Sev­gi­li okur­la­rım
Bu­gün Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­cu­su Mus­ta­fa Ke­mal Ata­tür­k’­ün mil­let mek­tep­le­ri­nin ba­şöğ­ret­men­li­ği­ni üst­len­di­ği ta­ri­hin anı­sı ola­rak kut­la­nan 'Öğ­ret­men­ler Gü­nü…'

Pe­ki öğ­ret­men­le­ri­miz bu an­lam­lı gü­nü kut­la­ya­bi­le­cek du­rum­da­lar mı?
Ne ge­zer?

Türk Eği­tim-Se­n’­in yak­la­şık 17 bin öğ­ret­me­nin ka­tı­lı­mıy­la yap­tı­ğı an­ket­ten son de­re­ce dü­şün­dü­rü­cü sonuç­lar çık­mış.

Bu­na gö­re; öğ­ret­men­le­rin yüz­de 89’u borç sar­ma­lı için­de…
Yüz­de 70’i tü­ken­miş­lik sen­dro­mu­nun pen­çe­sin­de…
Yüz­de 37’si sü­rek­li si­nir­li­lik ha­lin­de…

Yüz­de 80’i ise yö­ne­ti­ci ata­ma­la­rı­nın ada­let­ten uzak bi­çim­de ya­pıl­dı­ğı inan­cın­da…

* * * * * *

Sev­gi­li öğ­ret­men­le­ri­mi­zin borç açı­lım­la­rı da şöy­le:
Yüz­de 85’i ban­ka­la­ra…
Yüz­de 7’si eşe dos­ta…
Yüz­de 3’ü es­na­fa…
Yüz­de 0.2’si te­fe­ci­ye…

Yüz­de 6’sı ise “di­ğe­r” ki­şi ve­ya ku­rum­la­ra borç­lu ola­rak ya­şa­ya­bi­li­yor.
“Di­ğe­r” ha­ne­siy­le il­gi­li ay­rın­tı­lı bil­gi ve­ril­mi­yor kim­ler ola­bi­le­ce­ği okur­la­rın tah­mi­ni­ne bı­ra­kı­lı­yor!

* * * * * *

Bu ne­den­le öğ­ret­men­lik mes­le­ği­nin pres­tij­li bir iş ol­du­ğu­na ina­nan­la­rın ora­nı yüz­de 4’e düş­müş durum­da!

Za­ten ak­si bir so­nuç çok şa­şır­tı­cı olur­du!

* * * * * *

Araş­tır­ma­lar öğ­ret­men­lik mes­le­ği­nin yıp­ra­tı­cı­lı­ğı­na dik­kat çe­ker­ken Türk öğ­ret­men­le­ri­nin dün­ya öğretmen­le­ri­ne gö­re da­ha çok ça­lış­tık­la­rı­nı an­cak da­ha az üc­ret al­mak­ta ol­duk­la­rı­nı gös­te­ri­yor.

Or­ta­ya çı­kan ve­ri­le­re ba­kı­lır­sa öğ­ret­men­le­rin ça­lış­ma ko­şul­la­rıy­la eko­no­mik so­run­la­rı­nın za­man geçiril­me­den iyi­leş­ti­ril­me­si ge­re­ki­yor.

Eği­tim­ci­ler AKP ide­olo­ji­si­nin ürü­nü olan 4+4+4 ya­sa­sı­nın; eği­ti­mi bi­lim­sel çağ­daş la­ik ve de­mok­ra­tik ol­mak­tan hız­la uzak­laş­tır­dı­ğı gö­rü­şü­nü sa­vu­nu­yor­lar.

* * * * * *

“A­ta­na­ma­yan Öğ­ret­men­le­r”­in du­ru­mu ise apay­rı bir so­run ola­rak kar­şı­mı­za çı­kı­yor.

Zi­ra 350 bi­ni aş­kın öğ­ret­men ada­yı­na kad­ro bu­lu­na­mı­yor.
Kad­ro­suz­luk ne­de­niy­le ata­na­ma­yan öğ­ret­men­ler ruh­sal bu­na­lım­la­ra gi­ri­yor hak­la­rı­nı ala­bil­me­yi beklerken so­kak­lar­da ya­şam mü­ca­de­le­si ve­ri­yor.

CHP Zon­gul­dak Mil­let­ve­ki­li Ali İh­san Kök­tür­k‘­ün ha­zır­la­dı­ğı so­ru öner­ge­sin­de­ki tes­pit­ler in­sa­nın yü­re­ği­ni ya­kı­yor.

Çün­kü öner­ge­de ata­ma­sı ya­pı­la­ma­yan öğ­ret­men­ler­den 30’a ya­kı­nı­nın ca­nı­na kıy­dı­ğı be­lir­ti­li­yor.

* * * * * *

AKP ik­ti­da­rı­nın yap­tık­la­rı­na (!) ge­lin­ce:
Sis­te­mi de­ğiş­ti­re­ce­ği­ne Mil­li Eği­tim ba­kan­la­rı­nı de­ğiş­ti­ri­yor!
İda­re­ci kad­ro­la­rı­na ehil olan­la­rı de­ğil yan­daş­la­rı atı­yor!

Ba­şa­rı­sız­lık­la so­nuç­la­na­ca­ğı ke­sin ol­ma­sı­na kar­şın klav­ye­siz tab­let bil­gi­sa­yar­la eği­tim­de ıs­rar edi­yor!

Böy­le­ce tab­let bil­gi­sa­yar sa­tı­cı­sı yan­daş­la­rı­na oluk gi­bi pa­ra akı­tı­yor!

Ama öğ­ret­me­ni­ni borç harç için­de ya­şa­mak­tan ona bu­na avuç aç­mak­tan kur­ta­ra­cak pa­ra­yı bulamıyor!

Son­ra da öğ­ret­men­le­rin gü­nü­nü kut­lu­yor!
Bu kut­la­ma­nın alay et­mek­ten fark­sız ol­du­ğu­nu an­la­ma­ya­ca­ğı­mı­zı sa­nı­yor!

UĞUR DÜN­DA­R’­IN NO­TU: Üze­rim­de eme­ği olan de­ğer­li öğ­ret­men­le­ri­min ço­ğu ne ya­zık ki ha­yat­ta değil­ler. Ya­şa­yan­la­rın el­le­rin­den öpü­yor Al­la­h’­ın rah­me­ti­ne ka­vu­şan­la­rın aziz ha­tı­ra­la­rı önün­de sev­gi say­gı ve min­net­le eği­li­yo­rum.

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

24 Kasım 2013