ti­da­ra ta­nık olun­mu­yor.

Din­ci ik­ti­da­rın ül­ke­yi kal­kın­dır­mak re­fa­ha ka­vuş­tur­mak de­mok­ra­si­yi güç­len­dir­mek gi­bi her­han­gi bir plan prog­ram ve bir ga­ile­le­ri ol­ma­mış.

Ken­di çı­kar­la­rı doğ­rul­tu­sun­da ama­ca (şe­ri­ata) ulaş­mak için “ya­lan-do­la­n” her şe­yi mü­bah say­mış­lar.

Her­ke­si ko­num ve du­ru­ma gö­re af­yon­la­mak yem­le­mek ve kor­kut­mak­ta üst­le­ri­ne yok.

He­men he­men her MGK top­lan­tı­sın­da ol­du­ğu gi­bi 2004 yı­lın­da da MGK’­da Baş­ba­kan Er­do­ğan ve il­gi­li ba­kan­la­rın da im­za­sı bu­lu­nan ir­ti­cay­la mü­ca­de­le em­ri çı­kar­tı­lı­yor. An­cak “Baş­ba­kan ve AK­P’­li ba­kan­lar as­ker­den kork­tuk­la­rı için bu bil­di­ri­ye im­za at­tık­la­rı­nı­” söy­lü­yor­lar.

Ya­hu siz kor­kun­ca etek­le­ri­niz tu­tu­şu­yor­sa o ma­kam­lar­da ne işi­niz var?

PKK’­dan kor­ku­yor Gü­ney­do­ğu­’nun anah­ta­rı­nı Di­yar­ba­kı­r’­da me­ra­sim­le PKK’­ya tes­lim edi­yor.

Ce­ma­at­ten kor­ku­yor “ne is­te­di­ler­se ver­di­m” di­yor.
Her gün TV’­ler de boy gös­te­ren an­lı şan­lı ya­zar-çi­zer bil­gin ara­sın­dan “bu ül­ke ba­ba­nın çift­li­ği mi? Ne­yi ki­me ve­ri­yor­sun?” di­ye sor­gu su­al eden bir ül­ke se­ve­re ta­nık olun­mu­yor.


AKP “PKK ve ce­ma­ate tav­şa­na kaç ta­zı­ya tut yön­te­mi uy­gu­lu­yor.”

Bir yan­da Fet­hul­lah Gü­le­n’­i po­tan­si­yel teh­li­ke gö­rüp ho­ca­yı bi­tir­me ey­lem pla­nı­nı im­za­lı­yor. Di­ğer yan­da bu bil­di­ri doğ­rul­tu­sun­da ha­re­ket eden ge­ne­ral ami­ral kim var­sa zin­da­na at­tı­rı­yor. Böy­le bir hü­kü­met dün­ya­nın ne­re­sin­de
gö­rül­müş­tür?


İşin ga­ri­bi bu bil­di­ri­ye “söz­de de­mok­ra­si mü­ca­hit­le­ri­” dö­ne­min Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Hil­mi Öz­kök ile K.K. Ko­mu­ta­nı Ay­taç Yal­man ilk im­za­yı atı­yor.

Ya­ni ken­di emir­le­ri ge­re­ği ir­ti­cay­la mü­ca­de­le et­ti di­ye si­lah ar­ka­daş­la­rı ge­ne­ral­le­rin ha­yat­la­rı­nın sön­dü­rül­me­si­ne en ufak bir tep­ki­le­ri ol­mu­yor.

Ak­si­ne si­lah ar­ka­daş­la­rı­nın zin­da­na atıl­ma­sı için “çiğ ete so­ğa­n” doğ­ru­yor.

Fet­hul­lah ho­ca “as­ke­rin ipi­ni çek­ti­ler su­çu bi­ze at­tı­la­r” di­yor. Baş­ba­kan ve Si­liv­ri yar­gıç­la­rı sus pus olu­yor.

Bu beyan üze­ri­ne Nec­det Özel ve kuv­vet ko­mu­tan­la­rı da; “Or­du­nun kim­ler ta­ra­fın­dan ko­lu­nun ka­na­dı­nın kır­dı­rıl­dı­ğı iti­raf edil­miş­tir.” Bu­nu ya­pan­lar aci­len Yü­ce Di­va­n’­a sevk edil­me­li. İçer­de­ki or­du­nun en gü­zi­de ko­mu­tan­la­rı da 24 sa­at için­de ser­best bı­ra­kıl­ma­lı­dı­r” di­ye­cek bir var­lık ki­şi­lik ve yü­rek­li­lik gös­te­re­mi­yor­lar.

As­lın­da Gü­le­n’­i AKP AK­P’­yi de Gü­len ya­ra­tı­yor.
Şim­di do­ğur­duk­la­rı ej­der ön­ce ken­di­le­ri­ni yok et­me­ye kal­kın­ca bir­bi­ri­ne el en­se çe­ki­yor­lar.

