Sev­gi­li okur­la­rım
Baş­ba­kan Er­do­ğan Ge­zi Par­kı ey­lem­le­ri tüm ül­ke­ye dal­ga dal­ga ya­yı­lır­ken mil­yon­lar so­kak­la­ra dökülür­ken ne di­yor­du?

“Ba­tı Tür­ki­ye­’nin güç­len­me­si­ni is­te­mi­yor. O ne­den­le üs­tü­mü­ze ge­li­yor­lar. Cum­hu­ri­yet ta­ri­hi­nin en büyük ya­tı­rım­la­rı­nı baş­lat­tı­ğı­mız sü­reç­te fai­zi yük­selt­me­miz için Ge­zi Par­kı ey­lem­le­ri­ni tez­gah­lı­yor­lar… Üçün­cü köp­rü­yü ye­ni ha­va­li­ma­nı­nı ve nük­le­er san­tra­li yap­ma­mı­zı is­te­mi­yor­lar!”

Son­ra da ver­yan­sın edi­yor­du:
“Ey CNN!.. Ey Reu­ters… Ey BBC!..”
Az­met­ti­ri­ci­yi de so­na sak­lı­yor­du:
“Ey fa­iz lo­bi­si!.. Ey Ya­hu­di lo­bi­si!..”

Ya­kın çev­re­si fa­iz lo­bi­si­nin kur­du­ğu ulus­la­ra­ra­sı tez­ga­ha “Bü­yük Oyu­n” adı­nı ve­ri­yor­du.

Yan­daş te­le­viz­yon ve ga­ze­te­ler sü­rek­li “Bü­yük Oyu­n” ha­ber­le­ri ya­yın­lı­yor açık otu­rum­lar­da ko­nu­şan uz­man­lar (!) “Bü­yük Oyu­n”­un AK­P’­nin önü­nü kes­mek üze­re sah­ne­len­di­ği­ni öne sü­rü­yor­lar­dı…

O gün­ler­de Tür­ki­ye “Bü­yük Oyu­n”­la ya­tı­yor “Bü­yük Oyu­n”­la kal­kı­yor­du!

Tez­ga­hın yer­li iş­bir­lik­çi­le­ri­ni or­ta­ya çı­kar­mak için ka­ra pa­ra ope­ras­yon­la­rı ya­pı­lı­yor fi­nans ku­ru­luş­la­rı­nın iş­lem­le­ri­ne ba­kı­lı­yor on bin­ler­ce iş­çi ça­lış­tı­ran üre­tim­ci dev ku­ru­luş­lar iti­bar sal­dı­rı­la­rı­na ma­ruz bırakılıyor­du.

* * *

Pe­ki son­ra ne ol­du?

Bas­kın­lar ope­ras­yon­lar ve yüz­ler­ce gö­rev­liy­le ya­pı­lan de­ne­tim­ler so­nu­cun­da Ge­zi Par­kı ey­lem­le­ri­nin des­tek­çi­si ola­rak çı­ka çı­ka kim çık­tı bi­li­yor mu­su­nuz?

Ta­raf ga­ze­te­si­nin ha­be­ri­ne gö­re; Ay­şe Tey­ze!
Ya­ni ey­lem­ci­le­ri ulus­la­ra­ra­sı fa­iz lo­bi­si de­ğil es­naf ma­hal­le­li so­kak­ta yü­rü­yen va­tan­daş kı­sa­ca­sı halk des­tek­le­miş­ti!..

Fa­iz lo­bi­si id­di­ası fos çık­mış­tı!

* * *

Du­run da­ha bit­me­di.
“Bü­yük Oyu­n” fi­yas­ko­su­nun bun­dan son­ra­sı da çok il­ginç.
Ay­rı­ca çok da dü­şün­dü­rü­cü…

Ha­zır­la­nan ra­por­la­ra ba­kı­lır­sa gös­te­ri­ler ma­sum ve ba­rış­çıl çiz­gi­de de­vam eder­ken dev­re­ye giz­li servis­ler gir­miş ve çok sa­yı­da ajan ey­lem­ci­le­ri yön­len­dir­miş!

Şu işe ba­kar mı­sı­nız?
Gü­ler mi­si­niz yok­sa ağ­lar mı­sı­nız?

Kos­ko­ca Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­le­ti ajan­la­rın var­lı­ğı­nı (!) tes­pit edi­yor ama on­la­rı ya­ka­la­ma­yı başaramı­yor!

Dev­let ken­di va­tan­da­şı­nı din­le­yip tek­nik ta­kip­ten va­kit bu­lup giz­li ser­vis ajan­la­rı­nın ya­ka­sı­na yapışamıyor!

Gü­ven­lik güç­le­ri de “Eh ma­dem ajan bu­la­ma­dık o hal­de genç­le­ri ya­ka­la­ya­lım!” di­yor ve yüz­ler­ce gencin gö­zal­tı­na
alın­dı­ğı ço­ğu­nun tu­tuk­lan­dı­ğı ye­ni bir ca­dı avı baş­la­tı­lı­yor!

* * *

Sö­zün özü­ne ge­lir­sek…
“Bü­yük Oyu­n” se­nar­yo­su­nun son yıl­la­rın en t­ra­jiko­mik olay­la­rın­dan bi­ri ol­du­ğu or­ta­ya çık­mış bu­lu­nu­yor.

Bu du­rum­da Baş­ba­ka­nın her fır­sat­ta Ge­zi Par­kı ey­lem­ci­le­ri­ne sal­dır­ma­yı bı­ra­kıp ken­di­si­ne bu “Bü­yük Oyu­n”­u oy­na­yan­la­rı bul­ma­sı ge­re­ki­yor!

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

23 Kasım 2013