Ne de­miş­ti Baş­ba­kan?
'E­lin­de si­la­hı olan bı­ra­kır ya da gö­mer sı­nır­dan gi­de­ce­ği ye­re öy­le gi­der. Sen Ka­nas­lar­la Doç­ka­lar­la ge­çe­cek­sin be­nim gü­ven­lik güç­le­rim de sey­re­de­cek ol­maz! Eğer mü­da­ha­le edil­mez­se te­rö­ris­te yardım ve ya­tak­lık­tan suç iş­le­miş olur­lar.'

Böy­le ko­nuş­muş­tu.

Hem de bir de­ğil bir­kaç kez ko­nuş­muş­tu!
Te­rör ör­gü­tü­ne mey­dan oku­muş­tu!

* * *

Pe­ki son­ra ne ol­du?

PKK sı­nır öte­si­ne çe­kil­me­di­ği gi­bi si­lah­la­rı­nı da bı­rak­ma­dı!
Ya ne yap­tı?

Ön­ce­lik­le Kan­di­l’­de ade­ta bir Pen­ta­gon ya­rat­tı.
Dün­ya­nın bom­ba­sı atıl­sa yı­kıl­ma­ya­cak ka­dar güç­len­di­ri­len “PKK Pen­ta­go­nu­”nu son tek­no­lo­ji ürü­nü araç ge­reç­ler­le do­nat­tı.

Yurt için­de­ki­ler ise Cu­di ve Ga­bar baş­ta ol­mak üze­re bir­çok nok­ta­da in­şa et­tik­le­ri 500-1000 ki­şi­lik yeral­tı sı­ğı­nak­la­rın­da kal­dı.

Böl­ge­de eko­no­mik fa­ali­yet­ler­de bu­lu­nan­lar­dan “ver­gi­” adı al­tın­da ha­raç top­la­ya­rak yan ge­lip yat­tı.

Ör­güt ye­rel yö­ne­tim se­çim­le­ri­ni yön­len­dir­me ha­zır­lı­ğı yap­tı.

BDP’­li be­le­di­ye­ler de bu sı­ğı­nak­la­ra gün­de üç öğün sı­cak ye­mek ser­vi­si sağ­la­dı!

* * *

As­ke­re ge­lin­ce…
Şır­na­k’­ta te­rö­rist ba­rı­nak­la­rı­na sı­cak ye­mek gö­tü­ren be­le­di­ye ara­cı dev­ri­lin­ce jan­dar­ma ola­yı ört­bas etme­ye kalk­tı!

Skan­dal or­ta­ya çı­kın­ca hu­kuk­tan an­la­yan­lar aca­ba “te­rö­ris­te yar­dım ve ya­tak­lı­k” mad­de­si ip­tal mi edil­di di­ye he­men Ce­za Ya­sa­sı­’na bak­tı!

“Gü­ven­lik güç­le­rim elin­de si­lah­la sı­nı­rı ge­çen te­rö­ris­te mü­da­ha­le et­mez­ler­se yar­dım ve ya­tak­lık­tan suç iş­le­miş olur­la­r” di­yen Baş­ba­kan Er­do­ğan ise Di­yar­ba­kı­r’­a üni­for­ma­sıy­la ge­len te­rö­rist­le­rin en bü­yük ha­mi­si­ni ade­ta baş ta­cı yap­tı!

Ül­ke­yi terk et­me­yen si­lah­la­rı bı­rak­ma­yan PKK da böy­le­ce kos­ko­ca Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Başbakanı’na mil­yon­lar­ca te­le­viz­yon se­yir­ci­si­nin göz­le­ri­nin içi­ne ba­ka ba­ka söy­le­dik­le­ri­ni ya­lat­mış oldu!

* * *

Sev­gi­li okur­la­rım
Tür­ki­ye ina­nıl­maz olay­la­rın ya­şan­dı­ğı son de­re­ce kri­tik bir sü­reç­ten ge­çi­yor.

Pro­tes­to­lar ne­de­niy­le kim­ya­sı bo­zul­du­ğu an­la­şı­lan Baş­ba­kan Er­do­ğan yıl­lar ön­ce ya­şan­mış olay­la­rı bi­le Ge­zi Par­kı ey­lem­le­riy­le izah et­me­ye ça­lı­şı­yor.

Her fır­sat­ta Ge­zi Par­kı ka­tı­lım­cı­la­rı­nı suç­lu­yor.
Bu­na kar­şı­lık AB­D’­yi zi­ya­ret eden Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ah­met Da­vu­toğ­lu “Tür­ki­ye­’de­ki gös­te­ri yap­ma hakkı­nı ör­ne­ğin Ge­zi Par­kı (pro­tes­to­la­rı­nı) sa­de­ce Av­ru­pa­’da­ki ül­ke­ler­le kar­şı­laş­tı­ra­bi­lir­si­niz. Türkiye’de­ki bu gös­te­ri­le­rin Av­ru­pa­’da­ki gös­te­ri­ler­le ben­zer ol­ma­sın­dan onur du­yu­yo­ru­z” di­yor.

Ya­ni AKP içe­ri­de Ge­zi­’den nef­ret edi­yor öz­gür­lük­le­rin sa­vu­nu­cu­su Ba­tı ül­ke­le­rin­de ise “gu­rur duyuyor!”

Ser­gi­le­nen ya­man çe­liş­ki “İ­ki yüz­lü po­li­ti­ka­nın bu ka­da­rı­na da pes doğ­ru­su­” de­dir­ti­yor.


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

21 Kasım 2013