Baş­ba­kan Gü­le­n’­e “Ya­hu sen bir din ada­mı­sın. Uh­re­vi iş­ler­le uğ­raş dün­ye­vi dev­let iş­le­ri se­nin ne­yi­ne­” di­ye­me­yin­ce la­ik­lik hu­kuk dev­le­ti yer­le yek­san olu­yor.

Her şe­yi yüz­le­ri­ne göz­le­ri­ne bu­la­dı dev­le­tin cıl­kı­nı çı­kar­dı­lar
Ata­türk Tür­ki­ye­’nin “bü­yük kah­ra­man­la­rı ka­dar ha­in­le­ri­nin de bol bir ül­ke­” ol­du­ğu­nu söy­lü­yor.


AKP dö­ne­mi bun­la­rın hep­si­ni tur­nu­sol ka­ğı­dı gi­bi su yü­zü­ne çı­kar­tı­yor. Tüm bu me­la­net­ler ya­şa­nır­ken;

Med­ya­sı bi­lim ada­mı ay­dın ya­zar-çi­zer­ler­den olu­şan bir ke­sim yüz ka­ra­sı mah­lu­kat hâ­lâ (men­fur çı­kar­la­rı uğ­ru­na) AKP ami­go­lu­ğuy­la vi­rüs saç­ma­ya de­vam edi­yor­lar.

Bun­lar “AB­D’­nin Gü­ney­do­ğu­’yu da içi­ne alan bü­yük Kür­dis­tan pro­je­si ge­re­ği Gü­ney­do­ğu­nun Bar­za­ni ve PKK’­ya peş­keş çe­kil­di­ği­ni bil­mi­yor­lar mı?”

O hal­de bu­nu ne­den hal­ka an­lat­mı­yor­lar? Ana­lar ağ­la­ma­sın “ba­rı­ş” te­ra­ne­siy­le mil­le­ti al­da­tıp uyut­mak va­tan ha­in­li­ği de­ğil de ne­dir?

De­mok­ra­tik gös­te­ri hak­kı­nı kul­la­na­rak “hü­kü­met is­ti­fa­” di­ye ba­ğı­ran genç­le­ri bi­ber gaz­la­rı cop dar­be­le­riy­le zin­da­na at­tı­ran

Her gün on­lar­ca tüy­ler ür­per­ti­ci soy­gun olay­la­rı­nı ha­sı­ral­tı et­ti­ren sav­cı ve yar­gıç­lar­la bir­lik­te or­du­nun def­te­ri­ni dü­ren­ler

700 yıl ül­ke­ye mu­sal­lat olan “yo­baz is­te­me­zük­çü­le­ri hort­lat­tı­” hem ken­di­le­ri hem de ül­ke­nin ba­şı­na be­la et­ti­ler. Mil­let can bun­lar mal der­din­de.

Bir­bi­ri­ne ke­fil ola­rak ze­va­hi­ri kur­tar­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar.
Baş­ba­ka­n’­ın ke­fa­let­le­ri say­mak­la bit­mi­yor. De­niz Fe­ne­ri vur­gu­nu kur­ye­si Za­hid Ak­ma­n’­dan 60 mil­yon­luk soy­gu­na ad­la­rı ka­rı­şan Ba­kan Su­at Kı­lı­ç’­ın ka­yın­pe­de­ri ile mü­şa­vi­ri Ya­lın Ak­do­ğa­n’­ın eniş­te­si­ne ka­dar sü­rüp gi­di­yor.

Ay­rı­ca Tay­yip Er­do­ğan Me­lih Gök­çe­k’­e Me­lih Gök­çe­k’­te Er­do­ğa­n’­a mü­te­sel­sil ke­fil olu­yor.

Cum­hur­baş­ka­nı skan­dal sı­nav­la­rıy­la ma­ruf ÖSY­M’­nin in­ti­hal­ci Baş­ka­nı­na

Ana­ya­sa Mah­ke­me­si Baş­ka­nı (ar­tık tüm hu­kuk bil­gin ve oto­ri­te­le­ri­nin hu­kuk kat­li­amı de­dik­le­ri Bal­yoz da­va­sı­nı onay­la­yan) Yar­gı­tay 9. Ce­za Da­ire­si yar­gıç­la­rı­na

Gü­len ise Da­nış­tay ve Yar­gı­ta­y’­da­ki “b­lok oy­cu­” üye­le­re ke­fil olu­yor­lar.

Sav­cı Ze­ke­ri­ya Öz ha­ham ba­şı Tun­cay
Gü­ne­y’­e


Bü­lent Arınç ise koz­mik oda­ya ke­fil.

An­cak mil­yon­lar­ca ölüm­cül kre­di kar­tı ha­mil­le­ri­ne Az­ra­il’­den baş­ka ke­fil bu­lu­na­mı­yor.

So­nuç­ta; res­mi da­ire­ler­de;

T.C. “Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­” lev­ha­la­rı kal­kı­yor
M.C. “Muz Cum­hu­ri­ye­ti­” ta­be­la­la­rı ko­nu­yor.Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
8 Aralık 2013